Kā pārvērst grādu/minūšu/sekunžu leņķus decimālos leņķos (vai no tiem) programmā Excel

Attiecas uz: Microsoft Office Excel 2003Excel 2010Microsoft Office Excel 2007

K O P S A V I L K U M S


Leņķu mērījumi parasti tiek izteikti tādās vienībās kā grādi, minūtes un sekundes (DMS). Viens grāds ir vienāds ar 60 minūtēm, un viena minūte ir vienāda ar 60 sekundēm. Lai vienkāršotu dažus matemātiskos aprēķinus, iespējams, vēlēsieties izteikt leņķu mērījumus grādos un grādu decimāldaļskaitļos.

Šajā rakstā ir ietverts pielāgotas funkcijas paraugs, kuru varat izmantot, lai pārvērstu grādu vērtības, kas tiek saglabātas decimālā formātā, uz DMS vērtībām, kas tiek saglabātas teksta formātā, un funkcijas paraugs, kas pārvērš DMS vērtību grādu vērtībā, kas tiek saglabāta decimālā formātā.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A


Microsoft piedāvā programmēšanas paraugus tikai kā piemērus, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar netiešām garantijām, kas attiecas uz piemērotību pārdošanai vai piemērotību kādam mērķim. Šis raksts paredzēts lietotājiem, kas pārzina aprakstīto programmēšanas valodu un rīkus, kas tiek izmantoti procedūru izveidei un atkļūdošanai. Microsoft atbalsta speciālisti var palīdzēt izskaidrot kādas noteiktas procedūras funkcionalitāti, taču viņi nemainīs šos piemērus, lai tos padarītu skaidrākus, un neveidos jaunas procedūras, kas atbilstu īpašām vajadzībām.
Ja jūsu pieredze programmēšanā ir ierobežota, ieteicams sazināties ar Microsoft sertificēto partneri vai Microsoft konsultāciju pakalpojumu speciālistu. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet šīs Microsoft vietnes:

Microsoft sertificēti partneri — https://partner.microsoft.com/global/30000104

Microsoft konsultāciju pakalpojumi — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice/lv

Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamām atbalsta iespējām un to, kā sazināties ar korporāciju Microsoft, apmeklējiet šādu Microsoft vietni:http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=lv-lv

Decimālu grādu pārvēršana grādos/minūtēs/sekundēs

Tālāk norādītā Microsoft Visual Basic for Applications pielāgotā funkcija pieņem leņķi, kas formatēts kā decimāla vērtība, un pārvērš to teksta vērtībā, kas tiek parādīta grādos, minūtēs un sekundēs.

Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant
With Application
'Set degree to Integer of Argument Passed
Degrees = Int(Decimal_Deg)
'Set minutes to 60 times the number to the right
'of the decimal for the variable Decimal_Deg
Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60
'Set seconds to 60 times the number to the right of the
'decimal for the variable Minute
Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")
'Returns the Result of degree conversion
'(for example, 10.46 = 10~ 27 ' 36")
Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _
& Seconds + Chr(34)
End With
End Function
Lai lietotu šo funkciju, izveidojiet pārveidošanas formulu, kā redzams tālāk atrodamajā piemērā.
 1. Palaidiet programmu Excel un nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F11, lai palaistu Visual Basic redaktoru.
 2. Izvēlnē Ievietot noklikšķiniet uz Modulis.
 3. Moduļu lapā ievadiet iepriekš aprakstītās pielāgotās funkcijas Convert_Degree koda paraugu.
 4. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F11, lai atgrieztos programmā Excel.
 5. Šūnā A1 ierakstiet 10,46.
 6. Šūnā A2 ierakstiet šādu formulu:
  =Convert_Degree(A1)


  Formula atgriež šādu vērtību: 10°27'36"

Grādu/minūšu/sekunžu pārvēršana decimālskaitļu grādu vērtībās

Tālāk norādītā Microsoft Visual Basic for Applications pielāgotā funkcija pieņem teksta virkni ar grādiem, minūtēm, un sekundēm, kas formatētas precīzi tādā pašā formātā, kādu atgriež funkcija Convert_Degree (piemēram, 10° 27' 36"), un pārvērš to atpakaļ uz leņķi, kas formatēts kā decimāla vērtība. Tas ir tieši pretēji pielāgotajai funkcijai Convert_Degree.

BRĪDINĀJUMS. Šī pielāgotā funkcija nedarbojas, ja arguments Degree_Deg argument nav norādīts šādā formātā:
<grādi>° <minūtes>' <sekundes>"
(pat ja sekunžu vērtība ir 0).
Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double
' Declare the variables to be double precision floating-point.
Dim degrees As Double
Dim minutes As Double
Dim seconds As Double
' Set degree to value before "°" of Argument Passed.
degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") - 1))
' Set minutes to the value between the "°" and the "'"
' of the text string for the variable Degree_Deg divided by
' 60. The Val function converts the text string to a number.
minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") + 2, _
InStr(1, Degree_Deg, "'") - InStr(1, Degree_Deg, _
"°") - 2)) / 60
' Set seconds to the number to the right of "'" that is
' converted to a value and then divided by 3600.
seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "'") + _
2, Len(Degree_Deg) - InStr(1, Degree_Deg, "'") - 2)) _
/ 3600
Convert_Decimal = degrees + minutes + seconds
End Function
Lai lietotu šo funkciju, izveidojiet pārveidošanas formulu, kā redzams tālāk atrodamajā piemērā.
 1. Palaidiet programmu Excel un nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F11, lai palaistu Visual Basic redaktoru.
 2. Izvēlnē Ievietot noklikšķiniet uz Modulis.
 3. Moduļu lapā ievadiet iepriekš aprakstītās pielāgotās funkcijas Convert_Decimal koda paraugu.
 4. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F11, lai atgrieztos programmā Excel.
 5. Šūnā A1 ievadiet šādu formulu:
  =Convert_Decimal("10° 27' 36""")
  PIEZĪME. Šīs formulas argumenta beigās ir jāievada trīs pēdiņas ("""), lai līdzsvarotu pēdiņas, kas norāda sekundes, un pēdiņas, kas norāda teksta virkni. Šūnu atsaucei nav nepieciešamas pēdiņas.
 6. Formula atgriež šādu vērtību: 10,46