Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Információ: A VB és a VBA nyelvek automatizálási hibáinak értelmezése (nagy méretű cikk)

Ezt a cikket korábban a következõ néven tették közzé: HU186063
Összefoglaló
A cikk a hibakódokhoz tartozó hibaüzenetek megkeresésének néhány módszerét, valamint a Winerror.h fájlban található hibakódok és hozzájuk tartozó angol nyelvű hibaüzenetek magyar nyelvű listáját ismerteti.

MEGJEGYZÉS: A Visual Basic vagy a VBA (Visual Basic for Applications) nyelvű programokban keletkező automatizálási hibák esetén a hiba nem mindig tartalmaz szöveges ismertetést.
További információ

A Winerror.h fájl tanulmányozása

A más alkalmazásokat automatizáló Visual Basic vagy VBA alkalmazásokban az alábbihoz hasonló hibaüzenetek jelenhetnek meg:
Run-time error '-2147418094 (80010012)':
Automation Error.
Az üzenetben szereplő -2147418094 a hibakód decimális (tízes) számrendszerbeli értéke – ennek a kódnak a 80010012 hexadecimális (tizenhatos) számrendszerbeli szám felel meg. A hexadecimális hibakódokat a Microsoft Visual C++ Winerror.h fejlécfájlja dokumentálja (angol nyelven). A hibakód megkereséséhez végezzen keresést ebben a fájlban a hibakód hexadecimális alakjára (azaz – a példánál maradva – a 80010012-es számra). Az alábbi kódrészlet a hibát ismertető Winerror.h fájlból származik:
  //  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE  //  // MessageText:  //  // The callee (server [not server application]) is not available  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not  // execute.  //  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)				
A Winerror.h a Microsoft Visual C++ és a Microsoft Developer Network (MSDN) Library csomag része.

MEGJEGYZÉS: A Winerror.h nem tartalmazza a kiszolgálóalkalmazás-specifikus automatizálási hibákat. Ha egy adott hibakódot nem talál a Winerror.h fájlban, tanulmányozza a kiszolgálóalkalmazás dokumentációját. Az alkalmazásspecifikus hibák esetén rendszerint a hexadecimális hibakód utolsó négy számjegye alapján azonosítható az adott alkalmazásspecifikus hiba.

A FormatMessage függvény használata

A Windows alkalmazásprogramozási felületének (API) FormatMessage függvényével megállapítható az automatizálási hibák kódjaihoz tartozó üzenet. Ezt mutatja be az alábbi példafüggvény:
  Option Explicit  Const FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA = &H1000  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _   "FormatMessageA" ( ByVal dwJelzőbitek As Long, lpForrás As Long, _   ByVal dwÜzenetAZ As Long, ByVal dwNyelvAZ As Long, _   ByVal lpPuffer As String, ByVal nMéret As Long, Argumentumok As Any) _   As Long  Private Function ÜzenetSzövege(lKód As Long) As String    Dim sKapottKód As String    Dim lEredményHossza As Long    sKapottKód = Space$(256)    lEredményHossza = FormatMessage(FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA, 0&, lKód, 0&, _         sKapottKód, 256&, 0&)    If lEredményHossza >0 Then     ÜzenetSzövege = Left(sKapottKód, lEredményHossza)    Else     ÜzenetSzövege = "A hiba nem található."    End If  End Function				
A következő példa azt illusztrálja, hogyan használható ez a függvény automatizálási hibakódokkal. A példában a Microsoft Excel a kiszolgálóalkalmazás. A már megsemmisített (vagyis bezárt) munkafüzet-objektumokra való hivatkozások hibát okoznak. Az ÜzenetSzövege függvény működésének szemléltetéséhez a példa egy bezárt munkafüzet-objektumra próbál hivatkozni, ezzel automatizálási hibát állítva elő:
Dim xl As Object  Dim mf As Object  Dim sÜzenet As String  Set xl = CreateObject("excel.application")  Set mf = xl.workbooks.Add  mf.Close False  On Error Resume Next  Debug.Print mf.Name '<-Ez az utasítás automatizálási hibát okoz, mivel             ' az mf objektum által hivatkozott munkafüzet már             ' be lett zárva.  If Err.Number <>0 Then    sÜzenet = ÜzenetSzövege(Err.Number)    MsgBox "Automatizálási hiba lépett fel. A hiba kódja és szövege: " & vbCr & Err.Number & _       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sÜzenet  End If  On Error GoTo 0  Set xl = Nothing				
A megsemmisített mf objektumra való hivatkozás -2147418094 (80010012) kódú futásidejű hibát eredményez. Az ÜzenetSzövege függvény e hiba esetében az alábbi hibaüzenettel tér vissza:
A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás]) nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat érvénytelen. A hívás nem lett végrehajtva.
MEGJEGYZÉS: Az ÜzenetSzövege függvénnyel nem állapíthatók meg az alkalmazásspecifikus hibák üzenetei.

Az Error Lookup segédprogram használata

A Microsoft Visual C++ 5.0-s verziója tartalmaz egy Error Lookup nevű segédprogramot, mely képes hibaüzenetek visszaadására hibakódok alapján.

A segédprogram használatához indítsa el a Microsoft Visual C++ alkalmazást, és kattintson a Tools (Eszközök) menü Error Lookup parancsára. Írja be a hibakódot, és kattintson a Lookup (Keresés) gombra. Az előzőekben említett, -2147418094 (80010012) kódú hiba esetén például az alábbi értéket kell megadni a hibakereső segédprogramban, mielőtt a Lookup gombra kattint:
0x80010012

A WINERROR.H fájlból származó hibalista

Az alábbi táblázat a Microsoft Visual C++ 5.0-s verziójában található Winerror.h fájlban deklarált hibakódokat ismerteti.
 Automatizálási hiba decimális hexadec.     kódja      Hibaüzenet-2147418113 (8000FFFF)  Katasztrofális hiba.-2147942413 (8007000D)  Érvénytelen adatok.-2147467263 (80004001)  Nincs implementálva.-2147024882 (8007000E)  Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.-2147024809 (80070057)  A paraméter nem megfelelő.-2147467262 (80004002)  Ez az objektumfelület nem támogatott.-2147467261 (80004003)  Érvénytelen mutató.-2147024890 (80070006)  A leíró érvénytelen.-2147467260 (80004004)  A művelet megszakadt.-2147467259 (80004005)  Meghatározatlan hiba.-2147024891 (80070005)  A hozzáférés megtagadva.-2147483647 (80000001)  Nincs implementálva.-2147483646 (80000002)  Nincs több memória.-2147483645 (80000003)  Egy vagy több argumentum érvénytelen.-2147483644 (80000004)  Ez az objektumfelület nem támogatott.-2147483643 (80000005)  Érvénytelen mutató.-2147483642 (80000006)  Érvénytelen leíró.-2147483641 (80000007)  A művelet megszakadt.-2147483640 (80000008)  Meghatározatlan hiba.-2147483639 (80000009)  A hozzáférés valamilyen objektumhoz megtagadva.-2147483638 (8000000A)  A művelet elvégzéséhez szükséges adat             még nem áll rendelkezésre.-2147467258 (80004006)  Szál helyi tárolási hibája.-2147467257 (80004007)  Osztott memóriafoglaló megszerzési hiba.-2147467256 (80004008)  Memóriafoglaló megszerzési hiba.-2147467255 (84009)    Nem lehet osztály-gyorsítótárat inicializálni.-2147467254 (8400A)    Nem lehet RPC szolgáltatásokat inicializálni.-2147467253 (8000400B)  Nem lehet beállítani szál helyi tárolási csatornavezérlést.-2147467252 (8000400C)  Nem lehet kiosztani szál helyi tárolási              csatornavezérlést.-2147467251 (8000400D)  A felhasználó által megadott memóriafoglaló              elfogadhatatlan.-2147467250 (8000400E)  Az OLE szolgáltatás mutex már létezik.-2147467249 (8000400F)  Az OLE szolgáltatásfájl-hozzárendelés már létezik.-2147467248 (80004010)  Nem lehet az OLE szolgáltatáshoz fájl nézetét hozzárendelni.-2147467247 (80004011)  Az OLE szolgáltatás nem indítható el.-2147467246 (80004012)  Egyszeres szál közben másodszor történt              kísérlet a CoInitialize hívására.-2147467245 (80004013)  Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de nincs             engedélyezve.-2147467244 (80004014)  Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de a megadott             kiszolgálónév nem érvényes.-2147467243 (80004015)  Az osztály úgy van beállítva, hogy a hívótól különböző             biztonsági azonosító használatával fusson.-2147467242 (80004016)  Ole1 szolgáltatások használatához a DDE ablakokat             le kell tiltani.-2147467241 (80004017)  A RunAs parancs              specifikációja:              <tartománynév>\<felhasználónév>, vagy egyszerűen csak              <felhasználónév>.       -2147467240 (80004018)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el. Valószínűleg             rossz az elérési út. -2147467239 (80004019)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el ilyen             beállított identitással. Az elérési út valószínűleg             rossz vagy nem érhető el. -2147467238 (8000401A)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el, mert             a beállított identitás érvénytelen. Ellenőrizze             a felhasználónevet és a jelszót. -2147467237 (8000401B)  Az ügyfélnek nincs joga elindítani ezt a kiszolgálót. -2147467236 (8000401C)  A kiszolgálót biztosító szolgáltatás nem             indítható el. -2147467235 (8000401D)  A számítógép nem tud kommunikálni a             kiszolgálót biztosító számítógéppel. -2147467234 (8000401E)  A kiszolgáló az indítás után nem válaszol. -2147467233 (8000401F)  A kiszolgáló rendszerleíró információja             inkonzisztens vagy nem teljes. -2147467232 (80004020)  Az objektumfelület rendszerleíró információja             inkonzisztens vagy nem teljes. -2147467231 (80004021)  A megkísérelt művelet nem támogatott. -2147221504 (80040000)  Érvénytelen OLEVERB-struktúra.-2147221503 (80040001)  Érvénytelen kérésjelző.-2147221502 (80040002)  Nem lehet többé enumerálni, mert hiányoznak             a társított adatok.-2147221501 (80040003)  Ez a implementáció nem fogad hirdetéseket.-2147221500 (80040004)  Ehhez a csatlakozásazonosítóhoz nincs csatlakozás.-2147221499 (80040005)  A művelet végrehajtásához futtatni kell az objektumot.-2147221498 (80040006)  Nincs olyan gyorsítótár, amelyen működtetni lehet.-2147221497 (80040007)  Nem inicializált objektum.-2147221496 (80040008)  A csatolt objektum forrásosztálya megváltozott.-2147221495 (80040009)  Nem lehet megkapni az objektumhoz tartozó monikert.-2147221494 (8004000A)  Nem lehet a forráshoz kötni.-2147221493 (8004000B)  Az objektum statikus; a művelet nem engedélyezett.-2147221492 (8004000C)  A felhasználó a Mégse lehetőséget választotta a mentési párbeszédpanelen.-2147221491 (8004000D)  Érvénytelen téglalap.-2147221490 (8004000E)  A compobj.dll túl régi az inicializált ole2.dll             számára.-2147221489 (8004000F)  Érvénytelen ablakleíró.-2147221488 (80040010)  Az objektum nincs helyben aktív állapotban.-2147221487 (80040011)  Nem lehet az objektumot konvertálni.-2147221486 (80040012)  A műveletet nem lehet végrehajtani, mert az objektumhoz             még nincs megadva tárolás.-2147221404 (80040064)  Érvénytelen FORMATETC szerkezet.-2147221403 (80040065)  Érvénytelen DVTARGETDEVICE szerkezet.-2147221402 (80040066)  Érvénytelen STDGMEDIUM szerkezet.-2147221401 (80040067)  Érvénytelen STATDATA szerkezet.-2147221400 (80040068)  Érvénytelen lindex.-2147221399 (80040069)  Érvénytelen tymed.-2147221398 (8004006A)  Érvénytelen vágólapformátum.-2147221397 (8004006B)  Érvénytelen arány(ok).-2147221396 (8004006C)  A DVTARGETDEVICE struktúra tdSize paramétere             érvénytelen.-2147221395 (8004006D)  Az objektum nem támogatja az IViewObject objektumfelületet.-2147221248 (80040100)  Nem regisztrált áthúzási cél visszavonására             kísérlet.-2147221247 (80040101)  Az ablak már regisztrálva van áthúzási             célként.-2147221246 (80040102)  Érvénytelen ablakleíró.-2147221232 (80040110)  Az osztály nem támogat összesítést (vagy az             osztályobjektum távoli).-2147221231 (80040111)  A ClassFactory nem tudja szolgáltatni a kért osztályt.-2147221184 (80040140)  Hiba nézet rajzolásakor.-2147221168 (80040150)  Nem sikerült kulcsot olvasni a rendszerleíró adatbázisból.-2147221167 (80040151)  Nem sikerült kulcsot írni a rendszerleíró adatbázisba.-2147221166 (80040152)  A kulcs nem található a rendszerleíró adatbázisban.-2147221165 (80040153)  A rendszerleíró adatbázis számára ez az azonosító érvénytelen.-2147221164 (80040154)  Az osztály nincs regisztrálva.-2147221163 (80040155)  A objektumfelület nincs regisztrálva.-2147221136 (80040170)  A gyorsítótár nincs frissítve.-2147221120 (80040180)  Nincsenek igék az OLE objektumhoz.-2147221119 (80040181)  Érvénytelen parancs az OLE-objektum számára.-2147221088 (800401A0)  A visszavonás nem érhető el.-2147221087 (800401A1)  Az eszközök számára nincs szabad hely.-2147221056 (800401C0)  Az OLESTREAM Get metódust nem sikerült végrehajtani.-2147221055 (800401C1)  Az OLESTREAM Put metódust nem sikerült végrehajtani.-2147221054 (800401C2)  Az OLESTREAM tartalma nincs megfelelő formátumban.-2147221053 (800401C3)  Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt             valamelyik Windows GDI hívásban.-2147221052 (800401C2)  Az IStorage tartalma nincs megfelelő formátumban.-2147221051 (800401C5)  Az IStorage tartalma hiányzik az egyik             szabványos streamből.-2147221050 (800401C6)  Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt             valamelyik Windows GDI hívásban. -2147221040 (800401D0)  Az OpenClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221039 (800401D1)  Az EmptyClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221038 (800401D2)  A SetClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221037 (800401D3)  A vágólapon lévő adatok érvénytelenek.-2147221036 (800401D4)  A CloseClipboard hívás végrehajtása sikertelen.-2147221024 (800401E0)  A monikert kézzel kell csatlakoztatni.-2147221023 (800401E1)  A művelet túllépte a határidőt.-2147221022 (800401E2)  A monikernek általánosnak kell lennie.-2147221021 (800401E3)  A művelet nem hajtható végre.-2147221020 (800401E4)  Érvénytelen szintaxis.-2147221019 (800401E5)  A monikerhez nem tartozik objektum.-2147221018 (800401E6)  Rossz kiterjesztésű fájl.-2147221017 (800401E7)  A közbenső művelet végrehajtása nem sikerült.-2147221016 (800401E8)  A moniker nem kapcsolható.-2147221015 (800401E8)  A moniker nem kapcsolható.-2147221014 (800401EA)  A moniker nem tud fájlt megnyitni.-2147221013 (800401EB)  A művelet sikeréhez felhasználói bevitel szükséges.-2147221012 (800401EC)  A moniker osztálynak nincs inverze.-2147221011 (800401ED)  A moniker nem hivatkozik tárolásra.-2147221010 (800401EE)  Nincs közös előtag.-2147221009 (800401EF)  A monikert nem lehetett enumerálni.-2147221008 (800401F0)  A program nem hívta meg a CoInitialize eljárást. -2147221007 (800401F1)  A program már meghívta a CoInitialize eljárást. -2147221006 (800401F2)  Az objektum osztályát nem lehet meghatározni.-2147221005 (800401F3)  Érvénytelen osztályú karakterlánc.-2147221004 (800401F4)  Érvénytelen objektumfelület-karakterlánc.-2147221003 (800401F5)  Az alkalmazás nem található.-2147221002 (800401F6)  Az alkalmazást nem lehet többször futtatni.-2147221001 (800401F7)  Valamilyen hiba van az alkalmazásban.-2147221000 (800401F8)  Az osztályhoz nem található DLL.-2147220999 (800401F9)  Hiba a DLL-ben.-2147220998 (800401FA)  Nem megfelelő operációs rendszer vagy operációs rendszer verzió az alkalmazáshoz.-2147220997 (800401FB)  Az objektum nincs regisztrálva.-2147220996 (800401FC)  Az objektum már regisztrálva van.-2147220995 (800401FD)  Az objektum nincs kiszolgálóhoz csatlakoztatva.-2147220994 (800401FE)  Az alkalmazás elindult, de nem regisztrált             osztálygyárat.-2147220993 (800401FF)  Az objektum felszabadítva.-2146959359 (80080001)  Nem sikerült egy objektumosztály létrehozására tett kísérlet.-2146959358 (80080002)  Az OLE szolgáltatás nem tudott objektumot kapcsolni.-2146959357 (80080003)  Az OLE szolgáltatással való RPC kommunikáció sikertelen.-2146959356 (80080004)  Rossz elérési út az objektumhoz.-2146959355 (80080005)  A kiszolgálói végrehajtás nem sikerült.-2146959354 (80080006)  Az OLE szolgáltatás nem tudott kommunikálni az objektum             kiszolgálóval.-2146959353 (80080007)  A moniker elérési útját nem lehetett normalizálni.-2146959352 (80080008)  Az objektum kiszolgáló leáll, amikor az OLE szolgáltatás             csatlakozik hozzá.-2146959351 (80080009)  Érvénytelen gyökérblokkmutatót adott meg.-2146959344 (80080010)  Egy kiosztási lánc érvénytelen             csatolásmutatót tartalmazott.-2146959343 (80080011)  A kért kiosztási méret túl nagy volt.-2147352575 (80020001)  Ismeretlen objektumfelület. -2147352573 (80020003)  A tag nem található. -2147352572 (80020004)  A paraméter nem található. -2147352571 (80020005)  Típustévesztés. -2147352570 (80020006)  Ismeretlen név. -2147352569 (80020007)  Nincsenek névvel rendelkező argumentumok. -2147352568 (80020008)  Rossz változótípus. -2147352567 (80020009)  Kivétel történt. -2147352566 (8002000A)  A jelenlegi tartományon kívül van. -2147352565 (8002000B)  Érvénytelen index. -2147352564 (8002000C)  Ismeretlen nyelv. -2147352563 (8002000D)  A memória zárolva van. -2147352562 (8002000E)  Érvénytelen számú paraméter. -2147352561 (8002000F)  A paraméter nem választható. -2147352560 (80020010)  Érvénytelen hívott fél. -2147352559 (80020011)  Nem támogat gyűjteményt. -2147319786 (80028016)  A puffer túl kicsi. -2147319784 (80028018)  Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár. -2147319783 (80028019)  Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár. -2147319780 (8002801C)  Hiba az OLE rendszerleíró adatbázis használata közben. -2147319779 (8002801D)  A függvénytár nincs regisztrálva. -2147319769 (80028027)  Ismeretlen típushoz van kapcsolva. -2147319768 (80028028)  Minősített név nem engedélyezett. -2147319767 (80028029)  Érvénytelen hivatkozás előre vagy hivatkozás             nem fordított típusra. -2147319766 (8002802A)  Típustévesztés. -2147319765 (8002802B)  Az elem nem található. -2147319764 (8002802C)  Nem egyértelmű név. -2147319763 (8002802D)  A név már létezik a függvénytárban. -2147319762 (8002802E)  Ismeretlen LCID. -2147319761 (8002802F)  A függvény nincs definiálva a megadott DLL-ben. -2147317571 (800288BD)  Nem megfelelő modulfajta a művelet számára. -2147317563 (800288C5)  A méret nem lehet nagyobb, mint 64 K. -2147317562 (800288C6)  Kettős azonosító az öröklési hierarchiában. -2147317553 (800288CF)  Nem megfelelő öröklődései mélység a szabványos OLE             tagban. -2147316576 (80028CA0)  Típustévesztés. -2147316575 (80028CA1)  Érvénytelen számú argumentum. -2147316574 (80028CA2)  I/O hiba. -2147316573 (80028CA3)  Hiba az egyedi .TMP fájl létrehozásakor. -2147312566 (80029C4A)  Hiba típustár/DLL betöltésekor. -2147312509 (80029C83)  Ellentmondó tulajdonságfüggvények. -2147312508 (80029C84)  Körkörös függőség típusok/modulok között. -2147287039 (80030001)  Nem lehet a kért műveletet végrehajtani. -2147287038 (80030002)  %1 nem található. -2147287037 (80030003)  A(z) %1 elérési út nem található. -2147287036 (80030004)  Nincs elég erőforrás egy másik fájl             megnyitásához. -2147287035 (80030005)  A hozzáférés megtagadva. -2147287034 (80030006)  Érvénytelen objektumon megkísérelt művelet. -2147287032 (80030008)  Nincs elég szabad memória a             művelet elvégzéséhez. -2147287031 (80030009)  Érvénytelen mutató. -2147287022 (80030012)  Nincs több visszaadandó bejegyzés. -2147287021 (80030013)  A lemez írásvédett. -2147287015 (80030019)  Hiba történt egy keresési művelet során. -2147287011 (8003001D)  Lemezhiba történt egy írási művelet során. -2147287010 (8003001E)  Lemezhiba történt egy olvasási művelet során. -2147287008 (80030020)  Megosztásmegsértés. -2147287007 (80030021)  Zárolás megsértése. -2147286960 (80030050)  %1 már létezik. -2147286953 (80030057)  Érvénytelen paraméter. -2147286928 (80030070)  Nincs elég lemezterület a művelet             elvégzéséhez. -2147286800 (800300F0)  Nem egyszerű tulajdonság szabálytalan írása egy egyszerű             tulajdonságkészletbe. -2147286790 (800300FA)  Egy API hívás rendellenesen lépett ki. -2147286789 (800300FB)  %1 fájl nem egy érvényes összetett fájl. -2147286788 (800300FC)  %1 név nem érvényes. -2147286787 (800300FD)  Nem várt hiba történt. -2147286786 (800300FE)  Ez a függvény nincs implementálva. -2147286785 (800300FF)  Érvénytelen jelzőbit. -2147286784 (80030100)  Foglalt objektum használatára történt kísérlet. -2147286783 (80030101)  A tároló az utolsó tranzakció-véglegesítés óta             megváltozott. -2147286782 (80030102)  Megszűnt objektum használatára történt             kísérlet. -2147286781 (80030103)  Nem lehet menteni. -2147286780 (80030104)  %1 összetett fájl nem kompatibilis verziójú tárolással             lett létrehozva. -2147286779 (80030105)  %1 összetett fájl újabb verziójú tárolással             lett létrehozva. -2147286778 (80030106)  A művelethez a SHARE.EXE, vagy azzal egyenértékű             program szükséges. -2147286777 (80030107)  Szabálytalan művelet hívott meg nem fájl             alapú tárolást. -2147286776 (80030108)  Érvénytelen             objektumművelet. -2147286775 (80030109)  A dokumentumfájl sérült. -2147286768 (80030110)  Az OLE32.DLL rossz címre töltődött be. -2147286527 (80030201)  A fájlletöltés rendellenesen lett megszakítva. A             A fájl nem teljes. -2147286526 (80030202)  A fájlletöltés le lett állítva. -2147418111 (80010001)  A hívást a hívott fél visszautasította. -2147418110 (80010002)  A hívást az üzenetszűrő megszakította. -2147418109 (80010003)  A hívó feladatok közötti             SendMessage hívást küld, és nem jut ki a             PostMessage híváson keresztül. -2147418108 (80010004)  A hívó aszinkron hívást küld,             és ennek nevében nem végezhet             kimenő hívást. -2147418107 (80010005)  Üzenetszűrőn belül a kimenő hívás kezdeményezése nem             engedélyezett. -2147418106 (80010006)  A kapcsolat véget ért, vagy színlelt állapotban van,             és többé nem használható. A többi kapcsolat             továbbra is érvényes. -2147418105 (80010007)  A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])             nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat             érvénytelen. A hívás valószínűleg végre lett hajtva. -2147418104 (80010008)  A hívó (ügyfél) eltűnt, miközben a hívott             (kiszolgáló) egy hívást dolgozott fel. -2147418103 (80010009)  A hívásra előkészített paraméteradatokkal rendelkező             adatcsomag hibás. -2147418102 (8001000A)  A hívás átvitele nem történt meg;             az üzenet-várólista megtelt, és az elsőbbségadás után             a program nem ürítette ki. -2147418101 (8001000B)  Az ügyfél (hívó) nem tudja a paraméteradatokat             hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.-2147418100 (8001000C)  Az ügyfél (hívó) nem tudja a visszatérési adatokat             kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.-2147418099 (8001000D)  A kiszolgáló (hívott) nem tudja a paraméteradatokat             hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.-2147418098 (8001000E)  A kiszolgáló (hívott) nem tudja a visszatérési             adatokat kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.-2147418097 (8001000F)  A kapott adatok érvénytelenek; lehetnek             kiszolgálói vagy ügyfél adatok. -2147418096 (80010010)  Egy meghatározott paraméter érvénytelen, és azt             nem lehet hívásra előkészíteni, vagy a fogadópufferből kivenni. -2147418095 (80010011)  DDE beszélgetésben ugyanazon a csatornán nincs             második kimenő hívás. -2147418094 (80010012)  A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])             nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat             érvénytelen. A hívás nem lett hajtva. -2147417856 (80010100)  A rendszerhívás végrehajtása nem sikerült. -2147417855 (80010101)  Bizonyos szükséges erőforrásokat (memória,             események, ...) nem lehetett lefoglalni. -2147417854 (80010102)  Egyszálú módban több szálon             történt hívási kísérlet. -2147417853 (80010103)  A kért objektumfelület nincs regisztrálva             a kiszolgáló objektumon. -2147417852 (80010104)  Az RPC nem tudta hívni a kiszolgálót, vagy a hívás             eredményét nem tudta visszaadni a kiszolgálónak. -2147417851 (80010105)  A kiszolgáló kivételt okozott. -2147417850 (80010106)  Beállítása után nem lehet szálmódot módosítani. -2147417849 (80010107)  A hívott metódus nem létezik a kiszolgálón. -2147417848 (80010108)  A meghívott objektum levált az             ügyfeleiről. -2147417847 (80010109)  A meghívott objektum jelenleg nem hajlandó             feldolgozni a hívást. Próbálja meg később újra. -2147417846 (8001010A)  Az üzenetszűrő azt jelezte, hogy az alkalmazás             foglalt. -2147417845 (8001010B)  Az üzenetszűrő visszautasította a hívást. -2147417844 (8001010C)  Egy hívásvezérlő objektumfelület hívása             érvénytelen adatokkal történt. -2147417843 (8001010D)  Nem lehet kimenő hívást végezni, mivel az             alkalmazás egy bemenő szinkron hívást             intéz. -2147417842 (8001010E)  Az alkalmazás olyan objektumfelületet hívott,             amely egy másik szálhoz volt rendelve. -2147417841 (8001010F)  A CoInitialize eljárást nem hívták a jelenlegi             szálon. -2147417840 (80010110)  Az ügyfél- és a kiszolgálógépen futó OLE             verziója eltér. -2147417839 (80010111)  Az OLE érvénytelen fejlécű csomagot fogatott. -2147417838 (80010112)  Az OLE érvénytelen kiterjesztésű csomagot fogatott. -2147417837 (80010113)  A kért objektum vagy objektumfelület nem létezik. -2147417836 (80010114)  A kért objektum nem létezik. -2147417835 (80010115)  Az OLE elküldött egy kérést és             válaszra vár. -2147417834 (80010116)  Az OLE vár a kérés újraküldése előtt. -2147417833 (80010117)  A hívás befejezése után a hívás környezete             nem érhető el. -2147417832 (80010118)  Megszemélyesítés nem biztonságos hívásokon keresztül nem támogatott. -2147417831 (80010119)  Objektumfelületek rendezése vagy rendezésének             megszüntetése előtt a biztonságot inicializálni kell. Ha             már egyszer inicializálásra került, akkor nem lehet módosítani. -2147417830 (8001011A)  Nincs biztonsági csomag telepítve a             számítógépre, a felhasználó nincs bejelentkezve             vagy az ügyfél és a kiszolgáló között nincs             kompatibilis biztonsági csomag. -2147417829 (8001011B)  A hozzáférés megtagadva. -2147417828 (8001011C)  Ez a folyamat nem hívhat távoli eljárásokat. -2147417827 (8001011D)  A rendezett objektumfelület adatcsomagja (OBJREF)             érvénytelen vagy ismeretlen formátumú. -2147352577 (8001FFFF)  Belső hiba történt. -2146893823 (80090001)  Rossz UID. -2146893822 (80090002)  Rossz üzenetkivonat. -2146893821 (80090003)  Rossz kulcs. -2146893820 (80090004)  Rossz hosszúság. -2146893819 (80090005)  Rossz adat. -2146893818 (80090006)  Érvénytelen aláírás. -2146893817 (80090007)  A szolgáltató verziója rossz. -2146893816 (80090008)  A megadott algoritmus érvénytelen. -2146893815 (80090009)  A megadott jelzők érvénytelenek. -2146893814 (8009000A)  A megadott típus érvénytelen. -2146893813 (8009000B)  A kulcs nem használható a megadott államban. -2146893812 (8009000C)  Az üzenetkivonat nem használható a megadott államban. -2146893811 (8009000D)  A kulcs nem létezik. -2146893810 (8009000E)  Nincs elég memória a művelet végrehajtásához. -2146893809 (8009000F)  Az objektum már létezik. -2146893808 (80090010)  A hozzáférés megtagadva. -2146893807 (80090011)  Az objektum nem található. -2146893806 (80090012)  Az adat már titkosítva van. -2146893805 (80090013)  A megadott szolgáltató érvénytelen. -2146893804 (80090014)  A megadott szolgáltatótípus érvénytelen. -2146893803 (80090015)  A szolgáltató nyilvános kulcsa érvénytelen. -2146893802 (80090016)  A kulcskészlet nem létezik. -2146893801 (80090017)  A szolgáltatótípus nincs definiálva. -2146893800 (80090018)  A regisztrált szolgáltatótípus érvénytelen. -2146893799 (80090019)  A kulcskészlet nincs definiálva. -2146893798 (8009001A)  A regisztrált kulcskészlet érvénytelen. -2146893797 (8009001B)  A szolgáltatótípus nem felel meg a regisztrált értéknek. -2146893796 (8009001C)  A digitális aláírásfájl hibás. -2146893795 (8009001D)  A szolgáltató DLL-je nem inicializálódott megfelelően. -2146893794 (8009001E)  A szolgáltató DLL-je nem található. -2146893793 (8009001F)  A Keyset paraméter érvénytelen. -2146893792 (80090020)  Belső hiba történt. -2146893791 (80090021)  Alaphiba történt. -2146762751 (800B0001)  Ismeretlen             megbízhatóságellenőrző. -2146762750 (800B0002)  A megadott megbízhatóságellenőrzési műveletet             nem támogatja a megadott megbízhatóságellenőrző. -2146762749 (800B0003)  A tulajdonosként megadott űrlapot a megadott             megbízhatóságellenőrző nem támogatja vagy             nem ismeri. -2146762748 (800B0004)  A tulajdonos nem bízható meg a megadott             művelethez. -2146762747 (800B0005)  Olyan hiba történt, amit az ASN.1 kódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott. -2146762746 (800B0006)  Olyan hiba történt, amit az ASN.1 dekódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott. -2146762745 (800B0007)  Olyan kiterjesztések olvasása/írása, ahol az attribútumok             megfelelőek voltak, és fordítva. -2146762744 (800B0008)  Meghatározatlan titkosítási hiba. -2146762743 (800B0009)  Az adatméret nem állapítható meg. -2146762742 (800B000A)  A meghatározatlan méretű adat mérete nem             állapítható meg. -2146762741 (800B000B)  Az objektum nem olvas vagy ír önméretező             adatot. -2146762496 (800B0100)  Nincs aláírás a tulajdonosban. -2146762495 (800B0101)  Az aktuális rendszerórához vagy az aláírt fájl időbélyegzőjéhez             viszonyítva a tanúsítvány nincs az érvényességi idején belül. -2146762494 (800B0102)  A tanúsítványlánc érvényességi időtartamai nem             ágyazódnak egymásba megfelelően.-2146762493 (800B0103)  Egy olyan tanúsítvány, amely csak végső             elem lehet a láncban, CA-nak van használva, vagy fordítva.-2146762492 (800B0104)  A tanúsítványlánc hosszkorlátjának megszorítása             meg lett sértve.-2146762491 (800B0105)  A tanúsítvány egy olyan ismeretlen kiegészítő             mezőt tartalmaz, amely 'kritikus' jelzővel van ellátva.-2146762490 (800B0106)  A tanúsítvány olyan célokra van használva,             amelyeket a hozzá tartozó CA nem adott meg.-2146762489 (800B0107)  A megadott tanúsítvány szülője valójában nem             állította ki ezt a tanúsítványt.-2146762488 (800B0108)  A tanúsítvány hiányzik, vagy valamelyik fontos             mezőjének (például a tulajdonos vagy a             kiállító neve) értéke üres.-2146762487 (800B0109)  A tanúsítványlánc feldolgozása befejeződött, de             a főtanúsítványban nem bízik meg a             megbízhatóságellenőrző.-2146762486 (800B010A)  Belső tanúsítványlánc-képzési             hiba történt.				
Hivatkozások
További információt e témakör Office 97 és Office 2000 programcsomagot érintő kérdéseiről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
253235 Fájl: OFFAUTMN.EXE – az automatizálás ismertetése példakódokkal Office 97 és Office 2000 programcsomag esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Developer Network (MSDN) alábbi webhelyén további információk állnak rendelkezésre:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 186063 - Utolsó ellenőrzés: 01/17/2007 07:12:00 - Verziószám: 6.1

 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic for Applications 5.0
 • kbinfo kbinterop kbapi kbautomation KB186063
Visszajelzés