Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Információ: A VB és a VBA nyelvek automatizálási hibáinak értelmezése (nagy méretű cikk)

Ezt a cikket korábban a következõ néven tették közzé: HU186063
A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
A cikk a hibakódokhoz tartozó hibaüzenetek megkeresésének néhány módszerét, valamint a Winerror.h fájlban található hibakódok és hozzájuk tartozó angol nyelvű hibaüzenetek magyar nyelvű listáját ismerteti.

MEGJEGYZÉS: A Visual Basic vagy a VBA (Visual Basic for Applications) nyelvű programokban keletkező automatizálási hibák esetén a hiba nem mindig tartalmaz szöveges ismertetést.
További információ

A Winerror.h fájl tanulmányozása

A más alkalmazásokat automatizáló Visual Basic vagy VBA alkalmazásokban az alábbihoz hasonló hibaüzenetek jelenhetnek meg:
Run-time error '-2147418094 (80010012)':
Automation Error.
Az üzenetben szereplő -2147418094 a hibakód decimális (tízes) számrendszerbeli értéke – ennek a kódnak a 80010012 hexadecimális (tizenhatos) számrendszerbeli szám felel meg. A hexadecimális hibakódokat a Microsoft Visual C++ Winerror.h fejlécfájlja dokumentálja (angol nyelven). A hibakód megkereséséhez végezzen keresést ebben a fájlban a hibakód hexadecimális alakjára (azaz – a példánál maradva – a 80010012-es számra). Az alábbi kódrészlet a hibát ismertető Winerror.h fájlból származik:
  //  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE  //  // MessageText:  //  // The callee (server [not server application]) is not available  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not  // execute.  //  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)				
A Winerror.h a Microsoft Visual C++ és a Microsoft Developer Network (MSDN) Library csomag része.

MEGJEGYZÉS: A Winerror.h nem tartalmazza a kiszolgálóalkalmazás-specifikus automatizálási hibákat. Ha egy adott hibakódot nem talál a Winerror.h fájlban, tanulmányozza a kiszolgálóalkalmazás dokumentációját. Az alkalmazásspecifikus hibák esetén rendszerint a hexadecimális hibakód utolsó négy számjegye alapján azonosítható az adott alkalmazásspecifikus hiba.

A FormatMessage függvény használata

A Windows alkalmazásprogramozási felületének (API) FormatMessage függvényével megállapítható az automatizálási hibák kódjaihoz tartozó üzenet. Ezt mutatja be az alábbi példafüggvény:
  Option Explicit  Const FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA = &H1000  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _   "FormatMessageA" ( ByVal dwJelzőbitek As Long, lpForrás As Long, _   ByVal dwÜzenetAZ As Long, ByVal dwNyelvAZ As Long, _   ByVal lpPuffer As String, ByVal nMéret As Long, Argumentumok As Any) _   As Long  Private Function ÜzenetSzövege(lKód As Long) As String    Dim sKapottKód As String    Dim lEredményHossza As Long    sKapottKód = Space$(256)    lEredményHossza = FormatMessage(FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA, 0&, lKód, 0&, _         sKapottKód, 256&, 0&)    If lEredményHossza >0 Then     ÜzenetSzövege = Left(sKapottKód, lEredményHossza)    Else     ÜzenetSzövege = "A hiba nem található."    End If  End Function				
A következő példa azt illusztrálja, hogyan használható ez a függvény automatizálási hibakódokkal. A példában a Microsoft Excel a kiszolgálóalkalmazás. A már megsemmisített (vagyis bezárt) munkafüzet-objektumokra való hivatkozások hibát okoznak. Az ÜzenetSzövege függvény működésének szemléltetéséhez a példa egy bezárt munkafüzet-objektumra próbál hivatkozni, ezzel automatizálási hibát állítva elő:
Dim xl As Object  Dim mf As Object  Dim sÜzenet As String  Set xl = CreateObject("excel.application")  Set mf = xl.workbooks.Add  mf.Close False  On Error Resume Next  Debug.Print mf.Name '<-Ez az utasítás automatizálási hibát okoz, mivel             ' az mf objektum által hivatkozott munkafüzet már             ' be lett zárva.  If Err.Number <>0 Then    sÜzenet = ÜzenetSzövege(Err.Number)    MsgBox "Automatizálási hiba lépett fel. A hiba kódja és szövege: " & vbCr & Err.Number & _       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sÜzenet  End If  On Error GoTo 0  Set xl = Nothing				
A megsemmisített mf objektumra való hivatkozás -2147418094 (80010012) kódú futásidejű hibát eredményez. Az ÜzenetSzövege függvény e hiba esetében az alábbi hibaüzenettel tér vissza:
A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás]) nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat érvénytelen. A hívás nem lett végrehajtva.
MEGJEGYZÉS: Az ÜzenetSzövege függvénnyel nem állapíthatók meg az alkalmazásspecifikus hibák üzenetei.

Az Error Lookup segédprogram használata

A Microsoft Visual C++ 5.0-s verziója tartalmaz egy Error Lookup nevű segédprogramot, mely képes hibaüzenetek visszaadására hibakódok alapján.

A segédprogram használatához indítsa el a Microsoft Visual C++ alkalmazást, és kattintson a Tools (Eszközök) menü Error Lookup parancsára. Írja be a hibakódot, és kattintson a Lookup (Keresés) gombra. Az előzőekben említett, -2147418094 (80010012) kódú hiba esetén például az alábbi értéket kell megadni a hibakereső segédprogramban, mielőtt a Lookup gombra kattint:
0x80010012

A WINERROR.H fájlból származó hibalista

Az alábbi táblázat a Microsoft Visual C++ 5.0-s verziójában található Winerror.h fájlban deklarált hibakódokat ismerteti.
 Automatizálási hiba decimális hexadec.     kódja      Hibaüzenet-2147418113 (8000FFFF)  Katasztrofális hiba.-2147942413 (8007000D)  Érvénytelen adatok.-2147467263 (80004001)  Nincs implementálva.-2147024882 (8007000E)  Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.-2147024809 (80070057)  A paraméter nem megfelelő.-2147467262 (80004002)  Ez az objektumfelület nem támogatott.-2147467261 (80004003)  Érvénytelen mutató.-2147024890 (80070006)  A leíró érvénytelen.-2147467260 (80004004)  A művelet megszakadt.-2147467259 (80004005)  Meghatározatlan hiba.-2147024891 (80070005)  A hozzáférés megtagadva.-2147483647 (80000001)  Nincs implementálva.-2147483646 (80000002)  Nincs több memória.-2147483645 (80000003)  Egy vagy több argumentum érvénytelen.-2147483644 (80000004)  Ez az objektumfelület nem támogatott.-2147483643 (80000005)  Érvénytelen mutató.-2147483642 (80000006)  Érvénytelen leíró.-2147483641 (80000007)  A művelet megszakadt.-2147483640 (80000008)  Meghatározatlan hiba.-2147483639 (80000009)  A hozzáférés valamilyen objektumhoz megtagadva.-2147483638 (8000000A)  A művelet elvégzéséhez szükséges adat             még nem áll rendelkezésre.-2147467258 (80004006)  Szál helyi tárolási hibája.-2147467257 (80004007)  Osztott memóriafoglaló megszerzési hiba.-2147467256 (80004008)  Memóriafoglaló megszerzési hiba.-2147467255 (84009)    Nem lehet osztály-gyorsítótárat inicializálni.-2147467254 (8400A)    Nem lehet RPC szolgáltatásokat inicializálni.-2147467253 (8000400B)  Nem lehet beállítani szál helyi tárolási csatornavezérlést.-2147467252 (8000400C)  Nem lehet kiosztani szál helyi tárolási              csatornavezérlést.-2147467251 (8000400D)  A felhasználó által megadott memóriafoglaló              elfogadhatatlan.-2147467250 (8000400E)  Az OLE szolgáltatás mutex már létezik.-2147467249 (8000400F)  Az OLE szolgáltatásfájl-hozzárendelés már létezik.-2147467248 (80004010)  Nem lehet az OLE szolgáltatáshoz fájl nézetét hozzárendelni.-2147467247 (80004011)  Az OLE szolgáltatás nem indítható el.-2147467246 (80004012)  Egyszeres szál közben másodszor történt              kísérlet a CoInitialize hívására.-2147467245 (80004013)  Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de nincs             engedélyezve.-2147467244 (80004014)  Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de a megadott             kiszolgálónév nem érvényes.-2147467243 (80004015)  Az osztály úgy van beállítva, hogy a hívótól különböző             biztonsági azonosító használatával fusson.-2147467242 (80004016)  Ole1 szolgáltatások használatához a DDE ablakokat             le kell tiltani.-2147467241 (80004017)  A RunAs parancs              specifikációja:              <tartománynév>\<felhasználónév>, vagy egyszerűen csak              <felhasználónév>.       -2147467240 (80004018)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el. Valószínűleg             rossz az elérési út. -2147467239 (80004019)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el ilyen             beállított identitással. Az elérési út valószínűleg             rossz vagy nem érhető el. -2147467238 (8000401A)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el, mert             a beállított identitás érvénytelen. Ellenőrizze             a felhasználónevet és a jelszót. -2147467237 (8000401B)  Az ügyfélnek nincs joga elindítani ezt a kiszolgálót. -2147467236 (8000401C)  A kiszolgálót biztosító szolgáltatás nem             indítható el. -2147467235 (8000401D)  A számítógép nem tud kommunikálni a             kiszolgálót biztosító számítógéppel. -2147467234 (8000401E)  A kiszolgáló az indítás után nem válaszol. -2147467233 (8000401F)  A kiszolgáló rendszerleíró információja             inkonzisztens vagy nem teljes. -2147467232 (80004020)  Az objektumfelület rendszerleíró információja             inkonzisztens vagy nem teljes. -2147467231 (80004021)  A megkísérelt művelet nem támogatott. -2147221504 (80040000)  Érvénytelen OLEVERB-struktúra.-2147221503 (80040001)  Érvénytelen kérésjelző.-2147221502 (80040002)  Nem lehet többé enumerálni, mert hiányoznak             a társított adatok.-2147221501 (80040003)  Ez a implementáció nem fogad hirdetéseket.-2147221500 (80040004)  Ehhez a csatlakozásazonosítóhoz nincs csatlakozás.-2147221499 (80040005)  A művelet végrehajtásához futtatni kell az objektumot.-2147221498 (80040006)  Nincs olyan gyorsítótár, amelyen működtetni lehet.-2147221497 (80040007)  Nem inicializált objektum.-2147221496 (80040008)  A csatolt objektum forrásosztálya megváltozott.-2147221495 (80040009)  Nem lehet megkapni az objektumhoz tartozó monikert.-2147221494 (8004000A)  Nem lehet a forráshoz kötni.-2147221493 (8004000B)  Az objektum statikus; a művelet nem engedélyezett.-2147221492 (8004000C)  A felhasználó a Mégse lehetőséget választotta a mentési párbeszédpanelen.-2147221491 (8004000D)  Érvénytelen téglalap.-2147221490 (8004000E)  A compobj.dll túl régi az inicializált ole2.dll             számára.-2147221489 (8004000F)  Érvénytelen ablakleíró.-2147221488 (80040010)  Az objektum nincs helyben aktív állapotban.-2147221487 (80040011)  Nem lehet az objektumot konvertálni.-2147221486 (80040012)  A műveletet nem lehet végrehajtani, mert az objektumhoz             még nincs megadva tárolás.-2147221404 (80040064)  Érvénytelen FORMATETC szerkezet.-2147221403 (80040065)  Érvénytelen DVTARGETDEVICE szerkezet.-2147221402 (80040066)  Érvénytelen STDGMEDIUM szerkezet.-2147221401 (80040067)  Érvénytelen STATDATA szerkezet.-2147221400 (80040068)  Érvénytelen lindex.-2147221399 (80040069)  Érvénytelen tymed.-2147221398 (8004006A)  Érvénytelen vágólapformátum.-2147221397 (8004006B)  Érvénytelen arány(ok).-2147221396 (8004006C)  A DVTARGETDEVICE struktúra tdSize paramétere             érvénytelen.-2147221395 (8004006D)  Az objektum nem támogatja az IViewObject objektumfelületet.-2147221248 (80040100)  Nem regisztrált áthúzási cél visszavonására             kísérlet.-2147221247 (80040101)  Az ablak már regisztrálva van áthúzási             célként.-2147221246 (80040102)  Érvénytelen ablakleíró.-2147221232 (80040110)  Az osztály nem támogat összesítést (vagy az             osztályobjektum távoli).-2147221231 (80040111)  A ClassFactory nem tudja szolgáltatni a kért osztályt.-2147221184 (80040140)  Hiba nézet rajzolásakor.-2147221168 (80040150)  Nem sikerült kulcsot olvasni a rendszerleíró adatbázisból.-2147221167 (80040151)  Nem sikerült kulcsot írni a rendszerleíró adatbázisba.-2147221166 (80040152)  A kulcs nem található a rendszerleíró adatbázisban.-2147221165 (80040153)  A rendszerleíró adatbázis számára ez az azonosító érvénytelen.-2147221164 (80040154)  Az osztály nincs regisztrálva.-2147221163 (80040155)  A objektumfelület nincs regisztrálva.-2147221136 (80040170)  A gyorsítótár nincs frissítve.-2147221120 (80040180)  Nincsenek igék az OLE objektumhoz.-2147221119 (80040181)  Érvénytelen parancs az OLE-objektum számára.-2147221088 (800401A0)  A visszavonás nem érhető el.-2147221087 (800401A1)  Az eszközök számára nincs szabad hely.-2147221056 (800401C0)  Az OLESTREAM Get metódust nem sikerült végrehajtani.-2147221055 (800401C1)  Az OLESTREAM Put metódust nem sikerült végrehajtani.-2147221054 (800401C2)  Az OLESTREAM tartalma nincs megfelelő formátumban.-2147221053 (800401C3)  Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt             valamelyik Windows GDI hívásban.-2147221052 (800401C2)  Az IStorage tartalma nincs megfelelő formátumban.-2147221051 (800401C5)  Az IStorage tartalma hiányzik az egyik             szabványos streamből.-2147221050 (800401C6)  Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt             valamelyik Windows GDI hívásban. -2147221040 (800401D0)  Az OpenClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221039 (800401D1)  Az EmptyClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221038 (800401D2)  A SetClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221037 (800401D3)  A vágólapon lévő adatok érvénytelenek.-2147221036 (800401D4)  A CloseClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221024 (800401E0)  A monikert kézzel kell csatlakoztatni.-2147221023 (800401E1)  A művelet túllépte a határidőt.-2147221022 (800401E2)  A monikernek általánosnak kell lennie.-2147221021 (800401E3)  A művelet nem hajtható végre.-2147221020 (800401E4)  Érvénytelen szintaxis.-2147221019 (800401E5)  A monikerhez nem tartozik objektum.-2147221018 (800401E6)  Rossz kiterjesztésű fájl.-2147221017 (800401E7)  A közbenső művelet végrehajtása nem sikerült.-2147221016 (800401E8)  A moniker nem kapcsolható.-2147221015 (800401E8)  A moniker nem kapcsolható.-2147221014 (800401EA)  A moniker nem tud fájlt megnyitni.-2147221013 (800401EB)  A művelet sikeréhez felhasználói bevitel szükséges.-2147221012 (800401EC)  A moniker osztálynak nincs inverze.-2147221011 (800401ED)  A moniker nem hivatkozik tárolásra.-2147221010 (800401EE)  Nincs közös előtag.-2147221009 (800401EF)  A monikert nem lehetett enumerálni.-2147221008 (800401F0)  A program nem hívta meg a CoInitialize eljárást. -2147221007 (800401F1)  A program már meghívta a CoInitialize eljárást. -2147221006 (800401F2)  Az objektum osztályát nem lehet meghatározni.-2147221005 (800401F3)  Érvénytelen osztályú karakterlánc.-2147221004 (800401F4)  Érvénytelen objektumfelület-karakterlánc.-2147221003 (800401F5)  Az alkalmazás nem található.-2147221002 (800401F6)  Az alkalmazást nem lehet többször futtatni.-2147221001 (800401F7)  Valamilyen hiba van az alkalmazásban.-2147221000 (800401F8)  Az osztályhoz nem található DLL.-2147220999 (800401F9)  Hiba a DLL-ben.-2147220998 (800401FA)  Nem megfelelő operációs rendszer vagy operációs rendszer verzió az alkalmazáshoz.-2147220997 (800401FB)  Az objektum nincs regisztrálva.-2147220996 (800401FC)  Az objektum már regisztrálva van.-2147220995 (800401FD)  Az objektum nincs kiszolgálóhoz csatlakoztatva.-2147220994 (800401FE)  Az alkalmazás elindult, de nem regisztrált             osztálygyárat.-2147220993 (800401FF)  Az objektum felszabadítva.-2146959359 (80080001)  Nem sikerült egy objektumosztály létrehozására tett kísérlet.-2146959358 (80080002)  Az OLE szolgáltatás nem tudott objektumot kapcsolni.-2146959357 (80080003)  Az OLE szolgáltatással való RPC kommunikáció sikertelen.-2146959356 (80080004)  Rossz elérési út az objektumhoz.-2146959355 (80080005)  A kiszolgálói végrehajtás nem sikerült.-2146959354 (80080006)  Az OLE szolgáltatás nem tudott kommunikálni az objektum             kiszolgálóval.-2146959353 (80080007)  A moniker elérési útját nem lehetett normalizálni.-2146959352 (80080008)  Az objektum kiszolgáló leáll, amikor az OLE szolgáltatás             csatlakozik hozzá.-2146959351 (80080009)  Érvénytelen gyökérblokkmutatót adott meg.-2146959344 (80080010)  Egy kiosztási lánc érvénytelen             csatolásmutatót tartalmazott.-2146959343 (80080011)  A kért kiosztási méret túl nagy volt.-2147352575 (80020001)  Ismeretlen objektumfelület. -2147352573 (80020003)  A tag nem található. -2147352572 (80020004)  A paraméter nem található. -2147352571 (80020005)  Típustévesztés. -2147352570 (80020006)  Ismeretlen név. -2147352569 (80020007)  Nincsenek névvel rendelkező argumentumok. -2147352568 (80020008)  Rossz változótípus. -2147352567 (80020009)  Kivétel történt. -2147352566 (8002000A)  A jelenlegi tartományon kívül van. -2147352565 (8002000B)  Érvénytelen index. -2147352564 (8002000C)  Ismeretlen nyelv. -2147352563 (8002000D)  A memória zárolva van. -2147352562 (8002000E)  Érvénytelen számú paraméter. -2147352561 (8002000F)  A paraméter nem választható. -2147352560 (80020010)  Érvénytelen hívott fél. -2147352559 (80020011)  Nem támogat gyűjteményt. -2147319786 (80028016)  A puffer túl kicsi. -2147319784 (80028018)  Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár. -2147319783 (80028019)  Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár. -2147319780 (8002801C)  Hiba az OLE rendszerleíró adatbázis használata közben. -2147319779 (8002801D)  A függvénytár nincs regisztrálva. -2147319769 (80028027)  Ismeretlen típushoz van kapcsolva. -2147319768 (80028028)  Minősített név nem engedélyezett. -2147319767 (80028029)  Érvénytelen hivatkozás előre vagy hivatkozás             nem fordított típusra. -2147319766 (8002802A)  Típustévesztés. -2147319765 (8002802B)  Az elem nem található. -2147319764 (8002802C)  Nem egyértelmű név. -2147319763 (8002802D)  A név már létezik a függvénytárban. -2147319762 (8002802E)  Ismeretlen LCID. -2147319761 (8002802F)  A függvény nincs definiálva a megadott DLL-ben. -2147317571 (800288BD)  Nem megfelelő modulfajta a művelet számára. -2147317563 (800288C5)  A méret nem lehet nagyobb, mint 64 K. -2147317562 (800288C6)  Kettős azonosító az öröklési hierarchiában. -2147317553 (800288CF)  Nem megfelelő öröklődései mélység a szabványos OLE             tagban. -2147316576 (80028CA0)  Típustévesztés. -2147316575 (80028CA1)  Érvénytelen számú argumentum. -2147316574 (80028CA2)  I/O hiba. -2147316573 (80028CA3)  Hiba az egyedi .TMP fájl létrehozásakor. -2147312566 (80029C4A)  Hiba típustár/DLL betöltésekor. -2147312509 (80029C83)  Ellentmondó tulajdonságfüggvények. -2147312508 (80029C84)  Körkörös függőség típusok/modulok között. -2147287039 (80030001)  Nem lehet a kért műveletet végrehajtani. -2147287038 (80030002)  %1 nem található. -2147287037 (80030003)  A(z) %1 elérési út nem található. -2147287036 (80030004)  Nincs elég erőforrás egy másik fájl             megnyitásához. -2147287035 (80030005)  A hozzáférés megtagadva. -2147287034 (80030006)  Érvénytelen objektumon megkísérelt művelet. -2147287032 (80030008)  Nincs elég szabad memória a             művelet elvégzéséhez. -2147287031 (80030009)  Érvénytelen mutató. -2147287022 (80030012)  Nincs több visszaadandó bejegyzés. -2147287021 (80030013)  A lemez írásvédett. -2147287015 (80030019)  Hiba történt egy keresési művelet során. -2147287011 (8003001D)  Lemezhiba történt egy írási művelet során. -2147287010 (8003001E)  Lemezhiba történt egy olvasási művelet során. -2147287008 (80030020)  Megosztásmegsértés. -2147287007 (80030021)  Zárolás megsértése. -2147286960 (80030050)  %1 már létezik. -2147286953 (80030057)  Érvénytelen paraméter. -2147286928 (80030070)  Nincs elég lemezterület a művelet             elvégzéséhez. -2147286800 (800300F0)  Nem egyszerű tulajdonság szabálytalan írása egy egyszerű             tulajdonságkészletbe. -2147286790 (800300FA)  Egy API hívás rendellenesen lépett ki. -2147286789 (800300FB)  %1 fájl nem egy érvényes összetett fájl. -2147286788 (800300FC)  %1 név nem érvényes. -2147286787 (800300FD)  Nem várt hiba történt. -2147286786 (800300FE)  Ez a függvény nincs implementálva. -2147286785 (800300FF)  Érvénytelen jelzőbit. -2147286784 (80030100)  Foglalt objektum használatára történt kísérlet. -2147286783 (80030101)  A tároló az utolsó tranzakció-véglegesítés óta             megváltozott. -2147286782 (80030102)  Megszűnt objektum használatára történt             kísérlet. -2147286781 (80030103)  Nem lehet menteni. -2147286780 (80030104)  %1 összetett fájl nem kompatibilis verziójú tárolással             lett létrehozva. -2147286779 (80030105)  %1 összetett fájl újabb verziójú tárolással             lett létrehozva. -2147286778 (80030106)  A művelethez a SHARE.EXE, vagy azzal egyenértékű             program szükséges. -2147286777 (80030107)  Szabálytalan művelet hívott meg nem fájl             alapú tárolást. -2147286776 (80030108)  Érvénytelen             objektumművelet. -2147286775 (80030109)  A dokumentumfájl sérült. -2147286768 (80030110)  Az OLE32.DLL rossz címre töltődött be. -2147286527 (80030201)  A fájlletöltés rendellenesen lett megszakítva. A             A fájl nem teljes. -2147286526 (80030202)  A fájlletöltés le lett állítva. -2147418111 (80010001)  A hívást a hívott fél visszautasította. -2147418110 (80010002)  A hívást az üzenetszűrő megszakította. -2147418109 (80010003)  A hívó feladatok közötti             SendMessage hívást küld, és nem jut ki a             PostMessage híváson keresztül. -2147418108 (80010004)  A hívó aszinkron hívást küld,             és ennek nevében nem végezhet             kimenő hívást. -2147418107 (80010005)  Üzenetszűrőn belül a kimenő hívás kezdeményezése nem             engedélyezett. -2147418106 (80010006)  A kapcsolat véget ért, vagy színlelt állapotban van,             és többé nem használható. A többi kapcsolat             továbbra is érvényes. -2147418105 (80010007)  A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])             nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat             érvénytelen. A hívás valószínűleg végre lett hajtva. -2147418104 (80010008)  A hívó (ügyfél) eltűnt, miközben a hívott             (kiszolgáló) egy hívást dolgozott fel. -2147418103 (80010009)  A hívásra előkészített paraméteradatokkal rendelkező             adatcsomag hibás. -2147418102 (8001000A)  A hívás átvitele nem történt meg;             az üzenet-várólista megtelt, és az elsőbbségadás után             a program nem ürítette ki. -2147418101 (8001000B)  Az ügyfél (hívó) nem tudja a paraméteradatokat             hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.-2147418100 (8001000C)  Az ügyfél (hívó) nem tudja a visszatérési adatokat             kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.-2147418099 (8001000D)  A kiszolgáló (hívott) nem tudja a paraméteradatokat             hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.-2147418098 (8001000E)  A kiszolgáló (hívott) nem tudja a visszatérési             adatokat kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.-2147418097 (8001000F)  A kapott adatok érvénytelenek; lehetnek             kiszolgálói vagy ügyfél adatok. -2147418096 (80010010)  Egy meghatározott paraméter érvénytelen, és azt             nem lehet hívásra előkészíteni, vagy a fogadópufferből kivenni. -2147418095 (80010011)  DDE beszélgetésben ugyanazon a csatornán nincs             második kimenő hívás. -2147418094 (80010012)  A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])             nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat             érvénytelen. A hívás nem lett hajtva. -2147417856 (80010100)  A rendszerhívás végrehajtása nem sikerült. -2147417855 (80010101)  Bizonyos szükséges erőforrásokat (memória,             események, ...) nem lehetett lefoglalni. -2147417854 (80010102)  Egyszálú módban több szálon             történt hívási kísérlet. -2147417853 (80010103)  A kért objektumfelület nincs regisztrálva             a kiszolgáló objektumon. -2147417852 (80010104)  Az RPC nem tudta hívni a kiszolgálót, vagy a hívás             eredményét nem tudta visszaadni a kiszolgálónak. -2147417851 (80010105)  A kiszolgáló kivételt okozott. -2147417850 (80010106)  Beállítása után nem lehet szálmódot módosítani. -2147417849 (80010107)  A hívott metódus nem létezik a kiszolgálón. -2147417848 (80010108)  A meghívott objektum levált az             ügyfeleiről. -2147417847 (80010109)  A meghívott objektum jelenleg nem hajlandó             feldolgozni a hívást. Próbálja meg később újra. -2147417846 (8001010A)  Az üzenetszűrő azt jelezte, hogy az alkalmazás             foglalt. -2147417845 (8001010B)  Az üzenetszűrő visszautasította a hívást. -2147417844 (8001010C)  Egy hívásvezérlő objektumfelület hívása             érvénytelen adatokkal történt. -2147417843 (8001010D)  Nem lehet kimenő hívást végezni, mivel az             alkalmazás egy bemenő szinkron hívást             intéz. -2147417842 (8001010E)  Az alkalmazás olyan objektumfelületet hívott,             amely egy másik szálhoz volt rendelve. -2147417841 (8001010F)  A CoInitialize eljárást nem hívták a jelenlegi             szálon. -2147417840 (80010110)  Az ügyfél- és a kiszolgálógépen futó OLE             verziója eltér. -2147417839 (80010111)  Az OLE érvénytelen fejlécű csomagot fogatott. -2147417838 (80010112)  Az OLE érvénytelen kiterjesztésű csomagot fogatott. -2147417837 (80010113)  A kért objektum vagy objektumfelület nem létezik. -2147417836 (80010114)  A kért objektum nem létezik. -2147417835 (80010115)  Az OLE elküldött egy kérést és             válaszra vár. -2147417834 (80010116)  Az OLE vár a kérés újraküldése előtt. -2147417833 (80010117)  A hívás befejezése után a hívás környezete             nem érhető el. -2147417832 (80010118)  Megszemélyesítés nem biztonságos hívásokon keresztül nem támogatott. -2147417831 (80010119)  Objektumfelületek rendezése vagy rendezésének             megszüntetése előtt a biztonságot inicializálni kell. Ha             már egyszer inicializálásra került, akkor nem lehet módosítani. -2147417830 (8001011A)  Nincs biztonsági csomag telepítve a             számítógépre, a felhasználó nincs bejelentkezve             vagy az ügyfél és a kiszolgáló között nincs             kompatibilis biztonsági csomag. -2147417829 (8001011B)  A hozzáférés megtagadva. -2147417828 (8001011C)  Ez a folyamat nem hívhat távoli eljárásokat. -2147417827 (8001011D)  A rendezett objektumfelület adatcsomagja (OBJREF)             érvénytelen vagy ismeretlen formátumú. -2147352577 (8001FFFF)  Belső hiba történt. -2146893823 (80090001)  Rossz UID. -2146893822 (80090002)  Rossz üzenetkivonat. -2146893821 (80090003)  Rossz kulcs. -2146893820 (80090004)  Rossz hosszúság. -2146893819 (80090005)  Rossz adat. -2146893818 (80090006)  Érvénytelen aláírás. -2146893817 (80090007)  A szolgáltató verziója rossz. -2146893816 (80090008)  A megadott algoritmus érvénytelen. -2146893815 (80090009)  A megadott jelzők érvénytelenek. -2146893814 (8009000A)  A megadott típus érvénytelen. -2146893813 (8009000B)  A kulcs nem használható a megadott államban. -2146893812 (8009000C)  Az üzenetkivonat nem használható a megadott államban. -2146893811 (8009000D)  A kulcs nem létezik. -2146893810 (8009000E)  Nincs elég memória a művelet végrehajtásához. -2146893809 (8009000F)  Az objektum már létezik. -2146893808 (80090010)  A hozzáférés megtagadva. -2146893807 (80090011)  Az objektum nem található. -2146893806 (80090012)  Az adat már titkosítva van. -2146893805 (80090013)  A megadott szolgáltató érvénytelen. -2146893804 (80090014)  A megadott szolgáltatótípus érvénytelen. -2146893803 (80090015)  A szolgáltató nyilvános kulcsa érvénytelen. -2146893802 (80090016)  A kulcskészlet nem létezik. -2146893801 (80090017)  A szolgáltatótípus nincs definiálva. -2146893800 (80090018)  A regisztrált szolgáltatótípus érvénytelen. -2146893799 (80090019)  A kulcskészlet nincs definiálva. -2146893798 (8009001A)  A regisztrált kulcskészlet érvénytelen. -2146893797 (8009001B)  A szolgáltatótípus nem felel meg a regisztrált értéknek. -2146893796 (8009001C)  A digitális aláírásfájl hibás. -2146893795 (8009001D)  A szolgáltató DLL-je nem inicializálódott megfelelően. -2146893794 (8009001E)  A szolgáltató DLL-je nem található. -2146893793 (8009001F)  A Keyset paraméter érvénytelen. -2146893792 (80090020)  Belső hiba történt. -2146893791 (80090021)  Alaphiba történt. -2146762751 (800B0001)  Ismeretlen             megbízhatóságellenőrző. -2146762750 (800B0002)  A megadott megbízhatóságellenőrzési műveletet             nem támogatja a megadott megbízhatóságellenőrző. -2146762749 (800B0003)  A tulajdonosként megadott űrlapot a megadott             megbízhatóságellenőrző nem támogatja vagy             nem ismeri. -2146762748 (800B0004)  A tulajdonos nem bízható meg a megadott             művelethez. -2146762747 (800B0005)  Olyan hiba történt, amit az ASN.1 kódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott. -2146762746 (800B0006)  Olyan hiba történt, amit az ASN.1 dekódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott. -2146762745 (800B0007)  Olyan kiterjesztések olvasása/írása, ahol az attribútumok             megfelelőek voltak, és fordítva. -2146762744 (800B0008)  Meghatározatlan titkosítási hiba. -2146762743 (800B0009)  Az adatméret nem állapítható meg. -2146762742 (800B000A)  A meghatározatlan méretű adat mérete nem             állapítható meg. -2146762741 (800B000B)  Az objektum nem olvas vagy ír önméretező             adatot. -2146762496 (800B0100)  Nincs aláírás a tulajdonosban. -2146762495 (800B0101)  Az aktuális rendszerórához vagy az aláírt fájl időbélyegzőjéhez             viszonyítva a tanúsítvány nincs az érvényességi idején belül. -2146762494 (800B0102)  A tanúsítványlánc érvényességi időtartamai nem             ágyazódnak egymásba megfelelően.-2146762493 (800B0103)  Egy olyan tanúsítvány, amely csak végső             elem lehet a láncban, CA-nak van használva, vagy fordítva.-2146762492 (800B0104)  A tanúsítványlánc hosszkorlátjának megszorítása             meg lett sértve.-2146762491 (800B0105)  A tanúsítvány egy olyan ismeretlen kiegészítő             mezőt tartalmaz, amely 'kritikus' jelzővel van ellátva.-2146762490 (800B0106)  A tanúsítvány olyan célokra van használva,             amelyeket a hozzá tartozó CA nem adott meg.-2146762489 (800B0107)  A megadott tanúsítvány szülője valójában nem             állította ki ezt a tanúsítványt.-2146762488 (800B0108)  A tanúsítvány hiányzik, vagy valamelyik fontos             mezőjének (például a tulajdonos vagy a             kiállító neve) értéke üres.-2146762487 (800B0109)  A tanúsítványlánc feldolgozása befejeződött, de             a főtanúsítványban nem bízik meg a             megbízhatóságellenőrző.-2146762486 (800B010A)  Belső tanúsítványlánc-képzési             hiba történt.				
Hivatkozások
További információt e témakör Office 97 és Office 2000 programcsomagot érintő kérdéseiről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
253235 Fájl: OFFAUTMN.EXE – az automatizálás ismertetése példakódokkal Office 97 és Office 2000 programcsomag esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Developer Network (MSDN) alábbi webhelyén további információk állnak rendelkezésre:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 186063 - Utolsó ellenőrzés: 12/05/2015 08:41:44 - Verziószám: 6.1

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic for Applications 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbinterop kbapi kbautomation KB186063
Visszajelzés