K??du kodi "0x8007066A" vai "66" rasties, instal?jot Microsoft .NET Framework atjaunin?jumus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2507641 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Bez instal?tas pakalpojumu pakotnes Windows Vista atbalsts beidz?s marts 13, 2010. Lai turpin?tu sa?emt dro??bas atjaunin?jumus sist?mai Windows, p?rliecinieties, vai darbojas sist?m? Windows Vista ar Service Pack 2 (SP2). Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?aj? Microsoft Web lap?: Atbalstu beidzas da??m Windows versij?m
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

M??inot instal?t atjaunin?jumu par Microsoft .NET Framework, izmantojot Windows Update vai Microsoft Update, varat sa?emt k??das zi?ojumu, kur? ir k?ds no ?iem k??du kodiem:
 • k??das kods 0x8007066A
 • 66. k??das kods
Piez?me. Ja jums nav instal Microsoft .NET Framework atjaunin?jumus, kad sa?emat k??das kodu 0x8007066A, dodieties uz ??du pantu, lai ieg?tu trauc?jummekl??anas darb?bas:
2545723 K? ?autu Microsoft Installer re?istr??anu un izv?rsto pieteik?anos, lai ieg?tu papildu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu

Iemesls

?o probl?mu var izrais?t sist?mas boj?jumu j?su dator?. Tas var notikt da??du iemeslu d??, ieskaitot, bet ne tikai boj?ta ciet? diska sektoru vai p?rrakstot .NET failus cit? lietojumprogramm?.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ??s metodes, s?kot ar 1. metodi.
1. Metode: Remonts Microsoft .NET Framework 4 uzst?d??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows 7, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, tips Atinstal??ana mekl??anas lodzi?a un p?c tam noklik??iniet uz atinstal?t programmu.
 3. Veiciet dubultklik??i uz Microsoft Microsoft .NET Framework 4 klienta profilu.
 4. Atlasiet Repair Microsoft .NET Framework 4 klienta profils t? s?kotn?j? st?vokl?, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Kad remonts ir pabeigts, noklik??iniet uz Finish (pabeigt).
 6. Noklik??iniet uz Restart?t t?l?t restart?t datoru.
 7. Instal?t jaun?ko Windows atjaunin?jumus, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmasun p?c tam uz Windows atjaunin?t.

Ja jums ir Windows XP, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, uz vad?bas panelisun p?c tam noklik??iniet uz Pievienot/no?emt programmas.
 3. Instal?to programmu sarakst? noklik??iniet uz Microsoft Microsoft .NET Framework 4 klienta profilu un p?c tam noklik??iniet uz Change\Remove.
 4. Atlasiet Repair Microsoft .NET Framework 4 klienta profils t? s?kotn?j? st?vokl?, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Kad remonts ir pabeigts, noklik??iniet uz Finish (pabeigt).
 6. Noklik??iniet uz Restart?t t?l?t restart?t datoru.
 7. P?c tam, kad j?s piesak?ties sist?m? Windows, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Windows Updateun p?c tam noklik??iniet uz p?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu.
 8. Kad sken??ana ir pabeigta, noklik??iniet uz Instal?t sist?mas Windows atjaunin?jumusun p?c tam izpildiet instrukcijas.

Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 2 metodes.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2. Metode: Fix MSI programmat?ras jaunin?jums re?istr?cijas korupcijas jaut?jumus
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu MSI programmat?ras jaunin?jums re?istr?cijas korupcijas jaut?jumiem, palaidiet automatiz?t?s salabot r?ku skatiet rakst? 971187 Microsoft zin??anu b?z?.

P?c tam, kad palaist noteikt to r?ku, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz visasprogrammasun p?c tam uz Windows atjaunin?t. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.

Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie metodes 3.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3. Metode: Manu?li lejupiel?d?tu un instal?tu atjaunin?jumu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai atjaunin?jumus lejupiel?d?tu un instal?tu manu?li, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmasun p?c tam noklik??iniet uz Windows Update vai Microsoft Update.
 2. Lai apskat?tu atjaunin??anas v?sturi, veiciet vienu no ??m darb?b?m, pamatojoties uz j?su sist?mas Windows versiju:
  • Ja dator? darbojas Windows XP, vad?bas panel? kreis? r?ts noklik??iniet uz p?rskata atjaunin??anas v?sturi .
  • Ja dator? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows 7, vad?bas panel? kreis? r?ts noklik??iniet uz Skat?t atjaunin??anas v?sturi .
 3. Atjaunin?jumu sarakst? atrast atjaunin?jums, kas nor?d?ts k??das zi?ojum?, un Piez?me Knowledge Base (KB) raksta numura, kuru v?laties instal?t atjaunin?jumu.
 4. Dodieties uz Windows lejupiel?des t?mek?a vietni.
 5. ?aj? Mekl?t lejupiel?des centra adreses lodzi?? ierakstiet lapas aug?da??KB un p?c tam ierakstiet raksta numurs atjaunin??anai.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mekl?t lejupiel?des centr?


 6. Nospiediet tausti?u Enter vai noklik??iniet uz mekl??anas ikonas.

  Piem?ram, ja KB raksta numuru, ja t?ds nor?d?ts atjaunin??anas 123456, ierakstiet KB123456 mekl??anas lodzi?u, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter vai noklik??iniet uz ikonas search (mekl??ana ikona izskat?s k? balts palielin?mo stiklu apels?nu laukum?).
 7. Mekl??anas rezult?tu sarakst? atrodiet KB raksta, ka j?s mekl?j?t un tad iet uz ?o rakstu.
 8. Noklik??iniet uz lejupiel?d?tun p?c tam noklik??iniet uz saglab?t Faila lejupiel?des dialoglodzi??.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lejupiel?des dialoglodzi??


 9. Sarakst? kur saglab?t noklik??iniet uz darbvirsmasun p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.
 10. Darbvirsm?, atrodiet failus, kas lejupiel?d?ti un p?c tam veiciet dubultklik??i uz faila, lai instal?tu ?o atjaunin?jumu.

Piez?me. Ja atjaunin??ana ir piem?rota j?su datoram, instal??ana var neizdoties joproj?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
4. Metode: Remonts Microsoft .NET Framework
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Lai labotu Microsoft .NET Framework, jums vispirms j?atinstal? Microsoft .NET Framework vair?kas versijas, izmantojot Microsoft .NET Framework Cleanup r?ks. P?c tam atk?rtoti instal?t komponentus.

Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Lai lejupiel?d?tu r?ku, apmekl?jiet ??du MSDN blog post:
  .NET framework Cleanup r?ks lietot?ja rokasgr?mata
 2. P?c tam, kad lejupiel?de ir pabeigta, noklik??iniet uz Skat?t lejupiel?des.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  DotNetfx t?r??anas r?ks
 3. Lejupiel??u mapi, ar peles labo pogu noklik??iniet uz dotnetfx_cleanup_tool.zip, noklik??iniet uz Izv?rst visusun p?c tam noklik??iniet uz Izv?rst.
 4. Failu, kur? izvilk?t sarakst? veiciet dubultklik??i uz cleanup_tool.exe.

  Piez?me. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, j?ievada parole vai apstiprin?jums, vai noklik??iniet uz turpin?t.
 5. Vai v?laties palaist .NET Framework Setup Cleanup Utility zi?ojum? noklik??iniet uz J?.

  Piez?me. ?is r?ks var b?t tikai latvie?u valod?, bet tas ar? darbojas Windows citu valodu versij?m.
 6. Noklik??iniet uz J? , lai akcept?tu licences l?gumu un p?c tam uzgaidiet, .NET Framework Cleanup r?ks s?kt.
 7. T?r??anas produktu, noklik??iniet uz saraksta, atlasietNET Framework - visas versijasun p?c tam noklik??iniet uzT?r??anas tagad.

  Piez?me
  t?r??anas l?dzeklis ne?auj no?emt .NET Framework 2.0 Windows Vista vai jaun?k?m Windows versij?m, jo .NET Framework instal?ta k? oper?t?jsist?mas komponents.
 8. P?c .NET Framework no?em?anas restart?jiet datoru.
 9. J?lejupiel?d? un j?instal? ??di komponenti:

  .NET Framework 1.1:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3

  .NETFramework 1.1 SP1:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A8F5654F-088E-40B2-BBDB-A83353618B38&displaylang=en

  NET Framework 3.5 SP1 (tas ar? instal? NET Framework 2.0 SP2 un .NET Framework 3.0 SP2)
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en
 10. Beidz?jiet un restart?jiet datoru.
 11. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Windows atjaunin??anaun p?c tam m??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ku .NET Framework Cleanup, dodieties uz .NET framework Cleanup r?ks lietot?ja rokasgr?mata blog post.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Vair?k inform?cijas:

Ja ??das darb?bas nevar noteikt j?su probl?mu, jums var b?t nepiecie?ams apkopot papildu pieteik?an?s inform?ciju nov?rst radu?os probl?mu. Lai to izdar?tu, izpildiet Microsoft Knowledgebase raksta:

VAI JOPROJ?M NEPIECIE?AMA PAL?DZ?BA?

Ja ?aj? pant? nav atbild?t uz j?su jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai jaut?t citiem sabiedr?bas locek?iem, Microsoft Community:
Uzdot jaut?jumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2507641 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 3. augusts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2507641 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2507641

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com