„Microsoft“ programinės įrangos licencijos sąlygos

„MICROSFT SKYPE“ VERSLUI, SKIRTA „WINDOWS PHONE“

Šios licencijos sąlygos yra sutartis tarp korporacijos „Microsoft“ (arba vienos iš su ja susijusių įmonių šalyje, kurioje gyvenate) ir jūsų. Perskaitykite jas. Jos taikomos anksčiau paminėtai programinei įrangai. Sąlygos taip pat taikomos bet kokiems šios „Microsoft“ programinės įrangos

 • naujinimams,

 • priedams,

 • internetinėms paslaugoms ir

 • palaikymo paslaugoms

nebent jiems taikomos kitos prie jų pridėtos sąlygos. Jei taip, taikomos tos sąlygos.

Jei atsisiuntėte arba naudojate šią programinę įrangą, vadinasi, sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, programinės įrangos nenaudokite.

Jei laikotės šių licencijos sąlygų, turite toliau nurodytas nuolatines teises.

1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS.

  1. Diegimas ir naudojimas. Galite įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją ne daugiau nei penkiuose (5) įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Windows Phone“, susietuose su „Microsoft“ abonementu, kuriuo jungiatės prie „Windows Phone“ parduotuvės arba „Marketplace“.

  2. Šią programinę įrangą reikia prijungti prie kompiuterio sistemų, kuriose veikia teisėtai licencijuotos „Microsoft „Skype“ verslui“ arba „Microsoft Internetinė „Skype“ verslui“, naudojant internetinį belaidį tinklą. Kad būtų galima naudotis visomis funkcijomis, gali reikėti įdiegti „Microsoft „Skype“ verslui Server“ naujinius arba atnaujinti jo versiją. Kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos visose šalyse.

  3. Trečiosios šalies programos. Į programinę įrangą gali būti įtraukta trečiosios šalies programų, kurias jums pagal šią sutartį licencijuoja „Microsoft“, o ne trečioji šalis. Pranešimai, jei tokių yra, apie trečiosios šalies programą įtraukiami tik dėl informacijos.

2. GALI REIKĖTI PRIEIGOS PRIE INTERNETO.

Naudojant šią programinę įrangą nuo jūsų gali būti nuskaičiuoti mokesčiai susiję su prieiga prie interneto, duomenų perdavimu ir kitomis paslaugomis, atsižvelgiant į duomenų siuntimo paslaugų teikimo plano sąlygas ir kitus susitarimus su jūsų tinklo paslaugų operatoriumi. Už mokesčius tinklo paslaugų operatoriui atsakote tik jūs.

3. INTERNETINĖS PASLAUGOS.

Kartu su programine įranga „Microsoft“ teikia internetines paslaugas. Jos gali būti pakeistos arba nutrauktos bet kuriuo metu.

  1. Sutikimas dėl internetinių arba belaidžių paslaugų. Ši programinė įranga gali prisijungti prie internetinių belaidžių tarnybų. Naudodami šią programinę įrangą sutinkate perduoti įprastinę įrenginio informaciją (techninę įrenginio, sistemos, programinės įrangos, priedų ir kitą informaciją) internetinėms belaidėms tarnyboms. Jeigu su tarnybos naudojimu yra susiję kitų sąlygų, taikomos ir jos.

  2. Netinkamas internetu pagrįstų paslaugų naudojimas. Neturite naudoti internetu pagrįstos paslaugos tokiu būdu, kuris neleistų arba trukdytų kam nors kitam naudotis paslauga arba belaidžiu tinklu. Negalite naudoti paslaugos norėdami gauti neteisėtą prieigą prie bet kokios paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo.

4. LICENCIJOS APRĖPTIS.

Programinė įranga yra ne parduodama, bet licencijuojama. Ši sutartis suteikia tik tam tikras teises naudotis programine įranga. „Microsoft“ pasilieka sau visas kitas teises. Jei galiojantys įstatymai nesuteikia jums daugiau teisių, galite naudoti šią programinę įrangą tik būdais, pateiktais šioje sutartyje. Turite laikytis visų techninių apribojimų, taikomų programinei įrangai, kurie leidžia naudoti ją tik tam tikrais būdais. Neleidžiama:

 • dirbti nepaisant kokių nors techninių apribojimų, taikomų programinei įrangai;

 • perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti programinės įrangos, išskyrus tuos atvejus, kai, nepaisant šių apribojimų, tai aiškiai leidžia galiojantys įstatymai ir tik tiek, kiek jie leidžia;

 • daryti daugiau programinės įrangos kopijų, nei nurodyta šioje sutartyje arba yra leidžiama, nepaisant šių apribojimų, pagal galiojančius įstatymus;

 • publikuoti programinę įrangą kopijavimo tikslais;

 • programinę įrangą nuomoti arba skolinti;

 • perleisti programinę įrangą arba šią sutartį trečiajai šaliai.

5. DOKUMENTACIJA.

Jei su programine įranga pateikta dokumentacija, galite kopijuoti arba naudoti dokumentaciją vidiniams informaciniams tikslams.

6. PERDAVIMAS KITAM ĮRENGINIUI.

Programinę įrangą galite pašalinti ir įdiegti bei naudoti kitame įrenginyje. To negalima daryti norint bendrinti licenciją įrenginiams, kurie nepatenka į šios sutarties aprėptį.

7. EKSPORTO APRIBOJIMAI.

Programinei įrangai galioja JAV eksporto įstatymai ir nuostatos. Privalote laikytis visų vidaus ir tarptautinių eksporto įstatymų bei nuostatų, kurie taikomi programinei įrangai. Šie įstatymai apima paskirties, galutinio vartotojo ir galutinio naudojimo apribojimus. Plačiau apie tai skaitykite www.microsoft.com/exporting.

8. PALAIKYMO PASLAUGOS.

Ši programinė įranga pateikiama „tokia, kokia yra“, todėl jos palaikymo paslaugų galime neteikti. Jūsų telefono gamintojas ir belaidžio ryšio teikėjas nėra atsakingi už programinės įrangos palaikymo paslaugų teikimą.

9. VISA SUTARTIS.

Ši sutartis ir papildymų, naujinimų, internetinių paslaugų ir palaikymo paslaugų sąlygos sudaro vientisą sutartį dėl programinės įrangos ir palaikymo paslaugų.

10. GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.

  1. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jei įsigijote programinę įrangą Jungtinėse Amerikos Valstijose, ši sutartis yra aiškinama pagal Vašingtono valstijos įstatymus. Šie įstatymai yra taikomi pretenzijoms dėl sutarties nesilaikymo, nepaisant įstatymų principų neatitikimų. Valstijos, kurioje gyvenate, įstatymai taikomi visoms kitoms pretenzijoms, taip pat ir pretenzijoms pagal valstijos vartotojų gynimo įstatymus, neteisingos konkurencijos įstatymus ir civilinės teisės pažeidimų įstatymus.

  2. Kanada. Jeigu programinę įrangą įsigijote Kanadoje, šios sutarties interpretavimas, pretenzijos dėl sutarties pažeidimo ir visos kitos pretenzijos (vartotojų apsaugos, konkurencijos ir civilinės teisės pažeidimų) priklauso nuo provincijos, kurioje gyvenate, įstatymų, nepriklausomai nuo teisės normų kolizijos principų.

  3. Už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų. Jei įsigijote programinę įrangą kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.

11. TEISINIS POVEIKIS.

Šioje sutartyje nustatytos tam tikros įstatyminės teisės. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti kitų teisių. Papildomų teisių jums gali suteikti ir šalis, iš kurios pirkote programinę įrangą. Jei įstatymai tai draudžia, ši sutartis nepakeičia jūsų teisių, apibrėžtų jūsų šalies įstatymais.

12 GARANTIJOS ATSISAKYMAS. ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA LICENCIJUOJAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, „SU VISAIS TRŪKUMAIS“ IR „KOKIA YRA GALIMA“. ATSAKOMYBĖ UŽ JOS NAUDOJIMĄ TENKA JUMS. „MICROSOFT“ IR BELAIDŽIO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKĖJAI, KURIŲ TINKLU PLATINAMA ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA, IR VISOS ATITINKAMOS PAVALDŽIOS ŠALYS IR PARTNERIAI („SUTARTIES ŠALYS“) NETEIKIA JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ SUSIJUSIŲ SU ŠIA SUTARTIMI. VISA SU ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOKYBE IR VEIKIMU SUSIJUSI RIZIKA TENKA JUMS. JEIGU PRORGAMINĖ ĮRANGA TURĖS DEFEKTŲ, VISAS IŠLAIDAS UŽ APTARNAVIMĄ ARBA REMONTĄ PADENGSITE JŪS. JŪSŲ VIETOS ĮSTATYMA GALI JUMS SUTEIKTI PAPILDOMŲ VARTOTOJŲ TEISIŲ, KURIŲ ŠI SUTARTIS PAKEISTI NEGALI. KIEK LEIDŽIA JŪSŲ VIETOS ĮSTATYMAI, SUTARTIES ŠALYS ATSIRIBOJA NUO JOMS PRSIKIRIMŲ ĮSPAREIGOJIMŲ ARBA SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU TINKAMUMU PARDUOTI, TINKAMUMU NAUDOTI NUMATYTU TIKSLU IR NEPAŽEIDŽIAMUMU.

AUSTRALIJOS VARTOTOJAMS – AUSTRALIJOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SUTEIKIA ĮSTATYMINIŲ GARANTIJŲ, KURIŲ JOKIA ŠIOS SUTARTIES NUOSTATA NEGALI PAKEISTI.

13. KOMPENSACIJŲ APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS. KIEK NEDRAUDŽIA ĮSTATYMAI, IŠ „MICROSOFT“ GALITE ATGAUTI PINIGUS TIK UŽ TIESIOGINIUS NUOSTOLIUS IR NE DIDESNĘ SUMĄ NEI VIENAS JAV DOLERIS (1,00 $). SUTINKATE NESIEKTI IŠ PLATINTOJO ATGAUTI PINIGŲ UŽ KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT SUTARTIES ŠALIŲ SUKELTUS PRIEŽASTINIUS NUOSTOLIUS, PRARASTĄ PELNĄ, YPATINGUS, NETIESIOGINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS.

Šis apribojimas taikomas

 • visiems su programine įranga susietiems objektams, paslaugoms, trečiųjų šalių interneto svetainių turiniui (taip pat ir kodui) arba trečiųjų šalių programoms;

 • pretenzijoms dėl sutarties, garantijos arba sąlygų pažeidimo; vartotojo teisėms; apgavystei; nesąžiningai konkurencijai; griežtos atsakomybės, aplaidumo, klaidinimo, neveikimo, nusikaltimo ar kito civilinės teisės pažeidimo; įstatų ar taisyklių pažeidimo; arba nepagrįsto praturtėjimo; kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.

Tai taip pat taikoma net tada, jei:

 • Taisymas, keitimas ar pinigų grąžinimas už programinę įrangą visiškai nekompensuoja jūsų nuostolių arba

 • Sutarties šalys žinojo arba turėjo žinoti apie nuostolių galimybę.

Anksčiau paminėti apribojimai arba išimtys netaikomi, jei jūsų šalis draudžia kompensacijos už atsitiktinius, šalutinius arba kitus nuostolius ribojimą ir netaikymą.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×