B?n không th? k?t n?i v?i Internet sau khi b?n k?t n?i t?i m?t máy ch? VPN

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi s? d?ng k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) đ? đăng nh?p vào m?t máy ch? đang ch?y đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa, b?n có th? không th? k?t n?i vào Internet.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n c?u h?nh k?t n?i VPN s? d?ng c?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa. Thi?t đ?t này vi?c ghi đè thi?t đ?t c?ng n?i m?c đ?nh mà b?n ch? đ?nh trong thi?t đ?t Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh máy tính khách hàng s? d?ng cài đ?t c?ng n?i m?c đ?nh trên m?ng c?c b? cho lưu lư?ng truy c?p Internet và m?t tuy?n t?nh trên m?ng t? xa cho VPN d?a trên lưu lư?ng truy c?p.

LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Bư?c 1: Đ?t c?u h?nh máy ch? đó là ho?t đ?ng vi?c đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa đ? s? d?ng m?t h? bơi đ?a ch? IP t?nh

Windows 2000 Server

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? đang ch?y đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các IP tab, b?m vào Đ?a ch? t?nh bơi, sau đó b?m Thêm.
 4. G? b?t đ?u ph?m vi đ?a ch? giao th?c Internet (IP) trong các Đ?a ch? IP b?t đ?u h?p, g? cu?i nhi?u đ?a ch? IP trong các Đ?a ch? IP k?t thúc h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  LƯU ?: C?u h?nh m?t h? bơi c?a đ?a ch? IP t?nh trên m?t phân đo?n m?ng khác hơn các phân đo?n m?ng mà trên đó n?i b? m?ng c?c (b? LAN) t?n t?i.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Kích ho?t tính năng IP đ?nh tuy?n ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Cho phép chuy?n ti?p TCP/IP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng chuy?n ti?p IP, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  230082 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng chuy?n ti?p TCP/IP trong Windows 2000

Windows NT Server 4.0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
 2. B?m vào các D?ch v? tab, b?m vào D?ch v? truy nh?p t? xa trong các D?ch v? m?ng danh sách và b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Mạng, nh?n vào đây đ? ch?n các TCP/IP ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n), và sau đó nh?p vào C?u h?nh C?nh TCP/IP.
 4. Nh?p vào S? d?ng đ?a ch? t?nh bơi.
 5. G? b?t đ?u nhi?u đ?a ch? IP trong các B?t đ?u h?p, g? cu?i nhi?u đ?a ch? IP trong các K?t thúc h?p.

  LƯU ?: C?u h?nh m?t h? bơi c?a đ?a ch? IP t?nh trên m?t phân đo?n m?ng khác hơn các phân đo?n m?ng mà các m?ng LAN n?i b? t?n t?i.
 6. N?u b?n mu?n lo?i tr? các đ?a ch? m?t ph?m vi c?a IP t? h? bơi đ?a ch? t?nh, g? đ?a ch? IP b?t đ?u c?a ph?m vi mà b?n mu?n lo?i tr? trong các T? h?p, g? đ?a ch? IP k?t thúc c?a ph?m vi mà b?n mu?n lo?i tr? trong các Đ? h?p, và sau đó nh?p vào Thêm.
 7. Nh?p vào Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ti?p t?c.
 8. B?m vào các Giao thức tab, b?m vào Giao th?c TCP/IP, b?m Thu?c tính, b?m vào các Đ?nh tuy?n tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Cho phép chuy?n ti?p IP ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 9. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Đóng.
 10. Nh?p vào Có kh?i đ?ng l?i máy tính.

Bư?c 2: C?u h?nh thu?c tính khách hàng TCP/IP c?a VPN

Đ? vô hi?u hóa các S? d?ng c?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa thi?t l?p trong m?c VPN k?t n?i quay s? trên máy tính khách hàng:
 1. B?m đúp Máy tính của tôi, sau đó b?m các M?ng và các k?t n?i Dial-up liên k?t.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i VPN mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Kết nối mạng tab, b?m vào Giao th?c Internet (TCP/IP) trong các Ki?m tra các thành ph?n đư?c s? d?ng b?i k?t n?i này danh sách và b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m Xóa các S? d?ng c?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ok.

Bư?c 3: K?t n?i v?i máy ch? đang ch?y đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa

Trên máy khách, k?t n?i Internet, và sau đó thi?t l?p m?t k?t n?i VPN đ?n máy ch? đang ch?y đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa.

LƯU ?: B?n không th? k?t n?i t?i tài nguyên trên m?ng t? xa v? b?n đ? vô hi?u hóa các S? d?ng c?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa thi?t l?p trong VPN TCP/IP c?u h?nh.

Bư?c 4: Thêm m?t t?nh l? trên máy khách

Thêm m?t tuy?n t?nh trên máy khách s? d?ng các c?u h?nh sau:
 • M?ng t? xa là đi?m đ?n.
 • M?t n? m?ng con chính xác đư?c s? d?ng cho m?ng t? xa.
 • Đ?a ch? IP đ?u tiên t? vùng t?nh đ?a ch? IP mà b?n c?u h?nh trong ph?n "đ?a bư?c 1: c?u h?nh the Server có ngh?a là ch?y Routing và Remote Access đ? s? d?ng m?t t?nh ch? IP" c?a bài vi?t này là c?a ng?.

  LƯU ?: H? ph?c v? truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?n s? gán đ?a ch? IP đ?u tiên này cho m?ng di?n r?ng c?a m?nh (WAN) Miniport tr?nh đi?u khi?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách thêm m?t tuy?n t?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
140859 TCP/IP đ?nh tuy?n cơ b?n dành cho Windows NT
Ví d?, đ? thêm m?t tuy?n t?nh m?ng có đ?a ch? IP c?a 192.168.10.0, m?t n? m?ng con 255.255.255.0 và là c?a ng? (đ?u tiên đ?a ch? IP ph?m vi đư?c ch? đ?nh cho đ?a ch? IP t?nh) c?a 192.168.1.1, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
tuy?n đư?ng -p thêm 192.168.10.0 m?t n? 255.255.255.0 192.168.1.1
LƯU ?: N?u b?n s? d?ng các -p chuy?n đ?i v?i Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0, các tuy?n đư?ng đư?c th?c hi?n "dai d?ng." S? d?ng chuy?n đ?i này đ? đ?m b?o r?ng các m?c nh?p đ?nh tuy?n đư?c b?o t?n khi máy tính kh?i đ?ng l?i.

LƯU ?: The -p chuy?n đ?i không đư?c h? tr? trên máy tính d?a trên Microsoft Windows Millennium Edition, d?a trên Microsoft Windows 98, ho?c d?a trên Microsoft Windows 95.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?o m?t t?p tin th?c thi có ch?a các c?n thi?t tuy?n đư?ng thêm ch? huy, và sau đó c?u h?nh nó đ? ch?y m?i khi m?t khách hàng k?t n?i t?i h? ph?c v? VPN.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các tuy?n đư?ng t?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178993 Làm th? nào đ? s? d?ng tuy?n t?nh v?i d?ch v? truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy ch? VPN, nh?n s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308208 Làm th? nào đ?: Cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? m?ng riêng ?o trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 317025 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB317025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com