MS13-049: L? h?ng trong tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i có th? cho phép t? ch?i d?ch v?: ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2845690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-049. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, ghé thăm m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

 • Windows Update s? không cung c?p b?n C?p Nh?t b?o m?t này đ? máy tính d?a trên Windows RT cho đ?n khi C?p Nh?t 2808380 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2808380 Windows RT d?a trên thi?t b? không th? t?i xu?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m ho?c ?ng d?ng Windows c?a hàng

CHI TIEÁT TAÄP TIN

T?p tin băm thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB2845690-ia64.msu6C1B3CE7FA8F290B63F849649A3F86365C0378E8E63112DEC41246663F1C5E705E456DF2C12C1D6091D8B58AB83BE16A50C38313
Windows6.0-KB2845690-x64.msuF712D6751DF6C8F5C3EE7DE833AA4B4EA8CA66BDCE5BB95417A2E1F02C8C3434100A150A9DDC1952E183652ED9A9858A30A66FF0
Windows6.0-KB2845690-x86.msu2D616385D61BB7C8416EFD8F1730780455CDF4B23FA34989366FB80D6328877667E7E76B6FC01929F6F2965867F737B186263A69
Windows6.1-KB2845690-ia64.msuA5C368F6263047DC7A11A8FF5ED290FAFD56305BA7F5CC9AD01259A2C172974343F9FE62A1143BA66CBAA316DA69231379EEAB8D
Windows6.1-KB2845690-x64.msu52B247B6F26274446130D03DCB44934615C63A3068AFB17D613E59DE85D69D045F69C8D0AE43E6AD82DCF7B37DBB9EFD471D9CDE
Windows6.1-KB2845690-x86.msu28513CAA8AE04BC7875CFDDC48010F6C2A8088374F5D1D01507DC05ABDCC24443BF24B385319FDC741D935FFE64F5557EFFE430C
Windows8-RT-KB2845690-x64.msu5DA90B7FBEADDB8DF09C467750D377C42E7FECC3ED0A3C8E61B3F6EFF95EEC025631E0A0EE14674A1BAC495A24F7FCF1230BFDF5
Windows8-RT-KB2845690-x86.msuB128424C8F128AA75F4AFAA012419B9866034A6030DBAAB062B06B4F97C9CBFBB581B711CC6635327A3FF22A4BD5C14E2D968EA0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin.

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t không đư?c li?t kê.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008 Tháng mư?i hai, 200917:26x 86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2310631,23208 Tháng 5 năm 201301:58x 86
Tcpip.sys6.0.6002.18835905,57608 Tháng 5 năm 201304:37x 86
Tcpip.sys6.0.6002.23106914,79208 Tháng 5 năm 201303:40x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808 Tháng mư?i hai, 200917:55x 64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2310640,44808 Tháng 5 năm 201302:27x 64
Tcpip.sys6.0.6002.188351,423,72008 Tháng 5 năm 201304:50x 64
Tcpip.sys6.0.6002.231061,417,57608 Tháng 5 năm 201304:14x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008 Tháng mư?i hai, 200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2310680,89608 Tháng 5 năm 201301:26IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.188352,949,99208 Tháng 5 năm 201304:05IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.231062,973,03208 Tháng 5 năm 201302:54IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.7601.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t không đư?c li?t kê.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622 Tháng 8 năm 201217:16x 86
Netio.sys6.1.7601.22319240,48808 Tháng 5 năm 201306:15x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042187,75203-Jan-201305:04x 86
Tcpip.sys6.1.7601.181481,293,67208 Tháng 5 năm 201305:38x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22319187,75208 Tháng 5 năm 201306:15x 86
Tcpip.sys6.1.7601.223191,309,03208 Tháng 5 năm 201306:15x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822 Tháng 8 năm 201218:12x 64
Netio.sys6.1.7601.22319376,68008 Tháng 5 năm 201306:14x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042288,08803-Jan-201306:00x 64
Tcpip.sys6.1.7601.181481,910,63208 Tháng 5 năm 201306:39x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22319288,10408 Tháng 5 năm 201306:14x 64
Tcpip.sys6.1.7601.223191,900,39208 Tháng 5 năm 201306:14x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422 Tháng 8 năm 201216:51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22319711,01608 Tháng 5 năm 201305:22IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042482,15203-Jan-201304:45IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.181483,796,84008 Tháng 5 năm 201311:31IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22319482,15208 Tháng 5 năm 201305:22IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.223193,821,92808 Tháng 5 năm 201305:22IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Chi tieát taäp tin Windows 8 và Windows Server 2012

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16548271,08002 Tháng 3 năm 201309:21x 86
Tcpip.sys6.2.9200.166041,801,47204 Tháng 5 năm 201305:14x 86
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384271,08826 Tháng b?y năm 201203:30x 86
Tcpip.sys6.2.9200.207081,816,32004 Tháng 5 năm 201305:28x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16547411,88002 Tháng 3 năm 201309:59x 64
Tcpip.sys6.2.9200.166042,233,60004 Tháng 5 năm 201307:45x 64
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384411,88826 Tháng b?y năm 201204:43x 64
Tcpip.sys6.2.9200.207082,227,45604 Tháng 5 năm 201307:46x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2845690 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2845690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2845690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com