Információ: A VB és a VBA nyelvek automatizálási hibáinak értelmezése (nagy méretű cikk)

Összefoglaló

A cikk a hibakódokhoz tartozó hibaüzenetek megkeresésének néhány módszerét, valamint a Winerror.h fájlban található hibakódok és hozzájuk tartozó angol nyelvű hibaüzenetek magyar nyelvű listáját ismerteti.

MEGJEGYZÉS: A Visual Basic vagy a VBA (Visual Basic for Applications) nyelvű programokban keletkező automatizálási hibák esetén a hiba nem mindig tartalmaz szöveges ismertetést.

További információ

A Winerror.h fájl tanulmányozása

A más alkalmazásokat automatizáló Visual Basic vagy VBA alkalmazásokban az alábbihoz hasonló hibaüzenetek jelenhetnek meg:
Run-time error '-2147418094 (80010012)':
Automation Error.
Az üzenetben szereplő -2147418094 a hibakód decimális (tízes) számrendszerbeli értéke – ennek a kódnak a 80010012 hexadecimális (tizenhatos) számrendszerbeli szám felel meg. A hexadecimális hibakódokat a Microsoft Visual C++ Winerror.h fejlécfájlja dokumentálja (angol nyelven). A hibakód megkereséséhez végezzen keresést ebben a fájlban a hibakód hexadecimális alakjára (azaz – a példánál maradva – a 80010012-es számra). Az alábbi kódrészlet a hibát ismertető Winerror.h fájlból származik:

   // 
// MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
//
// MessageText:
//
// The callee (server [not server application]) is not available
// and disappeared; all connections are invalid. The call did not
// execute.
//
#define RPC_E_SERVER_DIED_DNE _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
A Winerror.h a Microsoft Visual C++ és a Microsoft Developer Network (MSDN) Library csomag része.

MEGJEGYZÉS: A Winerror.h nem tartalmazza a kiszolgálóalkalmazás-specifikus automatizálási hibákat. Ha egy adott hibakódot nem talál a Winerror.h fájlban, tanulmányozza a kiszolgálóalkalmazás dokumentációját. Az alkalmazásspecifikus hibák esetén rendszerint a hexadecimális hibakód utolsó négy számjegye alapján azonosítható az adott alkalmazásspecifikus hiba.

A FormatMessage függvény használata

A Windows alkalmazásprogramozási felületének (API) FormatMessage függvényével megállapítható az automatizálási hibák kódjaihoz tartozó üzenet. Ezt mutatja be az alábbi példafüggvény:
   Option Explicit

Const FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA = &H1000

Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
"FormatMessageA" ( ByVal dwJelzőbitek As Long, lpForrás As Long, _
ByVal dwÜzenetAZ As Long, ByVal dwNyelvAZ As Long, _
ByVal lpPuffer As String, ByVal nMéret As Long, Argumentumok As Any) _
As Long

Private Function ÜzenetSzövege(lKód As Long) As String
Dim sKapottKód As String
Dim lEredményHossza As Long

sKapottKód = Space$(256)
lEredményHossza = FormatMessage(FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA, 0&, lKód, 0&, _
sKapottKód, 256&, 0&)
If lEredményHossza >0 Then
ÜzenetSzövege = Left(sKapottKód, lEredményHossza)
Else
ÜzenetSzövege = "A hiba nem található."
End If

End Function
A következő példa azt illusztrálja, hogyan használható ez a függvény automatizálási hibakódokkal. A példában a Microsoft Excel a kiszolgálóalkalmazás. A már megsemmisített (vagyis bezárt) munkafüzet-objektumokra való hivatkozások hibát okoznak. Az ÜzenetSzövege függvény működésének szemléltetéséhez a példa egy bezárt munkafüzet-objektumra próbál hivatkozni, ezzel automatizálási hibát állítva elő:

Dim xl As Object
Dim mf As Object
Dim sÜzenet As String

Set xl = CreateObject("excel.application")
Set mf = xl.workbooks.Add
mf.Close False
On Error Resume Next
Debug.Print mf.Name '<-Ez az utasítás automatizálási hibát okoz, mivel
' az mf objektum által hivatkozott munkafüzet már
' be lett zárva.

If Err.Number <>0 Then

sÜzenet = ÜzenetSzövege(Err.Number)
MsgBox "Automatizálási hiba lépett fel. A hiba kódja és szövege: " & vbCr & Err.Number & _
" (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sÜzenet

End If
On Error GoTo 0
Set xl = Nothing
A megsemmisített mf objektumra való hivatkozás -2147418094 (80010012) kódú futásidejű hibát eredményez. Az ÜzenetSzövege függvény e hiba esetében az alábbi hibaüzenettel tér vissza:

A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás]) nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat érvénytelen. A hívás nem lett végrehajtva.
MEGJEGYZÉS: Az ÜzenetSzövege függvénnyel nem állapíthatók meg az alkalmazásspecifikus hibák üzenetei.

Az Error Lookup segédprogram használata

A Microsoft Visual C++ 5.0-s verziója tartalmaz egy Error Lookup nevű segédprogramot, mely képes hibaüzenetek visszaadására hibakódok alapján.

A segédprogram használatához indítsa el a Microsoft Visual C++ alkalmazást, és kattintson a Tools (Eszközök) menü Error Lookup parancsára. Írja be a hibakódot, és kattintson a Lookup (Keresés) gombra. Az előzőekben említett, -2147418094 (80010012) kódú hiba esetén például az alábbi értéket kell megadni a hibakereső segédprogramban, mielőtt a Lookup gombra kattint:

0x80010012

A WINERROR.H fájlból származó hibalista

Az alábbi táblázat a Microsoft Visual C++ 5.0-s verziójában található Winerror.h fájlban deklarált hibakódokat ismerteti.

Automatizálási hiba
decimális hexadec.
kódja Hibaüzenet

-2147418113 (8000FFFF) Katasztrofális hiba.
-2147942413 (8007000D) Érvénytelen adatok.

-2147467263 (80004001) Nincs implementálva.
-2147024882 (8007000E) Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.
-2147024809 (80070057) A paraméter nem megfelelő.
-2147467262 (80004002) Ez az objektumfelület nem támogatott.
-2147467261 (80004003) Érvénytelen mutató.
-2147024890 (80070006) A leíró érvénytelen.
-2147467260 (80004004) A művelet megszakadt.
-2147467259 (80004005) Meghatározatlan hiba.
-2147024891 (80070005) A hozzáférés megtagadva.
-2147483647 (80000001) Nincs implementálva.
-2147483646 (80000002) Nincs több memória.
-2147483645 (80000003) Egy vagy több argumentum érvénytelen.
-2147483644 (80000004) Ez az objektumfelület nem támogatott.
-2147483643 (80000005) Érvénytelen mutató.
-2147483642 (80000006) Érvénytelen leíró.
-2147483641 (80000007) A művelet megszakadt.
-2147483640 (80000008) Meghatározatlan hiba.
-2147483639 (80000009) A hozzáférés valamilyen objektumhoz megtagadva.
-2147483638 (8000000A) A művelet elvégzéséhez szükséges adat
még nem áll rendelkezésre.
-2147467258 (80004006) Szál helyi tárolási hibája.
-2147467257 (80004007) Osztott memóriafoglaló megszerzési hiba.
-2147467256 (80004008) Memóriafoglaló megszerzési hiba.
-2147467255 (84009) Nem lehet osztály-gyorsítótárat inicializálni.
-2147467254 (8400A) Nem lehet RPC szolgáltatásokat inicializálni.
-2147467253 (8000400B) Nem lehet beállítani szál helyi tárolási csatornavezérlést.
-2147467252 (8000400C) Nem lehet kiosztani szál helyi tárolási
csatornavezérlést.
-2147467251 (8000400D) A felhasználó által megadott memóriafoglaló
elfogadhatatlan.
-2147467250 (8000400E) Az OLE szolgáltatás mutex már létezik.
-2147467249 (8000400F) Az OLE szolgáltatásfájl-hozzárendelés már létezik.
-2147467248 (80004010) Nem lehet az OLE szolgáltatáshoz fájl nézetét hozzárendelni.
-2147467247 (80004011) Az OLE szolgáltatás nem indítható el.
-2147467246 (80004012) Egyszeres szál közben másodszor történt
kísérlet a CoInitialize hívására.
-2147467245 (80004013) Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de nincs
engedélyezve.
-2147467244 (80004014) Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de a megadott
kiszolgálónév nem érvényes.
-2147467243 (80004015) Az osztály úgy van beállítva, hogy a hívótól különböző
biztonsági azonosító használatával fusson.
-2147467242 (80004016) Ole1 szolgáltatások használatához a DDE ablakokat
le kell tiltani.
-2147467241 (80004017) A RunAs parancs
specifikációja:
<tartománynév>\<felhasználónév>, vagy egyszerűen csak
<felhasználónév>.
-2147467240 (80004018) A kiszolgálófolyamat nem indítható el. Valószínűleg
rossz az elérési út.
-2147467239 (80004019) A kiszolgálófolyamat nem indítható el ilyen
beállított identitással. Az elérési út valószínűleg
rossz vagy nem érhető el.
-2147467238 (8000401A) A kiszolgálófolyamat nem indítható el, mert
a beállított identitás érvénytelen. Ellenőrizze
a felhasználónevet és a jelszót.
-2147467237 (8000401B) Az ügyfélnek nincs joga elindítani ezt a kiszolgálót.
-2147467236 (8000401C) A kiszolgálót biztosító szolgáltatás nem
indítható el.
-2147467235 (8000401D) A számítógép nem tud kommunikálni a
kiszolgálót biztosító számítógéppel.
-2147467234 (8000401E) A kiszolgáló az indítás után nem válaszol.
-2147467233 (8000401F) A kiszolgáló rendszerleíró információja
inkonzisztens vagy nem teljes.
-2147467232 (80004020) Az objektumfelület rendszerleíró információja
inkonzisztens vagy nem teljes.
-2147467231 (80004021) A megkísérelt művelet nem támogatott.
-2147221504 (80040000) Érvénytelen OLEVERB-struktúra.
-2147221503 (80040001) Érvénytelen kérésjelző.
-2147221502 (80040002) Nem lehet többé enumerálni, mert hiányoznak
a társított adatok.
-2147221501 (80040003) Ez a implementáció nem fogad hirdetéseket.
-2147221500 (80040004) Ehhez a csatlakozásazonosítóhoz nincs csatlakozás.
-2147221499 (80040005) A művelet végrehajtásához futtatni kell az objektumot.
-2147221498 (80040006) Nincs olyan gyorsítótár, amelyen működtetni lehet.
-2147221497 (80040007) Nem inicializált objektum.
-2147221496 (80040008) A csatolt objektum forrásosztálya megváltozott.
-2147221495 (80040009) Nem lehet megkapni az objektumhoz tartozó monikert.
-2147221494 (8004000A) Nem lehet a forráshoz kötni.
-2147221493 (8004000B) Az objektum statikus; a művelet nem engedélyezett.
-2147221492 (8004000C) A felhasználó a Mégse lehetőséget választotta a mentési párbeszédpanelen.
-2147221491 (8004000D) Érvénytelen téglalap.
-2147221490 (8004000E) A compobj.dll túl régi az inicializált ole2.dll
számára.
-2147221489 (8004000F) Érvénytelen ablakleíró.
-2147221488 (80040010) Az objektum nincs helyben aktív állapotban.
-2147221487 (80040011) Nem lehet az objektumot konvertálni.
-2147221486 (80040012) A műveletet nem lehet végrehajtani, mert az objektumhoz
még nincs megadva tárolás.
-2147221404 (80040064) Érvénytelen FORMATETC szerkezet.
-2147221403 (80040065) Érvénytelen DVTARGETDEVICE szerkezet.
-2147221402 (80040066) Érvénytelen STDGMEDIUM szerkezet.
-2147221401 (80040067) Érvénytelen STATDATA szerkezet.
-2147221400 (80040068) Érvénytelen lindex.
-2147221399 (80040069) Érvénytelen tymed.
-2147221398 (8004006A) Érvénytelen vágólapformátum.
-2147221397 (8004006B) Érvénytelen arány(ok).
-2147221396 (8004006C) A DVTARGETDEVICE struktúra tdSize paramétere
érvénytelen.
-2147221395 (8004006D) Az objektum nem támogatja az IViewObject objektumfelületet.
-2147221248 (80040100) Nem regisztrált áthúzási cél visszavonására
kísérlet.
-2147221247 (80040101) Az ablak már regisztrálva van áthúzási
célként.
-2147221246 (80040102) Érvénytelen ablakleíró.
-2147221232 (80040110) Az osztály nem támogat összesítést (vagy az
osztályobjektum távoli).
-2147221231 (80040111) A ClassFactory nem tudja szolgáltatni a kért osztályt.
-2147221184 (80040140) Hiba nézet rajzolásakor.
-2147221168 (80040150) Nem sikerült kulcsot olvasni a rendszerleíró adatbázisból.
-2147221167 (80040151) Nem sikerült kulcsot írni a rendszerleíró adatbázisba.
-2147221166 (80040152) A kulcs nem található a rendszerleíró adatbázisban.
-2147221165 (80040153) A rendszerleíró adatbázis számára ez az azonosító érvénytelen.
-2147221164 (80040154) Az osztály nincs regisztrálva.
-2147221163 (80040155) A objektumfelület nincs regisztrálva.
-2147221136 (80040170) A gyorsítótár nincs frissítve.
-2147221120 (80040180) Nincsenek igék az OLE objektumhoz.
-2147221119 (80040181) Érvénytelen parancs az OLE-objektum számára.
-2147221088 (800401A0) A visszavonás nem érhető el.
-2147221087 (800401A1) Az eszközök számára nincs szabad hely.
-2147221056 (800401C0) Az OLESTREAM Get metódust nem sikerült végrehajtani.
-2147221055 (800401C1) Az OLESTREAM Put metódust nem sikerült végrehajtani.
-2147221054 (800401C2) Az OLESTREAM tartalma nincs megfelelő formátumban.
-2147221053 (800401C3) Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt
valamelyik Windows GDI hívásban.
-2147221052 (800401C2) Az IStorage tartalma nincs megfelelő formátumban.
-2147221051 (800401C5) Az IStorage tartalma hiányzik az egyik
szabványos streamből.
-2147221050 (800401C6) Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt
valamelyik Windows GDI hívásban.
-2147221040 (800401D0) Az OpenClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221039 (800401D1) Az EmptyClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221038 (800401D2) A SetClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221037 (800401D3) A vágólapon lévő adatok érvénytelenek.
-2147221036 (800401D4) A CloseClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221024 (800401E0) A monikert kézzel kell csatlakoztatni.
-2147221023 (800401E1) A művelet túllépte a határidőt.
-2147221022 (800401E2) A monikernek általánosnak kell lennie.
-2147221021 (800401E3) A művelet nem hajtható végre.
-2147221020 (800401E4) Érvénytelen szintaxis.
-2147221019 (800401E5) A monikerhez nem tartozik objektum.
-2147221018 (800401E6) Rossz kiterjesztésű fájl.
-2147221017 (800401E7) A közbenső művelet végrehajtása nem sikerült.
-2147221016 (800401E8) A moniker nem kapcsolható.
-2147221015 (800401E8) A moniker nem kapcsolható.
-2147221014 (800401EA) A moniker nem tud fájlt megnyitni.
-2147221013 (800401EB) A művelet sikeréhez felhasználói bevitel szükséges.
-2147221012 (800401EC) A moniker osztálynak nincs inverze.
-2147221011 (800401ED) A moniker nem hivatkozik tárolásra.
-2147221010 (800401EE) Nincs közös előtag.
-2147221009 (800401EF) A monikert nem lehetett enumerálni.
-2147221008 (800401F0) A program nem hívta meg a CoInitialize eljárást.
-2147221007 (800401F1) A program már meghívta a CoInitialize eljárást.
-2147221006 (800401F2) Az objektum osztályát nem lehet meghatározni.
-2147221005 (800401F3) Érvénytelen osztályú karakterlánc.
-2147221004 (800401F4) Érvénytelen objektumfelület-karakterlánc.
-2147221003 (800401F5) Az alkalmazás nem található.
-2147221002 (800401F6) Az alkalmazást nem lehet többször futtatni.
-2147221001 (800401F7) Valamilyen hiba van az alkalmazásban.
-2147221000 (800401F8) Az osztályhoz nem található DLL.
-2147220999 (800401F9) Hiba a DLL-ben.
-2147220998 (800401FA) Nem megfelelő operációs rendszer vagy operációs rendszer verzió az alkalmazáshoz.
-2147220997 (800401FB) Az objektum nincs regisztrálva.
-2147220996 (800401FC) Az objektum már regisztrálva van.
-2147220995 (800401FD) Az objektum nincs kiszolgálóhoz csatlakoztatva.
-2147220994 (800401FE) Az alkalmazás elindult, de nem regisztrált
osztálygyárat.
-2147220993 (800401FF) Az objektum felszabadítva.
-2146959359 (80080001) Nem sikerült egy objektumosztály létrehozására tett kísérlet.
-2146959358 (80080002) Az OLE szolgáltatás nem tudott objektumot kapcsolni.
-2146959357 (80080003) Az OLE szolgáltatással való RPC kommunikáció sikertelen.
-2146959356 (80080004) Rossz elérési út az objektumhoz.
-2146959355 (80080005) A kiszolgálói végrehajtás nem sikerült.
-2146959354 (80080006) Az OLE szolgáltatás nem tudott kommunikálni az objektum
kiszolgálóval.
-2146959353 (80080007) A moniker elérési útját nem lehetett normalizálni.
-2146959352 (80080008) Az objektum kiszolgáló leáll, amikor az OLE szolgáltatás
csatlakozik hozzá.
-2146959351 (80080009) Érvénytelen gyökérblokkmutatót adott meg.
-2146959344 (80080010) Egy kiosztási lánc érvénytelen
csatolásmutatót tartalmazott.
-2146959343 (80080011) A kért kiosztási méret túl nagy volt.
-2147352575 (80020001) Ismeretlen objektumfelület.
-2147352573 (80020003) A tag nem található.
-2147352572 (80020004) A paraméter nem található.
-2147352571 (80020005) Típustévesztés.
-2147352570 (80020006) Ismeretlen név.
-2147352569 (80020007) Nincsenek névvel rendelkező argumentumok.
-2147352568 (80020008) Rossz változótípus.
-2147352567 (80020009) Kivétel történt.
-2147352566 (8002000A) A jelenlegi tartományon kívül van.
-2147352565 (8002000B) Érvénytelen index.
-2147352564 (8002000C) Ismeretlen nyelv.
-2147352563 (8002000D) A memória zárolva van.
-2147352562 (8002000E) Érvénytelen számú paraméter.
-2147352561 (8002000F) A paraméter nem választható.
-2147352560 (80020010) Érvénytelen hívott fél.
-2147352559 (80020011) Nem támogat gyűjteményt.
-2147319786 (80028016) A puffer túl kicsi.
-2147319784 (80028018) Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár.
-2147319783 (80028019) Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár.
-2147319780 (8002801C) Hiba az OLE rendszerleíró adatbázis használata közben.
-2147319779 (8002801D) A függvénytár nincs regisztrálva.
-2147319769 (80028027) Ismeretlen típushoz van kapcsolva.
-2147319768 (80028028) Minősített név nem engedélyezett.
-2147319767 (80028029) Érvénytelen hivatkozás előre vagy hivatkozás
nem fordított típusra.
-2147319766 (8002802A) Típustévesztés.
-2147319765 (8002802B) Az elem nem található.
-2147319764 (8002802C) Nem egyértelmű név.
-2147319763 (8002802D) A név már létezik a függvénytárban.
-2147319762 (8002802E) Ismeretlen LCID.
-2147319761 (8002802F) A függvény nincs definiálva a megadott DLL-ben.
-2147317571 (800288BD) Nem megfelelő modulfajta a művelet számára.
-2147317563 (800288C5) A méret nem lehet nagyobb, mint 64 K.
-2147317562 (800288C6) Kettős azonosító az öröklési hierarchiában.
-2147317553 (800288CF) Nem megfelelő öröklődései mélység a szabványos OLE
tagban.
-2147316576 (80028CA0) Típustévesztés.
-2147316575 (80028CA1) Érvénytelen számú argumentum.
-2147316574 (80028CA2) I/O hiba.
-2147316573 (80028CA3) Hiba az egyedi .TMP fájl létrehozásakor.
-2147312566 (80029C4A) Hiba típustár/DLL betöltésekor.
-2147312509 (80029C83) Ellentmondó tulajdonságfüggvények.
-2147312508 (80029C84) Körkörös függőség típusok/modulok között.
-2147287039 (80030001) Nem lehet a kért műveletet végrehajtani.
-2147287038 (80030002) %1 nem található.
-2147287037 (80030003) A(z) %1 elérési út nem található.
-2147287036 (80030004) Nincs elég erőforrás egy másik fájl
megnyitásához.
-2147287035 (80030005) A hozzáférés megtagadva.
-2147287034 (80030006) Érvénytelen objektumon megkísérelt művelet.
-2147287032 (80030008) Nincs elég szabad memória a
művelet elvégzéséhez.
-2147287031 (80030009) Érvénytelen mutató.
-2147287022 (80030012) Nincs több visszaadandó bejegyzés.
-2147287021 (80030013) A lemez írásvédett.
-2147287015 (80030019) Hiba történt egy keresési művelet során.
-2147287011 (8003001D) Lemezhiba történt egy írási művelet során.
-2147287010 (8003001E) Lemezhiba történt egy olvasási művelet során.
-2147287008 (80030020) Megosztásmegsértés.
-2147287007 (80030021) Zárolás megsértése.
-2147286960 (80030050) %1 már létezik.
-2147286953 (80030057) Érvénytelen paraméter.
-2147286928 (80030070) Nincs elég lemezterület a művelet
elvégzéséhez.
-2147286800 (800300F0) Nem egyszerű tulajdonság szabálytalan írása egy egyszerű
tulajdonságkészletbe.
-2147286790 (800300FA) Egy API hívás rendellenesen lépett ki.
-2147286789 (800300FB) %1 fájl nem egy érvényes összetett fájl.
-2147286788 (800300FC) %1 név nem érvényes.
-2147286787 (800300FD) Nem várt hiba történt.
-2147286786 (800300FE) Ez a függvény nincs implementálva.
-2147286785 (800300FF) Érvénytelen jelzőbit.
-2147286784 (80030100) Foglalt objektum használatára történt kísérlet.
-2147286783 (80030101) A tároló az utolsó tranzakció-véglegesítés óta
megváltozott.
-2147286782 (80030102) Megszűnt objektum használatára történt
kísérlet.
-2147286781 (80030103) Nem lehet menteni.
-2147286780 (80030104) %1 összetett fájl nem kompatibilis verziójú tárolással
lett létrehozva.
-2147286779 (80030105) %1 összetett fájl újabb verziójú tárolással
lett létrehozva.
-2147286778 (80030106) A művelethez a SHARE.EXE, vagy azzal egyenértékű
program szükséges.
-2147286777 (80030107) Szabálytalan művelet hívott meg nem fájl
alapú tárolást.
-2147286776 (80030108) Érvénytelen
objektumművelet.
-2147286775 (80030109) A dokumentumfájl sérült.
-2147286768 (80030110) Az OLE32.DLL rossz címre töltődött be.
-2147286527 (80030201) A fájlletöltés rendellenesen lett megszakítva. A
A fájl nem teljes.
-2147286526 (80030202) A fájlletöltés le lett állítva.
-2147418111 (80010001) A hívást a hívott fél visszautasította.
-2147418110 (80010002) A hívást az üzenetszűrő megszakította.
-2147418109 (80010003) A hívó feladatok közötti
SendMessage hívást küld, és nem jut ki a
PostMessage híváson keresztül.
-2147418108 (80010004) A hívó aszinkron hívást küld,
és ennek nevében nem végezhet
kimenő hívást.
-2147418107 (80010005) Üzenetszűrőn belül a kimenő hívás kezdeményezése nem
engedélyezett.
-2147418106 (80010006) A kapcsolat véget ért, vagy színlelt állapotban van,
és többé nem használható. A többi kapcsolat
továbbra is érvényes.
-2147418105 (80010007) A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])
nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat
érvénytelen. A hívás valószínűleg végre lett hajtva.
-2147418104 (80010008) A hívó (ügyfél) eltűnt, miközben a hívott
(kiszolgáló) egy hívást dolgozott fel.
-2147418103 (80010009) A hívásra előkészített paraméteradatokkal rendelkező
adatcsomag hibás.
-2147418102 (8001000A) A hívás átvitele nem történt meg;
az üzenet-várólista megtelt, és az elsőbbségadás után
a program nem ürítette ki.
-2147418101 (8001000B) Az ügyfél (hívó) nem tudja a paraméteradatokat
hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.
-2147418100 (8001000C) Az ügyfél (hívó) nem tudja a visszatérési adatokat
kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.
-2147418099 (8001000D) A kiszolgáló (hívott) nem tudja a paraméteradatokat
hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.
-2147418098 (8001000E) A kiszolgáló (hívott) nem tudja a visszatérési
adatokat kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.
-2147418097 (8001000F) A kapott adatok érvénytelenek; lehetnek
kiszolgálói vagy ügyfél adatok.
-2147418096 (80010010) Egy meghatározott paraméter érvénytelen, és azt
nem lehet hívásra előkészíteni, vagy a fogadópufferből kivenni.
-2147418095 (80010011) DDE beszélgetésben ugyanazon a csatornán nincs
második kimenő hívás.
-2147418094 (80010012) A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])
nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat
érvénytelen. A hívás nem lett hajtva.
-2147417856 (80010100) A rendszerhívás végrehajtása nem sikerült.
-2147417855 (80010101) Bizonyos szükséges erőforrásokat (memória,
események, ...) nem lehetett lefoglalni.
-2147417854 (80010102) Egyszálú módban több szálon
történt hívási kísérlet.
-2147417853 (80010103) A kért objektumfelület nincs regisztrálva
a kiszolgáló objektumon.
-2147417852 (80010104) Az RPC nem tudta hívni a kiszolgálót, vagy a hívás
eredményét nem tudta visszaadni a kiszolgálónak.
-2147417851 (80010105) A kiszolgáló kivételt okozott.
-2147417850 (80010106) Beállítása után nem lehet szálmódot módosítani.
-2147417849 (80010107) A hívott metódus nem létezik a kiszolgálón.
-2147417848 (80010108) A meghívott objektum levált az
ügyfeleiről.
-2147417847 (80010109) A meghívott objektum jelenleg nem hajlandó
feldolgozni a hívást. Próbálja meg később újra.
-2147417846 (8001010A) Az üzenetszűrő azt jelezte, hogy az alkalmazás
foglalt.
-2147417845 (8001010B) Az üzenetszűrő visszautasította a hívást.
-2147417844 (8001010C) Egy hívásvezérlő objektumfelület hívása
érvénytelen adatokkal történt.
-2147417843 (8001010D) Nem lehet kimenő hívást végezni, mivel az
alkalmazás egy bemenő szinkron hívást
intéz.
-2147417842 (8001010E) Az alkalmazás olyan objektumfelületet hívott,
amely egy másik szálhoz volt rendelve.
-2147417841 (8001010F) A CoInitialize eljárást nem hívták a jelenlegi
szálon.
-2147417840 (80010110) Az ügyfél- és a kiszolgálógépen futó OLE
verziója eltér.
-2147417839 (80010111) Az OLE érvénytelen fejlécű csomagot fogatott.
-2147417838 (80010112) Az OLE érvénytelen kiterjesztésű csomagot fogatott.
-2147417837 (80010113) A kért objektum vagy objektumfelület nem létezik.
-2147417836 (80010114) A kért objektum nem létezik.
-2147417835 (80010115) Az OLE elküldött egy kérést és
válaszra vár.
-2147417834 (80010116) Az OLE vár a kérés újraküldése előtt.
-2147417833 (80010117) A hívás befejezése után a hívás környezete
nem érhető el.
-2147417832 (80010118) Megszemélyesítés nem biztonságos hívásokon keresztül nem támogatott.
-2147417831 (80010119) Objektumfelületek rendezése vagy rendezésének
megszüntetése előtt a biztonságot inicializálni kell. Ha
már egyszer inicializálásra került, akkor nem lehet módosítani.
-2147417830 (8001011A) Nincs biztonsági csomag telepítve a
számítógépre, a felhasználó nincs bejelentkezve
vagy az ügyfél és a kiszolgáló között nincs
kompatibilis biztonsági csomag.
-2147417829 (8001011B) A hozzáférés megtagadva.
-2147417828 (8001011C) Ez a folyamat nem hívhat távoli eljárásokat.
-2147417827 (8001011D) A rendezett objektumfelület adatcsomagja (OBJREF)
érvénytelen vagy ismeretlen formátumú.
-2147352577 (8001FFFF) Belső hiba történt.
-2146893823 (80090001) Rossz UID.
-2146893822 (80090002) Rossz üzenetkivonat.
-2146893821 (80090003) Rossz kulcs.
-2146893820 (80090004) Rossz hosszúság.
-2146893819 (80090005) Rossz adat.
-2146893818 (80090006) Érvénytelen aláírás.
-2146893817 (80090007) A szolgáltató verziója rossz.
-2146893816 (80090008) A megadott algoritmus érvénytelen.
-2146893815 (80090009) A megadott jelzők érvénytelenek.
-2146893814 (8009000A) A megadott típus érvénytelen.
-2146893813 (8009000B) A kulcs nem használható a megadott államban.
-2146893812 (8009000C) Az üzenetkivonat nem használható a megadott államban.
-2146893811 (8009000D) A kulcs nem létezik.
-2146893810 (8009000E) Nincs elég memória a művelet végrehajtásához.
-2146893809 (8009000F) Az objektum már létezik.
-2146893808 (80090010) A hozzáférés megtagadva.
-2146893807 (80090011) Az objektum nem található.

-2146893806 (80090012) Az adat már titkosítva van.
-2146893805 (80090013) A megadott szolgáltató érvénytelen.
-2146893804 (80090014) A megadott szolgáltatótípus érvénytelen.
-2146893803 (80090015) A szolgáltató nyilvános kulcsa érvénytelen.
-2146893802 (80090016) A kulcskészlet nem létezik.
-2146893801 (80090017) A szolgáltatótípus nincs definiálva.
-2146893800 (80090018) A regisztrált szolgáltatótípus érvénytelen.
-2146893799 (80090019) A kulcskészlet nincs definiálva.
-2146893798 (8009001A) A regisztrált kulcskészlet érvénytelen.
-2146893797 (8009001B) A szolgáltatótípus nem felel meg a regisztrált értéknek.
-2146893796 (8009001C) A digitális aláírásfájl hibás.
-2146893795 (8009001D) A szolgáltató DLL-je nem inicializálódott megfelelően.
-2146893794 (8009001E) A szolgáltató DLL-je nem található.
-2146893793 (8009001F) A Keyset paraméter érvénytelen.
-2146893792 (80090020) Belső hiba történt.
-2146893791 (80090021) Alaphiba történt.
-2146762751 (800B0001) Ismeretlen
megbízhatóságellenőrző.
-2146762750 (800B0002) A megadott megbízhatóságellenőrzési műveletet
nem támogatja a megadott megbízhatóságellenőrző.
-2146762749 (800B0003) A tulajdonosként megadott űrlapot a megadott
megbízhatóságellenőrző nem támogatja vagy
nem ismeri.
-2146762748 (800B0004) A tulajdonos nem bízható meg a megadott
művelethez.
-2146762747 (800B0005) Olyan hiba történt, amit az ASN.1 kódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott.
-2146762746 (800B0006) Olyan hiba történt, amit az ASN.1 dekódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott.
-2146762745 (800B0007) Olyan kiterjesztések olvasása/írása, ahol az attribútumok
megfelelőek voltak, és fordítva.
-2146762744 (800B0008) Meghatározatlan titkosítási hiba.
-2146762743 (800B0009) Az adatméret nem állapítható meg.
-2146762742 (800B000A) A meghatározatlan méretű adat mérete nem
állapítható meg.
-2146762741 (800B000B) Az objektum nem olvas vagy ír önméretező
adatot.
-2146762496 (800B0100) Nincs aláírás a tulajdonosban.
-2146762495 (800B0101) Az aktuális rendszerórához vagy az aláírt fájl időbélyegzőjéhez
viszonyítva a tanúsítvány nincs az érvényességi idején belül.
-2146762494 (800B0102) A tanúsítványlánc érvényességi időtartamai nem
ágyazódnak egymásba megfelelően.
-2146762493 (800B0103) Egy olyan tanúsítvány, amely csak végső
elem lehet a láncban, CA-nak van használva, vagy fordítva.
-2146762492 (800B0104) A tanúsítványlánc hosszkorlátjának megszorítása
meg lett sértve.
-2146762491 (800B0105) A tanúsítvány egy olyan ismeretlen kiegészítő
mezőt tartalmaz, amely 'kritikus' jelzővel van ellátva.
-2146762490 (800B0106) A tanúsítvány olyan célokra van használva,
amelyeket a hozzá tartozó CA nem adott meg.
-2146762489 (800B0107) A megadott tanúsítvány szülője valójában nem
állította ki ezt a tanúsítványt.
-2146762488 (800B0108) A tanúsítvány hiányzik, vagy valamelyik fontos
mezőjének (például a tulajdonos vagy a
kiállító neve) értéke üres.
-2146762487 (800B0109) A tanúsítványlánc feldolgozása befejeződött, de
a főtanúsítványban nem bízik meg a
megbízhatóságellenőrző.
-2146762486 (800B010A) Belső tanúsítványlánc-képzési
hiba történt.

Hivatkozások

További információt e témakör Office 97 és Office 2000 programcsomagot érintő kérdéseiről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

253235 Fájl: OFFAUTMN.EXE – az automatizálás ismertetése példakódokkal Office 97 és Office 2000 programcsomag esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Microsoft Developer Network (MSDN) alábbi webhelyén további információk állnak rendelkezésre:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 186063 - Utolsó ellenőrzés: 2007. jan. 17. - Verziószám: 1

Visszajelzés