Biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentum (Microsoft Security Advisory): Az SQL Server biztonsági rése távolról végrehajtott kódfuttatást tehet lehetővé

BEVEZETÉS
A Microsoft kiadott egy biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentumot, amely a Microsoft SQL Server programban távolról végrehajtott kódfuttatást lehetővé tevő biztonsági rést ismerteti. A biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentum további, biztonsággal kapcsolatos információt nyújt. A dokumentumot a Microsoft következő webhelyén találja: A cikkben található Visual Basic parancsfájl segítségével kerülő megoldás alkalmazható az SQL Server helyi számítógépen futó példányain.
PÉLDA A KERÜLŐ MEGOLDÁS ALKALMAZÁSÁRA HASZNÁLHATÓ VISUAL BASIC PARANCSFÁJLRA
Az alábbi Visual Basic parancsfájllal megtagadhatja az sp_replwritetovarbin kiterjesztett tárolt eljárás Public szerepkörre vonatkozó Execute engedélyét az SQL Server helyi számítógépen futó összes érintett verzióján.

A Microsoft csak szemléltetési célból ad közre programozási példákat, és azokra – beleértve a forgalomba hozhatóságot és az adott célra való megfelelőséget is – sem törvényi, sem más garanciát nem vállal. A cikk feltételezi, hogy az olvasó jártas a bemutatott programozási nyelvben, valamint az eljárások létrehozására és a velük kapcsolatos hibakeresésre szolgáló eszközök használatában. A Microsoft támogatási szakemberei segíthetnek az egyes eljárások működésének megértésében. E szakemberek ugyanakkor funkcióbővítési célból nem módosítják a példákat, és nem készítenek az egyéni igényeknek megfelelő eljárásokat.

Másolja egy szövegfájlba az alábbi forráskódot, mentse a fájlt .vbs kiterjesztéssel, majd futtassa a parancsfájlt a CScript.exe programmal. A parancsfájl végiglépeget az SQL Server helyi számítógépen futó példányain, és az érintett verziók esetén alkalmazza a kerülő megoldást. Az SQL Server mindegyik példányán a sysadmin szerepkör tagjának kell lennie ahhoz, hogy alkalmazhassa a kerülő megoldást. Ha nem rendelkezik olyan Windows rendszerbeli fiókkal, amely minden, az SQL Server szolgáltatást futtató kiszolgálón tagja a sysadmin szerepkörnek, akkor több fiókból is futtatnia kell a parancsfájlt. Ha olyan Windows rendszergazdai fiókot használ Windows Server 2008 vagy Windows Vista rendszeren, amely a sysadmin szerepkör tagja, akkor „emelt szintű” parancssorból futtassa a parancsfájlt.
'*************************************************************************************'Leírás: Ez a parancsfájl végiglépeget az SQL Server futó példányain, és az érintett "    verziók esetén megtagadja az sp_replwritetovarbin eljárás nyilvános"    szerepkörre vonatkozó végrehajtási engedélyét."    EZ A PROBLÉMA KERÜLŐ MEGOLDÁSA, NE HASZNÁLJA, HA VAN ELÉRHETŐ BIZTONSÁGI "    FRISSÍTÉS, ÉS AZ TELEPÍTVE VAN.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' Konstans értékekCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A program nem talált példányt."    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "HIBA: Nem sikerült a kerülő megoldás alkalmazása a következőn: " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A futó SQL Server-példányok feldolgozása kész."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "HIBA: A számítógépen telepített SQL Server-példányok beolvasása sikertelen."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "HIBA: A számítógépen telepített SQL Server-példányok beolvasása sikertelen."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A program nem talált példányt."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Visszatérési érték inicializálása  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' A hibaellenőrzés a forráskód egyszerűsége érdekében mellőzve  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Kapcsolódás a fő adatbázishoz  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Verzió ellenőrzése a javítás alkalmazása előtt  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function  End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Csak az SQL 2000 és az SQL 2005 (RTM, SP1 és SP2) verziók esetén alkalmazza a kerülő megoldást  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A kerülő megoldás sikeresen alkalmazva a következőn: " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A program nem gyűjt adatokat a következőről: " + strInstance + " (" + strBuildVersion + "), mert ez a példány nem tartalmazza a biztonsági rést." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'Csatlakozás a WMI szolgáltatáshoz, és egy STDREGPROV osztályú objektum elérése.  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred ("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' Csak a REG_MULTI_SZ típussal foglalkozunk    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else       GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "HIBA: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Fürtszolgáltatás lekérdezése  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' Ha idáig eljut, az azt jelenti, hogy a gép egy fürtcsomópont.  ' Ezért a beállításjegyzék lekérdezésével állapítsa meg, hogy az SQL-példány fürtözött-e, vagy sem.  ' SQL 2000 esetén a következő azonosítót kérdezze le:  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Példánynév>\Cluster  ' Fürtnév  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "Fürtnév", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "Fürtnév", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' Kísérelje meg lekérdezni a 2005-/2008-példányok beállításazonosítóját  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Példánynevek\SQL  ' RegValue = Példánynév  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Példánynevek\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' Ha ez a kulcs nem létezik, térjen vissza helyi SQL 2000-példányként    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "Fürtnév", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
A CScript.exe programról további információt a Microsoft következő webhelyén talál: Megjegyzés: A parancsfájl használata nem javasolt, ha már van elérhető biztonsági frissítés, és telepítette azt.
A PARANCSFÁJL FUTTATÁSAKOR ESETLEG FELLÉPŐ ISMERT PROBLÉMÁK

1. probléma

A parancsfájl futtatásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <példánynév> (HIBA: Nem hajtható végre a „deny execute on sp_replwritetovarbin to public” parancs a következőn: <példánynév>)
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission. (HIBA: 0x-2147217900 - Az „sp_replwritetovarbin” objektum nem létezik, vagy nem rendelkezik engedéllyel.)
HIBA: Nem sikerült a kerülő megoldás alkalmazása a következőn: <példánynév>.

1. ok

A hibaüzenet olyankor jelenik meg, ha nem rendelkezik a módosítás alkalmazásához szükséges jogosultságokkal. Ez a hibaüzenet azt mutatja, hogy sikeresen bejelentkezett a „<példánynév>” példányba.

Ez a hibaüzenet általában az SQL Server Express használatakor jelentkezik, amelynél a „Built-In\Felhasználók” csoport alapértelmezett adatbázis-bejelentkezéssel rendelkezik, azonban nem tagja a sysadmin szerepkörnek.

A hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha törölte az sp_replwritetovarbin eljárást. A tárolt eljárás törlésére vonatkozó javaslat egy külső fél jelentésében szerepelt; a Microsoft ehelyett a jelen megoldás alkalmazását ajánlja.

1. megoldás

Ellenőrizze, hogy a kapcsolódáshoz használt fiók a sysadmin szerepkör tagja-e az adott adatbázispéldányban. Ha nem, akkor vagy adja hozzá az adott felhasználót a sysadmin szerepkörhöz, vagy használjon másik felhasználói fiókot. Az SQL Server 2005-ös és korábbi verzióiban a „Built-in\Rendszergazdák” csoport alapértelmezés szerint tagja a sysadmin szerepnek. Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszer esetén győződjön meg arról, hogy „emelt szintű” parancssorból futtatja a parancsfájlt.

2. probléma

A parancsfájlt az SQL Server 2005-ös verziójában futtatva a következő hibaüzenet jelenik meg:
Error: Could not connect to <példánynév> (Hiba: Nem lehetett csatlakozni a következőhöz: <példánynév>)
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<felhasználó>'. (HIBA: 0x-2147217843 - A felhasználó bejelentkezése sikertelen: <felhasználó>.)
HIBA: Nem sikerült a kerülő megoldás alkalmazása a következőn: <példánynév>.

2. ok

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha nem sikerült kapcsolódnia a „<példánynév>” példányhoz, bár az létezik.

Ez a hibaüzenet általában a belső Windows-adatbázishoz vagy a Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) rendszerű adatbázisokhoz való kapcsolódáskor jelentkezik. Ezekhez az adatbázisokhoz rendszerint egy felhasználói fiók sem rendelkezik bejelentkezéssel.

2. megoldás

Ellenőrizze, hogy a parancsfájl futtatásához használt fiók rendelkezik-e olyan adatbázis-bejelentkezéssel, amely tagja a sysadmin szerepkörnek.

Egyéni felhasználók hozzáadása a belső Windows-adatbázishoz és a Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) rendszerű adatbázisokhoz nem ajánlott, mert ezek a felhasználók zavarhatják ezen adatbázisok szokásos működését. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy olyan fiókkal kapcsolódik, amely a sysadmin szerepkör tagja. Az SQL Server 2005-ös és korábbi verzióiban a Windows rendszer „Built-in\Rendszergazdák” csoportja alapértelmezés szerint tagja a sysadmin szerepnek. Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszer esetén győződjön meg arról, hogy „emelt szintű” parancssorból futtatja a parancsfájlt.

3. probléma

Előfordulhat, hogy egy MICROSOFT##SSEE nevű adatbázispéldányt talál, bár nem telepítette azt.

3. ok

Ez az adatbázis az egyes Microsoft-termékek (például SharePoint Services) által telepített belső Windows-adatbázis, más néven „SQL Server Embedded Edition”, esetleg „Windows Internal Database” vagy „Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)”.

3. megoldás

A problémamegoldó parancsfájl a belső Windows-adatbázissal való használatra készült. Önnek nincs további teendője.

Egyes alkalmazások eltávolításakor a belső Windows-adatbázis a számítógépen marad. A belső Windows-adatbázis eltávolításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
920277 A belső Windows-adatbázis nem jelenik meg a Programok telepítése és törlése segédprogram listájában, és a Windows SharePoint Services 3.0 eltávolítása után is a számítógépen marad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

4. probléma

A parancsfájl futtatásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
Error: Could not connect to <példánynév> (Hiba: Nem lehetett csatlakozni a következőhöz: <példánynév>)
HIBA: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Az SQL Server nem létezik, vagy a hozzáférés megtagadva.

4. ok

A hibaüzenet az alábbi feltételek teljesülése esetén jelenik meg:
 • Az SQL Server 2000 32 bites verziója van telepítve egy 64 bites operációs rendszeren.
 • Az SQL Server 2005 vagy az SQL Server 2008 64 bites verziója van telepítve a számítógépen.
A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a parancsfájl a dbmslpcn.dll fájl 64 bites verzióját használja. Ez a verzió nem tud kommunikálni az SQL Server 2000 WoW-példányaival.

4. megoldás

A parancsfájl indításához használja a cscript.exe fájl 32 bites verzióját a %WINDOWS%\SysWOW64 mappából. Ez betölti a dbmslpcn.dll fájl WoW-példányokat észlelni képes 32 bites verzióját.
Hivatkozások
Az SQL Server alkalmazás verziójának és kiadásának megállapításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
321185Az SQL Server alkalmazás verziójának és kiadásának megállapítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információ
A következő táblázat a jelen cikk főbb szakmai módosításait sorolja fel. A cikk verziószáma és a legutóbbi módosítási dátuma a cikknek a táblázatban nem szereplő kisebb szerkesztési vagy strukturális módosításait jelezhetik.
DátumMódosítás
2008. december 31.Bekerült egy, az SQL Server feladatátvételi fürtszolgáltatás-példányait észlelő, frissített parancsfájl.
2008. december 30.Bekerült egy, a Windows 64 bites verzióin futtatott SQL Server 32 bites verzióit észlelő, frissített parancsfájl.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 961040 - Utolsó ellenőrzés: 01/06/2009 17:06:00 - Verziószám: 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc KB961040
Visszajelzés