r? b? nh? x?y ra trong quá tr?nh Svchost.exe trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2743187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?t r? b? nh? x?y ra trong quá tr?nh Svchost.exe trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Ngoài ra, tr?nh Svchost.exe s? d?ng quá nhi?u b? nh? và S? d?ng B? nh? t?i m?t t? l? ngày càng tăng.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i m?t r? b? nh? trong t?p tin Nsisvc.dll.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2) hoàûc Windows Server 2008 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows Vista service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". MUM t?p và bi?u hi?n t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
NSI.dll6.0.6002.229118,19209-Tháng tám-201214: 47
Nsiproxy.sys6.0.6002.2291116,38409-Tháng tám-201213: 44
Nsisvc.dll6.0.6002.2291118,43209-Tháng tám-201214: 47
Winnsi.dll6.0.6002.2291114,84809-Tháng tám-201214: 48
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NSI.dll6.0.6002.2291111,26409-Tháng tám-201215: 23x 64
Nsiproxy.sys6.0.6002.2291124,06409-Tháng tám-201214: 13x 64
Nsisvc.dll6.0.6002.2291124,57609-Tháng tám-201215: 23x 64
Winnsi.dll6.0.6002.2291122,01609-Tháng tám-201215: 24x 64
NSI.dll6.0.6002.229118,19209-Tháng tám-201214: 47x 86
Winnsi.dll6.0.6002.2291114,84809-Tháng tám-201214: 48x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NSI.dll6.0.6002.2291117,92009-Tháng tám-201214: 16IA-64
Nsiproxy.sys6.0.6002.2291149,66409-Tháng tám-201213: 24IA-64
Nsisvc.dll6.0.6002.2291153,24809-Tháng tám-201214: 16IA-64
Winnsi.dll6.0.6002.2291137,37609-Tháng tám-201214: 18IA-64
NSI.dll6.0.6002.229118,19209-Tháng tám-201214: 47x 86
Winnsi.dll6.0.6002.2291114,84809-Tháng tám-201214: 48x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_a05468a0f300c165e231cb062a89b211_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_a8a164cf092dab0b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 22
Tên t?pX86_microsoft-windows-usermodensi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_74c876d2ddbeeb85.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,815
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)15: 03
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_207d68c0f9a60b301010126a380d26a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_526a61d05fadac67.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1048
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 22
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-usermodensi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_d0e71256961c5cbb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,833
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)15: 44
Tên t?pWow64_microsoft-windows-usermodensi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_db3bbca8ca7d1eb6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,616
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)14: 52
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_366d73e20e3c291ccff0bc051b5d64d2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_1137456b19eaef6b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 21
Tên t?pIa64_microsoft-windows-usermodensi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_74ca1ac8ddbcf481.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11.824 ngư?i
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)14: 29
Tên t?pWow64_microsoft-windows-usermodensi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22911_none_db3bbca8ca7d1eb6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,616
Ngày (UTC)09-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)14: 52

Thu?c tính

ID c?a bài: 2743187 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2743187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2743187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com