M? l?i 0x8000FFFF khi b?n t?i b?n c?p nh?t xu?ng my tnh ch?y trn Windows Vista b?ng cch s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 946414 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

T ng khc phuc s c

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50202
By gi?, h?y i t?i ph?nPhng php ny c kh?c ph?c s? c? khng?.

Lu y Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Lu y N?u b?n hin khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Lu y Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

M ta thng bao li

Trn may tinh chay trn Windows Vista, khi ban tai xung cac ban cp nht s dung Windows Update hoc Microsoft Update, ban co th nhn c ma li 0x8000FFFF. Ban cung co th gp phai li nay khi ban khi chay Windows Update t Pa-nen iu khin.

S c nay co th xay ra nu bt ky gia tri nao sau y tn tai trong s ng ky Windows:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving
Bi vi?t ny gip b?n kh?c ph?c s? c?.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

giai quyt s c nay, hay th cac phng phap sau y theo th t lit k.

Phng phap 1: Khi ng lai may tinh cua ban va sau o th cai t lai cac ban cp nht

ong tt ca cac chng trinh ang chay, khi ng lai may tinh cua ban va th cai t cac ban cp nht.

Chu y Khi ng lai may tinh se am bao rng tt ca cac cai t trc o a hoan tt va khng con lai qua trinh nao yu cu h thng khi ng lai trc khi chung co th c hoan tt.

Nu s c nay khng giai quyt c, hay chuyn sang Phng phap 2.

Phng phap 2: Sao lu va sau o xoa cac khoa ng ky co th la nguyn nhn gy ra s c

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
s dung Registry Editor sao lu va sau o xoa cac gia tri s ng ky c lit k trong phn "M ta thng bao li", hay lam theo cac bc sau.

Chu y Cac bc nay c bit la cac bc giai quyt s c c m ta trong phn "M ta thng bao li". Cac bc nay co th khng giai quyt c s c nu ban nhn c thng bao li 8000FFFF trong mt tinh hung khac vi tinh hung c m ta trong phn M ta thng bao li.
 1. BmBt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  .
 2. Trong Bt u Tim kim, go regedit.
 3. Trong danh sach Chng trinh, bm vao Regedit.exe.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay go mt khu hoc bm Tip tuc.
 4. Tim ri bm vao khoa con ng ky sau y:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 5. Bm chut phai vao CU PHN.
 6. Bm vao Xut.
 7. Trong Tn Tp, nhp CU PHN.
 8. Trong Lu trong, bm vao Man hinh ri bm vao Lu lu tp vao man hinh cua ban.
 9. Trong ngn chi tit, bm chut phai vao PendingXmlIdentifier ri bm vao Xoa. Nu gia tri nay khng tn tai, hay chuyn ti bc tip theo.
 10. Trong ngn chi tit, bm chut phai vao NextQueueEntryIndex ri bm vao Xoa. Nu gia tri nay khng tn tai, hay chuyn ti bc tip theo.
 11. Trong ngn chi tit, bm chut phai vao AdvancedInstallersNeedResolving ri bm vao Xoa. Nu gia tri nay khng tn tai, hay chuyn ti bc tip theo.
 12. Hay khi ng lai may tinh.
kim tra xem phng phap nay co khc phuc c s c khng, hay i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

C gng tai xung cac ban cp nht. Nu ban khng con nhn c ma li va may tinh tai xung cac ban cp nht ung cach thi s c a c khc phuc va ban a hoan thanh bai vit nay. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao lin quan ti giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti", hoc gi cho chung ti th email .

Lu y Cac bc t 6 n 8 cua phng phap 2 trong phn ti t khc phuc s c sao lu khoa ng ky sau vao tp Components.reg trn man hinh cua ban:
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 • Nu cac bc trong giai phap khng khc phuc c s c cua ban, ban co th s dung cach sao lu nay khi phuc khoa ng ky v trang thai trc o. khi phuc khoa ng ky, ban chi cn bm up vao tp Components.reg trn man hinh cua minh, bm vao Co tai li nhc xac minh ri bm vao OK tai hp thoai xac nhn.
 • Nu cac bc trong giai phap khc phuc c s c cua ban, ban co th xoa tp Components.reg trn man hinh cua ban.

Thng tin thm

Cac khoa nay c ghi bi dich vu Trinh cai t M-un Window, TrustedInstaller.exe, khi mt goi yu cu khi ng lai ang c cai t.
 • PendingXmlIdentifier Khoa nay c tao ln u tin khi goi yu cu khi ng lai c cai t va bi xoa sau khi cac thao tac a hoan tt sau khi khi tao khi ng lai.
 • NextQueueEntryIndex va AdvancedInstallersNeedResolving Nhng khoa nay i khi c tao sau khi khi ng lai c khi tao duy tri trang thai.

Trong mt s trng hp, nhng s c nh mt in hoc s ng ky bi hong co th t cac gia tri nay vao mt trang thai khng nht quan co th ngn may khach cua TrustedInstaller (nh man hinh Tinh nng Windows) hoat ng ung.

Xoa cac gia tri nay cha cho thy hiu ng phu nao. Tuy nhin, chung ti c bit khuyn nghi ban sao lu cac gia tri s ng ky nay trc khi ban xoa chung.

Giai phap nay c bit la khc phuc cac s c sau y:
 • Ban nhn ma li 1935 khi ban c gng cai t h thng Microsoft Office 2007.
 • Trong Windows Vista, man hinh Tinh nng Windows la man hinh trng.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 946414 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Update
T? kha:
kbregistry kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB946414

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com