MS15-128: Live Meeting 콘솔용 보안 업데이트에 대한 설명: 2015년 12월 8일 화요일

요약
이 보안 업데이트는 사용자가 특수 제작된 Office 파일을 열거나 특수 제작된 포함된 글꼴이 있는 웹 페이지를 방문하는 경우 원격 코드 실행이 허용될 수 있는 Microsoft Office Live Meeting 2007 콘솔의 취약성을 해결합니다. 이 취약성에 대해 자세히 알아보려면 Microsoft 보안 공지 MS15-128을 참조하십시오.

영향받는 소프트웨어의 전체 목록은 Microsoft 기술 자료 문서 3104503을 참조하십시오.
업데이트를 구하고 설치하는 방법

Microsoft 다운로드 센터

Microsoft 다운로드 센터를 통해 독립 실행형 업데이트 패키지를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 페이지의 설치 지침에 따라 업데이트를 설치하십시오.
추가 정보

보안 업데이트 배포 정보

이 업데이트에 대한 배포 정보는 Microsoft 기술 자료 문서 3104503을 참조하십시오.

보안 업데이트 대체 정보

이 보안 업데이트는 이전에 릴리스된 업데이트를 대체하지 않습니다.

파일 해시 정보

Package NameSHA1 hashSHA256 hash
LMSetup.exe7DBCE9B624CB48F9C4D73B7968CD6CC778B519A0BDC583BE0170892BDCDE29AC401918D578B2F62BB85E5C230277F0C5A4B93DB6

파일 정보

이 보안 업데이트의 영어 버전은 다음 표에 나열된 파일 특성 또는 그 이상의 파일 특성을 갖습니다. 해당 파일의 날짜와 시간은 UTC(협정 세계시)로 표시됩니다. 파일 정보를 볼 때 현지 시간으로 변환됩니다. UTC와 현지 시간의 차이를 알려면 제어판의 날짜 및 시간 항목에서 표준 시간대 탭을 사용하십시오.

모든 x86 기반 시스템


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmconsole.msiNot Applicable1,228,80025-Feb-201601:36Not Applicable
Rtcrouter.dll8.0.6362.249287,39218-Nov-201503:36x86
Confapi.dll8.0.6362.2492,281,11218-Nov-201503:36x86
Uccp.dll2.0.6362.2493,320,97618-Nov-201503:36x86
Confapisat.dll8.0.6362.249230,56018-Nov-201504:02x86
Confapisat.dll8.0.6362.249245,40818-Nov-201504:03x86
Confapisat.dll8.0.6362.249226,97618-Nov-201503:41x86
Confapisat.dll8.0.6362.249242,84818-Nov-201504:05x86
Confapisat.dll8.0.6362.249233,12018-Nov-201504:07x86
Confapisat.dll8.0.6362.249246,94418-Nov-201504:08x86
Confapisat.dll8.0.6362.249241,31218-Nov-201504:15x86
Confapisat.dll8.0.6362.249198,81618-Nov-201504:17x86
Confapisat.dll8.0.6362.249196,76818-Nov-201504:18x86
Confapisat.dll8.0.6362.249240,28818-Nov-201504:22x86
Confapisat.dll8.0.6362.249238,24018-Nov-201504:24x86
Confapisat.dll8.0.6362.249229,53618-Nov-201504:26x86
Confapisat.dll8.0.6362.249179,20017-Nov-201506:20x86
Confapisat.dll8.0.6362.249186,52818-Nov-201504:30x86
Appshare.dll8.0.6362.2641,447,42417-Nov-201505:27x86
Asrecprofile.prxNot Applicable3,83025-May-201400:01Not Applicable
Bgpubmgr.exe8.0.6362.249240,79218-Nov-201503:36x86
Bgpubres_da_dk.dll8.0.6362.24929,84818-Nov-201504:02x86
Bgpubres_de_de.dll8.0.6362.24930,87218-Nov-201504:03x86
Bgpubres_en_us.dll8.0.6362.24929,33618-Nov-201503:41x86
Bgpubres_es_es.dll8.0.6362.24930,87218-Nov-201504:05x86
Bgpubres_fi_fi.dll8.0.6362.24929,84818-Nov-201504:07x86
Bgpubres_fr_fr.dll8.0.6362.24931,38418-Nov-201504:08x86
Bgpubres_it_it.dll8.0.6362.24930,87218-Nov-201504:15x86
Bgpubres_ja_jp.dll8.0.6362.24925,75218-Nov-201504:17x86
Bgpubres_ko_kr.dll8.0.6362.24925,75218-Nov-201504:18x86
Bgpubres_nl_nl.dll8.0.6362.24929,84818-Nov-201504:22x86
Bgpubres_pt_br.dll8.0.6362.24930,36018-Nov-201504:24x86
Bgpubres_sv_se.dll8.0.6362.24929,84818-Nov-201504:26x86
Bgpubres_zh_cn.dll8.0.6362.24916,89617-Nov-201506:20x86
Bgpubres_zh_tw.dll8.0.6362.24923,70418-Nov-201504:30x86
Collabhook.dll8.0.6362.26497,79217-Nov-201505:27x86
Collaborate.dll8.0.6362.2641,304,57617-Nov-201505:27x86
Gdiplus.dll5.2.3790.43771,742,80824-May-201423:45x86
Importutil.dll8.0.6362.249367,26418-Nov-201503:36x86
Intldate.dll12.0.6413.100079,22425-May-201400:06x86
Lm8_product_icon.pngNot Applicable76525-May-201400:00Not Applicable
Lm8_product_icon_large.pngNot Applicable1,94425-May-201400:00Not Applicable
Lmasrecord.dll8.0.6362.249300,70418-Nov-201503:36x86
Lmclientrecord.dll8.0.6362.249286,37618-Nov-201503:36x86
Lmdicore.dll0.3.5611.01,234,07218-Nov-201503:36x86
Lmdigraph8.dll0.3.5611.0984,22418-Nov-201503:36x86
Lmdimon8.dll0.3.5611.082,58418-Nov-201503:36x86
Lmdippr8.dll0.3.5611.082,07218-Nov-201503:36x86
Lmdires_da_dk.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201504:02x86
Lmdires_de_de.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201504:03x86
Lmdires_en_us.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201503:41x86
Lmdires_es_es.dll0.3.5611.060,56818-Nov-201504:05x86
Lmdires_fi_fi.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201504:07x86
Lmdires_fr_fr.dll0.3.5611.060,56818-Nov-201504:08x86
Lmdires_it_it.dll0.3.5611.060,56818-Nov-201504:15x86
Lmdires_ja_jp.dll0.3.5611.059,54418-Nov-201504:17x86
Lmdires_ko_kr.dll0.3.5611.059,54418-Nov-201504:18x86
Lmdires_nl_nl.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201504:22x86
Lmdires_pt_br.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201504:24x86
Lmdires_sv_se.dll0.3.5611.060,05618-Nov-201504:26x86
Lmdires_zh_cn.dll0.3.5611.052,22417-Nov-201506:20x86
Lmdires_zh_tw.dll0.3.5611.059,03218-Nov-201504:30x86
Lmdiui8.dll0.3.5611.0159,89618-Nov-201503:36x86
Lmdiview.dll8.0.5611.0699,03218-Nov-201503:36x86
Lmpptview.dll8.0.6825.42,045,08818-Nov-201503:36x86
Microsoft.vc80.crt.manifestNot Applicable1,86924-May-201423:45Not Applicable
Msptls.dll12.0.6421.1000756,03225-May-201400:06x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86417-Nov-201505:17x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68817-Nov-201505:17x86
Ogl.dll12.0.6738.50001,589,93613-Nov-201503:23x86
Ppvwintl.dll8.0.6825.4337,56018-Nov-201503:36x86
Pubutil.dll8.0.6362.249754,32818-Nov-201503:36x86
Pwconsole.exe8.0.6362.2496,326,94418-Nov-201503:36x86
Pwresources_da_dk.dll8.0.6362.249259,23218-Nov-201504:02x86
Pwresources_de_de.dll8.0.6362.249285,85618-Nov-201504:03x86
Pwresources_en_us.dll8.0.6362.249250,52818-Nov-201503:41x86
Pwresources_es_es.dll8.0.6362.249276,12818-Nov-201504:05x86
Pwresources_fi_fi.dll8.0.6362.249261,79218-Nov-201504:07x86
Pwresources_fr_fr.dll8.0.6362.249287,39218-Nov-201504:08x86
Pwresources_it_it.dll8.0.6362.249277,66418-Nov-201504:15x86
Pwresources_ja_jp.dll8.0.6362.249187,55218-Nov-201504:17x86
Pwresources_ko_kr.dll8.0.6362.249181,92018-Nov-201504:18x86
Pwresources_nl_nl.dll8.0.6362.249275,10418-Nov-201504:22x86
Pwresources_pt_br.dll8.0.6362.249271,00818-Nov-201504:24x86
Pwresources_sv_se.dll8.0.6362.249255,13618-Nov-201504:26x86
Pwresources_zh_cn.dll8.0.6362.249148,99217-Nov-201506:20x86
Pwresources_zh_tw.dll8.0.6362.249157,34418-Nov-201504:30x86
Rtmpltfm.dll3.0.6362.2495,449,88018-Nov-201503:36x86
Saext.dll12.0.4518.1014291,12825-May-201400:06x86
Scdec.dll8.0.6362.249151,70418-Nov-201503:36x86
Transcoderprofile.prxNot Applicable7,20225-May-201400:01Not Applicable
Uccp.dll2.0.6362.2493,320,97618-Nov-201503:36x86
Uccpres.dll2.0.6362.249627,86418-Nov-201504:30x86
Uccpres.dll2.0.6362.249637,59218-Nov-201504:02x86
Uccpres.dll2.0.6362.249640,15218-Nov-201504:03x86
Uccpres.dll2.0.6362.249637,59218-Nov-201503:41x86
Uccpres.dll2.0.6362.249637,59218-Nov-201504:07x86
Uccpres.dll2.0.6362.249640,15218-Nov-201504:08x86
Uccpres.dll2.0.6362.249639,64018-Nov-201504:15x86
Uccpres.dll2.0.6362.249630,42418-Nov-201504:17x86
Uccpres.dll2.0.6362.249630,42418-Nov-201504:18x86
Uccpres.dll2.0.6362.249638,61618-Nov-201504:22x86
Uccpres.dll2.0.6362.249638,61618-Nov-201504:24x86
Uccpres.dll2.0.6362.249637,08018-Nov-201504:26x86
Uccpres.dll2.0.6362.249621,05617-Nov-201506:20x86
Uccpres.dll2.0.6362.249639,12818-Nov-201504:05x86
Playback.htmNot Applicable6,75025-May-201400:01Not Applicable
Start.htmNot Applicable6,39825-May-201400:01Not Applicable
Anno.htmNot Applicable1,97525-May-201400:01Not Applicable
Anno.svgNot Applicable66025-May-201400:01Not Applicable
Blank.htmNot Applicable44225-May-201400:01Not Applicable
Blank.jpgNot Applicable63125-May-201400:01Not Applicable
Blank.swfNot Applicable1,44025-May-201400:01Not Applicable
Blank.wmvNot Applicable9,38925-May-201400:01Not Applicable
Blankwithcss.htmNot Applicable23825-May-201400:01Not Applicable
Clipwidget.htmNot Applicable69225-May-201400:01Not Applicable
Close.htmNot Applicable7825-May-201400:01Not Applicable
Default.cssNot Applicable11,78725-May-201400:01Not Applicable
Default.htmNot Applicable10,79725-May-201400:01Not Applicable
Mmcrenderer.htmNot Applicable66225-May-201400:01Not Applicable
Playback.jsNot Applicable738,06417-Nov-201505:27Not Applicable
Wvc1.wmvNot Applicable11,06625-May-201400:01Not Applicable
Arrow.pngNot Applicable5,05825-May-201400:01Not Applicable
Bottom-back.gifNot Applicable15025-May-201400:01Not Applicable
Bottom-left.gifNot Applicable63525-May-201400:01Not Applicable
Bottom-right.gifNot Applicable63525-May-201400:01Not Applicable
Brand-arc.jpgNot Applicable5,94225-May-201400:01Not Applicable
Button-click-left.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Button-click-middle.gifNot Applicable15025-May-201400:01Not Applicable
Button-click-right.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Button-hover-left.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Button-hover-middle.gifNot Applicable15025-May-201400:01Not Applicable
Button-hover-right.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Button-left.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Button-middle.gifNot Applicable15025-May-201400:01Not Applicable
Button-right.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Cc-background.gifNot Applicable11,77825-May-201400:01Not Applicable
Cc-default-image.gifNot Applicable1,81725-May-201400:01Not Applicable
Check.pngNot Applicable4,39425-May-201400:01Not Applicable
Dialogue-selected.gifNot Applicable21625-May-201400:01Not Applicable
Download-animation.gifNot Applicable2,99125-May-201400:01Not Applicable
Download-pg-separator.gifNot Applicable1,17725-May-201400:01Not Applicable
Dropdown-arrow.gifNot Applicable4625-May-201400:01Not Applicable
Dummy-slide-corner-graphic.gifNot Applicable3,72825-May-201400:01Not Applicable
Dummy-thumbnail.gifNot Applicable3,20725-May-201400:01Not Applicable
Dummy.jpgNot Applicable1,66425-May-201400:01Not Applicable
Frame-header.gifNot Applicable9625-May-201400:01Not Applicable
Frame-top-shadow.gifNot Applicable9325-May-201400:01Not Applicable
Header-back.gifNot Applicable26925-May-201400:01Not Applicable
Header-lmlogo.gifNot Applicable4,72525-May-201400:01Not Applicable
Index-minus.gifNot Applicable17725-May-201400:01Not Applicable
Index-playing.gifNot Applicable15225-May-201400:01Not Applicable
Index-plus.gifNot Applicable17925-May-201400:01Not Applicable
Index-selected-name.gifNot Applicable14725-May-201400:01Not Applicable
Index-selected-time.gifNot Applicable14725-May-201400:01Not Applicable
Information.pngNot Applicable3,55725-May-201400:01Not Applicable
Menu-button-view.pngNot Applicable3,17225-May-201400:01Not Applicable
Menu-left-back.pngNot Applicable22625-May-201400:01Not Applicable
Muted-active.gifNot Applicable1,14925-May-201400:01Not Applicable
Muted-click.gifNot Applicable1,15125-May-201400:01Not Applicable
Muted-hover.gifNot Applicable1,15425-May-201400:01Not Applicable
Muted-inactive.gifNot Applicable1,15125-May-201400:01Not Applicable
Next-active.gifNot Applicable1,15425-May-201400:01Not Applicable
Next-click.gifNot Applicable1,15425-May-201400:01Not Applicable
Next-hover.gifNot Applicable1,15425-May-201400:01Not Applicable
Next-inactive.gifNot Applicable1,15525-May-201400:01Not Applicable
Paused-active.gifNot Applicable74425-May-201400:01Not Applicable
Paused-click.gifNot Applicable74425-May-201400:01Not Applicable
Paused-hover.gifNot Applicable74425-May-201400:01Not Applicable
Paused-inactive.gifNot Applicable74425-May-201400:01Not Applicable
Play-active.gifNot Applicable1,16425-May-201400:01Not Applicable
Play-back-left.gifNot Applicable57025-May-201400:01Not Applicable
Play-back-middle.gifNot Applicable15025-May-201400:01Not Applicable
Play-back-right.gifNot Applicable58625-May-201400:01Not Applicable
Play-click.gifNot Applicable1,16625-May-201400:01Not Applicable
Play-hover.gifNot Applicable1,16625-May-201400:01Not Applicable
Play-inactive.gifNot Applicable1,16525-May-201400:01Not Applicable
Play-sep.gifNot Applicable26925-May-201400:01Not Applicable
Prev-active.gifNot Applicable1,15625-May-201400:01Not Applicable
Prev-click.gifNot Applicable1,15725-May-201400:01Not Applicable
Prev-hover.gifNot Applicable1,15725-May-201400:01Not Applicable
Prev-inactive.gifNot Applicable1,15925-May-201400:01Not Applicable
Progress-back.gifNot Applicable6425-May-201400:01Not Applicable
Progress-green.gifNot Applicable6425-May-201400:01Not Applicable
Progress-thumb-tail.gifNot Applicable60125-May-201400:01Not Applicable
Progress-thumb.gifNot Applicable30825-May-201400:01Not Applicable
Start-pg-background.gifNot Applicable1,24525-May-201400:01Not Applicable
Start-pg-lmlogo.gifNot Applicable3,80425-May-201400:01Not Applicable
Start-pg-logo.gifNot Applicable16,06425-May-201400:01Not Applicable
Stop-active.gifNot Applicable70025-May-201400:01Not Applicable
Stop-click.gifNot Applicable69725-May-201400:01Not Applicable
Stop-hover.gifNot Applicable70525-May-201400:01Not Applicable
Stop-inactive.gifNot Applicable70525-May-201400:01Not Applicable
Tab-back.gifNot Applicable4525-May-201400:01Not Applicable
Tab-left.gifNot Applicable9425-May-201400:01Not Applicable
Tab-middle.gifNot Applicable5225-May-201400:01Not Applicable
Tab-right.gifNot Applicable9325-May-201400:01Not Applicable
Tab-unfocused-left.gifNot Applicable16825-May-201400:01Not Applicable
Tab-unfocused-middle.gifNot Applicable5225-May-201400:01Not Applicable
Tab-unfocused-right.gifNot Applicable7625-May-201400:01Not Applicable
Thumbnail-selection.gifNot Applicable53025-May-201400:01Not Applicable
Unmuted-active.gifNot Applicable1,16025-May-201400:01Not Applicable
Unmuted-click.gifNot Applicable1,16125-May-201400:01Not Applicable
Unmuted-hover.gifNot Applicable1,16225-May-201400:01Not Applicable
Unmuted-inactive.gifNot Applicable1,16125-May-201400:01Not Applicable
Vol-slider-active.gifNot Applicable31125-May-201400:01Not Applicable
Vol-slider-hoverclick.gifNot Applicable31025-May-201400:01Not Applicable
Vol-slider-inactive.gifNot Applicable30925-May-201400:01Not Applicable
Vol-track-active.gifNot Applicable13125-May-201400:01Not Applicable
Vol-track-inactive.gifNot Applicable13125-May-201400:01Not Applicable
X.pngNot Applicable5,16325-May-201400:01Not Applicable
Res_da_dk.xmlNot Applicable18,96524-May-201423:54Not Applicable
Res_de_de.xmlNot Applicable19,83024-May-201423:54Not Applicable
Res_en_us.xmlNot Applicable18,48725-May-201400:01Not Applicable
Res_es_es.xmlNot Applicable19,53524-May-201423:54Not Applicable
Res_fi_fi.xmlNot Applicable19,01124-May-201423:54Not Applicable
Res_fr_fr.xmlNot Applicable19,81924-May-201423:54Not Applicable
Res_it_it.xmlNot Applicable19,52724-May-201423:54Not Applicable
Res_ja_jp.xmlNot Applicable21,07424-May-201423:54Not Applicable
Res_ko_kr.xmlNot Applicable19,90824-May-201423:54Not Applicable
Res_nl_nl.xmlNot Applicable19,20224-May-201423:54Not Applicable
Res_pt_br.xmlNot Applicable19,22224-May-201423:54Not Applicable
Res_sv_se.xmlNot Applicable18,92024-May-201423:54Not Applicable
Res_zh_cn.xmlNot Applicable18,17624-May-201423:54Not Applicable
Res_zh_tw.xmlNot Applicable18,21524-May-201423:54Not Applicable
Rtyuv.dll1.0.3656.030,87218-Nov-201503:36x86

이 보안 업데이트에 대한 도움말 및 지원을 받는 방법

업데이트 설치에 대한 도움말: Microsoft Update 지원

IT 전문가용 보안 솔루션: TechNet 보안 문제 해결 및 지원

Windows 기반 컴퓨터를 바이러스 및 맬웨어로부터 보호에 대한 도움말: 바이러스 솔루션 및 보안 센터

지역별 지원 정보: 국가별 지원
속성

문서 ID: 3115875 - 마지막 검토: 08/16/2016 11:06:00 - 수정: 5.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity KB3115875
피드백