Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai padarītu saistošāku savu prezentāciju, slaidrādēm pievienojot attēlus, tabulas vai grafikas. Mēs to testējam ar Diktors un JAWS, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī, kā rediģēt pievienoto saturu, piemēram, apgriezt attēlus, pārvietot tabulas un pievienot un noņemt tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana no ierīces, tīkla vai interneta

Izmantojot attēlus, klipkopas un citus failus no interneta, ir svarīgi ievērot autortiesības. Raksts Attēlu filtrēšana pēc licences veida var palīdzēt izvēlēties, kurus failus izmantot.

Attēla pievienošana no ierīces vai tīkla

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, P. Tiek atskaņots "Insert Picture dialog. Faila nosaukums."

  Padoms.: Dialoglodziņš Attēla ievietošana ir īpašs standarta failu pārlūka loga gadījums, kas tiek atvērts mapē Attēli. Ieteicams, lai ievietojamā attēla fails atrastos pa rokai un to būtu viegli atrast.

 3. Ierakstiet faila nosaukumu un ceļu laukā Faila nosaukums vai arī atlasiet failu, kuru vēlaties ievietot. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Attēls tiek ievietots un atlasīts.

  Piezīme.: Kad ir atlasīts attēls, ir pieejama kontekstjutīgā cilne Formatēšana. Šajā cilnē varat izmantot opcijas, lai mainītu attēla izmērus vai pievienotu krāsas vai stilu, kā arī veiktu citas darbības. Lai pārietu uz cilni Formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J. Tiek atskaņots “Format tab” (Cilne Formatēšana). Lai pārvietotos pa formatēšanas opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Attēla pievienošana no interneta

 1. Prezentācijā atveriet slaidu tajā satura apgabalā, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, pēc tam F un 1. Tiek atskaņots: "Insert picture window" (Logs Attēla ievietošana).

 3. Tiek atvērts Bing meklēšanas rezultāti ar fokusu meklēšanas laukā. Ierakstiet meklējamo terminu un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, nospiediet SR taustiņu un labo vai kreiso bulttaustiņu.

 5. Lai atlasītu attēlu, novietojiet tajā fokusu un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Enter. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

  Piezīme.: Varat atlasīt vairākus attēlus.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Poga Ievietošana”, un nospiediet taustiņu Enter.

  Attēls tiek ievietots un atlasīts.

Attēla apgriešana

Pārveidojiet prezentācijas attēlus konkrētās formās vai proporcijās.

Apgriešana pēc noteiktas formas

 1. Slaida apgabalā atlasiet attēlu, kuru vēlaties apgriezt. Lai atlasītu attēlu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Image" (Attēls). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Picture" (Attēls).

 2. Lai pārietu uz izvēlni Apgriezt pēc formas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, P, pēc tam V un S. Tiek atskaņots "Rectangles" (Taisnstūri).

 3. Lai pārlūkotu formas opcijas, izmantojiet bulttaustiņus. Formas apraksti tiek nosaukti, pārvietojot kursoru.

 4. Lai atlasītu formas apgriešanu, nospiediet taustiņu Enter. Attēls tiek apgriezts atbilstoši atlasītajai formai.

Apgriešana līdz proporcijām

 1. Slaida apgabalā atlasiet attēlu, kuru vēlaties apgriezt.

 2. Lai atvērtu izvēlni Proporcijas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, P un pēc tam V un A. Tiek atskaņots "One colon one" (Viens kols viens).

 3. Lai pārlūkotu proporcijas opcijas, izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Proporcijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru.

 4. Lai atlasītu proporcijas, nospiediet taustiņu Enter. Attēls tiek apgriezts atbilstoši atlasītajām proporcijām.

Tabulas pievienošana un formatēšana slaidā

 1. Dodieties uz slaidu, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Tabula, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, T. Tiek atskaņots "1x1 table" (1x1 tabula).

 3. Lai ievietotu tabulu savā prezentācijā, nospiediet taustiņu I.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas ievietošana un fokuss tiek vērsts uz lauku Kolonnu skaits. Kolonnu noklusējuma skaits ir 5. Ja vēlaties izdzēst noklusējuma skaitu, nospiediet taustiņu Delete un ierakstiet jauno kolonnu skaitu. Pēc tam nospiediet taustiņu Tab. Fokuss tiek pārvietots uz lauku Rindu skaits. Noklusējuma skaits ir 2. Lai mainītu, ievadiet nepieciešamo rindu skaitu un nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tabula tiek ievietota atlasītajā slaidā, ar kursoru šūnā augšējā kreisajā stūrī. Diktors to identificē kā "cell at row zero column zero" (šūna rindā nulle kolonnā nulle).

 6. Lai tabulas šūnās pievienotu tekstu, novietojiet kursoru šūnā un pēc tam ierakstiet tekstu. Lai pārlūkotu šūnas, izmantojiet bulttaustiņus. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc šūnu atrašanās vietas.

 7. Lai pārtrauktu tabulas rediģēšanu, nospiediet taustiņu Esc.

Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Pievienot rindu

 1. Slaida apgabalā atlasiet tabulu. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet taustiņu Tab, līdz diktors atskaņo “Table” (Tabula). Lasītājs JAWS atskaņo "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās esošo tekstu. Lai sāktu rediģēt tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai novietotu kursoru šūnā virs vai zem vietas, kur vēlaties ievietot jauno rindu.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert above button” (Poga Ievietot virs).

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert below button” (Poga Ievietot zem).

  Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Rinda tiek ievietota ar fokusu uz jaunās rindas pirmo šūnu kreisajā pusē.

Kolonnas pievienošana

 1. Slaida apgabalā atlasiet tabulu.

 2. Novietojiet kursoru šūnā pa labi vai pa kreisi no tās vietas, kur vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert left button” (Poga Ievietot pa kreisi).

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert right button” (Poga Ievietot pa labi).

  Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Kolonna tiek ievietota ar fokusu jaunās kolonnas augšējo šūnu.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Tabulā, novietojiet kursoru kolonnas vai rindas šūnā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Dzēst, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam nospiediet taustiņus L un D. Tiek atskaņots "Rows and columns, Delete columns" (Rindas un kolonnas, Dzēst kolonnas).

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu kolonnu, nospiediet taustiņu C.

  • Lai izdzēstu rindu, nospiediet taustiņu R.

 4. Kolonna vai rinda tiek izdzēsta un fokuss tiek pārvietots uz citu šūnu tabulā.

Padoms.: Lai ātri izdzēstu visu tabulu, atlasiet tabulu un pēc tam nospiediet taustiņu Delete.

Apmales pievienošana tabulai

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties pievienot apmali. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek Diktors "Table" (Tabula). Lasītājs JAWS atskaņo "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās esošo tekstu.

 2. Lai atlasītu apmales stilu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam nospiediet taustiņuS un L. Tiek atskaņots "No border" (Bez apmales) vai apmales stils. Lai pārlūkotu stilus, izmantojiet augšup un lejup vērsto bulttaustiņu. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai atlasītu vietu, kur vēlaties pievienot apmali, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam T un B. Tiek atskaņots "No border" (Bez apmales) vai apmales opcija. Lai pārlūkotu opcijas, izmantojiet augšup un lejup vērsto bulttaustiņu. Opcijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Apmale tiek pievienota tabulai un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas izskata mainīšana

Varat izmantot komandas cilnē Noformējums, lai mainītu tabulas izskatu. Varat, piemēram, lietot tabulas stilu, vai mainīt fona krāsu.

Tabulas stila izmantošana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties lietot kādu no pieejamajiem formatēšanas stiliem. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek Diktors "Table" (Tabula). Lasītājs JAWS atskaņo "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās esošo tekstu.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Tabulu stili, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam nospiediet taustiņus T un A. Tiek atskaņots pašreizējais tabulas stils.

 3. Lai pārlūkotu tabulu stilus, izmantojiet bulttaustiņus. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai noņemtu kādu stilu no tabulas, izvēlnē Tabulu stili nospiediet taustiņu C.

 4. Tabulas stils tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Fona pievienošana vai mainīšana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties mainīt fona krāsu.

 2. Lai dotos uz izvēlni Ēnošana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam T un H. Tiek atskaņota pašreizējā fona krāsa.

 3. Lai pārlūkotu fona krāsas, izmantojiet bulttaustiņus. Krāsas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai noņemtu fona krāsu, nospiediet taustiņu N, lai atlasītu Bez aizpildījuma.

 4. Tabulas fona krāsa tiek mainīta un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas pārvietošana vai tās izmēru mainīšana

Tabulas pārvietošana

 1. Atlasiet tabulu, kuru vēlaties pārvietot. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet taustiņu Tab, līdz diktors atskaņo “Table” (Tabula). Lasītājs JAWS atskaņo "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās esošo tekstu.

 2. Lai pārvietotu tabulu slaidā, izmantojiet bulttaustiņus.

 3. Lai pārtrauktu tabulas pārvietošanu, nospiediet taustiņu Esc.

Tabulas izmēru mainīšana

Konkrētu tabulas izmēru ievadīšana

 1. Atlasiet tabulu, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 2. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 3. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai mainītu tabulas augstumu, nospiediet taustiņus T, H. Pēc tam ierakstiet augstumu collās un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai mainītu tabulas platumu, nospiediet taustiņus T, W. Pēc tam ierakstiet platumu collās un nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas lielums tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Mainītu kolonnas vai rindas izmēru

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnas vai rindas lielumu. Lai sāktu rediģēt tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai novietotu kursoru šūnā, kurā ir kolonna vai rinda, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai mainītu rindas augstumu, nospiediet taustiņu H. Pēc tam ierakstiet nepieciešamo augstumu cm un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai mainītu kolonnas platumu, nospiediet taustiņu W. Pēc tam ierakstiet vēlamo platumu cm un nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek mainīts kolonnas vai rindas lielums un fokuss tiek pārvietots uz iepriekš atlasīto šūnu.

 Formu vai SmartArt ievietošana

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot SmartArt grafiku.

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu SmartArt, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, M. Tiek atskaņots "Choose a SmartArt graphic" (SmartArt grafikas izvēle).

 3. Lai pārlūkotu SmartArt kategorijas, izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Kategorijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Kad ir sasniegta nepieciešamā kategorija, nospiediet taustiņu Tab.

 4. Lai meklētu SmartArt atlasītajā kategorijā, izmantojiet bulttaustiņus. SmartArt aprakstošie nosaukumi tiek nosaukti, pārvietojot kursoru.

 5. Lai atlasītu SmartArt, nospiediet taustiņu Enter. SmartArt grafika tiek izveidota un ievietota atlasītajā slaidā, ar fokusu uz pirmo rediģējamo tekstlodziņu.

  Padoms.: Varat izmantot komandas formātēšanas un noformējuma cilnēs, lai mainītu SmartArt izskatu. Lai pārietu uz cilni Noformējums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu O. Lai pārietu uz cilni Noformējums cilni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu S.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Varat izmantot iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai padarītu saistošākas savas PowerPoint darbam ar Android prezentācijas, pievienojot attēlus, formas un tabulas. Varat arī rediģēt pievienoto saturu, piemēram, pievienot ietvarus attēliem un pievienot vai noņemt tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana

Varat izmantot ar savas ierīces kameru uzņemtu attēlu vai lejupielādēt attēlu no tīmekļa.

Attēla pievienošana no ierīces

Ja saglabājāt attēlus savā ierīcē, varat tos izmantot prezentācijā. Varat arī meklēt attēlus tiešsaistē un saglabāt tos savā ierīcē. Pēc noklusējuma attēli no tīmekļa tiek saglabāti mapē Lejupielādes.

Izmantojot attēlus, klipkopas un citus failus no interneta, ir svarīgi ievērot autortiesības. Raksts Attēlu filtrēšana pēc licences veida meklētājā Bing var palīdzēt izvēlēties, kurus failus izmantot.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Photos, button” (Fotoattēli, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārvietotos pa attēliem pašlaik atlasītajā attēlu glabāšanas vietā, pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamā attēla nosaukums. TalkBack nolasa katra attēla nosaukumu un izveides datumu.

  • Lai dotos uz citu krātuves vietu, piemēram, Lejupielādes vai Pēdējie, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Show routes button” (Poga Rādīt maršrutus), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vēlamā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamā attēla nosaukums.

 3. Lai ievietotu atlasīto attēlu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "PowerPoint, Processed image" (PowerPoint apstrādātā attēls).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo attēlu.

Attēla pievienošana no kameras

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Camera, button” (Kamera, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta Kamera.

  Ja tiek atskaņots “Allow PowerPoint to take pictures and record video” (Vai programmai PowerPoint atļaut uzņemt attēlus un ierakstīt video?), pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow, button” (Poga Atļaut), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai uzņemtu attēlu, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots “Shutter button” (Slēdža poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Fokuss tiek pārvietots uz pogu Gatavs. Lai fotoattēlu izmantotu prezentācijā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "PowerPoint, Processed image" (PowerPoint apstrādātā attēls).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo attēlu.

Attēlu stilu maiņa

Attēliem var pievienot dažādus rāmju un apmaļu stilus.

 1. Slaidā naviģējiet uz attēlu, kura stilu vēlaties mainīt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu šo attēlu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Styles menu” (Cilne Stili), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pārvietotos pa stila opcijām, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamais stils, piemēram, "Simple black, list item" (vienkāršs rāmis, melns, saraksta elements).

 4. Lai attiecīgo stilu lietotu attēlam, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai aizvērtu izvēlni Stili, pavelciet uz leju un pēc tam pa kreisi.

Tabulas pievienošana

Varat pievienot tabulas, lai informāciju parādītu kompaktā un sakārtotā veidā.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietot tabulu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Table, button” (Tabula, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek izveidota noklusējuma tabula ar 3 rindām un 3 kolonnām.

Tabulas dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēst izvēlni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēšanas izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu vai kolonnu pievienošana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota vēlamā opcija, piemēram, "Insert right, button" (Poga Ievietot pa labi) vai "Insert below, button" (Poga Ievietot zem), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu vai kolonnu dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēst izvēlni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu rindu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete rows, button" (Poga Dzēst rindas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai izdzēstu kolonnu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete columns, button" (Poga Dzēst kolonnas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulas izmēru mainīšana

Pēc teksta un kolonnu pievienošanas tabulā varat automātiski mainīt tās izmērus uz piemērotāko pašreizējam kolonnu skaitam.

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, More options, switch” (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, Table selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts elements Tabula).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “AutoFit, button” (Poga Automātiskā ietilpināšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Formas ievietošana

PowerPoint darbam ar Android piedāvā sagatavotu formu bibliotēku, kuras varat izmantot datu attēlošanai, piemēram, blokshēmā.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietot formu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, More options, switch” (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tam menu” (Cilnes izvēlne), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert, tab” (Cilne Ievietot), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Shapes, menu" (Izvēlne Formas) un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Formas.

  Formas ir sakārtotas tālāk norādītajās grupās.

  • Nesenās formas

  • Līnijas

  • Taisnstūri

  • Pamatformas

  • Blokbultas

  • Vienādojuma formas

  • Blokshēma

  • Zvaigznes un plakāti

  • Remarkas

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamās formas nosaukums, piemēram, "Rectangle, list item" (Taisnstūris, saraksta elements), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to ievietotu. Fokuss tiek pārvietots uz cilni Forma ar slaidā atlasītu attiecīgo formu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī tastatūru un ekrāna lasītāju, lai prezentācijā ievietotu attēlus un tabulas. Mēs to testējam ar Diktors un JAWS, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Attēla pievienošana no ierīces

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš, N, P. Tiek atskaņots: "Open, File name" (Atvērt, faila nosaukums). Fokuss ir vērsts uz teksta lauku Faila nosaukums dialoglodziņā Atvērt.

 3. Naviģējiet uz vēlamo attēlu un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu.

 4. Lai atlasīto attēlu ievietotu prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O.

Attēlu pievienošana no interneta

 1. Slaidā, kuram vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+N, pēc tam F, F. Tiek atvērts Bing meklēšanas rezultāti ar fokusu meklēšanas laukā.

 2. Ievadiet savus meklēšanas vārdus un nospiediet taustiņu Enter.

 3. Nospiediet SR taustiņu+kreiso vai labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots attēls, kuru vēlaties ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu attēlu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Insert button" (Poga Ievietot), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+Enter.

Tabulas pievienošana slaidā

 1. Prezentācijā atveriet slaidu tajā satura apgabalā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņu, N, T. Tiek atskaņots "1 x 1, table" (1 x 1, tabula).

 3. Lai atlasītu tabulas rindu un kolonnu skaitu, spiediet bulttaustiņus, līdz tiek atskaņota jums vēlā kombinācija, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tabula tiek ievietota slaidā.

Rindu vai kolonnu ievietošana tabulā

 1. Pārejiet uz tabulas šūnu virs, zem vai blakus vietā, kur vēlaties redzēt jauno rindu vai kolonnu.

 2. Lai nokļūtu cilnē Tabulu rīki, Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš, J, L. Tiek atskaņots: "Table tools, selected layout tab item" (Tabulas rīki, atlasīta cilne Izkārtojums).

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs šūnas, nospiediet taustiņu V.

  • Lai pievienotu rindu zem šūnas, nospiediet taustiņu E.

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no šūnas, nospiediet taustiņu L.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no šūnas, nospiediet taustiņu I.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

×