Microsoft-szolgáltatások szerződése

Kérjük, hogy teljes egészében olvassa el, majd kinyomtatva őrizze meg irattárában.

Microsoft Szolgáltatási Szerződés

A SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL VAGY IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI A JELEN SZERZŐDÉST, A WEBHELY HASZNÁLATI FELTÉTELEIT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁT, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSI WEBHELYEN KÖZÖLT SZABÁLYZATOKAT; AZ EMLÍTETT DOKUMENTUMOK A JELEN HIVATKOZÁS ÚTJÁN A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZIK.

ÖN EZZEL AZT IS KIFEJEZI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN SZERZŐDÉS MINDEN RENDELKEZÉSÉT. AMENNYIBEN A JELEN SZERZŐDÉS ÉS AZ ÖN ÉS A MICROSOFT KÖZÖTT FENNÁLLÓ ESETLEGES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖTT ELLENTMONDÁS MUTATKOZIK, A MICROSOFTTAL FENNÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ÉS KIKÖTÉSEI AZ IRÁNYADÓK. HA NEM VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET A FENTI FELTÉTELEK BETARTÁSÁRA, A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 72 ÓRÁN BELÜL VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSÉNEK ÜGYÉBEN, ÉS NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

A jelen Microsoft Szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: „szerződés”) a szolgáltatásokat megrendelő fél (a továbbiakban: „Ön” vagy ennek ragozott alakjai) valamint az Ön országában vagy térségében működő legközelebbi Microsoft társvállalat (a továbbiakban: „mi” vagy ennek ragozott alakjai) között jött létre, kivéve, ha az alább olvasható 9. szakaszban máshogy határozzuk meg. „Társvállalat” bármely, az Ön vagy a mi tulajdonunkban, illetve Önnel vagy velünk közös tulajdonban lévő jogi személy. A „tulajdon” a teljes tulajdon 50 százalékánál nagyobb tulajdonrészt jelenti.

Feltételek és kikötések

1. SZOLGÁLTATÁSOK.  Vállaljuk, hogy kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Ön által megvásárolt szolgáltatásoknak a szolgáltatási webhelyen (más néven „szolgáltatási útmutató”) leírt módon történő teljesítésére. A szolgáltatási útmutató a következő URL-című webhelyen érhető el: http://support.microsoft.com. Ha az URL-cím bármilyen oknál fogva módosul, azt az Ön kérésére megadjuk Önnek.

A szolgáltatások használata jelen szerződés és az szolgáltatási útmutató hatálya alá tartozik, amely hivatkozás útján a jelen szerződés részét képezi. A jelen szerződés és a szolgáltatási útmutató közötti ellentmondás esetén a jelen szerződés az irányadó.

A szolgáltatások nyújtására vonatkozó képességünk az Ön teljes és időszerű együttműködésétől, valamint a megadott adatok pontosságától és teljességétől függ.

2. TULAJDONJOG ÉS LICENC.

a. Javítások. Nem kizárólagos, örökös, teljesen kifizetett licencet biztosítunk Önnek az általunk vagy megbízottunk által nyújtott javítások használatára és reprodukálására, kizárólag belső használatra. A javítások kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és nem terjeszthetők jogosulatlan felek számára. Ha a jelen szerződés másképpen nem rendelkezik, a javításokra vonatkozó licencjogok tekintetében az adott termék licencszerződése, vagy, ha a javítás nem egy adott termékre vonatkozik, bármely, általunk megadott feltétel az irányadó. A termék Ön általi használata a termék licencszerződésének hatálya alá esik. A termék licencdíjainak kifizetéséért Ön felelős. A „Termék(ek)” bármely számítógépes kód, internet alapú szolgáltatás, vagy (akár díj ellenében licencelt, akár ingyenes) kereskedelmi forgalomban kapható, kibocsátás előtti vagy bétaverziójú termékekből álló anyag és ezek bármely származéka, amelyet mi vagy megbízottunk az Ön rendelkezésére bocsát általunk, társvállalatunk vagy harmadik fél által kibocsátott licencelés céljából. „Javítás” a termék olyan javítása, amelyet általánosságban véve kibocsátunk (pl. kereskedelmi forgalomban lévő termékek szervizcsomagjai) vagy amelyet megbízottunk biztosít Önnek szolgáltatás nyújtásakor (pl. hibák áthidalása, javítócsomagok, gyorsjavítások, frissítések, hibajavítások, béta-javítások és béta-buildek) és a fentiek bármely származéka. Az Önnek nyújtott javításokat nem módosíthatja, nem fordíthatja és fejtheti vissza, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, nem változtathatja meg a fájl nevét, és nem kombinálhatja a nem Microsoft által biztosított számítógépes kóddal.
b. Független fejlesztés. Bármely általunk vagy társvállalatunk, illetve Ön vagy a jelen szerződéstől független társvállalatai által kifejlesztett vagy más módon megszerzett számítógépes kódhoz vagy nem kód alapú, írásos anyaghoz (a továbbiakban: „anyagok”) kapcsolódó minden jog az előre elvégzett munkát (a továbbiakban: „független fejlesztés”) nyújtó fél kizárólagos tulajdonában marad. A szolgáltatások nyújtása során mindkét fél biztosítja egymásnak (és szükség esetén alkalmazottainknak) a kizárólag a szolgáltatások nyújtásához a független fejlesztés használatára, sokszorosítására, valamint módosítására vonatkozó ideiglenes, nem kizárólagos licencet. Nem kizárólagos, örökös, teljesen kifizetett licencet biztosítunk Önnek a termékek kivételével a független fejlesztés használatára, sokszorosítására, valamint (ha lehetséges) módosítására, abban a formában, amelyben a szolgáltatások nyújtásának teljesítését követően hagyjuk Önnél további fejlesztésekkel történő felhasználás céljából (ha lehetséges). A független fejlesztésre biztosított licencjogok korlátozva vannak a belső használatra, és kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, és nem terjeszthetők jogosulatlan fél számára.
c. Fejlesztések. Nem kizárólagos, örökös jogot biztosítunk Önnek bármely számítógépes kód vagy anyag használatára, sokszorosítására, valamint módosítására, amelyet a szolgáltatások (a továbbiakban:„fejlesztések”) nyújtásának teljesítését követően hagyunk Önnél kizárólag belső használatra (a javítások és a független fejlesztések kivételével). A fejlesztések kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és nem terjeszthetők jogosulatlan felek számára.
d. Mintakód. A fenti Fejlesztések szakaszban meghatározott jogok mellett bármely, általunk illusztráció („minta kódrészlet”) céljából biztosított számítógépes kódra vonatkozóan szintén nem kizárólagos, örökös jogot biztosítunk annak objektumkód formájában történő sokszorosítására és terjesztésére, amennyiben elfogadja a következőket: (i) nem használja a nevünket, emblémánkat vagy védjegyeinket a minta kódrészletet tartalmazó számítástechnikai termék forgalmazásához; (ii) a minta kódrészletet tartalmazó számítástechnikai terméken érvényes szerzői jogi nyilatkozatot tüntet fel; (iii) megvéd, kártalanít és mentesít bennünket és beszállítóinkat minden olyan panasztól és jogvitától, a perköltségeket is beleértve, amely a minta kódrészlet használatából vagy terjesztéséből ered vagy következik.
e. Nyílt forráskódú licencekre vonatkozó korlátozások. Bizonyos harmadik felek licencfeltételei megkívánják, hogy a számítógépes kódokat általánosságban (i) forráskód formájában kell közzétenni harmadik felek számára; (ii) származékos munkák készítése céljából is használatba lehessen adni; vagy (iii) díjmentesen lehessen terjeszteni (együttesen: „nyílt forráskód licencfeltételei”), azonban az egyes felek által biztosított, bármely számítógépes kódra (vagy azzal kapcsolatba hozható szellemi tulajdonra) vonatkozó jog nem jelent semmilyen licencet, jogot, felhatalmazást vagy jogosultságot a számítógépes kód bármely más számítógépes kóddal oly módon történő felhasználására, módosítására összekapcsolására és/vagy terjesztésére, amelynek következtében a mások számítógépes kódja nyílt forráskódú licencfeltételeinek hatálya alá esne.
Mindkét fél garantálja továbbá, hogy nem nyújt a másiknak nyílt forráskódú licencfeltételek hatálya alá eső számítógépes kódokat.
f. Társvállalatok jogai. Jelen szakaszban taglalt jogokat allicencbe adhatja társvállalatai számára, azonban társvállalatai nem adhatják őket allicencbe, és meg kell felelniük a jelen szerződésbe foglalt licencfeltételeknek.
g. Jogfenntartás. Minden, jelen szakaszban kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

3. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG. Jelen szerződés feltételei és kikötései bizalmasak, a felek által „bizalmasnak” nyilvánított minden és bármely információt, minden körülmények között ésszerűen bizalmasan kell kezelni („bizalmas adatok”), ezeket a fogadó fél nem hozhatja nyilvánosságra harmadik fél számára a másik fél kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve jelen szerződés feltételi szerint öt (5) évvel a nyilvánosságra hozatalt követően. A fenti titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az adatokra, (i) amelyeket a fogadó fél nem az átadó féltől szerzett be, az átadó félnek tett titoktartási kötelezettség megszegése nélkül; (ii) amelyek a nyilvánosság számára a fogadó fél titoktartási kötelezettségének megszegése nélkül elérhetők; (iii) és amelyek a fogadó fél független fejlesztési tevékenységeinek eredményei. A termékeinkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során szerzett technikai adatokat problémamegoldásra, a termék funkcionalitásának bővítésére, javítására, valamint tudásbázisunk bővítésére használjuk. Vállaljuk, hogy nem nevezzük meg, és nem adjuk ki bizalmas adatait a tudásbázis egyetlen elemében sem.

4. GARANCIAVÁLLALÁS, ELZÁRKÓZÁS A GARANCIAVÁLLALÁSTÓL.  

a. A GARANCIA KIZÁRÁSA. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT ELUTASÍTUNK ÉS KIZÁRUNK MINDENFÉLE (JOGSZABÁLYBAN VAGY EGYÉB MÓDON ELŐÍRT, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT) ÁLLÍTÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A JOGCÍMRE, A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ ÁLLAPOTRA VAGY MINŐSÉGRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOKAT, GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET IS AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB ANYAGOK VAGY ADATOK TEKINTETÉBEN.
b. Helyi jogszabályok alkalmazása.  Ha az alkalmazandó jogszabályok jelen szerződés kizárásai és korlátozásai ellenére is tartalmaznak vélelmezett feltételeket, az alkalmazandó jogszabályok keretei között korlátozott jogorvoslatot nyújtunk, ha szolgáltatás esetében a (i) szolgáltatás ismételt biztosítására, illetve a (ii) szolgáltatás ismételt biztosításával járó költség (ha van ilyen) megtérítésére, illetve termék esetében (i) a termék kicserélésére vagy (ii) a termék hibáinak kijavítására van szükség. A korlátozott jogorvoslati lehetőségek sorrendjéről saját hatáskörünkben döntünk.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT:1) TELJES FELELŐSSÉGÜNK A KÖVETELÉS OKÁTÓL FÜGGETLENÜL A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETETT ÖSSZEGIG TERJED; 2) EGYIK FÉL SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT, AZ ÜZLETI HASZON VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁÉRT, A SZERZŐDÉSSEL, AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSSAL, VAGY BÁRMELY MÁS ANYAGGAL, ILLETVE INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN ÜGY KAPCSÁN, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY HA AZ ILYEN KÁROK ÉSSZERŰEN ELŐRELÁTHATÓAK VOLTAK; VALAMINT 3) AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁST DÍJMENTESEN BIZTOSÍTOTTUNK ÖNNEK, TELJES FELELŐSSÉGÜNK NEM HALADJA MEG AZ 5,00 AMERIKAI DOLLÁRT, VAGY ANNAK A HELYI PÉNZNEMBEN VETT EGYENÉRTÉKÉT. A FELELŐSSÉG EZEN KIZÁRÁSA NEM VONATKOZIK EGYIK FÉL TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGSZEGÉSÉRE, A MÁSIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉRE, ILLETVE CSALÁSRA, HANYAGSÁGRA VAGY ROSSZHISZEMŰ MAGATARTÁSRA, VALAMINT A FÉL HANYAGSÁGÁBÓL SZÁRMAZÓ HALÁLESETRE VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE SEM. TEKINTETTEL ARRA, HOGY EGYES ÁLLAMOK, ILLETVE JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE.

6. ADÓK. A jelen szerződés értelmében nekünk fizetendő összegek nem tartalmazzák a külföldi, az Egyesült Államok szövetségi, állami, helyi, és városi adóit vagy az egyéb állami adókat (ideértve, nem korlátozó jelleggel a vonatkozó általános forgalmi-, értékesítési és felhasználási adókat), amelyek befizetése a jelen szerződés elfogadásával kizárólag az Ön felelőssége. Nem vagyunk felelősek azokért az adókért, amelyeket Önnek a jogszabályok szerint ki kell fizetnie. Minden ilyen jellegű adó (ideértve, nem korlátozó jelleggel a nettó vagy a bruttó bevételre vonatkozó adókat, a névhasználati engedély díját és/vagy a tulajdonjogra vonatkozó adókat) az Ön pénzügyi felelőssége alá tartozik.

7. FELMONDÁS.   Jelen szerződést bármely fél felmondhatja, amennyiben a másik fél (i) megsérti a jelen szerződés feltételeit, vagy bármely kötelezettség elmulasztása esetén, amelyet az ilyen jellegű megsértést követően 30 naptári napon belül nem orvosolnak, vagy (ii) nem teljesíti a 60 naptári napnál régebben kiegyenlítetlen számlákat. Ön vállalja, hogy kifizeti a nyújtott szolgáltatások összes díját és a felmerülő költségeket.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK. Jelen szerződés alkotja a felek teljes megállapodását a szerződés tárgyának tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű közlést. Minden, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést, felhatalmazást és kérést postán, futárpostával vagy faxon kell megküldeni a két fél által megadott címekre. Az értesítések a postai tértivevényen, vagy a futár, ill. fax útján történt kézbesítés visszaigazolásán szereplő dátumon kézbesítettnek tekintendők. A jelen szerződés írásbeli hozzájárulásunk nélkül át nem ruházható – ezen hozzájárulást indokolatlanul nem tagadjuk meg. Mindkét fél vállalja, hogy betartja a jelen szerződésre vonatkozó nemzetközi és helyi jogszabályokat. Amennyiben a szolgáltatásokat az Egyesült Államokban vásárolták, a jelen szerződésre Washington állam jogszabályai érvényesek; Európa, a Közel-Kelet, illetve Afrika („EMEA”) bármely országában vagy régiójában történő vásárlás esetén Írország jogszabályai érvényesek; az Egyesült Államokon és az EMEA régión kívüli vásárlás esetén a szolgáltatásokat teljesítő társvállalat székhelye szerinti joghatóságnak a jogszabályai érvényesek. Amennyiben a szolgáltatásokat az Egyesült Államokban vásárolták, a jelen szerződéshez kapcsolódó esetleges jogvitákban Washington állam szövetségi vagy állami bírósága illetékes; az EMEA régióban történő vásárlás esetén Írország bíróságai illetékesek; az Egyesült Államokon és az EMEA régión kívüli vásárlás esetén a szolgáltatást teljesítő társvállalat székhelye szerinti joghatóság bíróságai illetékesek. Mindazonáltal ez nem akadályozza egyik felet sem, hogy jogorvoslatot keressen az illetékes bíróságon a szellemi tulajdonjog megsértése vagy a titoktartási kötelezettségek megszegése esetén. A használatra, díjakra, titoktartásra, tulajdonjogra és licencekre, a garancia kizárására, a felelősség korlátozására, a felmondásra, valamint a jelen szerződés vegyes rendelkezéseire vonatkozó szakaszok érvényben maradnak a jelen szerződés felbontása vagy érvényességének lejárta után is. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezését egy bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a szerződő felek módosítják a szerződést annak érdekében, hogy az elvetett rendelkezés a lehető legnagyobb mértékben alkalmazást nyerjen. A jelen szerződés bármely rendelkezésének megszegése esetén adott felmentés nem vonatkozik más rendelkezések megszegésére, és kizárólag a felmentő fél megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselőjének aláírásával adható bármilyen felmentés. Az esedékes összegek kifizetésétől eltekintve egyik fél sem vonható felelősségre a késedelmes teljesítések vagy az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okokból bekövetkezett nem teljesítés miatt. A felek kifejezett szándéka, hogy a jelen szerződés angol nyelven legyen megfogalmazva.

9. SZERZŐDŐ MICROSOFT JOGI SZEMÉLY. A szerződő fél a Microsoft Regional Sales Corporation, amennyiben Ön a következő országok/régiók valamelyikében él: Ausztrália, Banglades, Hongkong, India, Indonézia, Korea, Malajzia, Új-Zéland, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Sri Lanka, Tajvan, Thailföld és Vietnam. A szerződő fél a Microsoft Ireland Operations, Limited, amennyiben Ön Európa, a Közel-Kelet vagy Afrika valamely országában él.

 

Legutóbb frissítve:2007. június

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 13946 - Utolsó ellenőrzés: 2016. ápr. 18. - Verziószám: 5

Visszajelzés
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)