Statisztikai függvények (segédlet)

Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a nevére az első oszlopban.

Megjegyzés: A verziójelzők az Excelnek azt a verzióját jelzik, amelyben a függvény először megjelent. Ezek a függvények a korábbi verziókban nem érhetők el. A „2013” verziójelzés például azt jelzi, hogy az adott függvény az Excel 2013-as és újabb verzióiban érhető el.

Függvény

Leírás

ÁTL.ELTÉRÉS függvény

Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.

ÁTLAG függvény

Argumentumai átlagát számítja ki.

ÁTLAGA függvény

Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÁTLAGHA függvény

A megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTLAGHATÖBB függvény

A megadott feltételeknek eleget tevő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

BÉTA.ELOSZL függvény
Excel 2010

A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

BÉTA.INVERZ függvény
Excel 2010

Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

BINOM.ELOSZL függvény
Excel 2010

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

BINOM.ELOSZL.TART függvény
Excel 2013

Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.

BINOM.INVERZ függvény
Excel 2010

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ függvény
Excel 2010

A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHINÉGYZET.PRÓBA függvény
Excel 2010

Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

KORREL függvény

Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.

DARAB függvény

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.

DARAB2 függvény

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.

DARABÜRES függvény

Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.

DARABTELI függvény

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.

DARABHATÖBB függvény

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

KOVARIANCIA.S függvény
Excel 2010

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KOVARIANCIA.M függvény
Excel 2010

A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.

SQ függvény

Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.

EXP.ELOSZL függvény
Excel 2010

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZL függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.INVERZ függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.PRÓB függvény
Excel 2010

Az F-próba értékét adja eredményül.

FISHER függvény

Fisher-transzformációt hajt végre.

INVERZ.FISHER függvény

A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.

ELŐREJELZÉS függvény

Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

Megjegyzés: Az Excel 2016-ban ezt a függvényt felváltotta az új előrejelzési függvények közé tartozó ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, ám a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében a régi függvény továbbra is használható.

ELŐREJELZÉS.ESIM függvény
Excel 2016

Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójának használatával jövőbeli értékeket ad eredményül.

ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény
Excel 2016

Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.

ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvény
Excel 2016

Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.

ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvény
Excel 2016

Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény
Excel 2016

Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.

GYAKORISÁG függvény

A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.

GAMMA függvény
Excel 2013

A gamma-függvény értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZL függvény
Excel 2010

A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

GAMMA.INVERZ függvény
Excel 2010

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

GAMMALN függvény

A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAMMALN.PONTOS függvény
Excel 2010

A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAUSS függvény
Excel 2013

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.

MÉRTANI.KÖZÉP függvény

Argumentumai mértani középértékét számítja ki.

NÖV függvény

Exponenciális regresszió alapján ad becslést.

HARM.KÖZÉP függvény

Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.

HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

METSZ függvény

A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.

CSÚCSOSSÁG függvény

Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.

NAGY függvény

Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.

LIN.ILL függvény

A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.

LOG.ILL függvény

Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.

LOGNORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOGNORM.INVERZ függvény
Excel 2010

A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

MAX függvény

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.

MAX2 függvény

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

MAXHA függvény
Excel 2016

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.

MEDIÁN függvény

Adott számhalmaz mediánját számítja ki.

MIN függvény

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.

MINHA függvény
Excel 2016

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.

MIN2 függvény

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.

MÓDUSZ.TÖBB függvény
Excel 2010

Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.

MÓDUSZ.EGY függvény
Excel 2010

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.INVERZ függvény
Excel 2010

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORM.S.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

NORM.S.INVERZ függvény
Excel 2010

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

PEARSON függvény

A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.

PERCENTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományban található, a végpontok nélkül.

PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény
Excel 2010

Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

VARIÁCIÓK függvény

Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.

VARIÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.

FI függvény
Excel 2013

A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

POISSON.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

VALÓSZÍNŰSÉG függvény

Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.

KVARTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).

KVARTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

RANG.ÁTL függvény
Excel 2010

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RANG.EGY függvény
Excel 2010

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RNÉGYZET függvény

Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.

FERDESÉG függvény

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.

FERDESÉG.P függvény
Excel 2013

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.

MEREDEKSÉG függvény

Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.

KICSI függvény

Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.

NORMALIZÁLÁS függvény

Normalizált értéket ad eredményül.

SZÓR.S függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

SZÓR.M függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓRÁSA függvény

Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

SZÓRÁSPA függvény

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

STHIBAYX függvény

Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.

T.ELOSZL függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.2SZ függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

T.INVERZ függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.

T.INVERZ.2SZ függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

T.PRÓB függvény
Excel 2010

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

TREND függvény

Lineáris trend értékeit számítja ki.

RÉSZÁTLAG függvény

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.

VAR.S függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VAR.M függvény
Excel 2010

Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARA függvény

Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VARPA függvény

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

WEIBULL.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

Z.PRÓB függvény
Excel 2010

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Kapcsolódó témakörök

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája
Az Excel függvényeinek betűrendes listája

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×