Microsoft Power Query pakalpojuma lietošanas noteikumi

Piezīme.: Pakalpojumam Power Query programmā Excel 2016 ir izmantots nosaukums Iegūt un transformēt. Šeit sniegtā informācija attiecas uz abiem gadījumiem. Papildinformāciju skatiet rakstā Funkcija Iegūt un transformēt programmā Excel 2016.

PĒDĒJOREIZ ATJAUNINĀTS 2018. gada 20. aprīlis

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Šis ir līgums starp jums ("tu" vai "jūsu") un Microsoft Corporation (vai atkarībā no jūsu dzīvesvietas, kāds no mūsu partneriem) ("Microsoft", "mēs", "US " vai "mūsu"). Šī līguma nosacījumi ("līgums") attiecas uz jūsu piekļuvi un Microsoft Power Query pakalpojuma ("pakalpojumi") lietošanu. Pakalpojumi ļauj lietotājiem meklēt noteiktas datu kopas, izmantojot Microsoft Power Query programmai Microsoft Excel ("spraudnis"). Ja izmantojat pakalpojumus, kas saistīti ar Microsoft 365 Power BI abonementu ("Power BI"), pakalpojumi ļaus koplietot arī noteiktu informāciju ar citiem lietotājiem jūsu organizācijā. (Papildinformāciju par Power BI skatiet rakstā www.powerbi.com.) Piekļūstot pakalpojumiem vai izmantojot tos, jūs piekrītat šī līguma nosacījumiem. Ja nepiekrītat tiem, nepiekļūstiet un neizmantojiet pakalpojumus. Ja piekļūstat pakalpojumiem Vācijā, uz jums attiecas Vācijas līgums.

2. DATI

Jūs uzņematies pilnu atbildību par visiem datiem, kas tiek izmantoti saistībā ar jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu ("Dati"), un visām programmām vai pakalpojumiem, kurus izmantojat saistībā ar jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, nepieciešamo darbību veikšanu, lai dublētu šādus Datus, programmas vai pakalpojumus.

3. PAKALPOJUMI

3.1. Kā drīkst lietot Pakalpojumus.

Jūs drīkstat piekļūt Pakalpojumiem un tos izmantot tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un mūsu izveidotajām politikām un procedūrām, kas paredzētas izmantošanai ar šiem Pakalpojumiem. Ja rīkojaties saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, jūs drīkstat izmantot Pakalpojumus, lai (a) meklētu un atrastu noteiktus publiski pieejamus Datus un datu avotus un (b), ja jums ir Power BI abonements, kopīgotu vaicājumus un Datus ar citiem lietotājiem organizācijā un piekļūtu vaicājumiem un datiem, ko kopīgojuši citi lietotāji jūsu organizācijā.

3.2. Kā nedrīkst lietot Pakalpojumus.

Izmantojot Pakalpojumus, jūs nedrīkstat:

(a) izmantojot pakalpojumus, filtrēt, izgūt, anotēt, ģenerēt vai publicēt jebkādus datus vai citu saturu, kas (i) jums nepieder, ja nav saņemta atļauja no likumīgā īpašnieka šādam pielietojumam, vai (ii) ir pretrunā ar jebkādu trešo pušu tiesībām uz konfidencialitāti vai publicitāti, vai citām tiesībām uz intelektuālo īpašumu, lietošanas nosacījumiem (tostarp, bet ne tikai, lietojumprogrammas interfeisa (API) izmantošanas politikas ierobežojumiem) vai citiem nosacījumiem, kas saistīti ar šiem Datiem vai citu saturu;

(b) izīrēt, iznomāt, aizdot, pārdot vai nodot Pakalpojumus jebkādām trešajām pusēm vai izmantot Pakalpojumus komerciāliem viesošanas pakalpojumiem;

(c) izmantot neatļautus līdzekļus, lai modificētu vai pārmaršrutētu, vai mēģinātu modificēt vai pārmaršrutēt Pakalpojumus;

(d) sabojāt, atspējot vai pasliktināt Pakalpojumus (vai tīklu(s), kas saistīts ar Pakalpojumiem) vai citādi traucēt citu personu spējai piekļūt Pakalpojumiem un tos izmantot;

(e) piekļūt Pakalpojumiem vai izmantot tos jebkādā veidā, kas nav likumīgs vai veicina pretlikumīgu rīcību, tostarp, bet ne tikai, jebkādu rīcību, kas var būt diskriminējoša, vadoties pēc rases, izcelsmes, izcelsmes vietas, ģimenes stāvokļa, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma;

(f) pārkāpt vietējos, valsts, federālos, reģiona vai citus attiecināmos patērētāju konfidencialitātes noteikumus;

(g) piekļūt pakalpojumiem vai tos izmantot veidā, kas ir pretrunā ar Microsoft surogātpasta novēršanas politiku, sk. https://privacy.microsoft.com/lv-LV/; vai

(h) piekļūt Pakalpojumiem un tos izmantot veidā, kas ir apmelojošs, aizvainojošs, ļaunprātīgs vai kaitīgs jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

4. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

4.1. Tiesību paturēšana, citas licences neesamība.

Izņemot jūsu ierobežotās tiesības piekļūt šiem Pakalpojumiem un tos izmantot atbilstoši šajā līgumā norādītajam, korporācija Microsoft patur visas pārējās tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajā līgumā. Nekādas papildu tiesības (tostarp netiešas licences, tiesības vai vienošanās) netiek piešķirtas ne pieņēmuma vai atrunas veidā, ne kā citādi. Sniedzot jums iespēju atrast Datus un tiem piekļūt, Microsoft nepiešķir jums tiesības piekļūt šiem Datiem vai tos izmantot.

4.2.Licence korporācijai Microsoft.

Izmantojot Pakalpojumus, jūs licencējat korporācijai Microsoft (ar tiesībām piešķirt vairākas apakšlicences un izmantot vairākas apakšlicenču grupas), saskaņā ar jūsu intelektuālā īpašuma tiesībām, visas tiesības, kas nepieciešamas, lai izmantotu vai apstrādātu Datus, izmantojot Pakalpojumus, vai jebkādu citu informācija, kuru sniedzat mums saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu, tikai ar mērķi iespējot Microsoft sniegt jums Pakalpojumus un atbalsta pakalpojumus (ja tādi tiek sniegti). Jūs arī piešķirat korporācijai Microsoft tiesības iekšējai lietošanai uzņēmumā noteikt un reģistrēt lietošanas modeļus, tendences un citus statistikas datus, kas attiecas uz Pakalpojumu izmantošanu.

4.3. Microsoft nepretendē uz īpašumtiesībām.

Microsoft nepretendē uz īpašumtiesībām vai kontroli pār datiem vai citu informāciju, kuru mums sniedzat saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu. Tikai jūs esat pilnībā atbildīgs par tiesību, kas var tikt piemērotas Datiem un šādai informācijai, aizsardzību.

4.4. Jūs nepretendējat uz īpašumtiesībām.

Izņemot gadījumus, kad tas skaidri atļauts saskaņā ar šo līgumu, jūs piekrītat nepretendēt uz īpašumtiesībām vai kontroli pār Pakalpojumiem.

4.5. Pakalpojumu lietošana.

Jūs apliecināt, ka jums ir nepieciešamās tiesības, kas attiecināmas uz visiem datiem, programmatūru vai pakalpojumiem, ko izmantojat saistībā ar Pakalpojumiem, un šādu datu, programmatūras vai pakalpojumu izmantošana nepārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma vai citas īpašuma tiesības. Jūs iegūsit visas nepieciešamās tiesības un ievēro visas licences un citus nosacījumus, kurus nosaka šādu jums nepiederošu Datu, programmatūras vai pakalpojumu likumīgais īpašnieks. Jūs piekļūsit Pakalpojumiem un tos izmantosit, (a) nepārkāpjot trešo pušu tiesības un nepakļaujot korporāciju Microsoft jebkādām citām saistībām pret jums vai jebkuru trešo pusi, un (b) tikai saskaņā ar visiem attiecināmajiem likumdošanas aktiem un noteikumiem.

5. PAKALPOJUMU LĪMEŅI; DROŠĪBA

5.1.Pakalpojumu līmeņi.

Mums nav pienākuma nodrošināt jebkādus šo Pakalpojumu atbalsta pakalpojumus. Pakalpojumi var būt nepieejami plānotu un neplānotu iemeslu dēļ, tostarp atjaunināšanu uzturēšanas nolūkā, strāvas padeves pārtraukumus, sistēmas kļūmes, ilgstošu dīkstāvi vai citus darbības pārtraukumus. Šādos periodos jūs, iespējams, nevarēs piekļūt nevienam Pakalpojumam vai to daļai, kā arī tos lietot. Daži vai visi Dati var tikt izdzēsti. Ja Microsoft konstatē, ka dīkstāve vai pārtraukums var apdraudēt pakalpojumus, Microsoft pēc saviem ieskatiem var izlemt apturēt Pakalpojumu sniegšanu.

5.2. Drošība.

Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu nodrošināt aizsardzību pret nepilnvarotu piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu, tomēr mēs nevaram garantēt, ka šī rīcība būs veiksmīga. Attiecīgi, neierobežojot citus šī līguma noteikumus, jūs apliecināt, ka uzņematies pilnu atbildību par Datu, visu pārējo datu, programmatūras vai pakalpojumu, kas tiek izmantoti saistībā ar Pakalpojumiem, atbilstošu drošību, aizsardzību un dublēšanu. Mēs ļoti iesakām veikt datu aizsardzības pasākumus pēc iespējas un atbilstošos gadījumos, lai nodrošinātu Datu aizsardzību, tostarp bez ierobežojumiem izmantot šifrēšanas tehnoloģijas, lai datus aizsargātu pret nepilnvarotu piekļuvi, un periodiski arhivēt datus.

5.3. Drošības pārkāpumi – paziņojums korporācijai Microsoft.

Jūs piekrītat nekavējoties mums ziņot, ja uzzināt par drošības pārkāpumiem, kas saistīti ar Pakalpojumiem.

6. KONFIDENCIALITĀTE

Programmatūra var apkopot informāciju par jums, kā arī to, kā jūs izmantojat programmatūru, un nosūtīt to korporācijai Microsoft. Microsoft var izmantot šo informāciju, lai nodrošinātu pakalpojumus un uzlabotu Microsoft produktus un pakalpojumus. Nepiekrišanas tiesības, ja tādas pastāv, ir aprakstītas produkta dokumentācijā. Daži programmatūras līdzekļi var iespējot datu apkopošanu no tādiem jūsu lietojumprogrammu lietotājiem, kuri piekļūst programmatūrai vai to lieto. Ja jūs izmantojat šos līdzekļus, lai iespējotu datu apkopošanu savās lietojumprogrammās, jums ir jāievēro piemērojamie tiesību akti, tostarp noteikumi par jebkādas obligātas lietotāju piekrišanas iegūšanu, un jāuztur redzama konfidencialitātes politika, kas precīzi informē lietotājus par to, kā jūs izmantojat, apkopojat un kopīgojat viņu datus. Papildinformāciju par Microsoft datu apkopošanu un lietošanu skatiet produktu dokumentācijā un Microsoft paziņojumā par konfidencialitāti vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Jūs piekrītat visiem atbilstošajiem noteikumiem Microsoft paziņojumā par konfidencialitāti.

PERSONISKO DATU APSTRĀDE. Ja korporācija Microsoft ir personas datu procesors vai apakšapstrādātājs saistībā ar šo programmatūru, korporācija Microsoft nodrošina, ka visi klienti ir uzņēmuši Eiropas Savienības vispārējo datu aizsardzības regulas noteikumus attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumu noteikumiem visiem klientiem, kas 2018 var efektīvi http://go.Microsoft.com/?linkid=9840733.

7. JŪSU KONFIDENCIALITĀTES PRAKSE

Ja jūs apkopojat, saglabājat vai citādi apstrādājat personas informāciju Pakalpojuma izmantošanas laikā, jums ir: (a) jārīkojas saskaņā ar atbilst visiem piemērojamajiem konfidencialitātes un datu aizsardzības likumiem un (b) jāsaņem atbilstoša atļauja no personām, kas sniedz informāciju, lai ļautu korporācijai Microsoft, tās sadarbības partneriem, apakšuzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem (visi kopā “Microsoft puses”) apstrādāt šo informāciju, kā norādīts šajā līgumā, tostarp (i) nodot informāciju Microsoft pusēm tās apstrādei un (ii) apstrādāt informāciju ārpus jurisdikcijas, kuras ietvaros šī informācija tiek sniegta jums, piemēram, glabāt un apstrādāt informāciju ASV..

8. PROGRAMMATŪRA

Lai izmantotu Pakalpojumus, lejupielādējiet un instalējiet spraudni. Mēs varam automātiski pārbaudīt jūsu spraudņa versiju. Mēs varam automātiski lejupielādēt spraudņa jauninājumus jūsu datorā, lai atjauninātu, uzlabotu un turpinātu Pakalpojumu izstrādāšanu.

9. PAZIŅOJUMI

9.1 Mūsu sūtītie paziņojumi jums.

Jūs piekrītat, ka korporācija Microsoft var sniegt jums paziņojumus Microsoft pēc saviem ieskatiem, tostarp, bet ne tikai, publicējot šādus paziņojumus Pakalpojumu portālā vai kopienas izstrādes centra tīmekļa vietnē. Ja varat piekļūt Pakalpojumiem un tos izmantot, jums ir šo paziņojumu saņemšanai nepieciešamā programmatūra vai aparatūra. Ja nepiekrītat saņemt paziņojumus elektroniski, jums jāpārtrauc lietot šie Pakalpojumi.

9.2. Jūsu paziņojumi mums.

Jūs varat mūs informēt, izmantojot spraudnī iekļautos atsauksmju vai palīdzības līdzekļus.

10. ATSAUKSMES

Ar šo jūs bez maksas piešķirat korporācijai Microsoft licenci (ar tiesībām izsniegt vairākas apakšlicences un izmantot vairākas apakšlicenču grupas), visas tiesības, kas nepieciešamas, lai (a) jūsu sniegtās atsauksmes par Pakalpojumiem izmantotu, koplietotu un lietotu komercnolūkos jebkādā veidā un jebkādā nolūkā, un lai (b) trešo pušu produkti, tehnoloģijas un pakalpojumi izmantotu vai mijiedarbotos ar noteiktām Microsoft produkta vai pakalpojuma daļām, kurā iekļautas atsauksmes. Jūs nevarat sniegt atsauksmes, uz kurām attiecas licence, kuras gadījumā korporācijai Microsoft būtu jāizsniedz trešajām pusēm tās programmatūras vai dokumentācijas licence, kurā ir ietvertas jūsu atsauksmes, vai jāsniedz pakalpojumi. Šīs tiesības šajā sadaļā nav atceļamas un paliek spēkā arī pēc līguma laušanas vai tā darbības termiņa beigām.

11. KOMPENSĀCIJAS

Jūs atlīdzināsit zaudējumus, apmaksāsit juridisko aizsardzību un atbrīvosit korporāciju Microsoft un tās tiesību pārņēmējus, amatpersonas, vadītājus un darbiniekus no atbildības saistībā ar jebkādām prasībām, izmaksām, saistībām, spriedumiem, zaudējumiem un izdevumiem (ieskaitot advokātu/tiesas honorārus), kas rodas no vai saistībā ar (a) jūsu veiktu šo Pakalpojumu izmantošanas pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem vai jebkuriem piemērojamajiem likumdošanas aktiem vai noteikumiem, vai (b) jebkādiem datiem, programmatūru vai pakalpojumiem, kurus izmantojat saistībā ar šiem Pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, jebkādām prasībām, ka šie dati, programmatūra vai pakalpojumi vai to daļas pārkāpj, piesavinās vai savādāk rīkojas pretrunā ar jebkādām autortiesībām, patentiem, komercnoslēpumiem, preču zīmēm vai citām jebkuras trešās puses likumīgām tiesībām.

12. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS

MĒS NODROŠINĀM ŠOS PAKALPOJUMUS UN ATBALSTA PAKALPOJUMUS (JA TĀDI IR) “TĀDUS, KĀDI TIE IR”, “AR VISĀM NEPILNĪBĀM” UN “ATKARĪBĀ NO PIEEJAMĪBAS”, UN JŪS UZŅEMATIES LIETOŠANAS RISKU ATTIECĪBĀ UZ APMIERINOŠU KVALITĀTI, VEIKTSPĒJU, PRECIZITĀTI, DATU PIEEJAMĪBU PAKALPOJUMĀ UN IEGULDĪTO DARBU. MICROSOFT, CIKTĀL TO NEAIZLIEDZ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS. NEKĀDAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM VAI ATBALSTA PAKALPOJUMIEM (JA TĀDI IR). CIKTĀL TO NEAIZLIEDZ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MICROSOFT NOLIEDZ JEBKĀDUS UN VISUS TIEŠUS, AR LIKUMU NOTEIKTUS UN NETIEŠUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, (A) APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KVALIFICĒTU IEGULDĪTO DARBU, PRECIZITĀTI, NETRAUCĒTU TIESĪBU IZMANTOŠANU UN TIESĪBU IEVĒROŠANU, (B) APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, KAS IZRIET NO DARĪJUMU KĀRTĪBAS VAI TIRDZNIECĪBAS TRADĪCIJĀM, UN (C) APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS PAR TO, KA PIEKĻUVE ŠIEM PAKALPOJUMIEM VAI TO LIETOŠANA NORITĒS, KĀ APRAKSTĪTS, BEZ PĀRTRAUKUMIEM VAI KĻŪDĀM UN DROŠI VAI KA ŠO PAKALPOJUMU LIETOŠANA BŪS UZTICAMA UN PRECĪZA, TOSTARP, BET NE TIKAI, DATU GLABĀŠANU, LASĪŠANU, ATJAUNINĀŠANU VAI IZDZĒŠANU. NEKĀDS MUTISKS VAI RAKSTISKS PAZIŅOJUMS ŠO PAKALPOJUMU VAI ATBALSTA PAKALPOJUMU (JA TĀDI IR) NODROŠINĀŠANAS KONTEKSTĀ NETIEK UZSKATĪTS PAR ŠAJĀ LĪGUMĀ SKAIDRI ATRUNĀTU GARANTIJU. JUMS VAR BŪT NOTEIKTAS TIESĪBAS ATBILSTOŠI VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM NEATKARĪGI NO ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM. NEKĀDI PUNKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ NEIETEKMĒ ŠĪS TIESĪBAS, JA TĀS IR SPĒKĀ.

Ja esat klients Austrālijā, mums ir jāsniedz jums šāda informācija: Mūsu preces tiek piegādātas ar garantijām, kuras neietekmē Austrālijas patērētāju aizsardzības likums. Jums ir tiesības uz nomaiņu vai atmaksu nopietnas kļūmes gadījumā, kā arī varat saņemt kompensāciju par paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Jums ir tiesības arī nodot preces remontā vai tās apmainīt, ja preču kvalitāte nav pieņemama un kļūme nav uzskatāma par nopietnu kļūmi.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, KORPORĀCIJA MICROSOFT NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR TIKT SAUKTA PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO, IR BALSTĪTI UZ VAI RODAS NO ŠĪ LĪGUMA VAI PAKALPOJUMU VAI ATBALSTA PAKALPOJUMU (JA TĀDI TIEK SNIEGTI) IZMANTOŠANAS, IESKAITOT (A) TIEŠUS, NETIEŠUS, IZRIETOŠUS, ĪPAŠUS, NEJAUŠUS, PIEMĒRA VAI SODA ZAUDĒJUMUS, TOSTARP, BET NE TIKAI (B) ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR PEĻŅAS GŪŠANU, (C) INFORMĀCIJAS ZUDUMU, IZMANTOŠANU UN PRESTIŽU), (F) ŠO PAKALPOJUMU VAI ATBALSTA PAKALPOJUMU (JA TĀDI TIEK PIEDĀVĀTI) IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TOS IZMANTOT; (G) AIZVIETOJUMA PREČU, DATU, PROGRAMMATŪRAS VAI PAKALPOJUMU IEGĀDES IZMAKSĀM;(H) NESANKCIONĒTAS PIEKĻUVES DATIEM, CITIEM DATIEM, PROGRAMMATŪRAI VAI PAKALPOJUMIEM, KAS TIEK IZMANTOTI SAISTĪBĀ AR ŠIEM PAKALPOJUMIEM, KĀ ARĪ TO MAINĪŠANAS, BOJĀŠANAS, IZDZĒŠANAS VAI ZAUDĒŠANAS; (I) NESPĒJAS SNIEGT PRECĪZU INFORMĀCIJU; (J) VĪRUSIEM VAI CITIEM ATSPĒJOŠANAS LĪDZEKĻIEM, KAS IETEKMĒ PIEKĻUVI PAKALPOJUMIEM VAI TO IZMANTOŠANU VAI KAS TIEK NODOTI JUMS CAUR ŠIEM PAKALPOJUMIEM; (K) NESADERĪBU STARP ŠIEM PAKALPOJUMIEM UN CITIEM PAKALPOJUMIEM, PROGRAMMATŪRU VAI APARATŪRU; UN (L) JEBKĀDAS TREŠO PERSONU RĪCĪBAS, PĀRRAIDĒM VAI DATIEM. MICROSOFT ATBILDĪBA PAR TIEŠIEM BOJĀJUMIEM IR IEROBEŽOTA 5,00 ASV DOLĀRU APMĒRĀ. ŠIE IEROBEŽOJUMI IR PIEMĒROJAMI NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ATBILDĪBA IZRIET NO LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM, TIESĪBU PĀRKĀPUMIEM (TOSTARP NOLAIDĪBAS), NEPĀRPROTAMAS ATBILDĪBAS, GARANTIJU PĀRKĀPUMIEM VAI CITIEM JURIDISKIEM NOSACĪJUMIEM, KĀ ARĪ, JA (Y) ŠĪ ATLĪDZĪBA PILNĪBĀ NESEDZ JŪSU ZAUDĒJUMUS VAI NEATBILST SAVAM SĀKOTNĒJAM MĒRĶIM UN (Z) KORPORĀCIJA MICROSOFT IR BRĪDINĀTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

MICROSOFT NEATBILD PAR JEBKĀDIEM PAKALPOJUMU PĀRTRAUKUMIEM, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR STRĀVAS PADEVES PĀRTRAUKUMIEM, SISTĒMAS KĻŪMĒM UN CITIEM DARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM.

DAŽI VAI VISI IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZŅĒMUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES, JA JŪSU NOVADS, PROVINCE VAI VALSTS NEATĻAUJ NEJAUŠU, IZRIETOŠU VAI CITU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU.

14. SAITES UZ TREŠO PERSONU VIETNĒM

Šajos Pakalpojumos var būt iekļautas saites uz trešo personu vietnēm. Microsoft nekontrolē šīs vietnes un neatbild par saistīto vietņu saturu, tajās esošajām saitēm un veiktajām izmaiņām vai atjauninājumiem. Microsoft neatbild par tīmekļapraidi vai jebkāda cita veida pārraidi, kas saņemta no jebkuras saistītās vietnes. Microsoft jums nodrošina šīs saites tikai ērtību uzlabošanas nolūkā, un kādas saites iekļaušana nenozīmē, ka Microsoft akceptē šo vietni.

15. TREŠO PUŠU SATURS

Šajos Pakalpojumos var būt iekļauta vai nodrošināta piekļuve trešo pušu saturam, tostarp datiem, tikai jūsu ērtībām. Korporācija Microsoft nekontrolē šādu trešo pušu saturu un nevar tikt saukta pie atbildības par šāda satura kvalitāti, precizitāti vai veiktspēju. Korporācija Microsoft dara jums pieejamu šo saturu tikai jūsu ērtību dēļ, un jebkura satura iekļaušana nenozīmē korporācijas Microsoft vai trešās puses apstiprinājumu kādas no pušu vietnēm vai pakalpojumiem. Atkarībā no jurisdikcijas atsevišķs trešo pušu saturs var nebūt pieejams.

16. NOTEIKUMU IZMAIŅAS; PAPILDU NOTEIKUMI

16.1. Noteikumu izmaiņas .

Korporācija Microsoft pēc saviem ieskatiem var grozīt šo nolīgumu jebkurā laikā. Ja mēs grozīsim šo līgumu, mēs atjaunināsim šī līguma augšdaļā norādīto datumu. Līguma jaunākā versija ir pieejama, izmantojot saiti spraudņa lodziņā Par. Ja nepiekritīsit šiem grozījumiem, jums būs nekavējoties jāpārtrauc Pakalpojumu izmantošana. Ja nepārtrauksit Pakalpojumu izmantošanu, Pakalpojumu izmantošana turpināsies saskaņā ar mainīto līgumu.

16.2. Papildu noteikumi.

Šajā līgumā, izmantojot atsauci, ir iekļauti arī jebkādi papildu noteikumi, kuri ir piemērojami konkrētiem pakalpojumu aspektiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar surogātpasta novēršanas politiku. Ja izmantojat Pakalpojumus saistībā ar Power BI abonementu, (a) uz Pakalpojumu izmantošanu attiecas arī noteikumi, kas regulē Power BI lietošanu (“jūsu Power BI noteikumi”), un (b) pretrunu gadījumā starp jūsu Power BI noteikumiem un šī līguma noteikumiem, jūsu Power BI noteikumi būs izšķiroši, kamēr jums ir aktīvs Power BI abonements.

17. LĪGUMA TERMIŅŠ; IZBEIGŠANA

Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad tam pirmoreiz piekrītat.

Līgumu varat lauzt jebkurā laikā, pārtraucot Pakalpojumu izmantošanu. Neatkarīgi no šī līguma termiņa, kā minēts iepriekš, korporācija Microsoft jebkurā laikā, bez iemesla vai jebkādu iemeslu dēļ, var pēc saviem ieskatiem jums apturēt Pakalpojumu izmantošanu vai lauzt šo līgumu. Pārtraukšanas vai jebkādas izbeigšanas gadījumā jūsu tiesības lietot Pakalpojumus nekavējoties tiek apturētas. Jūs esat atbildīgs par datu dublēšanai nepieciešamo pasākumu veikšanu. Līdz ar šī līguma jebkāda veida izbeigšanu automātiski tiek izbeigtas arī visas tiesības, kas jums piešķirtas atbilstoši šajā līgumā noteiktajam.

18. TREŠO PERSONU KĀ LABUMA GUVĒJU NEESAMĪBA

Šis līgums ir paredzēts tikai jūsu un mūsu labuma gūšanai. Tas nav paredzēts, lai no tā gūtu labumu jebkādas citas puses, izņemot pilnvarotos tiesību pārņēmējus un šī līguma parakstītājus.

19. ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM NEESAMĪBA

Jebkāda Microsoft kavēšanās vai nespēja izmantot savas tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus nenozīmē atteikšanos no šīm vai citām tiesībām vai tiesību aizsardzības līdzekļiem.

20. LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, LIKUMDOŠANAS IZVĒLE UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS VIETA

Ja dzīvojat ASV, neatkarīgi no tiesiskajām pretrunām šī līguma interpretāciju nosaka ASV Vašingtonas štata tiesību akti un ir attiecināmi uz prasībām par līguma laušanu. Visas citas prasības, tostarp prasības attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības likumiem, negodīgas konkurences likumiem un civiltiesību pārkāpumu likumiem, ir pakļautas jūsu mītnes štata likumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja nedzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, šie noteikumi būs pakļauti tās valsts/reģiona likumiem, uz kuru mēs pārvirzām šo pakalpojumu. Attiecībā uz jebkādiem strīdiem, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, jūs un mēs negrozāmi piekrītam ekskluzīvai ASV Vašingtonas štata Kinga apgabala štata vai federālo tiesu jurisdikcijai un tiesas apgabalam.

21. LĪGUMA INTERPRETĒŠANA

Visi noteikumi ir spēkā, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. Ar tiesas spriedumu var tikt noteikts, ka mēs nevaram izpildīt kādu šī līguma daļu atbilstoši līguma tekstam. Šādā gadījumā gan jūs, gan mēs aizvietosim šo daļu ar noteikumiem, kas pēc iespējas precīzāk atbilst daļai, kuru nevar izpildīt. Šī līguma pārējā daļa netiks mainīta. Šis līgums, tostarp jebkādi citi noteikumi vai nosacījumi, uz kuriem ir iekļauta atsauce, ir pilna vienošanās starp jums un mums par Pakalpojumu lietošanu. Tas anulē visas iepriekšējās vienošanās vai paziņojumus (mutiskus vai rakstiskus) par Pakalpojumu izmantošanu.

22. NODOŠANA

Mēs jebkurā laikā varam daļēji vai pilnībā nodot šo līgumu, nesniedzot jums nekādu paziņojumu. Jūs nedrīkstat nodot šo līgumu vai tā daļu nevienai trešajai personai. Jebkurš šāds mēģinājums tiks anulēts. Jūs nedrīkstat ne īslaicīgi, ne pastāvīgi nodot trešajām personām nevienas Pakalpojumu lietošanas tiesības vai to daļu.

23. PAZIŅOJUMI PAR AUTORTIESĪBĀM UN PREČU ZĪMĒM

Viss pakalpojumu saturs ir autortiesības © 2014 Microsoft, tās piegādātāji vai citas trešās personas, kuru saturs (ieskaitot datus) tiek nodrošināts vai citādi ir pieejams, izmantojot pakalpojumus. Visas tiesības paturētas. Autortiesības un citi intelektuālā īpašuma likumi un līgumi aizsargā jebkuru programmatūru vai saturu, kas ir nodrošināts kā pakalpojumu daļa. Mūsu piegādātājiem pieder programmatūras vai satura nosaukums, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Microsoft, Windows un/vai citi Microsoft produkti un pakalpojumi, uz kuriem ir atsauce, var būt arī Microsoft prečzīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs. W® ir Wikimedia Foundation reģistrēta prečzīme. Visas šeit nepiešķirtās tiesības ir rezervētas. Noteiktu programmatūru, kas tiek izmantota noteiktās Microsoft vietņu serveros, daļēji nosaka neatkarīgās JPEG grupas darbs. Autortiesības © 1991-1996 Thomas G. Lane. Visas tiesības paturētas. dažās Microsoft tīmekļa vietņu serveros lietotā programmatūra "gnuplot" ir autortiesības © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Visas tiesības paturētas.

24. ATTIECAS TIKAI UZ AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM: PRASĪBU PAR AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM IZVEIDES PAZIŅOJUMS UN PROCEDŪRA

Sadaļā Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 17. sadaļa (c) (2) paziņojumi par apgalvotajiem autortiesību pārkāpumiem ir jānosūta pakalpojumu sniedzēja norādītajam aģentam. VISI PIEPRASĪJUMI, KAS NAV SAISTĪTI AR ŠO PROCEDŪRU, NESAŅEMS ATBILDI.

Skatiet paziņojumu un autortiesību pārkāpumu prasības iesniegšanas procedūru vietnē www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×