Típuskonverziós függvények

Minden függvény egy adott adattípusra alakítja az egyes kifejezéseket.

Szintaxis

CBool( kifejezés )

CByte( kifejezés )

CCur( kifejezés )

CDate( kifejezés )

CDbl( kifejezés )

CDec( kifejezés )

CInt( kifejezés )

CLng( kifejezés )

CSng( kifejezés )

CStr( kifejezés )

CVar( kifejezés )

A szükséges kifejezésargumentum bármely karakterlánc-kifejezés vagy numerikus kifejezés lehet.

A visszaadott eredmény típusa

A visszaadott eredményt a függvény neve határozza meg az alábbiak szerint:

Függvény

A visszaadott eredmény típusa

A kifejezés argumentum tartománya

CBool

Logikai

Bármely érvényes karakterlánc vagy numerikus kifejezés.

CByte

Bájt

0 – 255.

CCur

Pénznem

-922,337,203,685,477.5808 – 922,337,203,685,477.5807.

CDate

Dátum

Bármely érvényes dátum típusú kifejezés.

CDbl

Dupla

-1.79769313486231E308 –
-4.94065645841247E-324 között a negatív értékeknél; 4.94065645841247E-324 – 1.79769313486232E308 között pozitív értékeknél.

CDec

Decimális

+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 tartományban a nullskálás, azaz tizedesjegyet nem tartalmazó számok esetén. 28 tizedesjegyű számoknál ez a tartomány:
+/-7.9228162514264337593543950335. A legkisebb nullától különböző szám: 0.0000000000000000000000000001.

CInt

Egész

-32,768 to 32,767; a törtek kerekítve.

CLng

Hosszú

-2,147,483,648 to 2,147,483,647; a törtek kerekítve.

CSng

Egyszeres

-3,402823E38 és -1,401298E-45 között negatív értékekre; 1,401298E-45 és 3,402823E38 között pozitív értékekre.

CStr

Karakterlánc

A CStr függvény visszatérési típusa a kifejezésargumentumtól függ.

CVar

Variant

Numerikus kifejezéseknél ugyanaz a tartomány, mint a dupla adattípusnál. Nem numerikus adatoknál pedig a karakterlánc tartománya vonatkozik rá.

Megjegyzések

Ha a függvénynek átadott kifejezés azon adattípus tartományán kívülre esik, amelyikké alakítani szeretnénk, hiba történik.

Adattípus-konverziós függvények használatakor érdemes jelezni, ha az egyes műveletek eredményeit az alapértelmezettől eltérő adattípussal jeleníti meg. A CCur függvény használható például pénznem megjelenítésére olyan esetben, ahol amúgy egyszeres pontosságú, kétszeres pontosságú vagy egész érték szerepelne.

Nemzetközi szinten is helyesen működő adattípus-konverziókhoz a Val függvény helyett használja az adattípus-konverziós függvényeket. A CCur függvény használatakor például a különböző tizedesjegyek, ezreselválasztók és pénznem-beállítások felismerése a számítógép területi beállításai alapján történik.

Ha az érték törtrésze pontosan 0,5, a CInt és a CLng függvény mindig a legközelebbi páros számra kerekíti azt. A 0,5 például kerekítve 0, az 1,5 pedig 2 lesz. A CInt és a CLng függvény különbözik a Fix és az Int függvénytől, amely nem kerekíti, hanem levágja a számok tört részét. A Fix és az Int függvény ezenkívül mindig a kapott értéknek megfelelő adattípust ad vissza.

A IsDate függvénnyel meghatározhatja, hogy a dátum átalakítható-e dátumra vagy időpontra. A CDate felismeri a dátum literálokat és az időkonstansokat, valamint azokat a számokat, amelyek az elfogadható dátumok tartományán belül esnek. Ha egy számot egy dátumra konvertál, a program az egész számot dátumra konvertálja. A szám bármely tört részét a program az éjféltől kezdve a mai napra konvertálja.

A CDate függvény a számítógépen megadott területi beállítások alapján azonosítja a dátumformátumokat. Ha a beállított formátumtól eltérő módon adja meg a dátumot, előfordulhat, hogy a függvény nem tudja meghatározni az év, a hónap és nap megfelelő sorrendjét. A függvény szintén nem ismeri fel a hét napjai karakterláncot is tartalmazó dátumformátumokat.

A Visual Basic korábbi verzióival való kompatibilitást szolgálja a CVDate függvény. A CVDate függvény szintaxisa megegyezik a CDate függvényével, azonban a CVDate függvény egy Dátum altípussal rendelkező Variant eredményt ad vissza, nem pedig egy tényleges Dátum eredményt. Mivel a jelenlegi verzió belső Dátum típust tartalmaz, a CVDate függvényre már nincs szükség. Ugyanez az eredmény érhető el, ha a kifejezést Dátum típusúvá alakítjuk át, majd Variant értékhez rendeljük. Ez a megoldás azonos az összes belső típus megfelelő Variant altípusra történő konverziójával.

Megjegyzés:  A CDec függvény nem diszkrét adattípust, hanem mindig Variant típusú eredményt ad vissza, amelynek értéke a Decimális altípusra lett átalakítva.

Lekérdezési példák

Kifejezés

Eredmény:

Válassza a SalePrice, FinalPrice, CBool (SalePrice>FinalPrice) Kif1

A "SalePrice", "FinalPrice" értéket adja vissza, és értékeli, hogy az SalePrice nagyobb-e a végleges árnál. Ha a True és a "0" érték hamis, az "-1" értéket számítja ki.

Válassza a termékkód, CByte (mennyiség) Kif1 a productSales;

A "Termékkód" értéket ad eredményül, a "mennyiség" mezőbe az értékeket bájt formátumban, a "Termékkód" értékre konvertálja a "mennyiség" mező értékét a "Termékkód" értékre konvertálja, a "mennyiség" mező értékét pénznem formátumúvá alakítja, és a Kif1 oszlopban megjeleníti

Válassza a termékkód, CDate (DateofSale) lehetőséget az productSales-től való Kif1.

A "Termékkód" értéket ad eredményül, a "DateofSale" mezőbe az értékeket a Dátumformátum mezőbe konvertálja, a Kif1 oszlopban pedig megjeleníti.

Válassza a termékkód, CDbl (árengedmény) lehetőséget Kif1-tól a productSales;

A "Termékkód" értéket ad eredményül, a "Discount" mezőben lévő értékeket dupla formátumban konvertálja, és megjeleníti az oszlop Kif1.

Válassza a termékkód, CInt (árengedmény) lehetőséget Kif1-tól a productSales;

A "Termékkód" értéket ad eredményül, a "Discount" mező értékeit egész számmá alakítja, és az oszlop Kif1 jeleníti meg.

Válassza a termékkód, CLng (árengedmény) lehetőséget Kif1-tól a productSales;

A "Termékkód" értéket ad eredményül, a "Discount" mezőben lévő értékeket hosszú formátumba konvertálja, és az oszlop Kif1 jeleníti meg.

Válassza a termékkód, CSng (árengedmény) lehetőséget Kif1-tól a productSales;

A "Termékkód" értéket ad eredményül, a "Discount" mezőben lévő értékeket egyetlen formátumban konvertálja, és az oszlop Kif1 jeleníti meg.

Válassza a termékkód, CStr (árengedmény) lehetőséget Kif1-tól a productSales;

A "Termékkód" értéket adja eredményül, a "Discount" mezőben lévő értékeket karakterlánc formátumúra alakítja, és az oszlop Kif1 jeleníti meg.

Válassza a termékkód, a CVar (árengedmény) lehetőséget Kif1-tól a productSales-tól;

A "Termékkód" értéket adja eredményül, a "Discount" mezőben lévő értékeket a numerikus értékek és a nem numerikus értékek esetén a karakterláncok között duplán konvertálja.

VBA-példák

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

CBool függvény

Tipp:  Az Access 2010-es verziójától kezdve elérhető a Kifejezésszerkesztő az IntelliSense funkcióval, amely segít a kifejezések megfelelő használatában.

Ez a példa a CBool függvénnyel Logikai értékké alakít egy kifejezést. Ha a kifejezés nullától különböző értéket eredményez, a CBool függvény Igaz értéket ad vissza, ellenkező esetben Hamis értéket.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

CByte függvény

Ez a példa a CByte függvénnyel Bájt értékké alakít egy kifejezést.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

CCur függvény

Ez a példa a CCur függvénnyel Pénznem értékké alakít egy kifejezést.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

CDate függvény

Ez a példa a CDate függvénnyel Dátum értékké alakít egy karakterláncot. Általában nem érdemes karakterláncokként fixen kódolni a dátumokat és időpontokat (ahogy az a példában látható). Ehelyett használjon dátum- és időkonstansokat, például: #1969.02.12.# és #16:45:23#.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

CDbl függvény

Ez a példa a CDbl függvénnyel Dupla értékké alakít egy kifejezést.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

CDec függvény

Ez a példa a CDec függvénnyel Decimális értékké alakít egy számértéket.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

CInt függvény

Ez a példa a CInt függvénnyel Egész értékké alakít egy értéket.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

CLng függvény

Ez a példa a CLng függvénnyel Hosszú értékké alakít egy értéket.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

CSng függvény

Ez a példa a CSng függvénnyel Egyszeres értékké alakít egy értéket.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

CStr függvény

Ez a példa a CStr függvénnyel Karakterlánc értékké alakít egy számértéket.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

CVar függvény

Ez a példa a CVar függvénnyel Variant értékké alakít egy kifejezést.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×