Attālās palīdzības atbalsta saņemšana no Microsoft

Izmantojot Microsoft attālās palīdzības atbalstu, citā atrašanās vietā esošs Microsoft atbalsta dienesta speciālists var skatīt jūsu datora ekrānā redzamo informāciju un darboties jūsu datorā, izmantojot drošu savienojumu.

Lietojot Microsoft nodrošināto attālās palīdzības atbalstu, jūs piekrītat tam, ka šīs sesijas laikā atbalsta speciālists drīkst palaist ierakstīšanas funkciju. Tādējādi tiek ierakstīta jūsu saziņa, kas tiek reģistrēta attālās palīdzības sesijas žurnālā. Jūs varat pieprasīt, lai pēc sesijas jums uz e-pastu tiktu nosūtīta saite uz šo ierakstu. Ja nevēlaties, lai tiktu veikta ierakstīšana, lūdzu, nepiekrītiet tālāk pieejamajam Microsoft līgumam.

Microsoft pakalpojumu līgums

RITINOT AR KURSORU ŠĪ LĪGUMA TEKSTĀ UN NOKLIKŠĶINOT UZ “PIEKRĪTU”, JŪS PIEŅEMAT UN PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMUS, TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMU UN ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IZKLĀSTĪTO POLITIKU, KAS IEKĻAUTI LĪGUMĀ UN IR TĀ NEATŅEMAMAS DAĻAS.

JŪS ARĪ APLIECINĀT, KA ESAT IZLASĪJIS UN SAPROTAT VISUS ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMUS. GADĪJUMĀ, JA RODAS PRETRUNAS STARP ŠO UN JŪSU PAŠREIZĒJO MICROSOFT PAKALPOJUMU LĪGUMU (JA TĀDS PASTĀV), SPĒKĀ IR PAŠREIZĒJĀ MICROSOFT PAKALPOJUMU LĪGUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI. LAI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ VARĒTU IEGĀDĀTIES MICROSOFT PAKALPOJUMUS, JUMS JĀPIEKRĪT ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM.

Šis Microsoft pakalpojumu līgums (turpmāk tekstā — „līgums”) tiek noslēgts starp juridisku personu, kas pasūta pakalpojumus (turpmāk tekstā — „jūs” vai „jūsu”), un tuvāko valsts vai reģiona Microsoft filiāli, ja vien 9.  sadaļā nav noteikts citādi (turpmāk tekstā — „mēs”, „mūs”, „mums” vai „mūsu”). „Filiāle”ir jebkura juridiska persona, kas pieder jums vai mums, kam piederat jūs vai mēs, vai kuras īpašumtiesības pieder gan jums, gan mums. “Īpašumtiesības” nozīmē vairāk nekā 50% īpašumtiesību.

Noteikumi un nosacījumi

1. PAKALPOJUMI. Mēs piekrītam veikt visas komerciāli pamatotās darbības, lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar pakalpojumu tīmekļa vietnē aprakstīto kārtību ( citiem vārdiem — „pakalpojumu sniegšanas rokasgrāmatu”). Pakalpojumu sniegšanas rokasgrāmatas tīmekļa vietnes URL ir: http://support.microsoft.com. Ja kāda iemesla dēļ URL tiek mainīta, mēs nodrošināsim jums jaunu URL pēc pieprasījuma. Mūsu spēja sniegt pakalpojumus ir atkarīga no jūsu pilnīgas un savlaicīgas sadarbības, kā arī sniegtās informācijas precizitātes un pilnīguma.

2. ĪPAŠUMTIESĪBAS UN LICENCE

a Labojumi. Mēs jums piešķiram neekskluzīvu, pastāvīgu, pilnībā apmaksātu licenci mūsu vai mūsu pilnvarotās personas nodrošināto labojumu lietošanai un pavairošanai tikai uzņēmuma iekšējām darbībām. Labojumi nav paredzēti tālākpārdošanai vai izplatīšanai nesaistītām trešajām pusēm. Izņemot gadījumus, ja šajā līgumā ir norādīts citādi, uz labojumiem piešķirtajām licences tiesībām attiecas konkrētā produkta licences līgums vai, ja labojums nav paredzēts konkrētam produktam, jebkuri citi mūsu sniegtie lietošanas noteikumi. Lietojot produktu, jāievēro tā licences līguma nosacījumi. Jūs esat atbildīgs par jebkuru produkta licencēšanas maksas segšanu. „Produkts(i)” ir visi datora kodi, tīmekļa pakalpojumi vai materiāli, kuri satur komerciāli izlaistus, pirmsizlaides vai beta versijas produktus (licencētus maksas un bezmaksas produktus) un no tiem atvasinātos produktus, ko mēs vai mūsu pilnvarotā persona padarījusi pieejamus licencēšanai un ko esam publicējuši mēs, mūsu filiāles vai trešā puse. „Labojumi” ir produktu labojumi, ko esam izlaiduši vispārējā kārtībā (piemēram, komerciālu produktu servisa pakotnes) vai ko mēs vai mūsu pilnvarotā persona nodrošina jums, sniedzot pakalpojumus (piemēram, pagaidu risinājumus, ielāpus, operatīvos labojumus, atjauninājumus, kļūdu labojumus, beta labojumus un beta būvējumus), kā arī šo produktu atvasinājumi. Jūs nedrīkstat jums piegādātos labojumus modificēt, dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt, mainīt to failu nosaukumus vai kombinēt ar kāda cita izstrādātāja, kas nav Microsoft, datora kodu.

b Iepriekšējs darbs. Visas tiesības uz jebkuru ar datora kodu saistītu vai nesaistītu rakstveida materiālu (turpmāk tekstā — „materiāli”), ko mēs vai mūsu filiāles vai arī jūs, vai jūsu filiāles izstrādājušas vai citādi ieguvušas, neatkarīgi no šī līguma („iepriekšējs darbs”) paliek vienīgi tās puses īpašumā, kas nodrošina šo iepriekšēju darbu. Lai varētu sniegt pakalpojumus, katra puse piešķir otrai pusei (un, ja nepieciešams, mūsu līgumdarbiniekiem) pagaidu neekskluzīvo licenci tās iepriekšēja darba lietošanai, pavairošanai un modificēšanai tikai uz pakalpojumu sniegšanas laiku. Mēs piešķiram jums neekskluzīvu, pastāvīgu, pilnībā apmaksātu licenci, kas ļauj lietot, pavairot un modificēt (ja piemērojams) mūsu iepriekšēju darbu (tādā veidā, kādā šis darbs jums piegādāts), izņemot produktus, ko mēs atstājam jūsu rīcībā pēc pakalpojuma sniegšanas beigām, lai to izmantotu kopā ar jebkuriem izstrādātajiem produktiem (ja piemērojams). Piešķirtās licences tiesības izmantot mūsu iepriekšēju darbu paredzētas tikai iekšējai lietošanai jūsu uzņēmumā, un tās nedrīkst pārdot tālāk vai izplatīt nesaistītām trešajām pusēm.

c Izstrādātie produkti. Mēs piešķiram jums neekskluzīvas, pastāvīgas tiesības lietot, pavairot un modificēt jebkādu datora kodu vai materiālus (izņemot labojumus un iepriekšēju darbu), ko mēs atstājam jūsu rīcībā pēc pakalpojumu sniegšanas beigām (turpmāk tekstā — „izstrādātie produkti”), tikai jūsu uzņēmuma iekšējai lietošanai. Izstrādātie produkti nav paredzēti tālākpārdošanai vai izplatīšanai nesaistītām trešajām pusēm.

d Parauga kods. Papildus sadaļā „Izstrādātie produkti” izklāstītajām tiesībām jums piešķirtas arī neekskluzīvas, pastāvīgas tiesības pavairot un izplatīt jebkura datora koda objektkoda formu, ko esam izmantojuši ilustrācijas nolūkā (turpmāk tekstā — „parauga kods”), ja piekrītat: (i) neizmantot mūsu nosaukumu, logotipu vai preču zīmes, lai pārdotu savu datorproduktu, kurā ir iegults parauga kods; (ii) iekļaut derīgu autortiesību norādi savā datorproduktā, kurā iegults parauga kods; (iii) nodrošināt, aizsargāt un aizstāvēt mūs un mūsu piegādātājus pret jebkādām pretenzijām vai tiesas prāvām, ieskaitot maksu par advokāta pakalpojumiem, kas radušās saistībā ar jūsu izmantoto vai izplatīto parauga kodu.

e Atvērtā koda licences ierobežojumi. Tā kā dažu trešo pušu licences nosacījumi paredz, ka datora kodam ir jābūt publiski (i) pieejamam trešajām pusēm kā pirmkodam; (ii) licencētam trešajām pusēm atvasinātu darbu veikšanai vai (iii) bez maksas izplatāmam trešajām pusēm (kopā — „atvērtā koda licences nosacījumi”), licences tiesības, ko katra puse ir piešķīrusi attiecībā uz jebkuru datora kodu (vai jebkuru ar to saistītu intelektuālo īpašumu), neietver nekādu licenci, tiesības, atļaujas vai pilnvaras iekļaut, modificēt, kombinēt un/vai izplatīt šo datora kodu kopā ar jebkuru citu datora kodu tādā veidā, kas pakļauj otras puses datora kodu atvērtā koda licences nosacījumiem.

Turklāt katra puse apņemas nenodot otrai pusei datora kodu, uz ko attiecas atvērtā koda licences nosacījumi.

f Filiāļu tiesības. Jūs drīkstat piešķirt savām filiālēm apakšlicenci, kas nodrošina šajā sadaļā izklāstītās tiesības, bet jūsu filiāles nedrīkst piešķirt šādas apakšlicences, un tās drīkst izmantot šīs tiesības tikai atbilstoši šajā līgumā minētajiem licences noteikumiem.

g Tiesību paturēšana. Visas tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajā sadaļā, tiek paturētas.

3. KONFIDENCIALITĀTE. Šī līguma noteikumi un nosacījumi ir konfidenciāli, un saņēmēja puse apņemas neizpaust trešajām pusēm nekādu informāciju, ko kāda no pusēm uzskata par „konfidenciālu” un/vai uz ko attiecas „īpašumtiesības”, vai kas, ņemot vērā visus apstākļus, uzskatāma par konfidenciālu un/vai tādu, uz ko attiecas īpašumtiesības (turpmāk tekstā —„konfidenciāla informācija”), bez tiešas otras puses piekrišanas, izņemot šajā līgumā paredzētos gadījumos, 5 (piecus) gadus pēc tā publiskošanas. Šīs konfidencialitātes saistības neattiecas uz informāciju: (i) ko saņēmēja puse ir uzzinājusi no cita avota, nevis izpaudējas puses, un kas nav iegūta, pārkāpjot konfidencialitātes saistības ar izpaudēju pusi, (ii) kura ir vai kļūst publiski pieejama citādi, nevis saņēmējai pusei pārkāpjot saistības, (iii) kas radusies saņēmējas puses neatkarīga darba rezultātā. Mēs drīkstam izmantot jebkādu tehnisku informāciju, ko esam ieguvuši, sniedzot ar saviem produktiem saistītus pakalpojumus, lai risinātu un novērstu problēmas, uzlabotu produktu funkcionalitāti un izstrādātu labojumus, kā arī nodrošinātu mūsu zināšanu bāzi. Mēs piekrītam neatklāt jūsu personību un neatklāt konfidenciālu informāciju par jums nevienā zināšanu bāzes materiālā.

4. GARANTIJAS, TIESĪBU ATRUNA

a GARANTIJU ATTEIKUMS. CIKTĀL TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA, MĒS ATSAKĀMIES UN IZSLĒDZAM VISUS PAZIŅOJUMUS, GARANTIJAS UN TIEŠUS, NETIEŠUS VAI AR LIKUMU NOTEIKTUS NOSACĪJUMUS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR PAZIŅOJUMIEM, GARANTIJĀM VAI TIESĪBU NOSACĪJUMIEM, TIESĪBU IEVĒROŠANU, APMIERINOŠU STĀVOKLI VAI KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM MŪSU SNIEGTIEM PAKALPOJUMIEM, CITIEM MATERIĀLIEM VAI INFORMĀCIJU.

b Vietējās likumdošanas piemērošana. Ja spēkā esošie likumi satur jebkādus netiešus noteikumus, kas ir pretrunā ar šī līguma izņēmumiem un ierobežojumiem, tad jūsu saņemamā kompensācija tiek ierobežota atbilstoši likumos maksimāli pieļautajam apjomam. Kompensācija par sniegtajiem pakalpojumiem var būt (i) atkārtoti sniegts pakalpojums vai arī (ii) atkārtoti sniegto pakalpojumu izmaksu (ja tādas ir) segšana; kompensācija par precēm var būt (i) preču apmaiņa vai (ii) preču defektu novēršana. Mēs nosakām kārtību, kādā tiks nodrošinātas šīs ierobežotās kompensācijas.

5. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS, IZŅĒMUMI. CIKTĀL TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA: 1) MŪSU KOPĒJĀ ATBILDĪBA SNIEDZAS TIKAI LĪDZ SUMMAI, KO ESAT SAMAKSĀJUŠI PAR PAKALPOJUMIEM, NEATKARĪGI NO JŪSU PRETENZIJU IEMESLA; 2) NEVIENA NO PUSĒM NAV ATBILDĪGA OTRAS PUSES PRIEKŠĀ PAR KĀDIEM IZRIETOŠIEM, ĪPAŠIEM, NETIEŠIEM VAI NEJAUŠIEM KAITĒJUMIEM, PEĻŅAS VAI BIZNESA IESPĒJU ZUDUMIEM, PAR JEBKURU AR ŠO LĪGUMU SAISTĪTU JAUTĀJUMU, PAR KĀDIEM MŪSU SNIEGTIEM PAKALPOJUMIEM, CITIEM MATERIĀLIEM VAI INFORMĀCIJU PAT TAD, JA IR SAŅEMTS BRĪDINĀJUMS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU VAI ŠĪ IESPĒJAMĪBA BIJUSI PAREDZAMA; 3) GADĪJUMĀ, JA ŠIE PAKALPOJUMI VAI JEBKĀDI PAKALPOJUMI JUMS IR SNIEGTI BEZ MAKSAS, MŪSU KOPĒJĀ ATBILDĪBA PRET JUMS NEPĀRSNIEDZ 5,00 ASV DOLĀRUS VAI EKVIVALENTU SUMMU VIETĒJĀ VALŪTĀ. ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS NEATTIECAS UZ ABU PUŠU ATBILDĪBU VIENAI PRET OTRU PAR KONFIDENCIALITĀTES SAISTĪBU UN OTRAS PUSES INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPŠANU VAI, KRĀPŠANAS GADĪJUMĀ, RUPJU NEUZMANĪBU VAI TĪŠU PĀRKĀPUMU, VAI ARĪ ŠĪS PUSES NEUZMANĪBAS IZRAISĪTU NĀVI VAI TRAUMĀM. TĀ KĀ DAŽĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS ATTEIKTIES NO ATBILDĪBAS VAI IEROBEŽOT TO PAR IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM KAITĒJUMIEM, IEPRIEKŠ MINĒTAIS UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

6. NODOKĻI. Summas, kas jums jāmaksā mums atbilstoši šī līguma noteikumiem, neietver nekādus citu valstu, ASV federālos, pavalsts, provinces, vietējos, pašvaldību vai citus valdības noteiktus nodokļus (tostarp bez ierobežojuma visus piemērojamos pievienotās vērtības, pārdošanas vai izmantošanas nodokļus), par kuru nomaksu līdz ar šī līguma saistību uzņemšanos esat atbildīgs tikai jūs. Mēs neesam atbildīgi par nodokļiem, kuru nomaksa ir jūsu pienākums. Par visu šādu nodokļu nomaksu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar peļņas vai ienākumu nodokļiem, franšīzes nodokļiem un/vai īpašuma nodokļiem) esat atbildīgs jūs.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA. Jebkura no pusēm var izbeigt šī līguma darbību, ja otra puse (i) 30 kalendāro dienu laikā pēc būtiska saistību pārkāpšanas vai nepildīšanas gadījuma konstatēšanas nenovērš radušās sekas vai (ii) pārsniedz kāda no rēķiniem apmaksas termiņu par vairāk kā 60 kalendārām dienām. Jūs apņematies samaksāt visus maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem un segt to izmaksas.

8. CITI NOTEIKUMI. Šis līgums ietver pilnīgu pušu vienošanos par tā priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās un vienlaicīgās vienošanās. Visi paziņojumi, pilnvaras un pieprasījumi attiecībā uz šo līgumu ir jānosūta pa pastu, ar kurjeru vai pa faksimilu uz abu pušu norādītajām adresēm. Paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem datumā, kas redzams pasta, kurjerpasta vai faksa saņemšanas apstiprinājumā. Jūs nedrīkstat nodot šo līgumu citām pusēm bez mūsu rakstiskas piekrišanas, šāda piekrišana netiks nepamatoti kavēta. Jūs un mēs apņemamies ievērot visus starptautiskos un vietējos likumus, kas attiecināmi uz šo līgumu. Ja pakalpojumu iegāde tiek veikta Amerikas Savienotajās Valstīs, uz šo līgumu attiecināma Vašingtonas pavalsts likumdošana, bet, ja tā veikta jebkurā Eiropas, Tuvo Austrumu vai Āfrikas („ETAĀ") valstī vai reģionā, piemērojama Īrijas likumdošana vai arī attiecīgās jurisdikcijas, kur atrodas pakalpojumus sniedzošā filiāle, likumdošana, ja pakalpojumu iegāde veikta ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai ETAĀ valstīm.  Jebkurš ar šo līgumu saistīts jautājums jāizskata federālajā vai Vašingtonas pavalsts tiesā, ja pakalpojumu iegāde veikta Amerikas Savienotajās Valstīs, Īrijas tiesā, ja pakalpojumu iegāde notikusi kādā no ETAĀ valstīm vai reģioniem, vai tās jurisdikcijas tiesā, kurā atrodas pakalpojumus sniedzošā filiāle, ja pakalpojumu iegāde veikta ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai ETAĀ valstīm. Tomēr tas neliedz nevienai no pusēm jebkurā atbilstošā jurisdikcijā panākt tiesas spriedumu, kas aptur darbības, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības vai konfidencialitātes saistības. Šī līguma sadaļas par lietošanas ierobežojumiem, maksājumiem, konfidencialitāti, īpašumtiesībām un licencēm, garantiju atteikumu, atbildības ierobežojumiem, līguma izbeigšanu un citiem ar šo līgumu saistītiem jautājumiem, paliek spēkā arī pēc līguma izbeigšanas vai tā termiņa beigām. Ja tiesa atzīst kādu no šī līguma nosacījumiem par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, pārējie nosacījumi saglabājas pilnā spēkā, un pusēm līgumā jāveic grozījumi, lai minētais pants stātos spēkā, ciktāl tas iespējams. Atbrīvojums no jebkura šī līguma pārkāpuma nav uzskatāms par atbrīvojumu no jebkura cita pārkāpuma, un atbrīvojums stājas spēkā tikai tad, ja ir noformēts rakstiski un to parakstījis pilnvarots atbrīvotājas puses pārstāvis. Neraugoties uz jebkuru samaksāto summu, neviena no pusēm nav atbildīga par darba izpildes aizkavēšanu vai neizpildīšanu, ja to ir izraisījis cēlonis, ko puses nevar kontrolēt. Puses ir vienojušās, ka šis līgums tiek sagatavots angļu valodā. C’est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.

9. KORPORĀCIJAS MICROSOFT LĪGUMSLĒDZĒJA JURIDISKĀ PERSONA. Korporācijas Microsoft līgumslēdzēja juridiskā persona ir Microsoft Regional Sales Corporation, ja atrodaties kādā no tālāk minētajām valstīm:Austrālija, Bangladeša, Honkonga, Indija, Indonēzija, Koreja, Malaizija, Jaunzēlande, Filipīnas, Singapūra, Šrilanka, Taivāna, Taizeme un Vjetnama. Korporācijas Microsoft līgumslēdzēja juridiskā persona ir Microsoft Ireland Operations, Limited, ja atrodaties kādā no Eiropas, Tuvo Austrumu vai Āfrikas valstīm.

2007. gada WW. jūnijs

MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOSACĪJUMI

Šie licences nosacījumi ir līgums, ko esat noslēdzis ar Microsoft Corporation (vai atbilstoši jūsu dzīvesvietai kādu no tās filiālēm). Lūdzu, izskatiet tos. Tie attiecas uz iepriekš norādīto programmatūru, tostarp uz jebkādiem saņemtajiem multivides materiāliem (ja tādi ir). Šie nosacījumi attiecas arī uz jebkādiem Microsoft

 • atjauninājumiem,
 • papildinājumiem,
 • interneta pakalpojumiem un
 • atbalsta pakalpojumiem,

kas tiek nodrošināti šīs programmatūras vajadzībām, izņemot gadījumus, kad šiem vienumiem ir noteikti citi nosacījumi. Šādā gadījumā ir spēkā attiecīgie nosacījumi.
Izmantojot šo programmatūru, jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Ja tiem nepiekrītat, lūdzu, neizmantojiet šo programmatūru.
Kā norādīts tālāk, izmantojot atsevišķus līdzekļus, jūs piekrītat arī noteiktas datora standarta informācijas pārraidīšanai interneta pakalpojumu vajadzībām.

Ja piekrītat šiem licences nosacījumiem, uz jums attiecas tālāk norādītās tiesības.

1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS. Jūs ierīcē drīkstat instalēt un lietot vienu programmatūras kopiju.

2. LICENCES DARBĪBAS APJOMS. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums jums piešķir tikai noteiktas programmatūras lietošanas tiesības. Microsoft patur visas pārējās tiesības. Izņemot gadījumus, kad, neskatoties uz šo ierobežojumu, jums ar likumu ir piešķirtas papildu tiesības, jūs drīkstat uzmantot šo programmatūru tikai šajā līgumā tieši atļautajā veidā. Šajā procesā jums ir jāievēro visi programmatūrā norādītie tehniskie ierobežojumi, kas atļauj lietot programmatūru tikai noteiktos veidos.
Jūs nedrīkstat:
 • jebkurai trešajai pusei izpaust jebkādu programmatūras procesu mērījumu testu rezultātus, iepriekš nesaņemot rakstisku Microsoft atļauju;
 • apiet jebkādus programmatūrā noteiktos tehniskos ierobežojumus;
 • dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot gadījumus, kad un tikai tādā mērā, kādā tas atļauts spēkā esošajos likumos, neskatoties uz šo ierobežojumu;
 • publicēt programmatūru, lai to varētu kopēt citas personas;
 • izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru;
 • nodot programmatūru vai šo līgumu jebkurai trešajai pusei; vai
 • izmantot programmatūru komerciālu programmatūras viesošanas pakalpojumu vajadzībām.

3. DUBLĒJUMKOPIJA. Jūs drīkstat izveidot vienu šīs programmatūras dublējumkopiju. To drīkst izmantot tikai programmatūras atkārtotai instalēšanai.

4. DOKUMENTĀCIJA. Jebkura persona, kurai ir derīga piekļuve jūsu datoram vai iekšējam tīklam, drīkst kopēt un izmantot dokumentāciju jūsu iekšējām, uzziņu vajadzībām.

5. EKSPORTA IEROBEŽOJUMI. Programmatūras lietojumu nosaka ASV eksporta likumi un noteikumi. Jums ir jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un noteikumi, kas attiecas uz programmatūru. Šajos likumos ir noteikti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet šeit: www.microsoft.com/exporting.

6. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Tā kā šī programmatūra tiek piedāvāta „tāda, kāda tā ir”, tai netiek nodrošināti atbalsta pakalpojumi.

7. PILNĪGA VIENOŠANĀS. Šis līgums, kā arī jūsu izmantoto papildinājumu, atjauninājumu, interneta pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu nosacījumi ir pilnīga vienošanās attiecībā uz programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.

8. PIEMĒROJAMIE LIKUMI.

a) Savienotajās Valstīs. Ja šo programmatūru iegādājāties Savienotajās Valstīs, šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata likumiem, kas attiecas arī uz tā laušanas prasībām neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās. Visas pārējās prasības, tostarp ar patērētāju aizsardzības likumiem, negodīgas konkurences likumiem un civiltiesību pārkāpumu likumiem saistītās prasības, ir pakļautas tā ASV štata likumiem, kurā dzīvojat.
b) Ārpus Savienotajām Valstīm. Ja šo programmatūru iegādājāties jebkurā citā valstī, ir spēkā attiecīgās valsts likumi.

9. TIESISKĀS SEKAS. Šajā līgumā ir aprakstītas noteiktas juridiskās tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas noteiktas jūsu valsts likumos. Jums var būt arī citas tiesības attiecībā pret personu, no kuras iegādājāties programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas ir noteiktas jūsu valsts likumos, ja vien jūsu valsts likumos nav atļauts tās mainīt.

10. GARANTIJAS ATRUNA. Šī programmatūra tiek licencēta „tāda, kāda tā ir”. Jūs uzņematies ar tās lietošanu saistītos riskus. Microsoft nesniedz nekādas īpašas garantijas, garantijas vai nosacījumus. Jums var būt papildu patērētāja tiesības, kas noteiktas jūsu valsts likumos, un šīs līgums tās nevar mainīt. Ja tas nav pretrunā ar vietējiem likumiem, Microsoft izslēdz netiešās garantijas attiecībā uz piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību ievērošanu.

11. KOMPENSĀCIJU UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. No Microsoft un tās piegādātājiem jūs varat atgūt tikai atlīdzību par tiešajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz 5 USD. Jūs nevarat saņemt atlīdzību ne par kādiem citiem zaudējumiem, tostarp izrietošiem zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, īpašiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem.
Šis ierobežojums attiecas uz:

 • jebkādiem ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (tostarp kodu) trešo pušu interneta vietnēs vai ar trešo pušu programmām saistītiem aspektiem; un
 • prasībām saistībā ar līguma laušanu, garantijas laušanu, garantiju vai nosacījumiem, nepārprotamu atbildību, nolaidību vai citiem pārkāpumiem spēkā esošo likumu robežās.
Tas ir spēkā arī gadījumos, kad korporācija Microsoft ir zinājusi vai tai būtu bijis jāzina par šādu zaudējumu iespējamību. Dažās valstīs netiek atļauts noteikt izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem, izrietošiem vai citiem zaudējumiem, tādēļ iepriekš minētais izņēmums vai ierobežojums uz jums var neattiekties.

Atlasot Microsoft attālās palīdzības atbalsta opciju Piekrītu, jūs piekrītat, ka attiecīgās sesijas laikā atbalsta dienesta speciālists drīkst tvert ekrānuzņēmumus kvalitātes nodrošināšanas un/vai apmācību nolūkos.

Ja nevēlaties, lai tiktu tverti ekrānuzņēmumi, atlasiet opciju Nepiekrītu un pieprasiet citas kvalitātes atbalsta opcijas, kas tiek nodrošinātas, piemēram, pa tālruni vai tērzējot.

Kad esat piekritis ekrānuzņēmumu tveršanai, aizveriet tos logus vai dokumentus, kuros ir iekļauta personiska informācija.


Piezīme. LogMeIn (LMI) Rescue ir trešās puses attālās palīdzības pakalpojuma produkts, kas pašlaik tiek izmantots, lai nodrošinātu atbalstu korporācijas Microsoft klientiem. Klientu problēmu risināšanai un novēršanai kā primārais attālās darbvirsmas palīdzības rīks pakalpojumā Microsoft atbalsts tiek izmantota uzņēmumiem paredzētā produkta LogMeIn Rescue versija.

Izmantojot produktu LogMeIn Rescue, Microsoft atbalsta speciālisti var skatīt vai kopīgot attālā datora vadību, tērzēt un iezīmēt klienta ekrānā noteiktas sadaļas, iepriekš neinstalējot nekādu programmatūru.

LogMeIn Rescue atšķiras no citiem LogMeIn un citu uzņēmumu izstrādātajiem attālās piekļuves produktiem ar to, ka tas ir interaktīvs atbalsta rīks, kura izmantošanai nepieciešamas atļaujas. Lai sniegtu atbalstu, kas ietver attālo piekļuvi, klienta datorā vai ierīcē netiek instalēta pastāvīga programmatūra, un Microsoft atbalsta speciālisti var attāli piekļūt Microsoft klienta datoram, tikai saņemot no klienta atklāto atļauju — tā ir atļauja, kura ir jāpiešķir ikreiz, kad klients vēlas saņemt atbalstu. Microsoft atbalsta pakalpojumu sniegšana tiek sākta tikai no šīs vietnes.

Šī informācija par produktu nav uzskatāma par Microsoft apstiprinājumu vai atbalsta nodrošināšanu šim produktam. Korporācija Microsoft var pārtraukt izmantot šo rīku bez iepriekšēja paziņojuma.

Pēdējo reizi pārskatīts : pirmdiena, 2014. gada 3. novembris
Rekvizīti

Raksta ID: 29289. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 28. sept.. Pārskatījums: 7

Atsauksmes