Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Operētājsistēmas Windows 2000 atkopšanas konsoles apraksts

Šis raksts tika arhivēts. Tas tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.
Šī raksta versiju par sistēmu Microsoft Windows XP skatiet 314058 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā).
KOPSAVILKUMS
Šajā rakstā ir izklāstīta Windows atkopšanas konsoles funkcionalitāte un darbības ierobežojumi. Windows atkopšanas konsole ir paredzēta, lai rastu risinājumu gadījumos, kad dators ar operētājsistēmu Windows pareizi nestartējas vai nestartējas vispār.
PAPILDINDORMĀCIJA
Izmantojot Windows atkopšanas konsoli, jūs iegūstat ierobežotu piekļuvi sējumam NTFS, FAT un FAT32, nestartējot Windows grafisko interfeisu. Windows atkopšanas konsolē var veikt šādas darbības:
 • lietot, kopēt un pārdēvēt operētājsistēmas failus un mapes;
 • iespējot vai atspējot pakalpojumu vai ierīču startēšanu nākamajā datora startēšanas reizē;
 • labot failu sistēmas sāknēšanas sektoru vai pamatsāknēšanas ierakstu (Master Boot Record — MBR);
 • izveidot un formatēt disku nodalījumus.
Ievērojiet — lai NFTS sējumu nevarētu izmantot nesankcionēti lietotāji, tikai administratori var iegūt piekļuvi Windows atkopšanas konsolei.

Windows atkopšanas konsoles startēšana

Windows atkopšanas konsoli var startēt ar jebkuru no šiem paņēmieniem:
 • Startējiet datoru, izmantojot Windows uzstādīšanas disketes vai Windows kompaktdisku. Ekrānā "Welcome to Setup" (Esiet sveicināts uzstādīšanas programmā!) nospiediet taustiņu F10 vai nospiediet R, lai labotu, un pēc tam nospiediet taustiņu C (tikai sistēmai Windows 2000), lai startētu Windows atkopšanas konsoli. Atlasiet numuru, kas atbilst tai Windows instalācijai, kuru vēlaties labot, un pēc tam ievadiet administratora paroli. Ja administratora parole nepastāv, vienkārši nospiediet taustiņu ENTER.
 • Izmantojot Winnt32.exe ar slēdzi /cmdcons, pievienojiet Windows atkopšanas konsoli mapei Windows Startup (Windows startēšana). Šai procedūrai ir nepieciešami aptuveni 7 MB cietā diska vietas sistēmas nodalījumā, kurā jāglabā mape Cmdcons un faili.

  PIEZĪME. Ja izmantojat programmatūras spoguļošanu, skatiet šo Microsoft zināšanu bāzes rakstu :
  229077 Spoguļošana neļauj veikt atkopšanas konsoles sākotnēju instalēšanu (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
 • Izpildiet norādījumus, kas sniegti šajā Microsoft zināšanu bāzes rakstā :
  222478 Kā izveidot veidni, lai varētu palaist atkopšanas konsoli, izmantojot attālās instalēšanas serveri (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

Komandu konsoles izmantošana

Pēc Windows atkopšanas konsoles startēšanas tiek parādīts šāds ziņojums:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter. (Windows NT(TM) sāknēšanas konsoles komandu interpretētājs.)

WARNING: (BRĪDINĀJUMS)

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them. (Šī ir ierobežotas funkcionalitātes komandu uzvedne, kas kā sistēmas atkopšanas utilīta paredzēta tikai pieredzējušiem lietotājiem. Šo utilītu nepareizi lietojot, var izraisīt nopietnas problēmas visā sistēmā. Lai tās novērstu, var būt nepieciešams pārinstalēt sistēmu Windows.)

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system. (Ievadiet "exit" (iziet), lai aizvērtu komandu uzvedni un vēlreiz sāknētu sistēmu.)

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)? (Kurā Windows instalācijā jūs vēlētos pieteikties (ieiet, lai pārtrauktu tās darbu)?)
Pēc atbilstošās Windows instalācijas numura ievadīšanas ievadiet administratora konta paroli. Ievērojiet — ja trīs reizes ievada nepareizu paroli, Windows atkopšanas konsole tiek aizvērta. Windows atkopšanas konsoli nevar lietot arī tad, ja trūkst SAM datu bāzes vai tā ir bojāta, jo nevar pareizi autentificēt lietotāju. Pēc paroles ievadīšanas un Windows atkopšanas konsoles startēšanas ierakstiet exit (iziet), lai restartētu datoru.

Komandu konsoles aizliegumi un ierobežojumi

No Windows atkopšanas konsoles var izmantot tikai šīs mapes:
 • saknes mapi;
 • tās Windows instalācijas mapi %SystemRoot% un apakšmapes, kurā pašlaik esat pieteicies;
 • mapi Cmdcons;
 • noņemamo datu nesēju diskus, piemēram, CD-ROM diskus.
PIEZĪME. Ja mēģina piekļūt citām mapēm, tiek parādīts ziņojums "Access Denied" (Piekļuve liegta). Turklāt, lietojot Windows atkopšanas konsoli, nevar kopēt failus no lokālā cietā diska disketēs. Var kopēt failus no disketes vai kompaktdiska cietajā diskā un no viena cietā diska citā cietajā diskā.

Pieejamās komandas

HELP

Izmantojiet komandu help (palīdzība), lai tiktu parādīts visu pieejamo komandu saraksts:
attrib  delete  fixboot md  typecd   dir   fixmbr  mkdir  systemrootchdir  disable  format  morechkdsk  diskpart  help  rdcls   enable  listsvc rencopy   exit   logon  renamedel   expand  map  rmdir						

ATTRIB

Izmantojiet komandu attrib kopā ar kādu no šiem parametriem, lai mainītu faila vai mapes atribūtus:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ iestatīšanas atribūts
- atiestatīšanas atribūts
R tikai lasāma faila atribūts
S sistēmas faila atribūts
H slēptā faila atribūts
PIEZĪME. Vismaz vienam atribūtam ir jābūt iestatītam vai notīrītam. Lai skatītu atribūtus, izmantojiet komandu dir.

CD un CHDIR

Izmantojiet komandu cd un chdir, lai mainītu mapi. Ievadot cd .., tiek norādīts, ka vēlaties mainīt vecākmapi. Lai pašreizējā mape tiktu parādīta norādītajā diskā, ievadiet cd drive: Ievadiet cd bez parametriem, lai tiktu parādīts pašreizējais disks un mape. Komanda chdir atstarpes uzskata par norobežotājiem. Šī iemesla dēļ apakšmapju nosaukumi, kuros ir atstarpes, ir jāliek pēdiņās, piemēram,
cd "\winnt\profiles\lietotājvārds\programs\start menu"
Komanda chdir darbojas tikai pašreizējās Windows instalācijas sistēmas mapēs, noņemamajos datu nesējos, cieto disku nodalījumu saknes mapēs vai lokālo instalāciju avotos.

CHKDSK

chkdsk disks /p /r
Ar šo komandu tiek pārbaudīts disks un, ja nepieciešams, tas tiek salabots vai atkopts (disks apzīmē pārbaudāmo disku). Šī komanda arī atzīmē bojātos sektorus un atkopj lasāmo informāciju.

Slēdzis /p instruē CHKDSK, lai tiktu veikta vispusīga diska pārbaude arī tad, ja diskā nav atzīmētas problēmas, un pēc tam izlabo atrastās kļūdas. Slēdzis /r atrod bojātos sektorus un atkopj lasāmo informāciju. Ievērojiet — ja norāda slēdzi /r, tiek ietverts arī slēdzis /p. Komandu chkdsk var norādīt bez argumentiem, un šādā gadījumā tas ir pašreizējais disks bez slēdžiem. Pēc izvēles tiek akceptēti norādītie slēdži. Komandai chkdsk ir nepieciešams fails Autochk.exe. Chkdsk automātiski atrod šo failu sāknēšanas mapē. Parasti šī mape ir mape Cmdcons (ja komandu konsole ir sākotnēji instalēta). Ja mapi sāknēšanas mapē nevar atrast, Chkdsk mēģina atrast Windows instalācijas kompaktdisku. Ja instalācijas datu nesēju nevar atrast, Chkdsk aicina norādīt faila Autochk.exe atrašanās vietu.

CLS

Izmantojiet šo komandu, lai notīrītu ekrānu.

COPY

copy avots mērķis
Izmantojiet šo komandu, lai kopētu failu (avots apzīmē kopējamo failu, bet mērķis apzīmē jaunā faila mapi vai faila nosaukumu). Aizstājējzīmju vai mapju kopiju izmantošana netiek atļauta. Saspiesti faili no Windows kompaktdiska kopējot tiek automātiski atspiesti.

Ja mērķis nav norādīts, pēc noklusējuma tiek izvēlēta pašreizējā mape. Ja fails jau pastāv, tiek pārvaicāts, vai to pārrakstīt.

DEL un DELETE

del disks: ceļš faila nosaukums
delete disks: ceļš faila nosaukums
Izmantojiet šo komandu, lai dzēstu failu (disks: ceļš faila nosaukums norāda dzēšamo failu). Komanda delete darbojas tikai pašreizējās Windows instalācijas sistēmas mapēs, noņemamajos datu nesējos, cieto disku nodalījumu saknes mapēs vai lokālo instalāciju avotos. Komanda delete neakceptē aizstājējzīmju (*) simbolus.

DIR

dir disks: ceļš faila nosaukums
Izmantojiet šo komandu, lai tiktu parādīts mapē esošo failu un apakšmapju saraksts (disks: ceļš faila nosaukums norāda disku, mapi un failus). Komanda dir uzskaita visus failus, to skaitā slēptos un sistēmas failus. Failiem var būt šādi atribūti:
D — direktorijs  R — tikai lasāms failsH — slēptais fails  A — faili, kas gatavi arhivēšanaiS — sistēmas fails  C — saspiestsE — šifrēts  P — pārveides punkts					
Komanda dir darbojas tikai pašreizējās Windows instalācijas sistēmas mapēs, noņemamajos datu nesējos, cieto disku nodalījumu saknes mapēs vai lokālo instalāciju avotos.

DISABLE

disable pakalpojuma nosaukums
Izmantojiet šo komandu, lai atspējotu Windows sistēmas pakalpojumu vai draiveri (pakalpojuma nosaukums apzīmē tā pakalpojuma vai draivera nosaukumu, kurš ir jāatspējo).

Izmantojiet komandu listsvc, lai tiktu parādīti visi pakalpojumi vai draiveri, kurus drīkst atspējot. Ar komandu disable tiek uzrakstīts vecais pakalpojuma sākuma tips, pirms tas tiek pārstatīts uz SERVICE_DISABLED. Šī iemesla dēļ pierakstiet veco sākuma tipu gadījumam, ja rodas nepieciešamība pakalpojumu iespējot atkārtoti.

Sākuma tipa (Start_type) vērtības, kuras tiek parādītas ar komandu disable, ir šādas:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete device_name drive_name partition_name size
Izmantojiet šo komandu, lai pārvaldītu cietā diska sējumu nodalījumus.
 • /add: izveido jaunu nodalījumu.
 • /delete: dzēš esošu nodalījumu.
 • device_name: ierīces nosaukums jauna nodalījuma izveidei. Nosaukumu var iegūt no komandas MAP rezultāta, piemēram: \Device\HardDisk0.
 • drive_name: esošā dzēšamā nodalījuma nosaukums, ko veido diska burts, piemēram, D:
 • partition_name: esošā dzēšamā nodalījuma nosaukums, kuru var arī izmantot diska nosaukuma argumenta vietā, piemēram: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • size: jaunā nodalījuma lielums megabaitos.
PIEZĪME. Ja argumenti netiek lietoti, tiek parādīts lietotāja interfeiss nodalījumu pārvaldīšanai.

BRĪDINĀJUMS. Šī komanda var bojāt nodalījuma tabulu, ja diskam ir veikta jaunināšana uz dinamisku diska konfigurāciju. Nemodificējiet dinamisko disku struktūru, ja vien neizmantojat disku pārvaldības rīku.

ENABLE

enable pakalpojuma nosaukums sākuma tips

Var izmantot komandu enable, lai iespējotu Windows sistēmas pakalpojumu vai draiveri (pakalpojuma nosaukums apzīmē tā pakalpojuma vai draivera nosaukumu, kurš jāiespējo).

Izmantojiet komandu listsvc, lai tiktu parādīti visi pakalpojumi vai draiveri, kurus drīkst iespējot. Ar komandu enable tiek uzrakstīts vecais pakalpojuma sākuma tips, pirms tas tiek pārstatīts uz jauno vērtību. Vecā vērtība jāpieraksta gadījumam, ja rodas nepieciešamība atjaunot pakalpojuma sākuma tipu.

Derīgi sākuma tipi ir šādi:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
PIEZĪME. Ja nenorāda jaunu sākuma tipu, ar komandu enable tiek ierakstīts vecais sākuma tips.

EXIT

Lai izietu no komandu konsoles un restartētu datoru, izmantojiet komandu exit.

EXPAND

expand avots [/F:filespec] [mērķis] [/y]
expand avots [/F:filespec] /D
Izmantojiet šo komandu failu izvēršanai (avots norāda izvēršamā faila nosaukumu, bet mērķis — jaunā faila direktoriju) .

PIEZĪME. Nedrīkst izmantot aizstājējzīmes.
Ja mērķis nav norādīts, komanda pēc noklusējuma izvēlas pašreizējo mapi.

Opcijas:
 • /y: nevaicāt pirms esoša faila pārrakstīšanas.
 • /f:filespec: ja avotā ir vairāki faili, šis parametrs ir nepieciešams, lai identificētu tos failus, kuri jāizvērš. Drīkst izmantot aizstājējzīmes.
 • /d: neizvērst, bet tikai parādīt avotā iekļauto failu direktoriju.
Mērķis var būt jebkurš no pašreizējās Windows instalācijas sistēmas, diska saknes, lokālās instalācijas avotu direktorijiem vai mape Cmdcons. Mērķis nevar būt noņemamais datu nesējs. Mērķa fails nevar būt tikai lasāms fails. Lai noņemtu tikai lasīšanas atribūtu, izmantojiet komandu attrib.

expand brīdina, ja mērķa mape jau pastāv, ja vien neizmantojat /y.

FIXBOOT

fixboot diska nosaukums:
Izmantojiet šo komandu, lai jaunā Windows sāknēšanas sektora kodu ierakstītu sāknēšanas nodalījumā (diska nosaukums ir tā diska apzīmējošais burts, kurā tiks rakstīts sāknēšanas sektors). Šī komanda novērš problēmas gadījumos, kad Windows sāknēšanas sektors ir bojāts. Avārijas labošanas procesā tiek labots arī sāknēšanas sektors. Šī komanda ignorē noklusējuma iestatījumu, kas jāraksta sistēmas sāknēšanas nodalījumā.

FIXMBR

fixmbr ierīces nosaukums
Izmantojiet šo komandu, lai labotu sistēmas nodalījuma pamatsāknēšanas ierakstu (master boot record — MBR) (ierīces nosaukums ir tās izvēlētās ierīces nosaukums, kurai nepieciešams jauns MBR). Šī komanda tiek izmantota gadījumos, kad MBR ir bojājis vīruss un Windows nevar startēties.

BRĪDINĀJUMS. Šī komanda var bojāt nodalījumu tabulas, ja ir vīruss vai pastāv aparatūras problēma. Šī komanda var radīt nepieejamus nodalījumus. Microsoft iesaka pirms šīs komandas izmantošanas palaist pretvīrusu programmatūru.

Nosaukumu var iegūt no komandas map rezultāta. Ja neko neievada, tiek labots sāknēšanas ierīces MBR, piemēram:
fixmbr \device\harddisk2
Ja Fixmbr konstatē nederīgu vai nestandarta nodalījuma tabulas parakstu, pirms MBR pārrakstīšanas tiek prasīta lietotāja atļauja.

FORMAT

format disks: /Q /FS:file-system
Izmantojiet šo komandu, lai formatētu norādīto disku atbilstoši izvēlētajai failu sistēmai (/Q veic ātru diska formatēšanu, disks ir formatējamā nodalījuma diska apzīmējošais burts /FS:file-system norāda izmantojamo failu sistēmas tipu [FAT, FAT32 vai NTFS]).

Ja failu sistēma netiek norādīta, tiek izmantots esošais failu sistēmas formāts (ja ir pieejams).

LISTSVC

Ar komandu listsvc tiek uzskaitīti visi pieejamie pakalpojumi, draiveri un to sākuma tipi pašreizējai Windows instalācijai. Šī komanda var noderēt, ja izmantojat komandas disable un enable.

PIEZĪME. Tās tiek izgūtas no stropa %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Ja strops SYSTEM ir bojāts vai tā trūkst, ir iespējami neparedzami rezultāti.

LOGON

logon
Komandalogon uzskaita visas atrastās Windows instalācijas un pēc tam prasa ievadīt lokālā administratora paroli tai Windows kopijai, kurā vēlaties pieteikties. Ja vairāk nekā trīs reizes pieteikšanās mēģinājums neizdodas, konsole beidz darbu un dators tiek restartēts.

MAP

map arc
Izmantojiet šo komandu, lai uzskaitītu disku burtus, failu sistēmu tipus, nodalījumu lielumus un kartējumus ar fiziskām ierīcēm (parametrs arc instruē komandu map izmantot ARC ceļus, nevis Windows Device ceļus).

MD un MKDIR

Komanda md vai mkdir izveido jaunas mapes. Aizstājējzīmes netiek atbalstītas. Komanda mkdir darbojas tikai pašreizējās Windows instalācijas sistēmas mapēs, noņemamajos datu nesējos, cieto disku nodalījumu saknes mapēs vai lokālo instalāciju avotos.

MORE

more faila nosaukums
Izmantojiet šo komandu, lai ekrānā tiktu parādīts teksta fails.

RD un RMDIR

Komanda rd un rmdir izdzēš mapes. Šīs komandas darbojas tikai pašreizējās Windows instalācijas sistēmas mapēs, noņemamajos datu nesējos, cieto disku nodalījumu saknes mapēs vai lokālo instalāciju avotos.

REN un RENAME

Ar komandu ren un rename var pārdēvēt failus. Ievērojiet — mērķa failam nevar norādīt jaunu disku vai ceļu. Šīs komandas darbojas tikai pašreizējās Windows instalācijas sistēmas mapēs, noņemamajos datu nesējos, cieto disku nodalījumu saknes mapēs vai lokālo instalāciju avotos.

SET

Komanda set sniedz iespēju parādīt vai modificēt četras vides opcijas.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Komanda systemroot iestata pašreizējo darba mapi uz tās Windows instalācijas mapi %SystemRoot%, kurā pašlaik esat pieteicies.

TYPE

type faila nosaukums
Komanda type parāda teksta failu.
Rekvizīti

Raksta ID: 229716. Pēdējo reizi pārskatīts: 12/05/2015 14:14:34. Pārskatījums: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB229716
Atsauksmes