A Microsoft Power Query szolgáltatási szerződése

Megjegyzés:  A Power Query az Excel 2016-ban a Beolvasás és átalakítás nevet viseli. Az itt olvasható információk mindkét alkalmazásra vonatkoznak. További információért lásd: Az Excelhez készült Power Query.

LEGUTÓBB FRISSÍTVE 2018. ÁPRILIS 20.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen dokumentum Ön („Ön” ése szó ragozott alakjai) és a Microsoft Corporation (vagy annak az Ön lakhelye szerinti leányvállalata) („Microsoft”, „mi”ése szavak ragozott alakjai) között létrejött szerződés. A jelen szerződés („szerződés”) feltételei a Microsoft Power Query Service szolgáltatás (a „Szolgáltatások”) elérését és használatát szabályozzák. A Szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a felhasználók meghatározott adathalmazok lekéréséhez kereséseket végezzenek a Microsoft Excelhez készült Microsoft Power Query (a „Beépülő modul”) segítségével. Ha a szolgáltatásokat egy Microsoft 365 Power BI- (“Power BI”) előfizetéssel együtt használja, akkor a Szolgáltatások lehetővé teszik bizonyos adatok megosztását a szervezete más tagjaival. (A Power BI szolgáltatásról a www.powerbi.com weblapon olvashat bővebben.) A Szolgáltatások elérésével és használatával elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne kapcsolódjon a Szolgáltatásokhoz, és ne használja azokat. Ha a Szolgáltatásokat Németország területéről használja, abban az esetben a szerződés német változata érvényes Önre.

2. ADATOK

Ön kizárólagos felelősséget vállal bármely és minden, a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez vagy a Szolgáltatások használatához kapcsolódóan használt adatért („Adat”, „Adatok”), továbbá bármely, a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez vagy a Szolgáltatások használatához kapcsolódóan használt szoftverprogramért vagy szolgáltatásért, beleértve többek között az Adatok, szoftverprogramok vagy szolgáltatások biztonsági mentéséhez szükséges lépések elvégzését.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A Szolgáltatások használatának megengedett módja.

A Szolgáltatásokat kizárólag a jelen szerződésben foglalt feltételek, továbbá a Szolgáltatások használati feltételéül szabott minden más szabályzat és eljárás betartásával érheti el és használhatja. A jelen szerződésben foglalt feltételek betartásával a Szolgáltatásokat a következő módokon használhatja: (a) kereshet és adatfeltárást végezhet bizonyos nyilvánosan elérhető Adatokban és adatforrásokban, illetve (b) Power BI-előfizetés megléte esetén megoszthatja a lekérdezéseit és Adatait szervezete más tagjaival, valamint hozzáférhet a szervezete más tagjai által megosztott lekérdezésekhez és adatokhoz.

3.2. A Szolgáltatások használatának tiltott módja.

A Szolgáltatások használata során:

  • (a) nem szűrhet, olvashat be, láthat el jegyzetekkel, generálhat vagy tehet közzé a Szolgáltatások használatával semmilyen olyan Adatot vagy más tartalmat, (i) amelynek Ön nem tulajdonosa, kivéve ha a jogszerű tulajdonostól engedélyt kapott ilyen jellegű használatra, vagy (ii) amely megsérti bármely harmadik fél adatvédelemre, nyilvánosságra vagy szellemi tulajdonra vonatkozó jogait, használati feltételeit (beleértve többek között az alkalmazásprogramozási felületek (API-k) használati szabályzatait), illetve egyéb, az érintett Adatokra vagy más tartalomra vonatkozó feltételeit;

  • (b) nem adhatja bérbe, lízingelheti, adhatja kölcsön vagy ruházhatja át a Szolgáltatásokat semmilyen harmadik fél részére, illetve nem használhatja a Szolgáltatásokat kereskedelmi célú üzemeltetési szolgáltatásokhoz;

  • (c) tilos bármilyen felhatalmazás nélküli módszer használata a Szolgáltatások módosítására, átirányítására, illetve módosításának vagy átirányításának megkísérlésére;

  • (d) tilos a Szolgáltatások (vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatok) károsítása, megbénítása vagy működésben való korlátozása, illetve a Szolgáltatások mások által történő használatának és élvezetének más módon való megzavarása;

  • (e) tilos a Szolgáltatások bármely olyan módon való használata, amely törvénybe ütközik vagy törvénybe ütköző tevékenységet segít elő, beleértve többek között az olyan módokat, amelyek etnikum, származás, születési hely, családi állapot, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális orientáció, kor vagy bármely egyéb, törvényileg védett szempontból diszkriminatívak lehetnek;

  • (f) nem sértheti meg a helyi, megyei, állami, szövetségi, tartományi vagy más vonatkozó fogyasztói adatvédelmi előírásokat;

  • (g) nem érheti el vagy használhatja a Szolgáltatásokat olyan módon, amely sérti a Microsoft kéretlen üzenetekre vonatkozó szabályzatát (https://privacy.microsoft.com/en-US/); illetve

  • (h) nem érheti el vagy használhatja a Szolgáltatásokat olyan módon, amely bármely személy vagy entitás vonatkozásában rágalmazó, sértő, rosszindulatú vagy kártékony.

4. TULAJDONJOGOK

4.1. Jogok fenntartása; egyetlen licenc .

A Szolgáltatások jelen szerződésben meghatározott, Önt illető korlátozott használati és elérési jogának kivételével a Microsoft fenntart minden egyéb jogot, amelyet a jelen szerződés kifejezetten nem biztosít. Semmilyen további jog (például hallgatólagos licenc, jog vagy kötelezettségvállalás) nem biztosított sem hallgatólagosan, sem álláspont megváltoztatásának kizárása (estoppel) útján, sem más módon. A Microsoft az Adatok elérésének és feltárásának lehetővé tételével nem ruház Önre semmilyen jogot az Adatok elérésére és használatára vonatkozóan.

4.2..

A Szolgáltatások használatával Ön a saját szellemi tulajdonjogának keretében biztosítja a Microsoft számára minden olyan jog licencét (valamint a többszintű továbblicencelés jogát), amely a Microsoft számára az Adatoknak vagy más információknak a Szolgáltatásokban történő felhasználásához és feldolgozásához szükséges, kizárólag abból a célból, hogy a Microsoft biztosíthassa a Szolgáltatásokat vagy a támogatási szolgáltatásokat (ha vannak ilyenek) az Ön számára. Ezenkívül jogot biztosít a Microsoftnak arra, hogy a Microsoft általi belső használat céljából nyomon kövesse és rögzítse azokat a használati szabályszerűségeket, trendeket és egyéb statisztikai adatokat, amelyek a Szolgáltatások Ön által történő használatához kapcsolódnak.

4.3. A Microsoft nem formál tulajdonjogot.

A Microsoft nem formál tulajdonjogot vagy rendelkezési jogot azokra az Adatokra vagy egyéb információkra, amelyeket Ön a Szolgáltatások Ön által történő használatához kapcsolódóan biztosít számunkra. Kizárólag Ön viseli a felelősséget az Adatokhoz vagy egyéb ilyen információkhoz fűződő jogai védelméért.

4.4. Ön nem formál tulajdonjogot.

Ön vállalja, hogy a jelen szerződésben kifejezetten lefektetett eseteken kívül nem formál semmiféle tulajdonjogot vagy rendelkezési jogot a Szolgáltatásokra.

4.5. A Szolgáltatások Ön által történő használata.

Ön vállalja annak biztosítását, hogy rendelkezik a szükséges jogosultságokkal minden Adatra, szoftverprogramra vagy szolgáltatásra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan használ, illetve hogy ezen Adatok, szoftverprogramok vagy szolgáltatások Ön általi használata nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonra vonatkozó vagy egyéb tulajdonosi jogát. Ön vállalja, hogy megszerzi a szükséges jogosultságokat az ilyen, nem az Ön tulajdonában lévő Adatok, szoftverprogramok vagy szolgáltatások jogszerű tulajdonosától, továbbá hogy valamennyi licencnek és egyéb feltételnek megfelelően jár el. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatások elérése és használata során (a) nem sérti semmilyen harmadik fél jogát, illetve nem teszi ki a Microsoft vállalatot bármely más kötelezettség vállalásának sem Ön, sem bármely harmadik fél felé, és (b) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szabályozásoknak megfelelően jár el.

5. SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK; BIZTONSÁG

5.1. Szolgáltatási szintek.

A Microsoft nem köteles támogatási szolgáltatást nyújtani a Szolgáltatásokhoz. A Szolgáltatások elérhetetlenek lehetnek különféle, tervezett vagy nem tervezett okokból eredően, például karbantartási frissítés, áramkimaradás, rendszerhiba, hosszabb rendszerleállás és egyéb üzemzavarok miatt. Az ilyen időszakok során előfordulhat, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Szolgáltatásokat vagy egy részüket. Az Adatok részben vagy teljes egészében elveszhetnek. Ha a Microsoft arra a megállapításra jut, hogy egy üzemkimaradás vagy üzemzavar veszélyezteti a Szolgáltatásokat, a Microsoft saját belátása szerint úgy dönthet, hogy felfüggeszti a Szolgáltatások biztosítását.

5.2. Biztonság.

A Microsoft különféle biztonsági technológiákat és eljárásokat alkalmaz a Szolgáltatások illetéktelen elérése és használata elleni védelem érdekében; azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ez minden esetben sikeres lesz. Ennek megfelelően, a jelen szerződés bármely más kitételére való korlátozás nélkül, Ön kijelenti, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan használt Adatok és bármely más adat, szoftverprogramok vagy szolgáltatások megfelelő biztonságáért, védelméért és biztonsági mentéséért kizárólag Ön vállal felelősséget. Határozottan azt javasoljuk, hogy amennyiben lehetőség és szükség van erre, tegye meg a megfelelő lépéseket az Adatok védelme érdekében, beleértve többek között titkosítási technológiák használatát az illetéktelen hozzáférés megakadályozására, illetve az Adatok rendszeres archiválását.

5.3. Biztonságot érintő visszaélés – a Microsoft értesítése.

Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Microsoft vállalatot, ha tudomást szerez a Szolgáltatások biztonságát érintő bármilyen visszaélésről.

6. ADATVÉDELEM

A szoftver adatokat gyűjthet Önről és a szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti a Microsoftnak. A Microsoft ezeket az információkat arra használhatja fel, hogy javítsa a Microsoft termékeit és szolgáltatásait. A letiltásra vonatkozó információk (ha léteznek) a termékdokumentációban olvashatók. Előfordulhat, hogy a szoftver némely funkciója lehetővé teszi a szoftverhez hozzáférő vagy azzal működő alkalmazások felhasználóiról való adatgyűjtést. Ha az alkalmazásaiban e funkciókat használja az adatgyűjtésre, meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, beleértve a felhasználói engedélyek beszerzését és egy könnyen hozzáférhető adatvédelmi szabályzat létrehozását, amely tájékoztatja a felhasználókat az adataik felhasználásáról, begyűjtéséről és megosztásáról. A Microsoft adatgyűjtéséről és az adatok termékdokumentációkban való felhasználásáról a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában olvashat a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132 címen. Ön vállalja, hogy megfelel a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában szereplő összes vonatkozó rendelkezésnek.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA. Mivel a Microsoft a szoftverrel gyűjtött személyes adatok esetében adatfeldolgozó szerepet tölt be vagy az adatfeldolgozó alvállalkozója, a Microsoft 2018. május 25-től kezdve minden ügyfele esetében betartja az Európai Unió online szolgáltatásokra vonatkozó Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) feltételeit (http://go.microsoft.com/?linkid=9840733).

7. AZ ÖN ADATVÉDELMI GYAKORLATA

Amennyiben Ön a Szolgáltatások használata során gyűjt, tárol vagy feldolgoz személyes adatokat, (a) meg kell felelnie minden adatvédelmi jogszabálynak, illetve (b) az adatszolgáltató személyektől be kell szereznie minden szükséges meghatalmazást, amely lehetővé teszi a Microsoftnak, társult vállalatainak, leányvállalatainak és szolgáltatóinak (együttesen „Microsoft-felek”), hogy a jelen szerződésben foglaltak szerint feldolgozzák az adatokat..

8. SZOFTVER

A Szolgáltatások használatához le kell töltenie és telepítenie kell a Beépülő Modult. Jogunkban áll az Ön által használt Beépülő Modul verzióját automatikusan ellenőrizni. Esetenként automatikusan frissítéseket tölthetünk le a Beépülő Modulhoz a felhasználó számítógépére, hogy ezáltal naprakésszé, hatékonyabbá és teljesebbé tegyük a Szolgáltatásokat.

9. ÉRTESÍTÉSEK

9.1 Az általunk Önnek küldött értesítések.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft a saját belátása szerint választott módon értesítse Önt. Az értesítés történhet többek között az értesítések közzétételével a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamely portál vagy közösségi fejlesztési központ webhelyén. Amíg Ön hozzáféréssel rendelkezik a Szolgáltatásokhoz és használja azokat, rendelkeznie kell az ilyen értesítések fogadásához szükséges hardver- és szoftvereszközökkel. Ha nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, úgy fel kell hagynia a Szolgáltatások használatával.

9.2. Az Ön által a Microsoftnak küldött értesítések.

Ön a Beépülő Modul visszajelzési és súgófunkciójának használatával küldhet értesítést a Microsoftnak.

10. VISSZAJELZÉS

Ön a Microsoft számára díjmentesen biztosít minden olyan jogot (beleértve ezek többszintű továbblicencelésének jogát), amely szükséges (a) ahhoz, hogy a Microsoft bármilyen módon vagy bármely célból felhasználja, megossza és üzleti célból hasznosítsa a Szolgáltatásokra vonatkozó minden visszajelzését, illetve (b) ahhoz, hogy a harmadik felek termékei, technológiái és szolgáltatásai használhassák a Microsoft-termékek vagy -szolgáltatások bármely, a visszajelzést tartalmazó részét, illetve együttműködhessenek e részekkel. Vállalja, hogy nem küld olyan visszajelzést, amelyre olyan licencfeltételek vonatkoznak, amelyek értelmében a Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, illetve biztosítani a szolgáltatásait harmadik feleknek azért, mert a visszajelzést a Microsoft belefoglalja ezekbe. Ezek a rendelkezések a jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy érvényességének lejárata után is érvényben maradnak.

11. KÁRTALANÍTÁS

Ön megtéríti a védelem költségeit, kártalanítja, továbbá megvédi a Microsoftot, társvállalatait, valamint a Microsoft és társvállalatai jogutódait, tisztviselőit, igazgatóit és alkalmazottait bármilyen és minden kárigénnyel, követeléssel, költséggel, felelősséggel, ítélettel, veszteséggel, kiadással és kárral (beleértve az ügyvédi/jogi díjakat is) szemben, amelyek a következők miatt, illetve a következőkkel kapcsolatban merülnek fel: (a) Ön a jelen szerződést vagy valamely vonatkozó törvényt vagy jogszabályt sértő módon használja a Szolgáltatásokat; vagy (b) az Ön által a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan használt bármely adat, szoftverprogram vagy szolgáltatás, vagy ezek bármely része valamely harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, üzleti titkát, védjegyét vagy más törvényes jogát sérti, eltulajdonítja, vagy más módon sérti (ez a rendelkezés egyebek mellett az ilyen adatok, szoftverprogramok vagy szolgáltatások kapcsán megfogalmazott kárigényekre is vonatkozik).

12. GARANCIAVÁLLALÁS KIZÁRÁSA

A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS A TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁST (AMENNYIBEN VAN ILYEN) A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJUK. A MICROSOFT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET, A MICROSOFT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET, JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT ÉS KIKÖTÉST A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS (HA VAN ILYEN) VONATKOZÁSÁBAN. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYI TILTÁSOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKIG A MICROSOFT ELHÁRÍT ÉS KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET, JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT ÉS KIKÖTÉST, LEGYEN AZ KIFEJEZETTET, TÖRVÉNYILEG MEGHATÁROZOTTAT VAGY VÉLELMEZETTET, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT (A) A PIACKÉPESSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, SZAKSZERŰSÉGRE, PONTOSSÁGRA, ZAVARTALAN HASZONÉLVEZETRE, JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN, (B) A FELELŐSSÉGEKET, JÓTÁLLÁST, GARANCIÁKAT ÉS KIKÖTÉSEKET, AMELYEK A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDNAK, ÉS (C) A FELELŐSSÉGEKET, JÓTÁLLÁST, GARANCIÁKAT ÉS KIKÖTÉSEKET, AMELYEK SZERINT A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ A LEÍRTAK SZERINT LEHET HOZZÁFÉRNI VAGY AZOK A LEÍRTAK SZERINT FOGNAK MŰKÖDNI, HOGY AZOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMENTESEN ÉS BIZTONSÁGOSAN FOGNAK MŰKÖDNI, VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA MEGBÍZHATÓ ÉS PONTOS LESZ, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ADATOK TÁROLÁSÁT, BEOLVASÁSÁT, FRISSÍTÉSÉT ÉS TÖRLÉSÉT. ÖN SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS NYILATKOZATOT NEM KAP A SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA SORÁN, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS (HA VAN ILYEN) BIZTOSÍTÁSA BÁRMILYEN OLYAN GARANCIÁT HOZNA LÉTRE, AMELYNEK ELHÁRÍTÁSA A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN MEGTÖRTÉNT. A HELYI TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN ÖNNEK BIZONYOS JOGAI LEHETNEK A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEITŐL FÜGGETLENÜL. A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK EGYIKE SINCS HATÁSSAL EZEN ESETLEGES JOGOKRA.

Ha Ön ausztrál fogyasztó, kötelességünk tájékoztatni a következőről: A termékeinkhez olyan jótállás tartozik, amelyet az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében nem lehet kizárni. Ön jogosult cserére vagy visszatérítésre főbb hiba esetén, illetve kártalanításra minden egyéb ésszerűen előrelátható kár és veszteség vonatkozásában. Jogosult emellett a termék javíttatására vagy cseréjére, ha a termék minőségileg nem elfogadható, a termékhiba azonban nem minősül főbb hibának.

13. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG A MICROSOFT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A JELEN SZERZŐDÉSEN, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK (HA VANNAK ILYENEK) HASZNÁLATÁN ALAPULÓ VAGY EZEKBŐL EREDŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET: (A) MINDENNEMŰ KÖZVETETT, OKOZATI, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉST; (B) AZ ELMARADT HASZONT; (C) AZ ADATOK ELVESZTÉSÉT; (D) A HASZNÁLAT LEHETETLENNÉ VÁLÁSÁT; (E) A JÓ HÍRNÉV SÉRÜLÉSÉT VAGY ELVESZTÉSÉT; (F) A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (HA VANNAK ILYENEK) HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENNÉ VÁLÁSÁT; (G) HELYETTESÍTŐ ÁRUK, ADATOK, SZOFTVERPROGRAMOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; (H) A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN HASZNÁLT ADATOK (VAGY BÁRMELY EGYÉB ADAT), SZOFTVERPROGRAMOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ILLETÉKTELEN ELÉRÉSÉT VAGY HASZNÁLATÁT, ILLETVE BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSÁT, KÁROSODÁSÁT VAGY ELVESZTÉSÉT; (I) A PONTOS ADATSZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSÁT; (J) A VÍRUSOKAT VAGY EGYÉB OLYAN KÁRTÉKONY ELEMEKET, AMELYEK KIHATÁSSAL VANNAK A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL JUTNAK EL ÖNHÖZ; (K) A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MÁS SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVEREK VAGY HARDVEREK KÖZÖTTI KOMPATIBILITÁS HIÁNYÁT; ÉS (L) BÁRMELY HARMADIK FÉL ELJÁRÁSÁT, ADATTOVÁBBÍTÁSÁT VAGY ADATÁT. A MICROSOFT FELELŐSSÉGE A KÖZVETLEN KÁROK VONATKOZÁSÁBAN LEGFELJEBB 5 USD LEHET. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYESEK, HA A FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS), KÖZVETLEN FELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSE VAGY MÁS JOGI ELMÉLET OKÁN KELETKEZIK, ILLETVE AKKOR IS, HA (Y) EZ A JOGORVOSLAT NEM KOMPENZÁLJA TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN KÁRÁT, VAGY EREDETI CÉLJÁT NEM TELJESÍTI, ÉS (Z) A MICROSOFT INFORMÁCIÓVAL RENDELKEZETT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A MICROSOFT NEM FELELŐS A SZOLGÁLTATÁSOK SEMMIFÉLE MEGSZAKADÁSÁÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÁRAMKIMARADÁSOKAT, RENDSZERHIBÁKAT VAGY MÁS KIMARADÁSOKAT.

ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM ÉRVÉNYES ÖNRE, MERT ÁLLAMA, ORSZÁGA VAGY TARTOMÁNYA TÖRVÉNYEI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY EGYÉB KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT.

14. HIVATKOZÁSOK HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE

A Szolgáltatások harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. A hivatkozott webhelyek nincsenek a Microsoft ellenőrzése alatt, és a Microsoft nem felelős semmilyen hivatkozott webhely tartalmáért, sem a hivatkozott webhelyeken található hivatkozásokért, továbbá semmilyen módosításért vagy frissítésért, amelyeket ezeken a webhelyeken hajtanak végre. A Microsoft nem felelős semmilyen weben sugárzott műsorért vagy más adásért, amelyet Ön bármely hivatkozott webhelyről fogad. A Microsoft ezen hivatkozásokat csak az Ön kényelme érdekében biztosítja, egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft egyetértését adná a webhely tartalmához.

15. HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOM

A Szolgáltatások – pusztán kényelmi célokból – magukba foglalhatnak harmadik felektől származó tartalmakat (adatokat is beleértve), illetve elérhetővé tehetnek ilyen tartalmakat vagy segíthetik az elérésüket. Az ilyen, harmadik féltől származó tartalmak nem állnak a Microsoft ellenőrzése alatt, és a Microsoft nem felelős semminemű ilyen tartalom minőségéért, pontosságáért vagy teljesítményéért. Az ilyen tartalmak Szolgáltatásban való megléte, Szolgáltatás általi biztosítása vagy Szolgáltatáson keresztüli elérhetősége nem jelenti azt, hogy a Microsoft vagy a harmadik fél egyetértését adná bármelyik fél webhelyének vagy szolgáltatásainak tartalmához. A lakhelyén illetékes joghatóságtól függően előfordulhat, hogy a harmadik féltől származó bizonyos tartalmak nem érhetők el Önnek.

16. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

16.1. A feltételek módosítása

A Microsoft saját belátása szerint bármikor módosíthatja ezt a szerződést. A szerződés módosítása esetén frissítjük a jelen szerződés elején feltüntetett dátumot. A szerződés legfrissebb változatát a Beépülő Modul About (Névjegy) paneljén található hivatkozáson keresztül érheti el. Amennyiben Ön nem fogadja el ezeket a módosításokat, úgy haladéktalanul be kell szüntetnie a Szolgáltatások használatát. Amennyiben nem szünteti be a Szolgáltatások használatát, akkor a Szolgáltatások további használatára már a módosított szerződés rendelkezései vonatkoznak.

16.2. További feltételek.

A jelen szerződés hivatkozással további, a Szolgáltatások sajátos aspektusaira vonatkozó feltételeket is magában foglal, beleértve többek között a levélszemét elleni irányelveket. Ha a Szolgáltatásokat egy Power BI-előfizetéssel együtt használja, akkor (a) a Szolgáltatások használata során a Power BI használati feltételei („a Power BI feltételei”) is irányadóak, és (b) a Power BI feltételei és a jelen szerződés feltételei közötti ellentmondás esetén a Power BI feltételei a mérvadóak egészen addig, amíg aktív Power BI-előfizetéssel rendelkezik.

17. IDŐTARTAM, MEGSZŰNÉS

A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen Ön először elfogadja.

A szerződést bármikor felmondhatja azzal, ha beszünteti a Szolgáltatások használatát. A jelen szerződés fent megjelölt időbeli hatályára való tekintet nélkül a Microsoft saját belátása szerint bármikor felfüggesztheti a Szolgáltatások Ön általi használhatóságát, illetve bármely indokból vagy indok nélkül bármikor felmondhatja a jelen szerződést. A felfüggesztés vagy a szerződés hatályának bármilyen okból való megszűnése időpontjával az Ön joga a Szolgáltatások használatára azonnal megszűnik. Ön a felelős az Adatok biztonsági mentéséhez szükséges lépések megtételéért. A jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésben Önnek biztosított minden egyéb jog is automatikusan megszűnik.

18. NINCSENEK KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FELEK

A jelen szerződés kizárólag az Ön és a Microsoft érdekében született. Semmilyen más fél érdekét nem szolgálja, kivéve a jelen szerződés által engedélyezett jogutódokat és jogosítottakat.

19. A JOGOKRÓL VALÓ LEMONDÁS KIZÁRÁSA

A Microsoft részéről felmerülő bármely késedelem vagy sikertelenség egy jog vagy jogorvoslat érvényesítésére nem eredményezi az adott vagy bármely más jogról vagy jogorvoslatról történő lemondást.

20. SZERZŐDŐ FÉL, JOGHATÓSÁG VÁLASZTÁSA ÉS A VITÁK RENDEZÉSÉNEK HELYE

Ha Ön az Egyesült Államokban él, a jelen szerződés értelmezésében az Amerikai Egyesült Államok Washington államának törvényei irányadók, és ugyanezek a törvények szabályozzák a szerződés megszegésével kapcsolatos kárigényeket, tekintet nélkül a jogütközési irányelvekre. Minden más kárigény esetén, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, tisztességtelen versennyel és jogszabálysértéssel összefüggőket, az Ön amerikai egyesült államokbeli lakhelye szerint illetékes állam törvényei irányadók. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokon kívül él, akkor annak az országnak a törvényei irányadók a feltételek értelmezésének vonatkozásában, amelybe a szolgáltatását irányítjuk. Ön és mi visszavonhatatlanul kikötjük az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyéje állami vagy szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességét minden olyan vitában, amely a jelen szerződésből származik vagy azzal kapcsolatos.

21. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE

Minden rendelkezés a törvények által megengedett mértékig alkalmazandó. A bíróság úgy dönthet, hogy nem érvényesíthetjük a jelen szerződés valamely rendelkezését a szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben Ön és mi olyan rendelkezésre cseréljük az érintett rendelkezést, amelyek a lehető legközelebb állnak a nem érvényesíthető rendelkezés eredeti szándékához. A szerződés egyéb rendelkezései nem változnak. A jelen szerződés, beleértve bármely egyéb, hivatkozás útján belefoglalt szabályzatot vagy feltételt, a teljes szerződést képezi Ön és a Microsoft között a Szolgáltatások Ön által történő használatára vonatkozóan. Felülír minden korábbi szerződést vagy nyilatkozatot (legyen az szóbeli vagy írásos) a Szolgáltatások Ön által történő használatára vonatkozóan.

22. ÁTRUHÁZÁS

A jelen szerződést teljes egészében vagy részben, akár az Ön értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. Ön nem ruházhatja át a jelen szerződést vagy annak bármely részét semmilyen más harmadik félre. Bármely ilyen irányú kísérlet semmis. A Szolgáltatások vagy azok bármely részének használatára vonatkozó semmilyen jogot nem ruházhat át harmadik félre sem ideiglenesen, sem véglegesen.

23. SZERZŐI JOGRA ÉS VÉDJEGYRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

A Szolgáltatások összes tartalmának szerzői jogi tulajdonosa (Copyright © 2014) a Microsoft, annak beszállítói, illetve más külső felek, akiknek a tartalma (beleértve az adataikat) a Szolgáltatásokon keresztül biztosított vagy egyéb módon érhető el. Minden jog fenntartva. A Szolgáltatások keretében biztosított valamennyi szoftvert és tartalmat a szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvények védik. Mi vagy a beszállítóink rendelkezünk a szoftverhez vagy a tartalomhoz kapcsolódó elnevezésekhez fűződő joggal, szerzői joggal és egyéb szellemi tulajdonjoggal. A Microsoft, a Windows és/vagy az itt hivatkozott egyéb Microsoft-termékek és -szolgáltatások szintén a Microsoft védjegyei vagy bejegyezett védjegyei lehetnek az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A W® jelzés a Wikimedia Foundation bejegyzett védjegye. Az összes, kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. A Microsoft bizonyos webhelykiszolgálóin használt egyes szoftverek részben az Independent JPEG Group munkáján alapulnak. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Minden jog fenntartva. A Microsoft bizonyos webhelykiszolgálóin használt „gnuplot” szoftverre vonatkozó szerzői jogi megjelölés: copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Minden jog fenntartva.

24. CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉRVÉNYES: A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK BEJELENTÉSÉRE IRÁNYULÓ ÉRTESÍTÉSEK ÉS ELJÁRÁS

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512(c)(2) szakasza értelmében a vélelmezett szerzői jogi sérelemmel kapcsolatos bejelentéseket a szolgáltató kijelölt képviselőjének kell továbbítani. SEMMILYEN OLYAN KÉRÉST NEM VESZNEK FIGYELEMBE, AMELY NEM KAPCSOLATOS AZ ALÁBBI ELJÁRÁSSAL.

Lásd a Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (Értesítés és eljárás a szerzői jogsértés bejelentéséhez) című tájékoztatót a következő címen: www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html (angol nyelven).

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×