MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOSACĪJUMI

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Šie licences nosacījumi ir vienošanās starp Microsoft Corporation (vai kādu tās filiāli — atkarībā no jūsu dzīvesvietas) un jums. Lūdzu, izlasiet tos. Tie attiecas uz iepriekš minēto programmatūru un tās datu nesējiem, kuros to saņēmāt, ja tādi ir. Šie nosacījumi attiecas arī uz jebkuru(-iem) Microsoft

  • nākamo programmatūras versiju (tostarp visiem atjauninājumiem vai papildinājumiem);
  • atjauninājumiem;
  • papildinājumiem;
  • internetā bāzētajiem pakalpojumiem;
  • atbalsta pakalpojumiem,

kas paredzēti šai programmatūrai, ja vien tiem nav pievienoti citi nosacījumi. Šādā gadījumā nosacījumi ir spēkā.

Izmantojot programmatūru, jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Ja nosacījumiem nepiekrītat, nelietojiet programmatūru.

Kā aprakstīts tālāk, instalējot vai lietojot programmatūru, jūs piekrītat arī tam, ka validācijas laikā, automātiskas noteiktu atjauninājumu lejupielādes un instalēšanas laikā, kā arī izmantošanai interneta pakalpojumos tiek pārsūtīta noteikta standartizēta datorinformācija.

Ja ievērojat šos licences nosacījumus, jums tiek piešķirtas arī tālāk minētās tiesības.

1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS.

  • Lietošana mājās. Ja esat mājas lietotājs, varat instalēt un lietot neierobežotu programmatūras kopiju skaitu personiskajās ierīcēs, un tās var lietot personas, kas uzturas jūsu mājsaimniecībā.
  • Mazie uzņēmumi. Ja vadāt mazu uzņēmumu, varat instalēt un lietot programmatūru ne vairāk kā desmit (10) ierīcēs uzņēmumā.
  • Ierobežojumi. Programmatūru nedrīkst izmantot valsts vai mācību iestādēm piederošās ierīcēs.
  • Komponentu atdalīšana. Programmatūras komponenti ir licencēti kā vienots produkts. Komponentus nedrīkst atdalīt un instalēt dažādās ierīcēs.
  • Iekļautās Microsoft programmas. Programmatūrā var ietilpt citas Microsoft programmas. Uz šo programmu lietošanu attiecas to licences nosacījumi. 

2. INTERNETA PAKALPOJUMI. Microsoft kopā ar programmatūru nodrošina interneta pakalpojumus. Microsoft var tos jebkurā brīdī mainīt vai atcelt.

  • Piekrišana interneta pakalpojumiem. Programmatūras līdzeklis, kas aprakstīts tālāk un Microsoft Security Essentials paziņojumā par konfidencialitāti, veido savienojumu ar Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām, izmantojot internetu. Atsevišķos gadījumos jums netiek nosūtīts īpašs paziņojums par savienojuma izveidi. Atsevišķos gadījumos jūs varat izslēgt šos līdzekļus vai tos neizmantot. Papildinformāciju par šiem līdzekļiem skatiet vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Lietojot šos līdzekļus, jūs piekrītat šīs informācijas pārsūtīšanai. Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums.

   1. Informācija par datoru. Tālāk norādītie līdzekļi izmanto interneta protokolus, kas atbilstošajām sistēmām nosūta informāciju par datoru, piemēram, jūsu interneta protokola adresi, operētājsistēmas tipu, pārlūkprogrammu un lietotās programmatūras nosaukumu un versiju, kā arī tās ierīces valodas kodu, kurā ir instalēta programmatūra. Microsoft šo informāciju izmanto vienīgi tam, lai jūs iegūtu pieeju interneta pakalpojumiem.
   • Atjauninājumi. Pēc noklusējuma programmatūra automātiski lejupielādē definīciju atjauninājumus. Papildinformāciju skatiet paziņojumā par konfidencialitāti vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Ļaunprogrammatūras noņemšana. Programmatūra ieplānotās skenēšanas laikā un tad, kad atlasāt šo darbību, meklē un noņem noteiktu augstas bīstamības ļaunprogrammatūru (“Ļaunprogrammatūra”) jūsu ierīcē. Kad programmatūra jūsu ierīcē meklē Ļaunprogrammatūru, korporācijai Microsoft tiek nosūtīta atskaite par jebkuru noteikto Ļaunprogrammatūru vai kļūdām, kas rodas Ļaunprogrammatūras meklēšanas laikā, ietverot specifisku informāciju saistībā ar noteikšanu, kļūdām Ļaunprogrammatūras meklēšanas laikā un citu informāciju par jūsu ierīci, kas palīdz uzlabot šo un citus Microsoft produktus un pakalpojumus. Atskaitē nav iekļauta nekāda informācija, ko var izmantot, lai jūs identificētu.
   • Iespējami nevēlama programmatūra. Programmatūra jūsu datorā meklē zemas vai vidējas bīstamības Ļaunprogrammatūru, tostarp, bet ne tikai, spiegprogrammatūru un citu iespējami nevēlamu programmatūru (“Iespējami nevēlama programmatūra”). Programmatūra noņem vai atspējo tikai zemas vai vidējas bīstamības Iespējami nevēlamo programmatūru, ja jūs tam piekrītat. Noņemot vai atspējot šo Iespējami nevēlamo programmatūru, datorā var pārtraukt darboties cita programmatūra, un tā rezultātā var tikt pārkāpta licence citas programmatūras lietošanai datorā, ja šī cita programmatūra instalēja šo Iespējami nevēlamo programmatūru datorā kā nosacījumu šīs citas programmatūras lietošanai. Pirms apstiprināt šīs Iespējami nevēlamās programmatūras noņemšanu, izlasiet citas programmatūras licences līgumus. Izmantojot šo programmatūru, ir iespējams, ka jūs vai sistēma noņem vai atspējo programmatūru, kas nav Iespējami nevēlama programmatūra
   • Dalība Microsoft aktīvās aizsardzības pakalpojumā (MAPS). Microsoft aktīvās aizsardzības pakalpojums (MAPS) ir brīvprātīga vispasaules ļaunprogrammatūras novēršanas kopiena, kas ietver programmas Microsoft Security Essentials lietotājus. Sākotnējās instalēšanas laikā lietotāji pēc noklusējuma tiek pieteikti dalībai pakalpojumā MAPS pamata dalības ietvaros. Pamata dalības ietvaros, ja ir ieslēgta programmatūra, pakalpojums MAPS var ziņot par Ļaunprogrammatūru un citu veidu Iespējami nevēlamo programmatūru korporācijai Microsoft. Ja MAPS atskaitē ir iekļauta detalizēta informācija par Ļaunprogrammatūru vai Iespējami nevēlamo programmatūru, ko programmatūra var noņemt, MAPS lejupielādē jaunāko parakstu, lai novērstu problēmu. MAPS var arī atrast t.s. “aplami pozitīvos” rezultātus (programma, kas sākotnēji identificēta kā Ļaunprogrammatūra, tomēr nav Ļaunprogrammatūra) un izlabot tos. Dažos gadījumos korporācijai Microsoft var tikt nejauši nosūtīta personas informācija. Tomēr Microsoft šo informāciju neizmantos, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums. Papildinformāciju par MAPS un šī līdzekļa nosūtīto informāciju korporācijai Microsoft skatiet paziņojumā par konfidencialitāti vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Kļūdu ziņojumi. Šī programmatūra automātiski sūta kļūdu ziņojumus korporācijai Microsoft ar aprakstiem par to, kuros programmatūras komponentos bija kļūdas. Nekādi faili vai atmiņas izmetes netiek sūtīti, ja vien neizvēlaties tos sūtīt. Papildinformāciju par kļūdu ziņojumiem skatiet vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Programmatūra ieslēdz Windows Update un Microsoft Update automātisko atjaunināšanu. Lai nodrošinātu pareizu pakalpojumu Windows Update un Microsoft Update darbību programmatūrā, pakalpojumiem Windows Update un/vai Microsoft Update periodiski nepieciešami atjauninājumi vai lejupielādes, un lejupielādēšana un instalēšana tiks veikta, par to iepriekš nepaziņojot jums.

    Informācijas izmantošana.
    Mēs varam izmantot informāciju par datoru, kļūdu ziņojumus, CEIP informāciju un atskaites par Ļaunprogrammatūru, lai uzlabotu programmatūru un pakalpojumus. Mēs varam arī kopīgot šo informāciju ar citiem, piemēram, aparatūras un programmatūras piegādātājiem. Viņi šo informāciju var izmantot, lai uzlabotu savu produktu darbību, lietojot tos kopā ar Microsoft programmatūru.


3. LICENCES DARBĪBAS JOMA. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums jums piešķir tikai noteiktas tiesības lietot šo programmatūru. Microsoft patur visas pārējās tiesības. Jūs drīkstat lietot programmatūru tikai saskaņā šo līgumu, ja vien spēkā esošie likumi nesniedz jums vairāk tiesību, neraugoties uz šo ierobežojumu. Lietojot programmatūru, jums jāievēro visi programmatūras tehniskie ierobežojumi, kas atļauj to izmantot tikai noteiktos veidos. Jūs nedrīkstat:

  • mēģināt apiet programmatūras tehniskos ierobežojumus;
  • reversēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot gadījumus, ko īpaši pieļauj spēkā esošā likumdošana, neraugoties uz šo ierobežojumu;
  • izgatavot vairāk programmatūras kopiju, kā norādīts šajā līgumā vai kā pieļauj spēkā esošā likumdošana, neraugoties uz šo ierobežojumu;
  • publicēt programmatūru citiem lietotājiem kopēšanai;
  • izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru;
  • nodot programmatūru vai šo līgumu kādai trešajai personai; vai 
  • lietot programmatūru komerciāliem programmatūras viesošanas pakalpojumiem.

4. DUBLĒJUMKOPIJA. Jūs drīkstat izveidot vienu programmatūras dublējumkopiju. To drīkst izmantot tikai programmatūras atkārtotai instalēšanai.

5. DOKUMENTĀCIJA. Jebkura persona, kas ir pilnvarota piekļūt jūsu datoram vai iekšējam tīklam, drīkst kopēt un izmantot dokumentāciju iekšējiem uzziņas mērķiem.

6. PĀRSŪTĪŠANA UZ CITU IERĪCI. Varat atinstalēt programmatūru un instalēt to citā ierīcē savai lietošanai. Šo licenci nedrīkst kopīgot vairākās ierīcēs.

7. EKSPORTA IEROBEŽOJUMI. Uz programmatūru attiecas ASV eksporta likumi un noteikumi. Jums jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un noteikumi, kas attiecas uz programmatūru. Šajos likumos ir noteikti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. 

8. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Tā kā šī programmatūra tiek piedāvāta “tāda, kāda tā ir”, atbalsta pakalpojumi tai var netikt nodrošināti.

9. PILNA APJOMA LĪGUMS. Šis līgums un nosacījumi par papildinājumiem, atjauninājumiem, interneta pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem, ko izmantojat, veido pilnīgu vienošanos par programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.

10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

  • Amerikas Savienotās Valstis. Ja programmatūru iegādājāties ASV, neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata likumiem, kas attiecas arī uz līguma laušanas pieteikumiem. Jūsu mītnes štata likumiem ir pakļautas visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz štata patērētāju aizsardzības likumiem, negodīgas konkurences likumiem un civiltiesību pārkāpumu likumiem. 
  • Ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Ja programmatūru esat iegādājies kādā citā valstī, uz to attiecas šīs valsts likumi.

11. JURIDISKAIS SPĒKS. Šis līgums paredz noteiktas tiesības. Saskaņā ar jūsu valsts likumiem jums var būt arī citas tiesības. Jums var būt arī tiesības attiecībā uz personu, no kuras iegādājāties programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums pienākas saskaņā ar jūsu valsts likumiem, ja to neļauj jūsu valsts likumi.

 12. GARANTIJU ATRUNA. Programmatūra tiek licencēta “tāda, kāda tā ir”. Tās lietošanas risks jāuzņemas jums. Microsoft nesniedz nekādas īpašas garantijas, apliecinājumus vai nosacījumus. Saskaņā ar vietējo likumdošanu jums var būt papildu patērētāja tiesības, ko šis līgums nevar mainīt. Ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu, Microsoft izslēdz netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un intelektuālā īpašuma tiesību neaizskaršanu. TIKAI AUSTRĀLIJAI: Uz jums attiecas Austrālijas Patērētāju likumā noteiktās garantijas, un neviens no šiem nosacījumiem nav paredzēts šo tiesību ietekmēšanai.

KOMPENSĀCIJU UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. Jūs varat atgūt no korporācijas Microsoft un tās piegādātājiem tikai atlīdzību par tiešajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz 5,00 USD. Jūs nevarat saņemt atlīdzību ne par kādiem citiem zaudējumiem, tostarp par izrietošiem zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, īpašiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem.
Šis ierobežojums attiecas uz: 

 • visu, kas saistīts ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (tostarp kodu) trešo personu interneta vietnēs vai trešo personu programmās; 
 • pieteikumiem par līguma laušanu, garantijas laušanu, garantiju vai nosacījumu, nepārprotamu atbildību, nolaidību vai citiem pārkāpumiem, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

Tas ir spēkā arī tad, ja korporācija Microsoft zināja vai tai vajadzēja zināt par zaudējumu iespējamību. Minētie ierobežojumi vai izņēmumi var neattiekties uz jums, ja jūsu valsts neļauj noteikt izņēmumus vai ierobežot nejaušos, izrietošos vai citus zaudējumus.
 

Rekvizīti

Raksta ID: 13752. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 19. jūl.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes