A Windows Galéria nyílt körű felhívása lezárult.

Sajnáljuk, de kellemetlen hírt kell közölnünk: a Windows Személyre szabási galériába való felhívásunk már lezárult. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem fogadjuk az újonnan beküldött csodálatos műalkotásokat és fényképeket. (És már hiányoljuk is azokat!) Már küldött be valamit? Olvassa el a gyakori kérdéseket és a felhasználási feltételeket.

Használati feltételek

 1. LICENC. Azzal, hogy fényképet, képet vagy műalkotást (a továbbiakban „Kép”-et) küld a Microsoft részére, az egész világra érvényes, jogdíjmentes, hátralékmentes, végleges licencet ad a Microsoft számára (beleértve annak leányvállalatait és társvállalatait is) a Windows operációsrendszer-termékek személyre szabási szolgáltatásaiban és funkcióiban vagy azokkal kapcsolatban (például Windows-témákban és -háttérképekben), valamint minden kapcsolódó Microsoft webhelyen, a Windows Személyre szabási galériában, illetve az ilyen személyre szabási szolgáltatásokkal és funkciókkal kapcsolatos bármely marketing- és hirdetési anyagban: (a) a Kép másolására, felhasználására, illetve a Képen alapuló származtatott munkák létrehozására; (b) a Kép és a Képen alapuló származtatott munkák nyilvános előadására és megjelenítésére; továbbá (c) a Kép és a Képen alapuló származtatott munkák másolataira szóló, személyes használatra feljogosító licenceknek (a továbbiakban „Licenc”) a Microsoft ügyfelei részére történő kiadására. Ön feltétel nélkül lemond arról, hogy: bárhogyan és a világ bármely pontján érvényesítse a Képpel kapcsolatos esetleges természetes és hasonló jogait; továbbá arról, hogy ellenőrizze vagy jóváhagyja a Kép esetleges felhasználási formáját, valamint ezúton hozzájárul a Kép esetleges olyan módosításaihoz (beleértve a Kép kiegészítését és részleteinek törlését is), amelyek az Ön hozzájárulása híján egyébként sértenék az Ön természetes és hasonló jogait.
 2. A KÖTELEZETTSÉG KIZÁRÁSA. A Microsoft nem köteles arra, hogy bármilyen módon felhasználja a Képet, ezenkívül bármilyen okból vagy ok nélkül, bármikor felhagyhat a Kép használatával. A Microsoft nem vonható felelősségre az abból eredő károkért, hogy döntése értelmében nem használja fel a Képet (vagy felhagy annak használatával), és saját kizárólagos hatáskörében dönt arról, hogy hol használja fel a Képet.
 3. A SZERZŐSÉG FELTÜNTETÉSE. Ön felhatalmazza a Microsoftot (beleértve annak leányvállalatait és társvállalatait) arra, hogy felhasználják az Ön nevét, képét, ábrázolását vagy ezek bármely kombinációját arra, hogy azonosítsák Önt a Képet készítő művészként (együttesen „Feltüntesse a szerzőséget”). Ha a Microsoft, leányvállalatai vagy társvállalatai felhasználják a képet, saját hatáskörükben döntenek arról, hogy feltüntetik-e a szerzőséget, és önállóan döntenek ezeknek az adatoknak a helyéről, feltűnőségéről, hosszáról, valamint megjelenítésük időtartamáról.
 4. A PÉNZBELI ELLENSZOLGÁLTATÁS KIZÁRÁSA. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltételek értelmében, illetve a Kép ellenében (és a Szerzőség feltüntetésére esetleg felhasznált fényképek vagy tartalom ellenében) nem számíthat semmilyen (pénzbeli vagy egyéb) ellenszolgáltatásra a Microsoft, leányvállalatai és társvállalatai részéről.
 5. VÉLETLEN MEGJELENÍTÉS. Amennyiben a Microsoft véletlenül megjeleníti, közzéteszi vagy előadja a Képet egy olyan Microsoft-termék vagy -webhely részeként, amely nem szerepel a fenti 1. szakaszban körülírt licencben, Ön köteles erről írásban értesíteni a Microsoftot, a Microsoft pedig minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy eltávolítsa a Képet a Microsoft termékeiből vagy webhelyeiről. Ön elfogadja, hogy ez lesz az egyetlen jogorvoslata a Kép ilyen véletlen megjelenítése esetére.
 6. SEGÍTSÉG. Ön köteles a Microsoft költségén biztosítani minden olyan eszközt, illetve foganatosítani minden olyan intézkedést, amelyet a Microsoft józan megfontolás szerint igényelhet ahhoz, hogy teljes mértékben élhessen a jelen Használati feltételek értelmében a részére megadott jogokkal.
 7. NYILVÁNOSSÁG. Az 1. és a 3. szakaszban foglaltakon túlmenően a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül egyik fél sem kommunikálhat sem a sajtóval, sem a nagyközönséggel a jelen Licenccel és Használati feltételekkel kapcsolatban.
 8. SZAVATOSSÁG. Ön szavatolja, hogy: (a) Ön a Kép szerzői jogainak tulajdonosa, (b) Ön minden joggal rendelkezik arra, hogy megadja a jelen Használati feltételekben foglalt jogokat és licenceket; (c) a Képnek a jelen Használati feltételekben megengedett módon történő terjesztése és használata nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi termékhez, nyilvánosságra hozatalhoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jogát, továbbá nem ütközik semmilyen jogszabályba a Kép készítésének országában, valamint nem szükséges hozzá senkinek a jóváhagyása vagy ellenőrzése, és senkinek nem jár érte ellenszolgáltatás; ezenkívül (d) Ön rendelkezik minden olyan joggal, amely szükséges a Kép elkészítéséhez a Képen ábrázolt személyekre vonatkozóan.
 9. KIZÁRÓ ÉS KORLÁTOZÓ RENDELKEZÉSEK. A 8. szakasz értelmében egyik fél sem nyújt a jelen Használati feltételek tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére vagy más elemre semmilyen (kifejezett, hallgatólagos vagy egyéb) szavatosságot, beleértve többek között a forgalmazhatóságra, a mások jogainak tiszteletben tartására, a valamilyen célra való alkalmasságra, illetve jogcímre vonatkozó hallgatólagos szavatosságot is. Egyik fél sem visel semmilyen felelősséget a Képpel, a Szerzőség feltüntetésével vagy a Licenccel kapcsolatos semmilyen speciális, véletlen, büntetőjogi vagy következményi kárért, még ha a károk bekövetkezése józan ésszel előre látható volt is. A Microsoft, leányvállalatai és társvállalatai által a jelen Használati feltételek értelmében viselt teljes anyagi felelősség nem haladhatja meg az 500 amerikai dollárt.
 10. FELMONDÁS; A FELMONDÁS HATÁLYA. Bármelyik fél felmondhatja a licencet a másik fél részére írásban eljuttatott értesítésben, 60 napos felmondási időszakkal. A Microsoft a 60 napos felmondási időszak lejártát követően beszünteti a Kép elérhetővé tételét, amint ez gazdasági szempontból kivitelezhető. A 9., 10. és 11. szakasz a Licenc felmondását követően is érvényben marad. A kétségek elkerülése végett: a Microsoft ügyfeleinek a részükre a Licenc lejáratát vagy felmondását megelőzően eljuttatott Képre vonatkozó jogai a Licenc lejáratát vagy felmondását követően is érvényben maradnak.
 11. ÉRTESÍTÉS. A jelen Használati feltételek hatálya alá tartozó értesítéseket: (i) írásba kell foglalni; (ii) angolul kell megírni (hacsak más követelmény nem vonatkozik erre); (iii) a kézhezvételük dátumán kézbesítettnek kell tekinteni; (iv) e-mailben, kézbesítési szolgálattal, futárral, illetve ajánlott vagy könyvelt levélben (bérmentesítve, tértivevénnyel) kell elküldeni; (v) e-mailben való küldés esetén a winpgal@microsoft.com címre, postai levélben való elküldés esetén az „Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” címre (a jogi osztályra, a (425) 936-7329 számra küldött faxmásolattal együtt) kell elküldeni.
 12. JOGHATÓSÁG ÉS ILLETÉKESSÉG. A jelen Használati feltételekre az Egyesült Államok Washington államának jogszabályai érvényesek, és a felek kikötik a King megyei szövetségi és állami bíróságok kizárólagos illetékességét.

Gyakori kérdések

A következőkben néhány, műalkotások vagy fényképek Windows Galériába való beküldésével kapcsolatos kérdésre adunk választ.

 
Mi történik, ha kiválasztják az alkotásomat?
Kapok értesítést?
Feltüntetik a szerzőségemet?
Enyém marad a kép szerzői joga?
Módosítják a képemet?
Mi fog történni a személyes adataimmal?
Ha később meggondolom magam, eltávolíttathatom a fényképemet vagy a műalkotásomat a galériából?

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 17776 - Utolsó ellenőrzés: 2016. szept. 14. - Verziószám: 2

Visszajelzés