Pregled obrazaca, kontrola obrasca i ActiveX kontrola na radnom listu

Važno: Ta značajka nije dostupna u sustavu Office na računalu sa sustavom Windows RT. Želite li vidjeti koju verziju Office koju koristite?

Primjeri obrazaca radnog lista Pomoću obrazaca i brojnih kontrola i objekata koje možete dodati u njih možete pojednostavniti unos podataka na radne listove te poboljšati njihov izgled. To možete učiniti i uz nimalo ili samo malo VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) koda.

Radni list nije isto što i predložak programa Excel. Predložak je unaprijed oblikovana datoteka pomoću koje možete započeti sa stvaranjem radne knjige željenog izgleda. Predložak sadrži kontrole, kao što su okviri ili padajući popisi, koji osobama koje koriste vaš radni list pojednostavnjuju unos ili uređivanje podataka. Da biste saznali više o predlošcima koje možete preuzeti, pogledajte Excel predloške.

Što je obrazac?

Obrazac, neovisno o tome je li ispisan ili na mreži, dokument je dizajniran sa standardnom strukturom i oblikom koji olakšava snimanje, organiziranje i uređivanje podataka.

 • Ispisani obrasci sadrže upute, oblikovanje, naljepnice i prazne razmake za pisanje ili upisivanje podataka. Možete koristiti Excel i Excel za stvaranje ispisanih obrazaca.

 • Mrežni obrasci sadrže iste značajke kao i ispisani obrasci. Osim toga, internetski obrasci sadrže kontrole. Kontrole su objekti koji prikazuju podatke ili korisnicima olakšavaju unos ili uređivanje podataka, izvođenje akcije ili odabir. Kontrole općenito olakšavaju korištenje obrasca. Primjeri uobičajenih kontrola obuhvaćaju okvire popisa, gumbe mogućnosti i naredbene gumbe. Kontrole mogu pokrenuti dodijeljene makronaredbe i odgovarati na događaje, kao što su klikovi mišem, pokretanjem koda Visual Basic za aplikacije (VBA).

Možete koristiti Excel nekoliko načina za stvaranje ispisanih i mrežnih obrazaca.

Vrste obrazaca programa Excel

Nekoliko je vrsta obrazaca koje možete stvoriti u programu Excel: obrasci podataka, radni listovi koji sadrže kontrole obrasca i ActiveX kontrole te VBA korisnički obrasci. Svaku vrstu obrazaca možete koristiti pojedinačno, ali možete ih i kombinirati na različite načine da biste stvorili rješenje koje vam najbolje odgovara.

Obrazac podataka

obrazac podataka omogućuje vam praktičan unos ili prikaz cijelog retka podataka u rasponu ili tablici bez potrebe za vodoravnim listanjem. Kada imate više stupaca podataka koji se mogu prikazati na zaslonu, podatke je lakše unijeti pomoću obrasca podataka nego pomicanjem iz stupca u stupac. Obrazac podataka koristite kada je dovoljan jednostavan obrazac s tekstnim okvirima u kojima se nalaze zaglavlja stupaca kao oznake te nisu potrebne sofisticirane ili prilagođene značajke obrasca, kao što su okvir popisa ili okretni gumb.

Primjer najčešćeg obrasca podataka Excel automatski generirati ugrađeni podatkovni obrazac za raspon ili tablica. Na obrascu podataka sva se zaglavlja stupaca prikazuju kao oznake u jednom dijaloškom okviru. Svaka oznaka ima susjedni prazni tekstni okvir u koji možete unijeti podatke za svaki stupac, do maksimalno 32 stupca. U podatkovnom obrascu možete unijeti nove retke, pronaći retke kretanjem ili (na temelju sadržaja ćelije) ažurirati retke i izbrisati retke . Ako ćelija sadrži formula, rezultat formule prikazuje se na obrascu podataka, no pomoću obrasca podataka formulu ne možete promijeniti.

Radni list s kontrolama obrasca i ActiveX kontrolama

Radni list vrsta je obrasca koja omogućuje unos i prikaz podataka na rešetki, a već je ugrađeno nekoliko značajki koje su takve kontrole za Excel, kao što su komentari i provjera valjanosti podataka. Ćelije nalikuju tekstnim okvirima u koje ih možete unijeti i oblikovati na razne načine. Ćelije se često koriste kao natpisi, a prilagođavanjem visine i širine ćelija te spajanjem ćelija radni list može se ponašati kao jednostavan obrazac za unos podataka. Druge značajke slične kontroli, kao što su komentari na ćelije, hiperveze, pozadinske slike, provjera valjanosti podataka, uvjetno oblikovanje, ugrađeni grafikoni i automatski filtar mogu učiniti da se radni list ponaša kao napredni obrazac.

Radi dodatne fleksibilnosti kontrole i druge objekte crteža možete dodati u područje crtanja na radnom listu te ih kombinirati i uskladiti s ćelijama radnog lista. Pomoću kontrole tekstnog okvira, primjerice, korisniku možete olakšati odabir s popisa stavki. A pomoću kontrole okretnog gumba korisniku možete olakšati unos broja.

Budući da su kontrole i objekti pohranjeni na područjima crtanja, možete ih prikazati ili pregledati uz pridruženi tekst koji ne ovisi o granicama retka ili stupca bez promjene izgleda rešetke ili podatkovne tablice na radnom listu. U većini slučajeve te se kontrole mogu povezati s ćelijama radnog lista i za njihovo funkcioniranje nije potreban VBA kôd. Možete postaviti svojstva koja određuju hoće li kontrola plutati slobodno ili će se premještati i mijenjati veličinu zajedno s ćelijom. Trebali biste, primjerice, predvidjeti potvrdni okvir koji se pri sortiranju raspona premješta zajedno s ćelijom u podlozi. No ako imate okvir popisa koji želite uvijek držati na određenom mjestu, vjerojatno ga ne želite premještati zajedno s ćelijom u pozadini.

Excel dvije vrste kontrola: kontrole obrasca i kontrole ActiveX kontrole. Osim tih skupova kontrola možete dodati i objekte iz alata za crtanje, kao što su samooblici, WordArt, SmartArt grafika ili tekstni okviri.

U sljedećim se odjeljcima opisuju te kontrole i objekti crteža te detaljno objašnjava način rada s tim kontrolama i objektima.

Kontrole obrasca

Kontrole obrasca izvorne su kontrole koje su kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel, počevši od programa Excel 5.0. Kontrole obrasca dizajnirane su za i za korištenje na listovima XLM makronaredbi.

Kontrole obrasca koristite ako se želite jednostavno referirati na podatke u ćelijama i raditi s njima ne koristeći VBA kod te ako kontrole želite dodati na listove grafikona. Kada, primjerice, dodate kontrolu okvira popisa na radni list i povežete je s ćelijom, možete vratiti brojčanu vrijednost za trenutni položaj odabrane stavke u kontroli. Zatim pomoću te brojčane vrijednosti i funkcije INDEX možete odabrati različite stavke s popisa.

Makronaredbe možete pokrenuti i pomoću kontrola obrasca. Kontroli možete priložiti postojeću makronaredbu, a možete napisati ili snimiti novu makronaredbu. Kada korisnik obrasca klikne kontrolu, kontrola pokreće makronaredbu.

Te se kontrole, međutim, ne mogu dodati u korisničke obrasce, koristiti za kontrolu događaja ili mijenjati za pokretanje web-skripti na web-stranicama.

Sažetak kontrola obrazaca

Naziv gumba

Primjer

Opis

Slika gumba

Oznaka

Primjer oznake kontrole obrasca

Određuje svrhu ćelije ili tekstnog okvira ili prikazuje opisni tekst (npr. naslove, opise, slike) ili kratke upute.

Slika gumba

Group box

Primjer kontrole grupnog okvira na alatnoj traci obrasca

Grupira povezane kontrole u jednu vizualnu jedinicu u pravokutniku s neobaveznom oznakom. Obično se grupiraju gumbi mogućnosti, potvrdni okviri ili blisko povezani sadržaji.

Slika gumba

Button

Primjer kontrole gumba na alatnoj traci obrasca

Pokreće makronaredbu koja izvodi akciju kada je korisnik klikne. Gumb se naziva i gumbom za pritiskanje.

Slika gumba

Potvrdni okvir

Primjer kontrole potvrdnog okvira na alatnoj traci obrasca

Uključuje ili isključuje vrijednost koja naznačuje suprotan ili jednoznačan odabir. Možete potvrditi više okvira na radnom listu ili u grupnom okviru. Potvrdni okvir može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira).

Slika gumba

Gumb mogućnosti

Primjer kontrole gumba mogućnosti na alatnoj traci obrasca

Omogućuje jedan odabir unutar ograničenog skupa međusobno isključivih odabira; gumb mogućnosti obično sadrži grupni okvir ili okvir. Gumb mogućnosti može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira). Gumb mogućnosti naziva se i izbornim gumbom.

Slika gumba

Okvir s popisom

Primjer kontrole okvira popisa obrasca

Prikazuje popis stavki teksta koje korisnik može odabrati. Okvir popisa koristite za prikazivanje velikog broja odabira koji se razlikuju brojem ili sadržajem. Tri su vrste okvira popisa:

 • Okvir popisa s jednim odabirom omogućuje samo jedan odabir. U tom slučaju okvir popisa predstavlja grupu gumba mogućnosti, osim što je okvir popisa pogodniji za rukovanje velikim brojem stavki.

 • Okvir popisa za višestruki odabir omogućuje jedan odabir ili neprekinute (susjedne) odabire.

 • Okvir popisa za prošireni odabir omogućuje jedan odabir, neprekinute odabire i odabire koji nisu uzastopni (susjedni).

Slika gumba

Dodavanje tekstualnog niza kao oblika prikaza za polje

Primjer kontrole kombiniranog okvira obrasca

Kombinira tekstni okvir s okvirom popisa radi stvaranja okvira s padajućim popisom. Kombinirani je okvir kompaktniji od okvira popisa, no korisnik mora kliknuti strelicu dolje da bi prikazao popis stavki. Kombinirani okvir koristite da biste korisniku omogućili da upiše unos ili da s popisa odabere samo jednu stavku. Kontrola prikazuje trenutnu vrijednost u tekstnom okviru, bez obzira na to kako je vrijednost unesena.

Slika gumba

Klizač

Primjer kontrole klizača na alatnoj traci obrasca

Kreće se kroz raspon vrijednosti kada kliknete strelice klizača ili povučete okvir klizača. Kroz stranicu s vrijednostima (unaprijed postavljeni interval), k tome, možete se pomicati tako da kliknete područje između okvira klizača i bilo koje njegove strelice. Korisnik obično može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Slika gumba

Okretni gumb

Primjer kontrole okretnog gumba na alatnoj traci obrasca

Povećava ili smanjuje vrijednost, npr. povećanje broja, vrijeme ili datum. Da biste povećali vrijednost, kliknite strelicu gore; da biste smanjili vrijednost, kliknite strelicu dolje. Korisnik obično može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Napomena: Sljedeće kontrole nisu dostupne u Office Excel 2007 radnim knjigama. Te se kontrole mogu koristiti samo Excel dijaloške listove verzije 5.0.

Naziv gumba

Slika gumba tekstno polje

Slika gumba Kombinirani popis – uređivanje

Slika gumba kombinirani padajući izbornik – uređivanje prema dolje

Slika gumba Pokreni dijaloški okvir

ActiveX kontrole

ActiveX kontrole mogu se koristiti na obrascima radnog lista, s VBA kodom i bez njega, te na VBA korisničkim obrascima. Općenito, ActiveX kontrole koristite kada trebate fleksibilnije uvjete dizajna od onih koje omogućuju kontrole obrasca. ActiveX kontrole imaju dodatna svojstva koja možete koristiti za prilagodbu njihova izgleda, ponašanja, fontova i drugih karakteristika.

Možete, k tome, kontrolirati i razne događaje koji se pojavljuju pri aktivaciji ActiveX kontrola. Možete, primjerice, izvoditi razne akcije, ovisno o tome koju stavku korisnik odabere na kontroli okvira popisa, a možete i poslati upit u bazu podataka radi ponovnog ispunjavanja kombiniranog okvira stavkama kada korisnik klikne gumb. Također, možete pisati makronaredbe koje odgovaraju događaju pridruženom ActiveX kontrolama. Kada korisnik obrasca aktivira kontrolu, pokretanjem VBA koda obrađuju se svi događaji koji se pojavljuju za tu kontrolu.

Računalo, k tome, sadrži brojne ActiveX kontrole koje su instalirali Excel i drugi programi, npr. Calendar Control 12.0 i Windows Media Player.

Važno: Na radnim listovima nije moguće izravno koristiti sve ActiveX kontrole; neke se mogu koristiti samo u VBA korisničkim obrascima. Ako neku od tih ActiveX kontrola pokušate dodati u radni list, Excel prikazuje poruku "Objekt nije moguće umetnuti".

ActiveX kontrole nije moguće dodavati na listove grafikona iz korisničkog sučelja ili na listove XLM makronaredbi. Makronaredbu ne možete dodijeliti ni za pokretanje izravno iz ActiveX kontrole na isti način kao i iz kontrole obrasca.

Sažetak ActiveX kontrola

Naziv gumba

Primjer

Opis

Slika gumba

Potvrdni okvir

Primjer ActiveX kontrole potvrdnog okvira

Uključuje ili isključuje vrijednost koja naznačuje suprotan ili jednoznačan odabir. Istovremeno možete potvrditi više okvira na radnom listu ili u grupnom okviru. Potvrdni okvir može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira).

Slika gumba

Tekstni okvir

Primjer ActiveX kontrole tekstnog okvira

Omogućuje vam da, u pravokutnom okviru, pregledavate, upisujete ili uređujete tekst ili podatke koji su povezani s ćelijom. Tekstni okvir može biti i statično tekstno polje koje predstavlja informacije samo za čitanje.

Slika gumba

Naredbeni gumb

Primjer ActiveX kontrole naredbenog gumba

Pokreće makronaredbu koja izvodi akciju kada je korisnik klikne. Naredbeni gumb naziva se i gumbom za pritiskanje.

Slika gumba

Gumb mogućnosti

Primjer ActiveX kontrole gumba mogućnosti

Omogućuje jedan odabir unutar ograničenog skupa međusobno isključivih odabira koji se obično nalaze u grupnom okviru ili okviru. Gumb mogućnosti može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira). Gumb mogućnosti naziva se i izbornim gumbom.

Slika gumba

Okvir s popisom

Primjer ActiveX kontrole okvira popisa

Prikazuje popis stavki teksta koje korisnik može odabrati. Okvir popisa koristite za prikazivanje velikog broja odabira koji se razlikuju brojem ili sadržajem. Tri su vrste okvira popisa:

 • Okvir popisa s jednim odabirom omogućuje samo jedan odabir. U tom slučaju okvir popisa predstavlja grupu gumba mogućnosti, osim što je okvir popisa pogodniji za rukovanje velikim brojem stavki.

 • Okvir popisa za višestruki odabir omogućuje jedan odabir ili neprekinute (susjedne) odabire.

 • Okvir popisa za prošireni odabir omogućuje jedan odabir, neprekinute odabire i odabire koji nisu uzastopni (susjedni).

Slika gumba

Dodavanje tekstualnog niza kao oblika prikaza za polje

Primjer ActiveX kontrole kombiniranog okvira

Kombinira tekstni okvir s okvirom popisa, čime se stvara okvir s padajućim popisom. Kombinirani je okvir kompaktniji od okvira popisa, no korisnik mora kliknuti strelicu dolje da bi prikazao popis stavki. Koristite ga da biste korisniku omogućili da upiše unos ili da s popisa odabere samo jednu stavku. Kontrola prikazuje trenutnu vrijednost u tekstnom okviru, bez obzira na to kako je vrijednost unesena.

Slika gumba

Gumb za uključivanje i isključivanje

Primjer ActiveX kontrole gumba za uključivanje i isključivanje

Označava stanje, kao što je Da/Ne ili način rada, kao što je On/Off. Kada se klikne, gumb se mijenja između omogućenog i onemogućenog stanja.

Slika gumba

Okretni gumb

Primjer ActiveX kontrole okretnog gumba

Povećava ili smanjuje vrijednost, npr. povećanje broja, vrijeme ili datum. Da biste povećali vrijednost, kliknite strelicu gore; da biste smanjili vrijednost, kliknite strelicu dolje. Korisnik obično može upisati tekstnu vrijednost u povezanu ćeliju ili tekstni okvir.

Slika gumba

Klizač

Primjer ActiveX kontrole klizača

Kreće se kroz raspon vrijednosti kada kliknete strelice klizača ili povučete okvir klizača. Kroz stranicu s vrijednostima (unaprijed postavljeni interval), k tome, možete se pomicati tako da kliknete područje između okvira klizača i bilo koje njegove strelice. Korisnik obično može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Slika gumba

Oznaka

Primjer ActiveX kontrole oznake

Određuje svrhu ćelije ili tekstnog okvira, prikazuje opisni tekst (npr. naslove, opise, slike) ili pruža kratke upute.

Slika gumba

Slika

Primjer ActiveX kontrole slike

Ugrađuje sliku, npr. bitmapa, JPEG ili GIF.

Kontrola okvira

Primjer ActiveX kontrole grupnog okvira

Pravokutni objekt s neobaveznom oznakom koji grupira povezane kontrole u jednu vizualnu jedinicu. Obično se u kontroli okvira grupiraju gumbi mogućnosti, potvrdni okviri ili blisko povezani sadržaji.

Napomena: Kontrola ActiveX okvira nije dostupna u odjeljku ActiveX kontrole naredbe Umetanje. No kontrolu možete dodati iz dijaloškog okvira Dodatne kontrole tako da odaberete Okvir programa Microsoft Forms 2.0.

Slika gumba

Dodatne kontrole

Prikazuje popis dodatnih kontrola ActiveX dostupnih na računalu koje možete dodati u prilagođeni obrazac, kao što su Kontrola kalendara 12.0 i Windows Media Player. U ovom dijaloškom okviru možete i registrirati prilagođenu kontrolu.

Objekti alata za crtanje

Primjeri oblika Možda želite u obrazac uvrstiti SmartArt grafiku, Oblike, WordArt i tekstne okvire. Možete mijenjati veličinu, rotirati, zrcaliti, obojiti i kombinirati te objekte da biste stvorili još složenije oblike. Kada tekst upisite izravno u objekt oblika ili tekstnog okvira, tekst postaje dio tog objekta – ako zakrenete ili zrcalite objekt, tekst će se rotirati ili zrcaliti s njim. Za ActiveX, pojedinačnim riječima i znakovima u objektu možete dodijeliti različite atribute, kao što su veličina fonta i stil fonta. Makronaredbe možete dodijeliti i dodati hiperveze tim objektima. Tekst u objektu oblika ili tekstnog okvira možete povezati s ćelijom radnog lista i dinamički prikazati ažurirane vrijednosti u tim objektima.

Rad s kontrolama i objektima na obrascu radnog lista

Kada dodate obrasce i ActiveX u obrazac radnog lista, obično je potrebno podesiti i presložiti kontrole na razne načine da bi se stvorio dobro dizajniran obrazac jednostavan za korištenje. Uobičajeni zadaci obuhvaćaju:

 • kontrolu prikaza rešetke kada radite s kontrolama i odluku o tome želite li rešetku prikazati korisniku na konačnom obrascu radnog lista

 • potvrđivanje i poništavanje kontrola tako da možete navesti svojstva ili napraviti dodatne prilagodbe

 • uređivanje teksta u kontroli, npr. naslova ili oznake

 • grupiranje, kopiranje, premještanje i poravnanje kontrola radi organiziranja izgleda obrasca radnog lista

 • promjenu veličine i oblikovanje kontrola radi postizanja željenog izgleda

 • promjenu položaja i veličine s ćelijom

 • zaštitu kontrola i povezanih ćelija u skladu s posebnim potrebama za zaštitu podataka

 • omogućivanje i onemogućivanje ispisa kontrola pri ispisu obrasca radnog lista

 • brisanje nekorištenih kontrola

Radni list možete dizajnirati s crtama rešetke u pozadini ili bez. Možete, primjerice, isključiti rešetku pa oblikovati sve ćelije istom bojom ili uzorkom ili pak kao pozadinu lista upotrijebiti sliku. Da biste sakrili ili prikazali crte rešetke, na kartici Prikaz u grupi Prikaz/skrivanje poništite ili potvrdite okvir Crte rešetke.

Određivanje vrste kontrole koja se nalazi na radnom listu

Budući da postoje tri različite vrste kontrola i objekata koje možete jedinstveno oblikovati, možda po izgledu nećete biti sigurni koja je to vrsta kontrole. Da biste odredili vrstu kontrole (kontrola obrasca ili ActiveX):

 • Ako izbornik prečaca sadrži naredbu Svojstva, kontrola je ActiveX kontrola, a radite u dizajnerskom načinu rada.

 • Ako izbornik prečaca sadrži naredbu Dodijeli makronaredbu, kontrola je kontrola obrasca.

  Savjet: Da biste prikazali točan izbornik prečaca za kontrolu obrasca okvira grupe, provjerite jeste li odabrali opseg umjesto unutrašnjosti okvira grupe.

 • Ako izbornik prečaca sadrži naredbu Uredi tekst, objekt je crtežni objekt.

VBA korisnički obrasci

Radi maksimalne fleksibilnosti možete stvoriti korisničke obrasce, koji su prilagođeni dijaloški okviri, koji obično sadrže jednu ili više ActiveX kontrola. Korisničke obrasce možete učiniti dostupnima iz VBA koda koji stvorite u programu Visual Basic Editor. Koraci najviše razine za stvaranje korisničkog obrasca jesu:

 1. Umetnite korisnički obrazac u VBA projekt radne knjige. VBAProjectu radne knjige pristupate tako da najprije prikažete uređivač Visual Basic (pritisnite ALT + F11), a zatim na izborniku Umetanje kliknite UserForm.

 2. Napišite proceduru za prikaz korisničkog obrasca.

 3. Dodajte ActiveX kontrole.

 4. Izmijenite svojstva za ActiveX kontrole.

 5. Napišite procedure za rukovanje događajima za ActiveX kontrole.

Pomoću korisničkih obrazaca možete koristiti i napredne funkcije obrasca. Primjerice, programski možete dodati zasebni gumb mogućnosti za svako slovo abecede ili pak potvrdni okvir za svaku stavku na velikim popisima datuma ili brojeva.

Prije stvaranja korisničkog obrasca preporučuje se korištenje ugrađenih dijaloških okvira dostupnih iz programa Excel koji možda odgovaraju vašim potrebama. Ti ugrađeni dijaloški okviri obuhvaćaju VBA funkcije InputBox i MsgBox, metodu InputBox programa Excel, metodu GetOpenFilename, metodu GetSaveAsFilename te objekt dijaloških okvira objekta Aplikacija, koji sadrži sve ugrađene dijaloške okvire programa Excel.

Dodatne informacije potražite u temi pomoći Razvojni centar za Microsoft Office Excel.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×