MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2010 Service Pack 1 và gói b?n ghi d?ch v? 2: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760769 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-072. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 ho?c Service Pack 2 cài đ?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460049 Mô t? c?a Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t sau:
2760410MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2010 Service Pack 1: ngày 11 tháng 9 năm 2011

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh s? d?ng ho?c s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các phiên b?n 32-bit c?a Microsoft Word 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Winword.exe14.0.7106.50011,423,00814 Tháng 8 năm 201303:04
Wordicon.exe14.0.7102.50001,859,24023 Tháng 5 năm 201308:53
Wordcnv.dll14.0.7106.50015,470,36814 Tháng 8 năm 201303:30
Wwlib.dll14.0.7106.500119,403,93614 Tháng 8 năm 201303:04
Cho t?t c? các phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Word 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Winword.exe14.0.7106.50011,424,03214 Tháng 8 năm 201303:03
Wordicon.exe14.0.7102.50001,859,24023 Tháng 5 năm 201308:57
Wordcnv.dll14.0.7106.50016,824,60814 Tháng 8 năm 201303:30
Wwlib.dll14.0.7106.500124,511,13614 Tháng 8 năm 201303:03

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760769 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Word 2010
    • Microsoft Word Home and Student 2010
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Word 2010
    • Microsoft Word Home and Student 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2760769 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760769

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com