MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOSACĪJUMI

MICROSOFT FILMU MIRKĻI

Šie licences nosacījumi ir vienošanās starp Microsoft Corporation (vai kādu tās filiāli — atkarībā no jūsu dzīvesvietas) un jums. Lūdzu, izlasiet tos. Tie attiecas uz iepriekš minēto programmatūru un tās datu nesējiem, kuros to saņēmāt, ja tādi ir. Šie nosacījumi attiecas arī uz jebkuru(-iem) Microsoft

 • atjauninājumiem;
 • papildinājumiem;
 • internetā bāzētajiem pakalpojumiem;
 • atbalsta pakalpojumiem,

kas paredzēti šai programmatūrai, ja vien tiem nav pievienoti citi nosacījumi. Ja ir citi nosacījumi, spēkā ir tie.

Lietojot programmatūru, jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Ja nosacījumiem nepiekrītat, nelietojiet programmatūru.

Kā aprakstīts tālāk, lietojot atsevišķus līdzekļus, jūs piekrītat arī tam, ka noteikta standartizēta datorinformācija tiek pārsūtīta, lai to izmantotu internetā bāzētajos pakalpojumos.

Ja ievērojat šos licences nosacījumus, jums tiek piešķirtas arī tālāk minētās pastāvīgās tiesības.

 1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.
  1. Instalēšana un lietošana Jūs drīkstat instalēt un lietot neierobežotu skaitu programmatūras kopiju ierīcēs.
  2. Iekļautās Microsoft programmas. Programmatūrā ietilpst citas Microsoft programmas. Uz šo programmu lietošanu attiecas šie licences nosacījumi.
 2. PAPILDU LICENCĒŠANAS PRASĪBAS UN/VAI LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

  Multivides elementi un veidnes. Jūs drīkstat kopēt un izmantot attēlus, klipkopas, animācijas, skaņas, mūziku, formas, videoklipus un veidnes, kas iekļautas programmatūrā un ir paredzētas lietošanai dokumentos un projektos, ko veidojat. Jūs drīkstat izplatīt šos dokumentus un projektus nekomerciālos nolūkos. Ja šos multivides elementus vai veidnes vēlaties izmantot citiem nolūkiem, noskaidrojiet, vai tas ir atļauts, tīmekļa vietnē www.microsoft.com/permission.
 3. INTERNETA PAKALPOJUMI. Microsoft kopā ar programmatūru nodrošina interneta pakalpojumus. Microsoft var tos jebkurā brīdī mainīt vai atcelt.
  1. Piekrišana internetā bāzētajiem pakalpojumiem. Programmatūras līdzeklis, kas aprakstīts tālāk veido interneta savienojumu ar korporācijas Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām. Atsevišķos gadījumos jums netiek nosūtīts īpašs paziņojums par savienojuma izveidi. Atsevišķos gadījumos jūs varat izslēgt šos līdzekļus vai tos neizmantot. Papildinformāciju par šiem līdzekļiem skatiet Microsoft atbalsta tīmekļa vietnē. Lietojot šos līdzekļus, jūs piekrītat šīs informācijas pārsūtīšanai. Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums.
   1. Informācija par datoru. Tālāk norādītie līdzekļi izmanto interneta protokolus, kas atbilstošajām sistēmām nosūta informāciju par datoru, piemēram, jūsu interneta protokola adresi, operētājsistēmas tipu, pārlūkprogrammu un lietotās programmatūras nosaukumu un versiju, kā arī tās ierīces valodas kodu, kurā ir instalēta programmatūra. Microsoft šo informāciju izmanto vienīgi tam, lai jūs iegūtu pieeju interneta pakalpojumiem.
    1. Tīmekļa satura līdzekļi. Programmatūrā iekļautie līdzekļi var izgūt radniecīgu saturu no korporācijas Microsoft un piedāvāt to jums. Šie līdzekļi ir, piemēram, klipkopa, veidnes, tiešsaistes apmācība, tiešsaistes palīdzība, palīdzība un lietotņu palīdzība. Jums ir iespēja izvēlēties nelietot šos tīmekļa satura līdzekļus.
   2. Informācijas izmantošana. Mēs drīkstam izmantot informāciju par datoru mūsu programmatūras un pakalpojumu uzlabošanai. Mēs varam arī kopīgot šo informāciju ar citiem, piemēram, aparatūras un programmatūras piegādātājiem. Viņi šo informāciju var izmantot, lai uzlabotu savu produktu darbību, lietojot tos kopā ar Microsoft programmatūru.
  2. Ļaunprātīga internetā bāzēto pakalpojumu izmantošana. Jūs šo pakalpojumu nedrīkstat izmantot nekādā veidā, kas tam varētu kaitēt vai pasliktināt jebkura cita iespējas izmantot šo pakalpojumu. Jūs šo pakalpojumu nedrīkstat izmantot, lai jebkādā veidā mēģinātu iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem pakalpojumiem, datiem, kontiem vai tīkliem.
 4. LICENCES DARBĪBAS JOMA. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums jums piešķir tikai noteiktas tiesības lietot šo programmatūru. Microsoft patur visas pārējās tiesības. Jūs drīkstat lietot programmatūru tikai saskaņā šo līgumu, ja vien spēkā esošie likumi nesniedz jums vairāk tiesību, neraugoties uz šo ierobežojumu. Lietojot programmatūru, jums jāievēro visi programmatūras tehniskie ierobežojumi, kas atļauj to izmantot tikai noteiktos veidos. Jūs nedrīkstat:
  1. bez Microsoft iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izpaust jebkurai trešajai personai jebkādu salīdzinošo testu rezultātus jebkādai programmatūrai;
  2. mēģināt apiet programmatūras tehniskos ierobežojumus;
  3. reversēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot gadījumus, ko īpaši pieļauj spēkā esošā likumdošana, neraugoties uz šo ierobežojumu;
  4. izgatavot vairāk programmatūras kopiju, kā norādīts šajā līgumā vai kā pieļauj spēkā esošā likumdošana, neraugoties uz šo ierobežojumu;
  5. publicēt programmatūru citiem lietotājiem kopēšanai;
  6. izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru;
  7. nodot programmatūru vai šo līgumu kādai trešajai personai; vai
  8. lietot programmatūru komerciāliem programmatūras viesošanas pakalpojumiem.
 5. DUBLĒJUMKOPIJA. Jūs drīkstat izveidot vienu programmatūras dublējumkopiju. To drīkst izmantot tikai programmatūras atkārtotai instalēšanai.
 6. DOKUMENTĀCIJA. Jebkura persona, kas ir pilnvarota piekļūt jūsu datoram vai iekšējam tīklam, drīkst kopēt un izmantot dokumentāciju iekšējiem uzziņas mērķiem.
 7. EKSPORTA IEROBEŽOJUMI. Uz programmatūru attiecas ASV eksporta likumi un noteikumi. Jums jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un noteikumi, kas attiecas uz programmatūru. Šajos likumos ir noteikti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Plašāku informāciju skatiet www.microsoft.com/exporting.
 8. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Tā kā šī programmatūra tiek piedāvāta “tāda, kāda tā ir”, atbalsta pakalpojumi tai var netikt nodrošināti.
 9. PILNA APJOMA LĪGUMS. Šis līgums un nosacījumi par papildinājumiem, atjauninājumiem, interneta pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem, ko izmantojat, veido pilnīgu vienošanos par programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.
 10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.
  1. Amerikas Savienotās Valstis. Ja programmatūru iegādājāties ASV, neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata likumiem, kas attiecas arī uz līguma laušanas pieteikumiem. Jūsu mītnes štata likumiem ir pakļautas visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz štata patērētāju aizsardzības likumiem, negodīgas konkurences likumiem un civiltiesību pārkāpumu likumiem.
  2. Ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Ja programmatūru esat iegādājies kādā citā valstī, uz to attiecas šīs valsts likumi.
 11. JURIDISKAIS SPĒKS. Šis līgums paredz noteiktas tiesības. Saskaņā ar jūsu valsts likumiem jums var būt arī citas tiesības. Jums var būt arī tiesības attiecībā uz personu, no kuras iegādājāties programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums pienākas saskaņā ar jūsu valsts likumiem, ja to neļauj jūsu valsts likumi.
 12. GARANTIJU ATRUNA. Programmatūra tiek licencēta “tāda, kāda tā ir”. Tās lietošanas risks jāuzņemas jums. Microsoft nesniedz nekādas īpašas garantijas, apliecinājumus vai nosacījumus. Saskaņā ar vietējo likumdošanu jums var būt papildu patērētāja tiesības vai likumā noteiktas garantijas, ko šis līgums nevar mainīt. Ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu, Microsoft izslēdz netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu. TIKAI AUSTRĀLIJAI: uz jums attiecas Austrālijas Patērētāju likumā noteiktās garantijas, un neviens no šiem nosacījumiem nav paredzēts šo tiesību ietekmēšanai.
 13. KOMPENSĀCIJU UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. Jūs varat atgūt no korporācijas Microsoft un tās piegādātājiem tikai atlīdzību par tiešajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz 5,00 USD. Jūs nevarat saņemt zaudējumiem, ieskaitot izrietošos zaudējumus, peļņas zaudējumus, īpašos, netiešos vai nejaušos zaudējumus.

  Šis ierobežojums attiecas uz

  • jebko, kas saistīts ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (ieskaitot kodu) trešo personu interneta vietās vai trešo personu programmās; un

  • prasībām par līguma nosacījumu pārkāpumiem pārkāpumu, garantijas, apliecinājuma vai stāvokli, nepārprotamu atbildību, nolaidību vai citiem tiesību pārkāpumiem, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

  Tas ir spēkā arī tad, ja Microsoft zināja vai tai vajadzēja zināt par zaudējumu iespējamību. Minētie ierobežojumi vai izņēmumi var neattiekties uz jums, ja jūsu valsts neļauj noteikt izņēmumus vai ierobežot nejaušos, izrietošos vai citus zaudējumus.

Rekvizīti

Raksta ID: 11574. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 22. jūn.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes