Autortiesību un citi paziņojumi attiecībā uz tālruni Lumia 640 XL Dual SIM

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no reģiona. Microsoft Mobile pēc saviem ieskatiem var mainīt, koriģēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, “KĀDS TAS IR”. IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NE TIEŠAS, NE NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, MICROSOFT MOBILE VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TĪŠIEM, NEJAUŠIEM, TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. MICROSOFT MOBILE PATUR TIESĪBAS BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA VEIKT IZMAIŅAS UN UZLABOJUMUS JEBKURAM NO ŠAJĀ DOKUMENTĀ APRAKSTĪTAJIEM IZSTRĀDĀJUMIEM.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo pušu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir.

Karšu, spēļu, mūzikas un videoklipu lejupielāde, kā arī attēlu un videoklipu augšupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu par datu pārsūtīšanu. Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā Microsoft Mobile izplatītāja.

FCC/MEXICO PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni transition.fcc.gov (angļu valodā). Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Microsoft Mobile nav nepārprotami apstiprinājis, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.


TM © 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības paturētas. Microsoft, Windows, Windows logotips un Lumia ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes. Trešo pušu izstrādājumi/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Bluetooth vārdiskais apzīmējums un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc. un jebkāda šo zīmju izmantošana Microsoft Mobile ir saskaņā ar licenci.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildinformāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no uzņēmuma MPEG LA, LLC. Skatiet www.mpegla.com (angļu valodā).

AptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai viena no tā grupas uzņēmumiem preču zīme, un var tikt reģistrēta vienā vai vairākās jurisdikcijās.
Rekvizīti

Raksta ID: 12856. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 7

Atsauksmes