Microsoft Teams (ingyenes) – online előfizetési szerződés

Ez az (ingyenes) Microsoft Teams Online Előfizetési Szerződés a Microsoft Corporation („Microsoft”, „mi”, „a mi ...”) és az Ön által képviselt szervezet, vagy ha az Előfizetés megvásárlásával vagy megújításával kapcsolatban nem ad meg egy szervezetet, akkor Ön, mint magánszemély („Ön” vagy „az Ön...”) között jön létre. Az alábbi feltételeket, valamint az Online szolgáltatások feltételeit, az SLA-kat (Service Level Agreement – szolgáltatói szerződés), valamint az Előfizetéshez vagy megújításhoz kapcsolódó Ajánlat Részletei dokumentumot tartalmazza (együtt: a „szerződés”). Az Előfizetése megerősítésének napjától, vagy az Előfizetése megújításának napjától lép érvénybe. A legfontosabb feltételeket a 8. szakasz tartalmazza.

 1. Az Online Szolgáltatások használata.

  1. A használati jog. Hozzáférési és használati jogosultságot biztosítunk Önnek az Online Szolgáltatásokhoz, valamint az Előfizetése részét képező Szoftver telepítéséhez és használatához, a jelen szerződésben leírtak szerint. Minden más jogot fenntartunk.

  2. Elfogadható használat. A Terméket csak a jelen szerződésnek megfelelően használhatja fel. A Termék technikai korlátainak visszamodellezése, visszafordítása, visszafejtése vagy egyéb módon történő áthidalása tilos, kivéve a hatályos jogszabályok által ezen korlátozások ellenében megengedett mértékig. Tilos letiltani, megváltoztatni vagy megpróbálni más módon megkerülni bármely, az Online Szolgáltatások használatát mérő számlázási mechanizmust. A Termék, illetve annak egy részének kölcsönzése, bérbeadása, viszonteladása, átruházása vagy hosztolása harmadik fél számára tilos, kivéve ahol ezen szerződés vagy az Online Szolgáltatások Feltételei azt kifejezetten megengedik.

  3. Végfelhasználók. A Végfelhasználók számára Ön szabályozza a hozzáférést, és Ön a felelős azért, hogy azok a jelen szerződésnek megfelelően használják a Terméket. Így például az Ön felelőssége, hogy a Végfelhasználók betartsák az Elfogadható Használatra vonatkozó Irányelveket.

  4. Ügyféladatok. Az összes Ügyféladat tartalmáért kizárólag Ön felel. Biztosítania kell és fenn kell tartania az Ügyféladatok összes olyan jogát, amelyekre szükségünk van, hogy Önnek Online Szolgáltatásokat biztosíthassunk, anélkül, hogy sértenénk az esetleges harmadik felek jogait, vagy a Microsoftot Ön vagy bármely harmadik fél felé jogilag köteleznénk. A Microsoft a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott, illetve a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeken kívül nem vállal semmilyen kötelezettséget az Ügyféladatokkal vagy az Ön által használt Termékkel kapcsolatban. Szintén az Ön felelőssége, hogy tájékoztassa a Végfelhasználókat az Ügyféladatokra vonatkozó szabályzatokról, és biztosítsa, hogy az Ügyféladatok feldolgozása megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

  5. A fiókokért viselt felelősség.Ön a felelős azért, hogy fenntartsa az Online Szolgáltatások használatához kapcsolódó összes nem nyilvános hitelesítő adat bizalmasságát. A fiókjaival vagy hitelesítő adataival kapcsolatos esetleges visszaélésekről, illetve az Online Szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági incidensekről azonnal értesítenie kell az ügyfélszolgálati csapatot.

  6. Előnézeti kiadások. Elérhetővé tehetünk Előnézeteket. Az Előnézetek „adott állapotukban”, „minden hibájukkal együtt” és „adott elérhetőség mellett” elérhetők, és nem vonatkozik rájuk sem az SLA, sem a jelen szerződésben foglalt összes korlátozott garancia. Az ügyfélszolgálat nem feltétlenül támogatja az Előnézeteket. Az Előnézeteket bejelentés nélkül is bármikor megváltoztathatjuk vagy megszüntethetjük. Dönthetünk úgy is, hogy nem teszünk általánosan elérhetővé egy adott Előnézetet.

  7. A Microsoft Azure Felügyelt Szolgáltatásai. Microsoft Azure Services Szolgáltatással Menedzselt Szolgáltatási Megoldást akkor biztosíthat, ha (1) önálló jogosultsága van a Microsoft Azure-Szolgáltatások elérésére, konfigurálására és alkalmazására, (2) ha a Menedzselt Szolgáltatási Megoldásban rendszergazdai hozzáféréssel rendelkezik a virtuális OSE (Operating System Environment) környezet(ek)hez (ha vannak ilyenek), és ha (3) a harmadik fél csak az alkalmazás(ok)hoz vagy a virtuális OSE környezet(ek)hez rendelkezik rendszergazdai hozzáféréssel. A jelen szerződés feltételeivel összhangban Ön felelős a Microsoft Azure Szolgáltatások harmadik fél általi használatáért. A Menedzselt Szolgáltatások nyújtására a következő korlátozások vonatkoznak (az Online Szolgáltatások Feltételeiben foglalt összes egyéb korlátozással együtt):

   (i) a Microsoft Azure Szolgáltatások viszonteladása vagy újraelosztása tilos, és

   (ii) nem teheti lehetővé, hogy több felhasználó közvetlenül vagy közvetetten hozzáférjen bármely, felhasználói alapon elérhető Microsoft Azure Szolgáltatáshoz.

  8. Rendszergazdai szerep az ingyenes Microsoft Teams-ben. Az (ingyenes) Microsoft Teams szolgáltatást a jelen szerződésben meghatározott Korlátozott Ajánlatként ajánljuk fel. Amennyiben Ön egy szervezetet képvisel, vagy egy munkatársai vagy üzleti partnerei által alkotott csoportot képviselő, első felhasználóként regisztrálna a Microsoft Teams-en, akkor Ön a szerződést kötő Ügyfél, és ezzel kijelenti, hogy rendelkezik az ehhez szükséges meghatalmazással. Amikor meghív egy magánszemélyt az (ingyenes) Microsoft Teams használatára, vagy ha az Ön által meghívottak egy új magánszemélyt hívnak meg, Ön további felelősséget vállal az (ingyenes) Microsoft Teams adott személy általi használatával kapcsolatban. Ilyen esetben az (ingyenes) Microsoft Teams szolgáltatás továbbra is az Online Szolgáltatások Feltételeinek hatálya alatt áll, ideértve az Ügyféladatok Ön általi birtoklását és kezelését. Ön ellenőrzi például az Ügyféladatok feldolgozását, és Ön engedélyezi az Ügyféladatok feldolgozását a Microsoftnak, továbbá Ön ad utasításokat az Ügyféladatok Microsoft általi feldolgozására. Az utasítások közé tartozhat az Ügyféladatok elérése, kezelése, használata és törlése, és Ön továbbra is felelős marad az Online Szolgáltatások Feltételei alapján fennálló összes kötelezettségért. Ezenkívül Ön (i) kezeli és felügyeli a fiókját és a Végfelhasználók fiókjait, beleértve a hozzáférés módosítását és megszüntetését, valamint (ii) Ön éri el és dolgozhatja fel saját, illetve a Végfelhasználók adatait, beleértve a kommunikáció tartalmát és a megosztott fájlokat. A Végfelhasználók küldhetnek fiókjuk felügyeleti műveleteivel kapcsolatos kéréseket, például hozzáférést az Ügyféladatokhoz, illetve azok törlését vagy kezelését, a Termékhez való hozzáférés lehetővé tételét vagy megszüntetését, továbbá csapatok és csatornák, illetve hozzáférési engedélykérések kezelését. További információért olvassa el az Online Szolgáltatások Feltételeit. Az Ön által gyakorolt bármely adminisztratív és képviseleti szerepkört átruházhatja és újból hozzárendelheti egy másik személyhez. Beleegyezik, hogy az adminisztratív szerepkör vagy képviselet más személyre való átruházása megkönnyítéséhez megteszi a Microsoft által kért elvárható lépéseket. Ezek közé tartozhat a Végfelhasználók értesítése adatokkal való visszaélésről, az Ügyféladatokkal kapcsolatos biztonsági incidensről való értesülést követő 72 órán belül. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy csak a 16. életévüket betöltött személyek lehessenek Végfelhasználók, mivel a Microsoft Teams Free 16 éven felüliek számára készült. Ha úgy döntött, hogy áttér a fizetős Előfizetésre, a jelen Szerződés minden fizetési feltétele alkalmazandóvá válik. Ezenkívül a frissítés időpontjában ki kell választania egy, a szervezethez társított tartományt, amely az összes Végfelhasználói fióknál használatban lesz majd. A Microsoft Teams egy Korlátozott Ajánlat, melyet a Microsoft a jelen szerződés 3. szakaszában leírtak szerint bármikor, bármely okból módosíthat, felmondhat vagy az értékét csökkentheti. Előfordulhat például, hogy ha Ön meghaladja a felhasználási limitet – amiről időről időre értesítést is kap, ennek leírását itt találja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, felfüggeszthetjük Microsoft Teams hozzáférését.

  9. Rendszergazdai ellenőrzés gyakorlása. Ha egy Online Szolgáltatás egyéni megrendeléséhez olyan e-mail-címet használ, amelyet egy Önhöz kapcsolódó szervezet (pl. munkáltató vagy iskola) biztosít, Ön kijelenti, hogy jogosult az adott szervezet tartományában lévő e-mail-címmel az adott szervezet tagjaként Előfizetésre regisztrálni. A szervezet az e-mail-címéhez tartozó tartomány tulajdonosaként felügyelheti és kezelheti az Online Szolgáltatások használatát. Ebben az esetben a szervezet kijelölt rendszergazdája (a „rendszergazda”) is (i) felügyelheti és kezelheti a fiókját, beleértve a hozzáférés módosítását és megszüntetését, továbbá (ii) az adatok elérését és feldolgozását, beleértve a kommunikáció és a fájlok tartalmát is. A Microsoft tájékoztathatja, hogy szervezete ellenőrzése alá vonta az Előfizetése alá tartozó Online Szolgáltatásokat, de a Microsoft nincs kötelezve rá, hogy erről értesítést küldjön. Ha a szervezete kezeli az Előfizetéshez társított bérlői fiókot, vagy felügyeli az Online szolgáltatások Ön általi használatát, az adatalanyi kéréseket és a titoktartási lekérdezéseket a rendszergazdájának küldje el. Ha nem a szervezete felügyeli az Online szolgáltatás használatát vagy a bérlői fiókját, akkor a Microsoftnak küldje az adatalanyi kéréseket és az adatvédelmi lekérdezéseket.

  10. Megosztott címtár adatai. Amikor az Online Szolgáltatást egy Önhöz kapcsolódó szervezettől (pl. munkáltató vagy iskola) származó, annak tartományát tartalmazó e-mail-címmel rendeli meg, az Online szolgáltatás felveszi Önt az azonos levelezési tartományt használó felhasználók címtárába. A címtár adatai (név, feliratkozás dátuma és e-mail-cím) az Online Szolgáltatások más, az Önével azonos tartományú e-mail-címmel rendelkező felhasználói számára is láthatók.

  11. További Szoftver az Online Szolgáltatásokkal való használathoz. Bizonyos Online Szolgáltatások optimális elérése és használata érdekében az Online Szolgáltatás használatával kapcsolatosan az Online Szolgáltatások Feltételeinek megfelelően telepíthet és használhat bizonyos Szoftvereket. Licencet adunk a szoftverhez, nem értékesítjük. A Szoftverlicenc bizonyítékai: (1) ez a szerződés, (2) a megrendelés bármely visszaigazolása, és (3) a fizetési bizonylat. A Szoftver bármilyen eszközön való elérésének joga nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Microsoft-szabadalmak vagy más Microsoft szellemi tulajdonjogok érvényesítéséhez az eszközt elérő más eszközök vagy szoftverek felé.

 2. Szolgáltatások vásárlása

  1. Elérhető Előfizetési ajánlatok. A Portálon rendelkezésre állnak az elérhető Előfizetési ajánlatokra vonatkozó Ajánlat Részletei dokumentumok, amelyeket általában az alábbiak közüli egy dokumentum, vagy több dokumentum kombinációja tesz ki:

   (i) Kötelezettségvállalási Ajánlat. Ön előre elkötelezi magát, hogy a szerződés Időtartamáig meghatározott mennyiségű Online Szolgáltatást vásárol használat céljából, és a használat előtt előre vagy időszakonként fizet. A Microsoft Azure Szolgáltatásokra vonatkozóan a további és más használat (például a kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségen túli felhasználás) Fogyasztási Ajánlatként is kezelhető. A szerződés Időtartama alatt fel nem használt lekötött mennyiségeket az Időtartam letelte után nem lehet felhasználni.

   (ii) Fogyasztási Ajánlat (más néven „Fizess annyit, amennyit használsz”). Az előző hónap tényleges használata alapján fizet, és nem kell előzetes kötelezettségvállalást tennie. A fizetés időszakonként, utólagos fizetéssel történik.

   (iii) Korlátozott Ajánlat.Egy adott időtartamra korlátozott mennyiségű Online Szolgáltatást (például próbaverziós Előfizetést vagy ingyenes fiókot) kap vagy ingyenesen, vagy egy másik Microsoft ajánlat (például az MSDN: a Microsoft fejlesztői hálózata – Microsoft Developer Network) részeként. A jelen szerződés rendelkezései az árak, a lemondási díjak, a fizetés és az adatmegőrzés tekintetében nem alkalmazhatók.

  2. Megrendelés.

   (i) Az Előfizetések megrendelésével vagy megújításával Ön elfogadja az adott Előfizetéshez kapcsolódó Ajánlat Részleteit. Amennyiben az Ajánlat Részletei másképp nem rendelkezik, az Online Szolgáltatásokat „adott elérhetőség mellett” alapon kell felajánlani. Ön benyújthat a jelen szerződéshez kapcsolódó megrendeléseket Kapcsolt vállalatai számára, és felügyeleti jogokat adhat Kapcsolt vállalatainak az Előfizetés kezeléséhez, de a Kapcsolt vállalatok nem nyújthatnak be rendeléseket ezen szerződés alapján. Az 1. a. szakaszban megadott jogokat használat céljából átruházhatja harmadik félre, hogy a belső üzletágában a harmadik fél használhassa ezeket a jogokat. Ha a Kapcsolt vállalatoknak vagy harmadik feleknek a Szoftverre vagy az Előfizetésre vonatkozó jogokat ad, az ilyen Kapcsolt vállalatokat vagy harmadik feleket a jelen Szerződés kötelezi, és Ön elfogadja, hogy együttesen és egyetemlegesen felel az ilyen Kapcsolt vállalatok vagy harmadik felek bármilyen, a Termékek használatára vonatkozó tevékenységéért.

   (ii) Bizonyos ajánlatok lehetővé tehetik az Előfizetés Időtartama alatt megrendelt Online Szolgáltatások mennyiségének módosítását. Az Előfizetésbe felvett további Online Szolgáltatások az adott Előfizetés lejártával nem lesznek felhasználhatók. Ha egy Időtartam során csökkenti a mennyiségét, a 3. b. szakaszban leírtak szerinti lemondási díjat számíthatunk fel a mennyiség csökkentésének megfelelően.

  3. Árképzés és fizetés. A kifizetések az Előfizetéshez tartozó Ajánlat Részletei alapján esedékesek és teljesítendők.

   (i) A Kötelezettségvállalási Ajánlatok esetén az árszínvonal a megrendelt Online Szolgáltatások mennyiségén alapul. Bizonyos ajánlatok lehetővé tehetik, hogy módosítsa a megrendelt Online Szolgáltatások mennyiségét a szerződés Időtartama alatt, és az árszínvonal ennek megfelelően módosítható, de ezek az árszínvonal-változások nem lesznek visszamenőleges hatályúak. Az Előfizetés Időtartama alatt az Online Szolgáltatások Előfizetésre vonatkozó árai nem növekednek a Portálon az Előfizetés hatályba lépésének vagy megújításának időpontjában található árakhoz képest, kivéve, ha az árak az Ajánlat Részleteiben, illetve az Előnézetek vagy a nem a Microsofttól származó termékek esetén ideiglenes árként vannak meghatározva. Minden ár változhat az Előfizetés megújításának kezdetekor.

   (ii) A Fogyasztási Ajánlatok esetén az árak értesítés nyomán bármikor megváltozhatnak.

  4. Megújítás.

   (i) Az Előfizetés megújításakor a jelen szerződés megszűnik, és az Előfizetésre a későbbiekben az Előfizetés megújításának napján a Portálon meghatározott feltételek és kikötések fognak vonatkozni (a „Megújítás Feltételei”). Ha nem ért egyet a Megújítási Feltételeivel, megtagadhatja az Előfizetése megújítását.

   (ii) A Kötelezettségvállalási Ajánlatok esetén dönthet úgy, hogy az Előfizetése automatikusan megújul vagy megszakad az Időtartam lejárta után. Az automatikus megújítást előre ki lehet választani. Az Időtartam során bármikor módosíthatja az automatikus megújításra vonatkozó döntését. Ha a meglévő Időtartam hosszabb egy naptári hónapnál, az Időtartam lejárata előtt küldünk egy értesítést az automatikus megújításról.

   (iii) A Fogyasztási Ajánlatok esetén az Előfizetés megszüntetéséig az automatikusan megújul további egy hónapos időtartamra.

   (iv) A Korlátozott Ajánlatok esetén előfordulhat, hogy a megújítás nem engedélyezett.

  5. Jogosultság Felsőoktatási, Kormányzati és Nonprofit verziókra. Ön elfogadja, hogy a felsőoktatási, kormányzati vagy nonprofit ajánlat vásárlása esetén eleget tesz az alábbi webhelyeken szereplő vonatkozó jogosultsági feltételeknek:

   (i) A felsőoktatási ajánlatok esetén az oktatási intézményeknek (beleértve az oktatási szervek, nyilvános könyvtárak és múzeumok adminisztratív irodáit) az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

   (ii) A kormányzati ajánlatok feltételeinek listája: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; és

   (iii) Nonprofit ajánlatok esetén a feltételek listája: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   A Microsoft fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor ellenőrizze a jogosultságot, és felfüggessze az Online Szolgáltatást, ha az ügyfél nem jogosult arra.

  6. Adók. Az árak nem foglalnak magukban semmilyen adót, hacsak a számlán nem áll rajt, hogy az adót foglal magában. Meg kell fizetnie a vonatkozó áfát, és az összes árura és szolgáltatásra, értékesítésre, bruttó nyugtára, illetve egyéb tranzakcióra vonatkozó adót, illetéket, díjat vagy pótdíjat, illetve szabályozási költség-visszatérítési pótdíjat vagy hasonló összeget, amely a jelen szerződés alapján fizetendő, és amelyeket az érvényes jogszabályok alapján jogosultak vagyunk beszedni. Az Ön jogi felelőssége az esetleges bélyegilleték és az összes többi vonatkozó adó kifizetése, beleértve a Termékeknek a Kapcsolt vállalataihoz való terjesztésével vagy szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő adókat is. Mi felelünk a nettó jövedelmünkre, a jövedelem vagy nyereség helyett bruttó nyugtákra kivetett, illetve a tulajdonjogainkkal kapcsolatos összes adóért.

   Ha bármilyen adót vissza kell vonni a nekünk teljesített kifizetések esetén, az ilyen adókat levonhatja a ránk vonatkozó tartozás összegéből, és rendezheti tartozását a megfelelő adóhatóság felé; azzal a feltétellel, hogy az ilyen forrásadókra vonatkozó hivatalos nyugtákat és más dokumentumokat észszerű határon belül, haladéktalanul kérje el és juttassa el számunkra, hogy felhasználhassuk azt külföldi adójóváírás vagy visszatérítés igényléséhez. Gondoskodnia kell arról, hogy a levont adókat a lehető legnagyobb mértékben minimalizálja a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig.

 3. Időtartam, felmondás és felfüggesztés

  1. A szerződés időtartama és felmondása. A jelen szerződés az Előfizetés lejárásáig, felmondásáig vagy megújításáig (ezek közül a legkorábbi eseményig) érvényben marad.

  2. Az Előfizetés felmondása. Előfizetését bármikor lemondhatja a szerződés Időtartama alatt; a felmondás érvénybe lépése előtt azonban az összes esedékes és fizetendő összeget ki kell fizetnie.

   (i) Egy hónapos Előfizetés. Az egy hónapos Időtartamú Előfizetés bármikor lemondható lemondási díj nélkül.

   (ii) Több, mint egy hónapos Előfizetések. Ha az Előfizetés hatályba lépésének időpontjától számított 30 napon belül megszünteti a Microsoft Azure Szolgáltatásokra szóló Előfizetést, nem jár visszatérítés, és az előfizetés első 30 napját ki kell fizetnie, a felmondott Előfizetés hátralévő részét viszont már nem. Ha a szerződés időtartama alatt bármikor felmondja a Microsoft Azure Szolgáltatás Előfizetését, akkor a hátralévő Időtartamot ki kell fizetnie, és nem jár visszatérítés.

   (iii) Korlátozott Ajánlatok.A Microsoft bármikor azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti a Korlátozott Ajánlatra vonatkozó Előfizetését.

   (iv) Egyéb Előfizetések. Az összes többi Előfizetés esetén amennyiben az Időtartam lejárta előtt felmondja az Előfizetést, egy egy hónapos Előfizetési díjnak megfelelő díjat kell fizetnie, és az Előfizetési díj az Időtartamból hátralévő bármekkora, már kifizetett részét visszatérítjük azzal a kitétellel, hogy a részben fel nem használt hónapokra nem biztosítunk visszatérítést.

  3. Felfüggesztés. Az Online Szolgáltatások használatát felfüggeszthetjük az alábbi esetekben: (1) észszerűen szükséges az Ügyféladatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében; (2) nem reagál egy, az 5. szakaszban meghatározott állítólagos jogbitorlással kapcsolatos igényre észszerű időn belül; (3) az e szerződés alapján esedékes összegeket nem fizeti; (4) nem tartja magát az Elfogadható Használatra vonatkozó Szabályzathoz vagy megsérti a jelen szerződés egyéb feltételeit; vagy (5) Korlátozott Ajánlat esetén az Előfizetés inaktívvá válik, mert az Ön hibájából nem sikerül hozzáférni az Online Szolgáltatásokhoz az Ajánlat Részleteiben leírtak szerint. Ha a fenti feltételek közül egy vagy több fennáll:

   (i) Korlátozott Ajánlat esetén azonnal, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük az Online Szolgáltatások használatát, az Előfizetését és a fiókját.

   (ii) Az összes többi Előfizetésnél a felfüggesztés az Online Szolgáltatások minimálisan szükséges részére fog vonatkozni, és a feltétel vagy hiány fennállásáig marad érvényben. A felfüggesztés előtt értesítést küldünk, kivéve, ha észszerűen azt hihetjük, hogy azonnali függesztésre van szükség. Nemfizetés okán történő felfüggesztés előtt legalább 30 napos határidőt adunk. Ha a felfüggesztést követő 60 napon belül nem szünteti meg teljes mértékben a felfüggesztéshez vezető okokat, adatmegőrzési időszak nélkül megszüntethetjük Előfizetését és törölhetjük Ügyféladatait. Szintén megszüntethetjük Előfizetését, ha bármely 12 hónapos időszak alatt több mint kétszer felfüggesztették az Online Szolgáltatások használatát.

 4. Garanciák.

  1. Korlátozott garancia.

   (i) Online Szolgáltatások. Garantáljuk, hogy az Online Szolgáltatások az Időtartam alatt meg fognak felelni az SLA feltételeinek. Ezen garancia sérülése esetén a kizárólagos jogorvoslati lehetőségeket az SLA tartalmazza.

   (ii) Szoftver. Garantáljuk, hogy a szoftver az első használatától egy évre eső dátumig alapvetően a vonatkozó felhasználói dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. Ha a Szoftver nem felel meg ezen garanciának, akkor választásunk szerint és mint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségei, vagy (1) visszatérítjük a Szoftver árát, vagy (2) elvégezzük a Szoftver javítását vagy cseréjét.

  2. A korlátozott garancia alóli kivételek. Ezen korlátozott garanciára az alábbi korlátozások vonatkoznak:

   (i) minden olyan vélelmezett garancia, jótállás vagy feltétel, amelyet jogilag nem lehet elutasítani, a korlátozott garancia kezdetétől számítva egy évig tart;

   (ii) ez a korlátozott garancia nem fedi le a balesetek, a visszaélések, valamint a Termékeknek a jelen szerződéssel, illetve a közzétett dokumentációnkkal vagy útmutatónkkal összeegyeztethetetlen módon történő használatából, illetve észszerű hatáskörünkön kívül eső események következtében adódó problémákat;

   (iii) ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a minimális rendszerkövetelményeknek való megfelelés hiánya miatt okozott problémákra; és

   (iv) ez a korlátozott garancia nem vonatkozik az Előnézetekre vagy a Korlátozott Ajánlatokra.

  3. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT. Ezen garancián kívül semmiféle garanciát nem vállalunk, legyen az kifejezett, vélelmezett, törvényes vagy egyéb, ideértve az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A fenti felelősségi nyilatkozatok érvényben vannak, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig.

 5. A követelések védelme.

  1. Védelem.

   (i) Megvédjük Önt bármely független harmadik fél olyan kereseteivel szemben, amelyek szerint bármely Termék jogtalanul használja fel azon harmadik fél szabadalmi, szerzői jogi vagy védjegyoltalom alatt álló tulajdonát, vagy szándékán kívül jogtalanul használja fel egy kereskedelmi titkát.

   (ii) Ön megvéd bennünket a független harmadik fél által benyújtott bármilyen olyan kereset ellen, amely alapján (1) az Ügyféladatok, a Fogyasztói Megoldások vagy a nem Microsoft termékek, illetve az Ön által közvetlenül vagy közvetve egy Termék használatával nyújtott szolgáltatások sértik a harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát vagy védjegyét, illetve lehetővé teszik a kereskedelmi titok törvénytelen használatát; vagy (2) amelyet az Elfogadható Használatra vonatkozó Irányelvek megsértése miatt nyújtanak be.

  2. Korlátozások. Az 5. a. szakaszban szereplő kötelezettségeink nem vonatkoznak az alábbiakon alapuló követelésekre vagy igényekre: (i) az összes Fogyasztói Megoldás, Ügyféladat, nem Microsoft termék, a Terméken végrehajtott módosítás, azon szolgáltatások és anyagok, amelyeket a Termék használata részeként Ön elérhetővé tesz; (ii) a Termék Ügyféladatokkal, nem Microsoft termékekkel, adatokkal vagy üzleti folyamatokkal való kombinálása és kártérítés a fentiek alapján; (iii) a Microsoft-védjegy használata a kifejezett hozzájárulásunk nélkül, vagy a Termék használatának folytatása azt követően, hogy egy harmadik fél követelése nyomán felszólítottuk, hogy szüntesse ezt be; (iv) a Termék bármely független harmadik fél javára történő felhasználása vagy újraelosztása; és nem vonatkoznak (v) az ingyenesen elérhető Termékekre.

  3. Jogorvoslatok. Ha észszerűen hiszünk abban, hogy az 5. a.(i). szakaszban szereplő követelés megakadályozhatja Ön számára a Termék használatát, a következőkre törekszünk: (i) a Termék használati jogának megszerzése az Ön számára; vagy (ii) módosítjuk vagy lecseréljük azt egy funkcionálisan egyenértékű termékre, és értesítjük Önt, hogy hagyjon fel a Termék korábbi verziójának használatával. Ha ezek a lehetőségek kereskedelmi szempontból nem észszerűek, akkor megszüntethetjük a Termék használatára vonatkozó jogait, majd visszatéríthetjük a fel nem használt Előfizetési jogokhoz tartozó bármely előleget.

  4. Kötelezettségek. Ezen szakasz alapján mindegyik félnek meg azonnal értesítenie kell a másikat a fennálló igényről. A védelmet igénylő félnek (i) egyedüli ellenőrzést kell adnia a másik félnek a követelés védelme és rendezése felett; és (ii) észszerű segítséget kell nyújtania a követelés védelmében. A védelmet nyújtó fél (1) megtéríti a másiknak az ebből a segítségből adódó észszerű költségeket, és (2) fizeti az esetleges hátrányos végső ítélet vagy rendezés összegét. A feleknek az 5. szakasz szerinti védekezéshez és az ítéletek fizetéséhez (vagy a másik féllel annak beleegyezésével történő rendezéshez) fűződő jogai helyettesítenek bármely közjogi törvényt, törvényes kártalanítási jogot vagy hasonló jogot, és mindegyik fél lemond ezen közjogi vagy törvényi jogokról.

 6. A felelősség korlátozása.

  1. Korlátozás. Az egyes feleknek az e megállapodás szerinti összes követelésre vonatkozó összesített felelőssége a jelen szerződés alapján az Online Szolgáltatásért az adott kereset okának felmerülése előtt 12 hónapig kifizetett összegnek megfelelő közvetlen károkra korlátozódik; azzal a kitétellel, hogy az egyik fél az Online Szolgáltatásra vonatkozó összesített felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az Online szolgáltatásért az Előfizetés alatt fizetett összeget. A díjmentesen elérhető Termékek esetén a Microsoft felelőssége a legfeljebb 5000 USD-ig terjedő közvetlen károkra korlátozódik.

  2. KIVÉTEL. Egyik fél sem vonható felelősségre a bevétel csökkenésével kapcsolatos, illetve közvetett, rendkívüli, következményes, büntető jellegű vagy elrettentő károkért, illetve az elvesztett nyereség vagy bevétel, az üzletszünet vagy az üzleti adatvesztés okozta károkért, még akkor sem, ha a fél tudta, hogy az lehetséges vagy észszerűen előrelátható volt.

  3. Korlátozásokra vonatkozó kivételek. Az ebben a szakaszban szereplő felelősségi korlátozások a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók, de az alábbiakra nem vonatkoznak: 1. a felek az 5. szakasz szerinti kötelezettsége; vagy (2) a másik szellemi tulajdonjogának megsértése.

 7. Vegyes rendelkezések.

  1. Értesítések. Az értesítéseket írásban kell megtenni, és azokat a címzett kézhezvétele napján, a visszaigazoláson feltüntetett napon, vagy az e-mail továbbításának dátumakor, illetve a futáron vagy faxon történő kézbesítés visszaigazolásának dátumától kell kézbesítettnek tekinteni. A Microsoftnak szóló értesítéseket a következő címre kell küldeni:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   A rendszer az Ön fiókjában az értesítések számára megadott elérhetőségi címre fogja küldeni az értesítéseket. A Microsoft e-mailben vagy más elektronikus formában is elküldheti Önnek az értesítéseket és egyéb információkat.

  2. Licencek Átruházása és Hozzárendelése. A jelen szerződés nem ruházható át teljes egészében vagy részben, illetve a licenceket nem ruházhatja át a Microsoft hozzájárulása nélkül.

  3. A partneri díjak jóváhagyása. Megrendelés esetén lehetősége van arra, hogy az Előfizetéséhez kapcsolódóan megadjon egy „Regisztrált Partnert”. Egy Regisztrált Partner megadásakor, akár közvetlenül, akár egy harmadik fél felhatalmazásával, hozzájárul ahhoz, hogy díjat fizessünk ezen Regisztrált Partnernek. A díjak a Pre-Sales ügyfélszolgálatra vonatkoznak, és az értékesítés utáni támogatást is magukban foglalhatják. A díjak a megrendelése méretén alapulnak, és azzal együtt növekednek. Az Online Szolgáltatásokra vonatkozó áraink nem függnek attól, hogy megad-e Regisztrált Partnert vagy sem.

  4. Elválaszthatóság. Ha a jelen szerződés valamelyik része nem érvényesíthető, a többi továbbra is teljes mértékben érvényes marad.

  5. Jogokról való lemondás.Nem jelenti a jogokról való lemondást, ha nem sikerül érvényt szerezni a jelen szerződésben foglaltaknak.

  6. Ezen szerződés nem ügynöki szerződés. Ezen szerződés nem hoz létre ügynökséget, közös partnerséget vagy közös vállalkozást.

  7. Nincsenek kedvezményezett harmadik felek.A jelen szerződésnek nincsenek kedvezményezett harmadik felei.

  8. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság. A jelen szerződés ügyében az Egyesült Államok Washington államának jogszabályai irányadók, tekintet nélkül kollíziós jogi alapelveire, a következő kivételekkel: (i) amennyiben Ön az Egyesült Államok kormányzati szerve, a jelen szerződés ügyében az Egyesült Államok jogszabályai irányadók, továbbá (ii) ha Ön az Egyesült Államok egy állami vagy helyi kormányzati szerve, a jelen szerződés ügyében annak az államnak a jogszabályai irányadók. A jelen szerződés rendelkezéseinek érvényre juttatásával kapcsolatos eljárásokat az Egyesült Államok Washington államában kell kezdeményezni. Az illetékes joghatóságnak ez a kijelölése egyik felet sem tiltja el attól, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogai megsértésének ügyében bármely megfelelő bíróságon eljárást indítson.

  9. A szerződés kizárólagossága. A jelen szerződés képezi a teljes megállapodást a szerződés tárgyában, és érvénytelenít minden korábbi vagy egyidejű üzenetváltást. Abban az esetben, ha ütközés áll elő a jelen szerződésben foglalt dokumentumok között, amelyet a dokumentumok nem oldanak fel kifejezett módon, feltételeik az alábbi sorrendben élveznek elsőbbséget egymással szemben: (1) ezen Microsoft Online Előfizetői Szerződés, (2) az Online Szolgáltatások Feltételei, (3) a vonatkozó Ajánlat Részletei és (4) a jelen szerződésben foglalt egyéb dokumentumok.

  10. Időbeli hatály.Az 1., 2. c., 2. e., 4., 5., 6. 7. és 8. szakaszban szereplő feltételek a jelen Szerződés megszűnését vagy lejáratát követően is hatályban maradnak.

  11. Az Egyesült Államok exportrendelkezései.A Termékekre érvényesek az Egyesült Államok exportálásra vonatkozó jogszabályai. Ön köteles betartani minden vonatkozó törvényt, köztük az Egyesült Államok exportadminisztrációs előírásait, a nemzetközi fegyverkereskedelmi előírásokat, valamint az Egyesült Államok és más kormányok által a végfelhasználóra, a végső használatra és a rendeltetési helyre vonatkozóan foganatosított korlátozásokat.

  12. Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre a szerződés teljesítésének elmulasztásáért, ha ennek oka józan belátás szerint kívül esett az adott fél hatáskörén (például tűzeset, robbanás, az áramszolgáltatás kimaradása, földrengés, árvíz, heves vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi viták, polgári vagy fegyveres hatóságok cselekményei, háború, terrorizmus (a számítógépes terrorizmust is beleértve), természeti katasztrófa, internetszolgáltató cselekedete vagy mulasztása, felügyeleti vagy kormányzati szervek cselekedete vagy mulasztása (egyebek között olyan törvények vagy más jogszabályok, illetve egyéb intézkedések meghozatala, amelyek akadályozzák az Online Szolgáltatások biztosítását)). Ez a szakasz azonban nem vonatkozik az Ön jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeire.

  13. Szerződés megkötésére való jogosultság. Ha Ön az adott szervezet nevében elfogadja a jelen feltételeket, ezzel kijelenti, hogy jogi felhatalmazással rendelkezik az adott szervezet nevében történő szerződéskötéshez. Ha egy Előfizetés megvásárlásakor vagy megújításakor egy szervezetet ad meg, vagy olyan e-mail-címet használ, amelyet az Ön szervezete (például munkáltatója) biztosít Ön számára, akkor a jelen szerződés céljaihoz az adott szervezetet tekintjük az Előfizetés tulajdonosának.

  14. Kormányzati ügyfelek. A kormányzati ügyfeleknek a szerződés elfogadása előtt érdemes konzultálniuk a Microsofttal. A jelen szerződés elfogadásával Ön kijelenti, hogy eddig is megfelelt, és továbbra is eleget tesz a közbeszerzésre vonatkozó összes törvényi előírásnak és kormányzati követelménynek.

 8. A fogalmak meghatározása.

  A jelen szerződésben a „nap” kifejezés a naptári napot jelenti.

  Az Online Szolgáltatások Feltételei tartalmazzák az „Elfogadható Használatra vonatkozó Irányelvek”-et.

  A „Kapcsolt vállalat” olyan jogi személy, amelynek valamelyik fél tulajdonosa, amely tulajdonosa valamelyik félnek, vagy amely valamelyik féllel közös tulajdonban van. A „Tulajdonlás” a jelen szerződésben egy jogi személyben fennálló, 50%-ot meghaladó érdekeltséget jelent.

  A „Fogyasztási Ajánlat”, „Kötelezettségvállalási Ajánlat” vagy „Korlátozott Ajánlat” az előfizetési ajánlatok 2. szakaszban meghatározott kategóriái.

  Az „Ügyféladatok” meghatározása az Online Szolgáltatások Feltételeiben található.

  A „Fogyasztói Megoldás” meghatározása az Online Szolgáltatások Feltételeiben található.

  „Végfelhasználó” az a személy, aki számára Ön engedélyezi az Online Szolgáltatásokban tárolt Ügyféladatok elérését, vagy az Online Szolgáltatások más módon való használatát, illetve végfelhasználó egy Fogyasztói Megoldás bármely felhasználója.

  A „Kezelt Szolgáltatási Megoldás” egy olyan kezelt informatikai szolgáltatás, amely Microsoft Azure Szolgáltatások adminisztrációjából és támogatásából áll, és amelyet Ön egy harmadik fél számára biztosít.

  A „Microsoft Azure Szolgáltatások” meghatározása az Online Szolgáltatások Feltételeiben található.

  A „nem Microsoft Termék” meghatározása az Online Szolgáltatások Feltételeiben található.

  Az „Ajánlat Részletei”: az Előfizetési ajánlatra vonatkozó árak és kapcsolódó feltételek, a Portálon közzétéve.

  Az „Online Szolgáltatások” bármely olyan Microsoft által üzemeltetett szolgáltatást magukban foglalnak, amelyre Ön a jelen szerződés alapján előfizetett.

  Az „Online Szolgáltatások Feltételei” az Ön által használt Termékek használatára vonatkozó feltételek, amelyeket itt ér el: https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Az Online Szolgáltatások Feltételei közé tartoznak a Termékek használatát a jelen szerződésben foglalt feltételeken kívül szabályozó feltételek.

  A „Előnézetek” a Microsoft által kínált Online Szolgáltatások vagy Szoftverek előnézeti, béta-vagy egyéb megjelenés előtti verziói vagy funkciói, amelyeket az ügyfelektől való visszajelzések gyűjtésére használunk.

  A „Portál” az Online Szolgáltatások mindenkori webhelye, mely megtalálható: https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/, vagy egy általunk megadott másik webhelyen.

  „Termék”: bármilyen Online Szolgáltatás (beleértve a Szoftvereket is).

  Az „SLA” az Online Szolgáltatás kézbesítésével és/vagy teljesítményével kapcsolatban általunk vállalt kötelezettségeket tartalmazza: http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, vagy egy másik, általunk megadott webhelyen.

  A „Szoftver” egy Microsoft szoftver, amit az eszközére történő telepítés céljából biztosítunk Önnek Előfizetése részeként, vagy az Online Szolgáltatás bizonyos funkcióinak eléréséhez.

  Az „Előfizetés” az Online Szolgáltatások egy, a Portálon meghatározott Időtartamig való elérhetősége. Több Előfizetést is vásárolhat, amelyek különállóan felügyelhetők, és amelyekre külön Microsoft Online Előfizetői Szerződések feltételei fognak vonatkozni.

  „Időtartam”: az Előfizetés időtartama (pl. 30 nap vagy 12 hónap).

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×