Valdykite paskyras, planus, biudžetai – tai patogus su "Microsoft 365".

„Office“ galimų naudoti diagramų tipai

Kai kuriate diagramą „Excel“ darbalapyje, „Word“ dokumente ar „PowerPoint“ pateiktyje, turite daug galimų pasirinkimų. Neatsižvelgiant į tai, ar naudosite rekomenduojamą diagramą, ar pasirinksite iš visų diagramų sąrašo, gali būti naudinga sužinoti apie kiekvieną diagramų tipą.

Norėdami pradėti kurti diagramą, spustelėkite čia.

Kiekvieno diagramų tipo aprašą rasite pasirinkę parinktį toliau nurodytame išplečiamajame sąraše.

Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose arba eilutėse, stulpelinę diagramą. Stulpelinės diagramos kategorijos paprastai vaizduojamos palei horizontaliąją (kategorijos) ašį, o reikšmės – palei vertikaliąją (reikšmių) ašį, kaip pavaizduota šioje diagramoje:

Klasterinė stulpelinė diagrama

Stulpelinių diagramų tipai

 • Klasterinė stulpelinė ir trimatė klasterinė stulpelinė diagrama   

  Jungtinė stulpelinė ir trimatė jungtinė stulpelinė diagrama

  Jungtinė stulpelinė diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius stulpelius. Trimatė jungtinė stulpelinė diagrama vaizduoja trimačius stulpelius, bet nenaudoja trečiosios reikšmių ašies (gylio ašies). Naudokite šią diagramą, kai turite kategorijas, vaizduojančias:

  • Reikšmių diapazonus (pavyzdžiui, elementų sumas).

  • Konkrečius skalės išdėstymus (pavyzdžiui, Likerto skalę su įrašais, pvz., visiškas sutikimas, sutikimas, neutrali pozicija, nesutikimas arba visiškas nesutikimas).

  • Pavadinimus, kurie neišdėstyti jokia konkrečia tvarka (pavyzdžiui, elementų pavadinimus, geografinius pavadinimus ar asmenų pavardes).

 • Sudėtinė stulpelinė ir trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama     Sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius sudėtinius stulpelius. Trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja sudėtinius stulpelius trimačiu formatu, bet nenaudoja gylio ašies. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite keliasduomenų seka ir norite pabrėžti duomenų sumą.

  Sudėtinė stulpelinė ir trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama

 • 100 % sudėtinė stulpelinė ir trimatė 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama    Sudėtinė stulpelinė 100 %diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius stulpelius, sudėtus taip, kad atitiktų 100 %. Trimatė sudėtinė 100 % stulpelinė diagrama vaizduoja stulpelius trimačiu formatu, bet nenaudoja gylio ašies. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite dvi ar daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti kiekvienos svarbą visumai, ypač jei kiekvienos kategorijos suma yra tokia pat.

  100 % sudėtinė stulpelinė ir trimatė 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama

 • Trimatė stulpelinė diagrama    Trimatės stulpelinės diagramos naudoja tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašį), kurias galite keisti ir kuriomis duomenų elementai lyginami palei horizontaliąją bei gylio ašis. Naudokite šią diagramą, kai norite palyginti duomenis ir pagal kategorijas, ir pagal duomenų sekas.

  3-D stulpelinė diagrama

Duomenis, išdėstytus stulpeliais arba eilutėmis, galima atvaizduoti kaip linijinę diagramą. Linijinės diagramos kategorijos duomenys tolygiai išdėstomi palei horizontaliąją ašį, o visi reikšmių duomenys – palei vertikaliąją ašį. Linijinės diagramos gali vaizduoti tęstinius tam tikro laikotarpio duomenis tolygiai paskirstytoje skalėje, todėl tai idealus būdas duomenų tendencijoms vaizduoti vienodais intervalais, pvz., mėnesiais, ketvirčiais arba finansiniais metais.

Linijinė diagrama su žymekliais

Linijinių diagramų tipai

 • Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su žymekliais    Linijinės diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms duomenų reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti tam tikro laikotarpio tendencijas arba tolygiai paskirstytas kategorijas, ypač kai turite daug duomenų taškų, o jų pateikimo tvarka yra svarbi. Jei kategorijų yra daug arba reikšmės yra apytikslės, naudokite linijinę diagramą be žymeklių.

  Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su žymekliais

 • Sudėtinė linijinė diagrama ir sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais    Sudėtinės linijinės diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms duomenų reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti kiekvienos reikšmės įtakos tendencijas per tam tikrą laikotarpį arba tolygiai paskirstytas kategorijas.

  Sudėtinė linijinė diagrama ir sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais

 • 100 % sudėtinė linijinė diagrama ir 100 % sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais    100 % sudėtinės linijinės diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms duomenų reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti procentinės kiekvienos reikšmės įtakos tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba tolygiai paskirstytas kategorijas. Jei kategorijų yra daug arba reikšmės yra apytikslės, naudokite 100% sudėtinę linijinę diagramą be žymeklių.

  100 % sudėtinė linijinė diagrama ir 100 % sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais

 • Trimatė linijinė diagrama    Trimatės linijinės diagramos vaizduoja kiekvieną duomenų stulpelį ar eilutę kaip trimatę juostelę. Trimatėje linijinėje diagramoje yra horizontalioji, vertikalioji ir gylio ašys, kurias galima keisti.

  Trimatė linijinė diagrama

  Pastabos: 

  • Linijines diagramas geriausia naudoti, kai diagramą sudaro kelios duomenų sekos. Jei turite tik vieną duomenų seką, geriau naudokite sklaidos diagramą.

  • Sudėtinės linijinės diagramos sumuoja duomenis, kurie jums gali netikti. Taip pat gali būti sudėtinga pamatyti, kad linijos sudėtos, todėl verčiau naudokite kitokio tipo linijinę diagramą arba sudėtinę plokštuminę diagramą.

Galima braižyti duomenų, išdėstytų viename darbalapio stulpelyje arba eilutėje, skritulinę diagramą. Skritulinėse diagramose vaizduojamas vienos duomenų seka elementų dydis, proporcingas elementų sumai. Skritulinėje diagramoje duomenų elementai rodomi kaip viso skritulio procentinės dalys.

Skritulinė diagrama

Naudokite skritulinę diagramą, kai:

 • Yra tik viena duomenų seka.

 • Nė viena iš jūsų duomenų reikšmių nėra neigiama.

 • Beveik nė viena iš jūsų duomenų reikšmių nėra lygi nuliui.

 • Turite daugiau nei septynias kategorijas, kurios vaizduoja viso skritulio dalis.

Skritulinių Stulpelinių diagramų tipai

 • Skritulinė diagrama ir trimatė skritulinė diagrama    Skritulinės diagramos dvimačiu ar trimačiu formatu vaizduoja kiekvienos reikšmės dalį visumos požiūriu. Galite neautomatiniu būdu ištraukti skritulinės diagramos dalis ir taip jas pabrėžti.

  Skritulinė diagrama ir trimatė skritulinė diagrama

 • Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama arba skritulinė juostinė diagrama    Skritulinės diagramos dalies skritulinės diagramos arba skritulinės juostinės diagramos, vaizduojančios mažesnes reikšmes, įtrauktas į antrinę skritulinę arba sudėtinę juostinę diagramą, kad būtų paprasčiau žiūrėti.

  Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama arba skritulinė juostinė diagrama

Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų tik stulpeliuose ar eilutėse, žiedines diagramas. Kaip ir skritulinė diagrama, žiedinė diagrama vaizduoja dalių ryšį su visuma, bet joje gali būti daugiau nei viena duomenų seka.

Žiedinė diagrama

Žiedinių diagramų tipai

 • Žiedinė diagrama    Žiedinės diagramos vaizduoja duomenis kaip žiedus, kur kiekvienas žiedas atitinka duomenų seką. Jei duomenų etiketėse rodomi procentai, kiekvienas žiedas bus lygus 100 %.

  Žiedinė diagrama

  Pastaba: Žiedines diagramas skaityti sudėtinga. Galbūt norėsite naudoti sudėtines stulpelines diagramas arba sudėtinę juostinę diagramą.

Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose arba eilutėse, juostinę diagramą. Juostinės diagramos iliustruoja atskirų elementų palyginimus. Juostinės diagramos kategorijos paprastai išdėstomos palei vertikaliąją ašį, o reikšmės – palei horizontaliąją ašį.

Juostinė diagrama

Juostinę diagramą vertėtų naudoti, kai:

 • naudojamos ilgos ašių žymas;

 • Rodomos reikšmės yra trukmės.

Juostinių diagramų tipai

 • Klasterinė juostinė diagrama ir trimatė klasterinė juostinė diagrama    Klasterinė juostinė diagrama vaizduoja juostas dvimačiu formatu. Trimatė klasterinė juostinė diagrama vaizduoja trimates juostas, bet nenaudoja gylio ašies.

  Jungtinė juostinė diagrama ir trimatė jungtinė juostinė diagrama

 • Sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė sudėtinė juostinė diagrama    Sudėtinės juostinės diagramos rodo atskirų elementų ryšį su visuma kaip dvimates juostas. Sudėtinė trimatė juostinė diagrama rodo juostas trimačiu formatu; ji neturi gylio ašies.

  Sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė sudėtinė juostinė diagrama

 • 100 % sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė 100 % sudėtinė juostinė diagrama    100 % sudėtinė diagrama vaizduoja dvimates juostas, kuriose palyginama kiekvienos reikšmės procentinė svarba bendrai kategorijų visumai. Trimatė 100 % sudėtinė juostinė diagrama rodo juostas trimačiu formatu, bet neturi gylio ašies.

  100 % sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė 100 % sudėtinė juostinė diagrama

Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų stulpeliuose ar eilutėse, plokštumines diagramas. Plokštuminės diagramos pabrėžia pokyčio per tam tikrą laikotarpį dydį ir gali būti naudojamos norint atkreipti dėmesį į bendrą tendencijos reikšmę. Pavaizduodama diagramos reikšmių sumą, plokštuminė diagrama taip pat rodo dalių ryšį su visuma.

Plokštuminė diagrama

Plokštuminių diagramų tipai

 • Plokštuminė diagrama ir trimatė plokštuminė diagrama    Tiek dvimatės, tiek trimatės plokštuminės diagramos vaizduoja reikšmių tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis. Trimatėse plokštuminėse diagramose naudojamos trys ašys (horizontalioji, vertikalioji ir gylio), kurias galima keisti. Paprastai vietoj nesudėtinės plokštuminės diagramos patariama naudoti linijinę diagramą, nes vienos sekos duomenys gali uždengti kitos sekos duomenis.

  Plokštuminė diagrama ir trimatė plokštuminė diagrama

 • Sudėtinė plokštuminė diagrama ir ir trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama    Sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis dvimačiu formatu. Trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama vaizduoja duomenis tokiu pat būdu, bet rodo plokštumas trimačiu formatu nenaudodama gylio ašies.

  Sudėtinė plokštuminė diagrama ir trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama

 • 100 % sudėtinė plokštuminė diagrama ir trimatė 100 % sudėtinė plokštuminė diagrama    100 % sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos procentinę tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis. Trimatė 100 % sudėtinė plokštuminė diagrama vaizduoja duomenis tokiu pat būdu, bet rodo plokštumas trimačiu formatu nenaudodama gylio ašies.

  100 % sudėtinė plokštuminė diagrama ir trimatė 100 % sudėtinė plokštuminė diagrama

Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ir eilutėse, xy (sklaidos) diagramas. Įrašykite x reikšmes vienoje eilutėje arba stulpelyje, o atitinkamas y reikšmes gretimose eilutėse arba stulpeliuose.

Taškinėje diagramoje yra dvi reikšmių ašys: horizontalioji (x) ašis ir vertikalioji (y) ašis. Taškinė diagrama sujungia x ir y ašis į duomenų taškus ir vaizduoja juos nepastoviais intervalais arba grupėmis. Taškinės diagramos paprastai naudojamos norint vaizduoti ir lyginti skaitines reikšmes, pvz., mokslinius, statistinius ir inžinerinius duomenis.

Sklaidos diagrama

Sklaidos diagramą vertėtų naudoti, kai:

 • norite keisti horizontaliosios ašies skalę;

 • norite pakeisti ašį logaritmine ašimi;

 • horizontalios ašies reikšmės yra išsidėsčiusios netolygiai;

 • Horizontaliojoje ašyje yra daug duomenų taškų.

 • Norite koreguoti nepriklausomas taškinės diagramos ašių skales, kad vaizduotumėte daugiau informacijos apie duomenis, kuriuose įtrauktos reikšmių poros ar sugrupuoti rinkiniai.

 • Norite parodyti panašumus tarp didelių duomenų rinkinių, o ne skirtumus tarp duomenų taškų.

 • Norite palyginti daug duomenų taškų neatsižvelgdami į laiką – kuo daugiau duomenų įtrauksite į sklaidos diagramą, tuo išsamiau galėsite lyginti.

Taškinių diagramų tipai

 • Taškinė diagrama    Ši diagrama vaizduoja duomenų taškus nesujungdama jų linijomis, kad palygintų reikšmių poras.

  Sklaidos diagrama

 • Taškinė diagrama su glotniomis linijomis bei žymekliais ir taškinė diagrama su glotniomis linijomis    Šio tipo diagramoje duomenų taškus jungia glotni kreivė. Glotnios linijos gali būti rodomos su žymekliais arba be jų. Jei yra daug duomenų taškų, naudokite glotnią liniją be žymeklių.

  Sklaidos diagrama su glotniomis linijomis bei žymekliais ir sklaidos diagrama su glotniomis linijomis

 • Taškinė diagrama su tiesiomis linijomis ir žymekliais ir sklaida tiesiomis linijomis    Šioje diagramoje rodomos tiesios jungiamosios linijos tarp duomenų taškų. Tiesios linijos gali būti rodomos su žymekliais arba be jų.

  Sklaidos diagrama su tiesiomis linijomis bei žymekliais ir sklaidos diagrama su tiesiomis linijomis

Panašiai kaip plokštuminė diagrama, rutulinė diagrama prideda trečią stulpelį, kad būtų galima nurodyti rutulių, vaizduojančių duomenų sekos taškus, dydį.

Rutulinė diagrama

Rutulinių diagramų tipai

 • Rutulinė diagrama arba rutulinė diagrama trimačiu efektu    Abu šie rutulinės diagramos tipai lygina trijų, o ne dviejų reikšmių rinkinius ir rodo rutulius dvimačiu arba trimačiu formatu (nenaudodami gylio ašies). Trečioji reikšmė nustato rutulio žymeklio dydį.

  Rutulinė diagrama ir rutulinė diagrama su trimačiais efektais

Galima braižyti duomenų, konkrečia tvarka išdėstytų darbalapio stulpeliuose ar eilutėse, akcijų kursų diagramą. Kaip nurodo pats pavadinimas, akcijų kursų diagrama gali būti naudojama norint pavaizduoti akcijų kainų svyravimus. Tačiau šią diagramą taip pat galima naudoti norint pavaizduoti kitų duomenų, pvz., dienos kritulių arba metinių temperatūrų, svyravimus. Norėdami kurti akcijų kursų diagramą, įsitikinkite, kad duomenis išdėstėte tinkama tvarka.

Pavyzdžiui, norėdami kurti paprastą didžiausių-mažiausių-galutinių akcijų kursų diagramą, turėtumėte išdėstyti duomenis, o stulpelių antraštėse įvesti Didžiausia, Mažiausia ir Galutinė (tokia pat tvarka).

Akcijų kursų diagrama

Akcijų kursų diagramų tipai

 • Didžiausios-mažiausios-galutinės    Ši akcijų kursų diagrama naudoja tris reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: didžiausia, mažiausia ir galutinė.

  Didžiausių-mažiausių-galutinių akcijų kursų diagrama

 • Pradinė-didžiausia-mažiausia-galutinė    Ši akcijų kursų diagrama naudoja keturias reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: pradinė, didžiausia, mažiausia ir galutinė.

  Pradinių-didžiausių-mažiausių-galutinių akcijų kursų diagrama

 • Apimties-didžiausia-mažiausia-galutinė    Ši akcijų kursų diagrama naudoja keturias reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: apimties, didžiausia, mažiausia ir galutinė. Ji matuoja apimtį naudodama dvi reikšmės ašis: vieną – stulpelių, matuojančių apimtį, o antrą – akcijų kainų.

  Apimties-didžiausių-mažiausių-galutinių akcijų kursų diagrama

 • Apimties-pradinė-didžiausia-mažiausia-galutinė    Ši akcijų kursų diagrama naudoja penkias reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: apimties, pradinė, didžiausia, mažiausia ir galutinė.

  Apimties-pradinių -didžiausių-mažiausių-galutinių akcijų kursų diagrama

Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ar eilutėse, paviršines diagramas. Paviršinė diagrama naudinga, kai norite rasti optimalius dviejų duomenų rinkinių derinius. Kaip topografiniame žemėlapyje, spalvos ir tekstūros nurodo sritis, kurios yra tame pačiame reikšmių diapazone. Paviršinę diagramą galite kurti, kai ir kategorijų, ir duomenų sekos yra skaitinės reikšmės.

Paviršinė diagrama

Paviršinių diagramų tipai

 • Trimatė paviršinė diagrama    Šioje diagramoje duomenys pateikiami trimačiame rodinyje, kurį galima įsivaizduoti kaip guminį lapą, ištemptą ant trimatės stulpelinės diagramos. Paprastai ji naudojama norint parodyti kitais būdais sunkiai išreiškiamus ryšius tarp didelių duomenų kiekių. Paviršinės diagramos spalvų juostos nevaizduoja duomenų sekų, o nurodo skirtumus tarp reikšmių.

  Trimatė paviršinė diagrama

 • Trimatė paviršinė rėmelio diagrama    Trimatė paviršinė diagrama, rodoma be spalvų paviršiuje, vadinama trimate paviršine rėmelio diagrama. Šioje diagramoje rodomos tik linijos. Trimatę paviršinę rėmelio diagramą skaityti sudėtinga, bet ji gali vaizduoti duomenų rinkinius daug sparčiau nei trimatė paviršinė diagrama.

  Trimatė paviršinė rėmelio diagrama

 • Kontūrinė diagrama    Kontūrinės diagramos – tai paviršinės diagramos, rodomos iš viršaus ir panašios į dvimačius topografinius žemėlapius. Spalvotos kontūrinės diagramos juostos nurodo tam tikrus reikšmių diapazonus. Kontūrinės diagramos linijos sujungia įsiterpiančius vienodos reikšmės taškus.

  Kontūrinė diagrama

 • Nenuspalvinta kontūrinė diagrama    Nenuspalvintos kontūrinės diagramos yra paviršinės diagramos, rodomos iš viršaus. Kadangi nenuspalvintos diagramos paviršiaus nedengia spalvotos juostos, ji sudaryta vien iš linijų. Kontūrinės rėmelio diagramos nėra lengvai skaitomos. Galbūt norėsite naudoti trimatę paviršinę diagrama.

  Kontūrinė rėmelio diagrama

Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ar langeliuose, radaro principo diagramas. Radaro principo diagramos lygina kelių duomenų seka sukauptas reikšmes.

Radaro principo diagrama

Radaro principo diagramų tipai

 • Radaro principo diagrama ir radaro principo diagrama su žymekliais    Radaro principo diagramos, rodomos su atskirų duomenų taškų žymekliais arba be jų, vaizduoja reikšmių pokyčius siejant su centriniu tašku.

  Radaro principo diagrama ir radaro principo diagrama su žymekliais

 • Užpildyta radaro principo diagrama    Užpildytos radaro principo diagramos duomenų sekų sritis yra užpildoma spalva.

  Užpildyta radaro principo diagrama

Medžio schemos schema pateikia hierarchinį duomenų rodinį ir paprastą būdą lyginti skirtingus skirstymo kategorijomis lygius. Medžio schemos schema rodo kategorijas pagal spalvas ir artumą ir gali lengvai parodyti daug duomenų, kuriuos būtų sunku naudoti su kitais tipų tipais. Medžio schemos diagramą galima braižyti, kai tuščia (tuščia) langelių hierarchijos struktūroje yra gerai palyginti hierarchijos proporcijas.

Medžio žemėlapio diagramos vaizdas „Office 2016 for Windows“

Pastaba: Nėra medžio schemos diagramų potipių.

Skritulinė diagrama idealiai tinka hierarchinių duomenų rodyme ir gali būti braižoma, kai hierarchijos struktūroje yra tuščių (tuščių) langelių. Kiekvienas hierarchijos lygis pateikiamas kaip vienas žiedas arba apskritimas, o vidinis apskritimas vaizduoja viršutinį hierarchijos lygį. Daugialygė skritulinė diagrama be jokių hierarchinių duomenų (vieno lygio kategorijos) yra panaši į žiedinę diagramą. Tačiau kelių kategorijos lygių daugialygės skritulinės diagramos rodo, kaip išoriniai žiedai yra susiję su vidiniais žiedais. Daugialygė skritulinė diagrama yra efektyviausia, kai rodoma, kaip vienas žiedas yra suskirstomas į kelias dalis.

Spalvingo rato diagramos vaizdas „Office 2016 for Windows“

Pastaba: Nėra daugialygių skritulinių diagramų potipių.

Histogramos diagramoje duomenys pateikiami pagal paskirstymo dažnumą. Kiekvienas diagramos stulpelis vadinamas talpykla, kurią galima keisti, kad būtų galima išsamiau analizuoti duomenis.

Histogramos pavyzdys

Histogramos diagramų tipai

 • Histograma    Histogramos diagramoje parodytas duomenų paskirstymas, sugrupuotas į dažnių dėžes.

  Histogramos diagrama histogramos potipio diagramoje
 • Pareto diagrama    Pareto yra Rūšiuotoji histogramos diagrama, kurioje yra abu stulpeliai, surikiuoti mažėjimo tvarka ir linija, reiškianti bendrą bendrą procentinį dydį.

  Pareto diagramos potipis histogramų diagramose

Stačiakampė diagrama vaizduoja duomenų paskirstymą į kvartilius, paryškinant vidurkį ir nuokrypius. Laukai gali turėti brūkšnius, kurie pratęsiami vertikaliai ir vadinami „linijomis“. Šios linijos rodo kintamumą už viršutinio ir apatinio kvartilio, o bet kuris taškas už linijų laikomas nuokrypiu. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite kelis tarpusavyje kaip nors susijusius duomenų rinkinius.

Lauko pavyzdys ir stačiakampė diagrama

Pastaba: Nėra stačiakampių diagramų potipių.

Kaskadinė diagrama vaizduoja bendrąsias finansinių duomenų sumas pridedant ar atimant reikšmes. Ji naudinga norint suprasti, kaip pradinę reikšmę veikia teigiamų ir neigiamų reikšmių sekos. Stulpeliai yra spalvoti, todėl galima greitai atskirti teigiamus ir neigiamus skaičius.

Krioklio diagramos pavyzdys

Pastaba: Nėra kaskadinių diagramų potipių.

Piltuvėlio tipo diagramos vaizduoja reikšmes iš kelių vykstančių etapų.

Piltuvėlio tipo diagrama rodo pardavimo galimybę; etapai išvardyti pirmame stulpelyje, reikšmės – antrame

Paprastai reikšmes mažinamos palaipsniui, todėl juostos primena piltuvėlį. Čia skaitykite daugiau apie piltuvėlio tipo diagramas.

Galima braižyti duomenų, išdėstytų stulpelyje arba eilutėje, kombinuotąją diagramą. Kombinuotosios diagramos sujungia du ar daugiau diagramų tipus, kad duomenis būtų lengviau suprasti, ypač kai jie yra labai įvairūs. Kai naudojama antrinė ašis, šią diagramą skaityti dar paprasčiau. Šiame pavyzdyje naudojome stulpelinę diagramą, kad pavaizduotume namų, parduotų nuo sausio iki birželio, skaičių, ir linijinę diagramą, kad skaitytojams būtų paprasčiau identifikuoti vidutinę pardavimo kainą kiekvieną mėnesį.

Kombinuota diagrama su antrine ašimi

Kombinuotųjų diagramų tipai

 • Klasterinė stulpelinė-linijinė diagrama ir klasterinė stulpelinė-linijinė diagrama antrinėje ašyje    Ši diagrama (tiek turinti antrinę ašį, tiek jos neturinti) sujungia klasterinę stulpelinę ir linijinę diagramas ir toje pačioje diagramoje vienas duomenų sekas vaizduoja kaip stulpelius, o kitas – kaip linijas.

  Jungtinė stulpelinė diagrama

 • Sudėtinė plokštuminė / klasterinė stulpelinė diagrama    Ši diagrama sujungia sudėtinę plokštuminę ir klasterinę stulpelinę diagramas ir toje pačioje diagramoje vienus duomenis vaizduoja kaip sudėtines plokštumas, o kuitus – kaip stulpelius.

  Sudėtinė plokštuminė / jungtinė stulpelinė diagrama

 • Pasirinktinis derinys    Ši diagrama leidžia jums sujungti norimas diagramas vienoje diagramoje.

  Pasirinktinio derinio diagrama

Galite naudoti žemėlapio diagramą norėdami palyginti vertes ir rodyti kategorijas geografiniuose regionuose. Naudokite ją, jei savo duomenyse turite geografinių regionų, pvz., šalių / regionų, rajonų, apskričių ar pašto indeksų.

Pvz., Šalys pagal gyventojų skaičių naudoja reikšmes. Reikšmės atspindi bendrą gyventojų skaičių kiekvienoje šalyje ir kiekviena jų pateikiama naudojant pereinantį dviejų spalvų spektrą. Kiekvieno regiono spalvą lemia tai, kurioje spektro vietoje atsiduria jo reikšmė, atsižvelgiant į kitų regionų reikšmes.

„Excel“ žemėlapio diagrama su reikšmių duomenimis

Toliau pateiktame pavyzdyje, Šalys pagal kategoriją, kategorijos rodomos naudojant standartinę legendą grupėms arba priklausomybei rodyti. Kiekvienas duomenų taškas pateikiamas visiškai skirtinga spalva.

„Excel“ žemėlapio diagrama pagal kategoriją

Diagramos tipo keitimas

Jei jau turite diagramą ir tiesiog norite pakeisti jos tipą:

 1. Pasirinkite diagramą, spustelėkite skirtuką Dizainas ir – Keisti diagramos tipą.

  Keisti diagramos tipą

 2. Pasirinkite naują diagramos tipą lauke Keisti diagramos tipą.

Taip pat žr.

Diagramos kūrimas naudojant rekomenduojamas diagramas

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×