Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Előfordulhat, hogy egy Windows NT 4.0 alapú elsődleges tartományvezérlő Windows 2000 rendszerre való frissítése után egy új tartományvezérlő számítógépnevének DNS-utótagja nem egyezik majd meg a tartomány nevével

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha probléma esetén tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Miután egy Microsoft Windows NT 4.0 alapú elsődleges tartományvezérlőt (vagy tagkiszolgálót) Microsoft Windows 2000 rendszerre frissít, előfordulhat, hogy az új tartományvezérlő számítógépnevének azon része, amely a tartománynévrendszerre utal (DNS-utótag), nem egyezik meg tartománya nevével. E probléma fellépése esetén több más tünet is tapasztalható.

Ez a probléma általában az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhat elő:
 • A Microsoft Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőre a Windows 2000 eredeti kiadását telepíti.
 • A DNS-utótag a tartományvezérlő Network (Hálózat) vezérlőpult-alkalmazásában van definiálva.
A probléma elhárításához a tartományvezérlőt a legújabb szervizcsomaggal bővített Windows 2000 rendszerre vagy a Windows Server 2003 rendszerre frissítse. Más megoldásként alkalmazhatja a jelen cikkben tárgyalt további módszerek egyikét is.
A jelenség
Miután egy Windows NT 4.0 alapú elsődleges tartományvezérlőt (vagy tagkiszolgálót) Windows 2000 rendszerre frissít, előfordulhat, hogy az új tartományvezérlő számítógépnevének DNS-utótagja nem egyezik meg tartománya nevével.

Emellett az alábbi jelenségek egyikét-másikát tapasztalhatja:
 • Az Active Directory replikációja nem sikerül.
 • A fájlreplikációs szolgáltatás (FRS) működése leáll.
 • Amikor egy Microsoft Windows XP Professional rendszert futtató számítógéppel megkísérel csatlakozni a tartományhoz, az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenik meg:
  Nem lehetett kapcsolatba lépni a Tartománynév.local egyetlen tartományvezérlőjével sem.
  Az üzenetablak Részletek gombjára kattintva a következőhöz hasonló szöveget olvashat:
  A DNS sikeresen visszaadta a Tartománynév.local tartomány egy tartományvezérlőjének keresésére használt szolgáltatáshely (SRV) rekordját. A lekérdezés az _ldap._tcp.dc._msdcs.DomainName.LOCAL SRV-rekordjára irányult.
 • Nem sikerül a tartományba való bejelentkezés.
 • Amikor az Active Directoryt megkísérli egy másik tagkiszolgálóra telepíteni, hibaüzenet jelenik meg, amelynek szövege az alábbi üzenetek egyikéhez hasonlít:

  1. üzenet
  A megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
  2. üzenet
  Nem hozható létre egy szolgáltatás egyszerű neve (SPN), mert a megadott állomásnév formátuma nem megfelelő.
  3. üzenet
  A címtárszolgáltatás nem tudta létrehozni a kiszolgálóobjektumot CN=NTDS Settings,CN=CLIENT01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Contoso,DC=com számára a kiszolgálón (DC01). Ellenőrizze, hogy a megadott hálózati hitelesítő adatok replika hozzáadásához megfelelő hozzáférést biztosítsanak.
  4. üzenet
  A művelet sikertelen a következő okból: A tartományhoz (contoso.com) nem található megfelelő tartományvezérlő. A megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
 • Az Active Directory beépülő MMC modul használatára tett kísérlet során az alábbi hibaüzenetek jelennek meg:

  1. üzenet
  Az elnevezési adatok a következő okból nem elérhetők: A bejelentkezési kísérlet meghiúsult.
  2. üzenet
  Az elnevezési adatok a következő okból nem elérhetők: Az objektum nevének rossz a szintaxisa.
 • Az ügyfélszámítógépen, tagkiszolgálón vagy tartományvezérlőn a rendszer az alábbi bejegyzéseket írja a rendszernaplóba:
  • Eseményazonosító: 5788
   Forrás: Netlogon
   Leírás:Az Active Directoryban levő számítógép-objektumhoz tartozó HOST kiszolgálói egyszerű nevek (SPN-ek) frissítése nem sikerült. A következő hiba történt: A címtárszolgáltatáshoz megadott attribútumszintaxis érvénytelen.

  • Eseményazonosító: 5789
   Forrás: Netlogon
   Az Active Directoryban levő számítógép-objektumhoz tartozó DNS-állomásnév frissítése nem sikerült. A következő hiba történt: A paraméter nem megfelelő.

 • Az ügyfélszámítógépen, tagkiszolgálón vagy tartományvezérlőn a rendszer az alábbi bejegyzéseket írja az alkalmazásnaplóba:
  • Eseményazonosító: 1000
   Forrás: Userenv
   Leírás:A Windows nem tud kapcsolatot létrehozni a következővel: CONTOSO.COM (hibakód: 1787).

  • Eseményazonosító: 1000
   Forrás: Userenv
   Leírás:A Windows nem tudja lekérdezni a csoportházirend-objektumok listáját. A házirendkezelő már készített egy naplóbejegyzést, amely tartalmazza a hiba okát leíró üzenetet.

  • Eseményazonosító: 1000
   Forrás: Userenv
   Leírás:A Windows nem tudja megállapítani a felhasználó vagy a számítógép nevét. Visszaadott érték: (1326).

  • Eseményazonosító: 5721
   Forrás: Net Logon
   Leírás: A tartomány (contoso.com) XYZ nevű Windows NT vagy Windows 2000 tartományvezérlőjének munkamenet-létesítője nem sikerült, mert a tartományvezérlőn nincs fiók a Számítógépnév számítógéphez.

 • A Microsoft Exchange Server Recipient Update Service (RUS) szolgáltatásának telepítésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Only one instance of the Recipient Update Service can update a Domain Controller and all Domain Controllers on contoso.com are being updated. ID No: c1039c6c. (A Recipient Update Service szolgáltatásnak csak egy példánya frissíthet tartományvezérlőt, és jelenleg a contoso.com tartomány minden tartományvezérlője frissítés alatt áll.)
 • A Microsoft Exchange 2000 alkalmazás Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatása nem indul el, és a rendszer az alábbi eseményt jegyzi az alkalmazásnaplóba:

  Eseményazonosító: 9157
  Forrás: MSExchangeSA
  Leírás:Microsoft Exchange System Attendant does not have sufficient rights to read Exchange configuration objects in Active Directory. System attendant will try again in approximately one minute. (A Microsoft Exchange System Attendant nem rendelkezik elegendő jogosultságokkal az Active Directoryban lévő Exchange-beállítási objektumok olvasásához. A System Attendant körülbelül egy perc múlva újabb kísérletet tesz.)

 • Amikor megpróbálja használni a SetSpn parancssori eszközt, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Requested name "contoso\DC01$" not found in directory. (A kért név (contoso\DC01$) nem található a címtárban.)
 • A PXE-ügyfelek hitelesítése még érvényes tartomány-rendszergazdai hitelesítő adatok megadása esetén sem sikerül. Ha ez a hiba lép fel, az Ügyféltelepítő varázsló Logon Error (Bejelentkezési hiba) lapján az alábbi információk olvashatók:
  00004e28.OSC error - The System cannot validate your User Name Password or Domain

  The system cannot validate your user name, password, or domain name. Verify that your user name and domain name are correct, and then retype your password. Passwords must be typed using the correct case. Be sure the CAPS LOCK key is not pressed. (00004e28.OSC hiba – A rendszer nem tudja érvényesíteni a felhasználói nevet, jelszót vagy a tartománynevet.

  A rendszer nem tudja érvényesíteni a felhasználói nevet, jelszót vagy a tartománynevet. Ellenőrizze, hogy a felhasználónév és a tartománynév helyesen van-e megadva, és írja be újra jelszavát. A jelszavakban a kis- és nagybetűk különbözőknek számítanak. A CAPS LOCK billentyűt ne nyomja le.)
 • Mobile Information Server (MIS-) kiszolgáló beállításakor az üzenetfeldolgozó jelszavának megadása után az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

  A varázslót a termék [Mobile Information Server] telepítése előtt megszakította. A rendszer nem módosult.

  Ezenkívül a rendszer a következő eseményt rögzíti az alkalmazásnaplóban:

  Eseményazonosító: 10005
  Forrás: MSIInstaller
  Leírás: Termék: Mobile Information Server - error 29910 failed to validate user. Error no: 0x0 Error message: The operation completed successfully. (Mobile Information Server - hibakód: 29910. Nem sikerült a felhasználó érvényesítése. Hiba száma: 0x0. Hibaüzenet: A művelet sikeresen befejeződött.)

 • Az Active Directory áttelepítési eszköz futtatásakor a rendszer az alábbi hibát jegyzi a Migration.log fájlba:
  2002-01-23 15:00:34 ERR2:7422 Failed to move object CN=Jsmith, hr=8009030d The credentials supplied to the package were not recognized (2002.01.23. 15:00:34 ERR2:7422 A következő objektum áthelyezése nem sikerült: CN=Jsmith, hr=8009030d. A csomaghoz megadott hitelesítő adatok nem ismerhetők fel.)
 • A tartományvezérlő-diagnosztikai eszköz (Dcdiag.exe) az alábbi hibákat jelzi:
  • Starting test: NetLogons
   * Network Logons Privileges Check
   [DC01] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1231, The network location cannot be reached (Teszt indítása: NetLogons. Hálózati bejelentkezési jogok ellenőrzése. [DC01] A NET USE parancs vagy az LsaPolicy művelet végrehajtása nem sikerült, hibakód: 1231. A hálózati hely nem érhető el.)
  • Starting test: MachineAccountCould not open pipe with
   [DC01]:failed with 1231: The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.Could not get NetBIOSDomainNameFailed can not test for HOST SPN (Teszt indítása: MachineAccount. Nem sikerült a pipe megnyitása a következőhöz: [DC01]. Hibakód: 1231. A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál. Nem sikerült a NetBIOSDomainName beolvasása. Nem lehet tesztelni a HOST kiszolgálói egyszerű neveket.)
 • Ha a Személyes Small Business Server konzollal vagy az Active Directory – felhasználók és számítógépek eszközzel felhasználókat hoz létre, majd a felhasználókhoz postafiókot rendel, az alábbi hibák történnek:
  • A rendszer nem hozza létre az e-mail tulajdonságokat.
  • A rendszer nem hozza létre az SMTP-címeket.
  • A felhasználó nem jelenik meg a globális címlistában.
  • A rendszer az alábbi eseményt jegyzi be a címtárszolgáltatás eseménynaplójába:

   Eseményazonosító: 1655
   Forrás: NTDS
   Leírás:Nem sikerült kommunikálni a globális katalógussal (\\DC01), az állapot a következő:Nem hozható létre egy szolgáltatás egyszerű neve (SPN), mert a megadott állomásnév formátuma nem megfelelő.A folyamatban lévő művelet megszakadhat. A címtárszolgáltatás a lokátor segítségével próbál elérhető globális katalóguskiszolgálót találni az azt igénylő következő művelethez.

 • A Windows Services for Unix 2.0 szolgáltatás telepítésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  error 26065 NIS Schema Upgrade Failed (hibakód: 26065 A NIS-séma frissítése nem sikerült)
Megjegyzés: Miután az Active Directoryt telepítette egy tagkiszolgálóra, a számítógép nem nevezhető át a Számítógép-kezelés segédprogram tulajdonságokat tartalmazó párbeszédpanelének Hálózati azonosítás lapján.
Oka
Ezek a problémák az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhatnak elő:
 • A Microsoft Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőre a Microsoft Windows 2000 eredeti kiadását telepíti.
 • A DNS-utótag a tartományvezérlő Network (Hálózat) vezérlőpult-alkalmazásában van definiálva.
A Windows 2000 telepítésekor a Windows 2000 telepítőprogramja automatikusan törli a jelet az Elsődleges DNS-utótag módosítása, amikor a tartománytagság is módosul jelölőnégyzetből. A program ugyanakkor az elsődleges DNS-utótag értékeként a Hálózat vezérlőpult-alkalmazásban elsőként felsorolt utótagot állítja be. Miután az Active Directory települ egy tagkiszolgálóra, az új tartományvezérlő megkísérli a DNS-utótagnak megfelelő DNS-zónában található DNS-rekordok feloldását.

A probléma nem fordul elő, ha az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:
 • A Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlő nem rendelkezik definiált DNS-utótaggal a frissítés előtt.
 • A Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőt a Windows 2000 rendszer Service Pack 1 (SP1) vagy újabb szervizcsomaggal ellátott verziójával frissíti.
 • A Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőt a Windows 2003 rendszerrel frissíti.
Ha a DNS helyesen van beállítva, mind a Windows 2000, mind a Windows Server 2003 támogatja a különálló névtereket mint érvényes konfigurációt. Ez a konfiguráció azonban gyakran nem szándékosan alakul ki.
A megoldás
A probléma kiküszöböléséhez a tartományvezérlőt a legújabb szervizcsomaggal ellátott Windows 2000 rendszerre vagy Windows Server 2003 rendszerre frissítse. További információt a Windows 2000 legújabb szervizcsomagjának beszerzéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat a cikk számára kattintva:
260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése
Más megoldásként alkalmazhatja az alábbi módszerek valamelyikét:

1. módszer

 1. Amikor a számítógépet Windows 2000 rendszerre frissíti, elindulásakor azonnal lépjen ki az Active Directory telepítővarázslóból.
 2. Jelölje be az Elsődleges DNS-utótag módosítása, amikor a tartománytagság is módosul jelölőnégyzetet.
 3. Indítsa újra az Active Directory telepítővarázslót.

2. módszer

Figyelem! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

Ellenőrizze, hogy van-e különálló névtér, majd javítsa ki a névteret. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
 2. A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a Számítógépnév fülre.

  Ha a számítógépnév DNS-utótagja nem egyezik meg a tartománnyal, létezik különálló névtér. Az alábbi három példa különálló névtereket mutat be:
  • Teljes számítógépnév: dc01.fabrikam.com
   Tartomány: contoso.com
  • Teljes számítógépnév: dc01.corp.contoso.com
   Tartomány: contoso.com
  • Teljes számítógépnév: dc01
   Tartomány: contoso.com
  Más megoldásként a Netdiag.exe parancssori eszköz segítségével ellenőrizheti, hogy van-e különálló névtér. Ha a DNS-állomásnévben lévő DNS-utótag nem egyezik meg a Netdiag által jelentett DNS-tartománynévvel, létezik különálló névtér. Az alábbi három példa különálló névtereket mutat be:
  • DNS-állomásnév: dc01.fabrikam.com
   DNS-tartománynév: contoso.com
  • DNS-állomásnév: dc01.corp.contoso.com
   DNS-tartománynév: contoso.com
  • DNS-állomásnév: dc01
   DNS-tartománynév: contoso.com
Egycímkés DNS-név esetén Service Pack 4 (SP4) szervizcsomaggal ellátott Windows 2000 rendszerben, illetve Windows XP vagy Windows Server 2003 operációs rendszerben az AllowSingleLabelDnsDomain rendszerleíróadatbázis-bejegyzéssel szüntesse meg a problémát. Ha például a tartománynév a „contoso”, és nem a „contoso.com”, a DNS-név egycímkés. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
300684 Tudnivalók a Windows konfigurálásáról egycímkés DNS-névvel rendelkező tartományok esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Különálló névtér létezése esetén az alábbi lépéseket követve szüntesse meg a problémát:
 1. Tartomány-rendszergazdai hitelesítő adatokkal rendelkező fiókon keresztül lépjen be a tartományvezérlőre.
 2. Az alábbi programkódot másolja be a Jegyzettömbbe, majd mentse a fájlt Fixdomainsuffix.vbs néven.
  Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1Answer = MsgBox("Ez a parancsfájl úgy módosítja a számítógépnév tartományi utótagját," & vbCrLf &_        "hogy megegyezzen az Active Directory azon tartománya nevével, amelynek ez a tartományvezérlő a tagja."  & vbCrLf &_        "Ezt a parancsfájlt csak Windows 2000 alapú tartományvezérlőn"   & vbCrLf &_        "futtathatja a tartomány rendszergazdája. A számítógépet újra kell indítani" & vbCrLf &_        "a parancsfájl lefutása után."                 & vbCrLf &_                                        vbCrLf &_        "A folytatáshoz kattintson az ""OK"" gombra, a parancsfájl végrehajtásának leállításához kattintson a ""Mégse"" gombra.", vbOKCancel, _        "DNS-utótag módosítása az Active Directory-tartománynak megfelelően")If Answer = vbCancel Then WScript.QuitSet Cont = GetObject("LDAP://localhost")strTemp = Cont.distinguishedNamestrTemp = Mid(strTemp, 4, Len(strTemp))Set regEx = New RegExpregEx.Global = TrueregEx.IgnoreCase = TrueregEx.Pattern = ",DC="strTemp = regEx.Replace(strTemp, ".")Set WshHej = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"Set Cont = GetObject("LDAP://localhost/RootDSE")Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverName)Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverReference)Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "dNSHostName", vbNullCont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "servicePrincipalName", vbNullCont.SetInfoAnswer = MsgBox("A módosítás életbelépéséhez a számítógépet újra kell indítani. Újraindítja most a tartományvezérlőt?", _        vbYesNo, "Újraindítás?")If Answer = vbYes Then  Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true")   For Each OpSys In OpSysSet	 OpSys.Reboot()   NextEnd If
  Megjegyzés: Ez a parancsfájl automatikusan módosítja a rendszerleíró adatbázis alábbi alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  Az alábbi táblázat az alkulcsban lévő bejegyzéseket tartalmazza.
  NévTípusÉrték
  HostnameREG_SZszámítógépnév
  NV HostnameREG_SZszámítógépnév
  NV DomainREG_SZtartománynév
 3. Kattintson duplán a 2. lépésben mentett fájlra.
 4. Indítsa újra a tartományvezérlőt.
További információ
Ha különálló névteret szeretne használni, a tartományvezérlők, tagkiszolgálók és ügyfélszámítógépek által használt DNS-kiszolgálóknak fel kell tudniuk oldani az alábbi DNS-zónákban lévő rekordokat:
 • A számítógépfióknak helyet adó tartomány teljesen minősített tartománynevével azonos DNS-zónák
 • Az erdőben definiált elsődleges DNS-utótaggal rendelkező zónák
win2000hotds különálló nem összefüggő tartományok és megbízható helyek és szolgáltatások csoportházirend gpo
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 257623 - Utolsó ellenőrzés: 12/03/2007 07:46:00 - Verziószám: 8.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Services for UNIX 2.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Mobile Information Server 2001 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbdns kbactivedirectory kbnetwork kbprb kbdirservices KB257623
Visszajelzés
>