Vaicājumu kritēriju piemēri

Vaicājumu kritēriji palīdz Access datu bāzē meklēt tikai konkrētus vienumus. Ja vienums atbilst visiem ievadītajiem kritērijiem, tas tiek parādīts vaicājuma rezultātu sarakstā.

Lai Access vaicājumam pievienotu kritēriju, atveriet vaicājumu noformējuma skatā un norādiet laukus (kolonas), kuriem vēlaties norādīt kritērijus. Ja lauka nav noformējuma režģī, veiciet dubultklikšķi uz lauka, lai to pievienotu noformējuma režģim; pēc tam šī lauka rindā Kritēriji ievadiet kritēriju. Ja nezināt, kā to izdarīt, skatiet rakstu Iepazīšanās ar vaicājumiem.

Vaicājuma kritērijs ir izteiksme, kuru Access salīdzina ar vaicājuma lauka vērtībām, lai noteiktu, vai iekļaut ierakstu, kurā ietverta katra vērtība. Piemēram, = "Chicago" ir izteiksme, kuru Access var salīdzināt ar vērtībām vaicājuma teksta laukā. Ja šī lauka vērtība attiecīgajā ierakstā ir "Chicago", Access iekļauj šo ierakstu vaicājuma rezultātos.

Minēsim dažus bieži izmantotu kritēriju piemērus, kuri iesākumā jums var noderēt savu kritēriju izveidei. Piemēri ir grupēti pēc datu tipiem.

Šajā tēmā

Ievads par vaicājuma kritērijiem

Kritērijs ir līdzīgs formulai — tā ir virkne, kurā var būt ietvertas lauka atsauces, operatori un konstantes. Vaicājuma kritēriji programmā Access tiek saukti arī par izteiksmēm.

Tālāk esošajās tabulās ir parādīti daži kritēriju paraugi un paskaidrots, kā tie darbojas.

Kritēriji

Apraksts

>25 un <50

Šis kritērijs attiecas uz Number lauku, piemēram, Price vai UnitsInStock. Tajā tiek iekļauti tikai tādi ieraksti, kuros laukā Price vai UnitsInStock ir ietverta vērtība, kas ir lielāka par 25 un mazāka par 50.

DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()) > 30

Šis kritērijs attiecas uz Date/Time lauku, piemēram, BirthDate. Vaicājuma rezultātā tiek iekļauti vienīgi tādi ieraksti, kuros gadu skaits starp personas dzimšanas datumu un šodienas datumu ir lielāks par 30.

Is Null

Šo kritēriju var lietot jebkura tipa laukam, lai parādītu ierakstus, kuros lauka vērtība ir Null.

Kā redzat, kritēriji var izskatīties ļoti atšķirīgi atkarībā no tā lauka datu tipa, uz kuru tie attiecas, kā arī no jūsu konkrētajām vajadzībām. Daži kritēriji ir vienkārši un izmanto pamata operatorus un konstantes. Citi ir sarežģīti un izmanto funkcijas un speciālos operatorus, kā arī iekļauj lauku atsauces.

Šajā tēmā vairāki plaši izmantoti kritēriji ir parādīti sakārtojumā pēc datu tipa. Ja šajā tēmā sniegtie piemēri neatbilst jūsu konkrētajām vajadzībām, jums, iespējams, ir jāraksta savs kritērijs. Lai to izdarītu, vispirms ir jāiepazīstas ar visu funkciju, operatoru un speciālo rakstzīmju sarakstu, kā arī ar tādu izteiksmju sintaksi, kurās ir atsauces uz laukiem un literāļiem.

Šeit ir parādīts, kur un kā ir jāpievieno kritēriji. Lai vaicājumam pievienotu kritēriju, vaicājums ir jāatver noformējuma skatā. Pēc tam jāatrod lauki, kuriem jānorāda kritēriji. Ja lauka noformējuma režģī vēl nav, to var pievienot, velkot lauku no vaicājuma noformējuma loga uz lauku režģi vai veicot dubultklikšķi uz lauka (šajā gadījumā lauks tiek automātiski pievienots nākamajai tukšajai lauku režģa kolonnai). Visbeidzot ievadiet kritērijus rindā Criteria.

Kritēriji, ko dažādiem laukiem norādāt rindā Criteria, tiek apvienoti, izmantojot operatoru AND. Citiem vārdiem sakot, laukos City un BirthDate norādītie kritēriji tiek interpretēti šādi:

City = "Chicago" AND BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

City un BirthDate kritēriji

1. Laukos City un BirthDate ir ietverti kritēriji.

2. Šim kritērijam atbilst tikai tie ieraksti, kuru lauka City vērtība ir "Chicago".

3. Šim kritērijam atbilst tikai tie ieraksti, kas attiecas uz personām, kuras ir vismaz 40 gadus vecas.

4. Rezultātā tiek iekļauti tikai tie ieraksti, kuri atbilst abiem kritērijiem.

Kā rīkoties, ja vēlaties, lai tiktu ievērots tikai viens no šiem nosacījumiem? Citiem vārdiem sakot, kā ievadīt alternatīvus kritērijus?

Ja pastāv alternatīvi kritēriji vai divas neatkarīgu kritēriju kopas, un pietiek ar to, ka tiek ievērota tikai viena no šīm kopām, noformējuma režģī izmantojiet gan rindu Kritēriji, gan rindu or.

Alternatīvie kritēriji

1. Kritērijs City tiek norādīts rindā Criteria.

2. Kritērijs BirthDate tiek norādīts rindā "or".

Kritēriji, kas ir norādīti rindās Criteria un or, tiek apvienoti, izmantojot operatoru OR, kā parādīts tālāk:

City = "Liepāja" OR BirthDate < DateAdd("gggg", -40, Date())

Ja ir jānorāda vairāk alternatīvu, izmantojiet rindas zem rindas or.

Pirms turpināt apskatīt piemērus, ielāgojiet šos norādījumus:

 • Ja kritēriji ir pagaidu vai bieži mainās, varat filtrēt vaicājuma rezultātus, nevis bieži mainīt vaicājuma kritērijus. Filtrs ir pagaidu kritērijs, kas maina vaicājuma rezultātus, nemainot vaicājuma noformējumu. Papildinformāciju par filtriem skatiet rakstā Filtra lietošana atlasītu Access datu bāzes ierakstu skatīšanai.

 • Ja kritēriju lauki nemainās, bet bieži mainās vērtības, kas jūs interesē, varat izveidot parametru vaicājumu. Parametru vaicājums lūdz lietotājam norādīt lauku vērtības un pēc tam izmanto šīs vērtības, lai izveidotu vaicājuma kritērijus. Papildinformāciju par parametru vaicājumiem skatiet rakstā Parametru izmantošana vaicājumos un atskaitēs.

Text, Memo un Hyperlink lauku kritēriji

Piezīme.: Sākot ar Access 2013, teksta lauku nosaukums tagad ir Īsais teksts, bet memo lauku nosaukums tagad ir Garais teksts.

Tālāk iekļautie piemēri attiecas uz lauku CountryRegion vaicājumā, kura pamatā ir tabula, kurā saglabāta kontaktinformācija. Kritērijs tiek norādīts noformējuma režģī lauka rindā Criteria.

CountryRegion kritēriji

Kritērijs, ko norādāt Hyperlink laukam, pēc noklusējuma tiek lietots lauka vērtības parādāmā teksta daļai. Lai norādītu kritēriju vērtības mērķa vienotā resursu vietrāža (Uniform Resource Locator — URL) daļai, izmantojiet izteiksmi HyperlinkPart. Šīs izteiksmes sintakse ir šāda: HyperlinkPart([Table1].[Field1],1) = "http://www.microsoft.com/", kur Table1 ir tās tabulas nosaukums, kurā ir hipersaites lauks, Field1 ir hipersaites lauks un http://www.microsoft.com ir URL, kuram jāatbilst.

Lai iekļautu ierakstus, kuri...

Izmantojiet šo kritēriju

Vaicājuma rezultāts

Precīzi atbilst vērtībai, piemēram, China

"China"

Atgriež ierakstus, kuros lauka CountryRegion iestatījums ir China.

Neatbilst vērtībai, piemēram, Mexico

Not "Mexico"

Atgriež ierakstus, kuros lauka CountryRegion iestatījums ir cita valsts/reģions, nevis Mexico.

Sākas ar konkrētu virkni, piemēram, U

Like U*

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukums sākas ar "U", piemēram, UK, USA u.c.

Piezīme.: Ja izteiksmē tiek lietota zvaigznīte (*), tā norāda uz jebkuru rakstzīmju virkni — to sauc arī par aizstājējzīmi. Šo rakstzīmju sarakstu skatiet rakstā Access aizstājējzīmes.

Nesākas ar konkrētu virkni, piemēram, U

Not Like U*

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukums sākas ar citu rakstzīmi, nevis "U".

Satur norādīto virkni, piemēram, Korea

Like "*Korea*"

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukumā ir virkne "Korea".

Nesatur norādīto virkni, piemēram, Korea

Not Like "*Korea*"

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukumā nav virknes "Korea".

Beidzas ar konkrētu virkni, piemēram, “ina”

Like "*ina"

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukums beidzas ar "ina", piemēram, China un Argentina.

Nebeidzas ar konkrētu virkni, piemēram, "ina"

Not Like "*ina"

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukums nebeidzas ar "ina", piemēram, China un Argentina.

Satur vērtības Null (vai kuros trūkst vērtības)

Is Null

Atgriež ierakstus, kuriem laukā nav vērtības.

Nesatur vērtības Null

Is Not Null

Atgriež ierakstus, kuriem laukā netrūkst vērtības.

Satur nulles garuma virknes

"" (pēdiņu pāris)

Atgriež ierakstus, kuriem laukā ir iestatīta tukša vērtība (bet ne Null). Piemēram, tirdzniecības ierakstiem precēm, kas pārdotas citai nodaļai, laukā CountryRegion var būt tukša vērtība.

Nesatur nulles garuma virknes

Not ""

Atgriež ierakstus, kuros laukā CountryRegion ir netukša vērtība.

Satur vērtības Null vai nulles garuma virknes

"" Or Is Null

Atgriež ierakstus, kuros laukā nav vērtības vai ir iestatīta tukša vērtība.

Nav Null vai tukši

Is Not Null And Not ""

Atgriež ierakstus, kuros laukā CountryRegion ir netukša vērtība, kas nav Null.

Seko pēc vērtības, piemēram, Mexico, kad tiek sakārtoti pēc alfabēta

>= "Mexico"

Atgriež visu valstu/reģionu ierakstus, sākot ar Mexico un turpinot līdz alfabēta beigām.

Ietilpst norādītajā diapazonā, piemēram, no A līdz D

Like "[A-D]*"

Atgriež to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukums sākas ar burtiem no "A" līdz "D".

Atbilst vienai no divām vērtībām, piemēram, USA vai UK

"USA" Or "UK"

Atgriež ierakstu USA un UK.

Satur vienu no vērtību sarakstā iekļautajām vērtībām

In("France", "China", "Germany", "Japan")

Atgriež visu sarakstā norādīto valstu/reģionu ierakstus.

Satur noteiktas rakstzīmes konkrētā lauka vērtības pozīcijā

Right([CountryRegion], 1) = "y"

Atgriež visu to valstu/reģionu ierakstus, kuriem pēdējais burts ir "y".

Atbilst garuma prasībām

Len([CountryRegion]) > 10

Atgriež to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukumā ir vairāk nekā 10 rakstzīmju.

Atbilst noteiktam paraugam

Like "Chi??"

Atgriež to valstu/reģionu ierakstus, kuru nosaukums ir piecas rakstzīmes garš un pirmās trīs no tām ir "Chi", piemēram, China un Chile.

Piezīme.: Ja izteiksmē tiek izmantotas rakstzīmes ? un _, tās apzīmē vienu rakstzīmi un tiek sauktas arī par aizstājējzīmēm. Rakstzīmi _ nevar izmantot nedz vienā izteiksmē ar rakstzīmi ?, nedz arī ar aizstājējzīmi *. Aizstājējzīmi _ var lietot izteiksmē, kurā ir arī aizstājējzīme %.

Number, Currency un AutoNumber lauku kritēriji

Tālāk iekļautie piemēri attiecas uz lauku UnitPrice vaicājumā, kura pamatā ir tabula, kurā saglabāta informācija par precēm. Kritērijs tiek norādīts vaicājuma noformējuma režģī lauka rindā Criteria.

UnitPrice kritēriji

Lai iekļautu ierakstus, kuri...

Izmantojiet šo kritēriju

Vaicājuma rezultāts

Precīzi atbilst vērtībai, piemēram, 100

100

Atgriež ierakstus, kuros preces vienības cena ir 100 €.

Neatbilst vērtībai, piemēram, 1000

Not 1000

Atgriež ierakstus, kuros preces vienības cena nav 1000 €.

Satur vērtību, kas ir mazāka par norādīto vērtību, piemēram, 100

< 100
<= 100

Atgriež ierakstus, kuros vienības cena ir mazāka par 100 € (<100). Otra izteiksme (<=100) parāda ierakstus, kuros vienības cena ir mazāka par vai vienāda ar 100 €.

Satur vērtību, kas ir lielāka par norādīto vērtību, piemēram, 99,99

>99.99
>=99.99

Atgriež ierakstus, kuros vienības cena ir lielāka par 99,99 € (>99.99). Otra izteiksme parāda ierakstus, kuros vienības cena ir lielāka par vai vienāda ar 99,99 €.

Satur vienu no divām vērtībām, piemēram, 20 vai 25

20 or 25

Atgriež ierakstus, kuros preces vienības cena ir 20 € vai 25 €.

Satur vērtību, kas ietilpst vērtību diapazonā

>49.99 and <99.99
-vai-
Between 50 and 100

Atgriež ierakstus, kuros vienības cena ir starp (bet neieskaitot) 49,99 € un 99,99 €.

Satur vērtību, kas neietilpst diapazonā

<50 or >100

Atgriež ierakstus, kuros vienības cena nav starp 50 € un 100 €.

Satur vienu no vairākām konkrētām vērtībām

In(20, 25, 30)

Atgriež ierakstus, kuros vienības cena ir 20 €, 25 € vai 30 €.

Satur vērtību, kas beidzas ar norādītajiem cipariem

Like "*4.99"

Atgriež ierakstus, kuros vienības cena beidzas ar "4,99", piemēram, 4,99 €, 14,99 €, 24,99 € utt.

Piezīme.: Ja izteiksmē tiek izmantotas rakstzīmes * un %, tās apzīmē jebkuru rakstzīmju skaitu un tiek sauktas arī par aizstājējzīmēm. Rakstzīmi % nevar izmantot nedz vienā izteiksmē ar rakstzīmi *, nedz arī ar aizstājējzīmi ?. Aizstājējzīmi % var lietot izteiksmē, kurā ir arī aizstājējzīme _.

Satur vērtības Null (vai kuros trūkst vērtības)

Is Null

Atgriež ierakstus, kuriem laukā UnitPrice nav ievadīta vērtība.

Satur vērtības, kas nav Null

Is Not Null

Atgriež ierakstus, kuriem laukā UnitPrice netrūkst vērtības.

Date/Time lauku kritēriji

Tālāk iekļautie piemēri attiecas uz lauku OrderDate vaicājumā, kura pamatā ir tabula, kurā saglabāta informācija par pasūtījumiem. Kritērijs tiek norādīts vaicājuma noformējuma režģī lauka rindā Criteria.

OrderDate kritēriji

Lai iekļautu ierakstus, kuri...

Izmantojiet šo kritēriju

Vaicājuma rezultāts

Precīzi atbilst vērtībai, piemēram, 2/2/2006

#2/2/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas 2006. gada 2. februārī. Atcerieties, ka datuma vērtības ir jāietver # rakstzīmēs, lai Access atšķirtu datuma vērtības un teksta virknes.

Neatbilst vērtībai, piemēram, 2/2/2006

Not #2/2/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas citā dienā, nevis 2006. gada 2. februārī.

Satur vērtības, kas ir pirms noteikta datuma, piemēram, 2/2/2006

< #2/2/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pirms 2006. gada 2. februāra.

Lai apskatītu transakcijas, kuras ir notikušas šajā datumā vai pirms tā, operatora < vietā lietojiet operatoru <=.

Satur vērtības, kas ir pēc noteikta datuma, piemēram, 2/2/2006

> #2/2/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pēc 2006. gada 2. februāra.

Lai apskatītu transakcijas, kuras ir notikušas šajā datumā vai pēc tā, operatora > vietā lietojiet operatoru  >=.

Satur vērtības, kas atbilst datumu diapazonam

>#2/2/2006# and <#2/4/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas starp 2006. gada 2. februāri un 2006. gada 4. februāri.

Lai filtrētu vērtību diapazonu, var izmantot arī operatoru Between, iekļaujot galējās vērtības. Piemēram, Between #2/2/2006# and #2/4/2006# ir tas pats, kas >=#2/2/2006# and <=#2/4/2006#.

Satur vērtības, kas neietilpst diapazonā

<#2/2/2006# or >#2/4/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pirms 2006. gada 2. februāra vai pēc 2006. gada 4. februāra.

Satur vienu no divām vērtībām, piemēram 2/2/2006 vai 2/3/2006

#2/2/2006# or #2/3/2006#

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas 2006. gada 2. februārī vai 2006. gada 3. februārī.

Satur vienu no vairākām vērtībām

In (#2/1/2006#, #3/1/2006#, #4/1/2006#)

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas 2006. gada 1. februārī, 2006. gada 1. martā vai 2006. gada 1. aprīlī.

Satur noteikta mēneša, piemēram, decembra, datumu (neatkarīgi no gada)

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas jebkura gada decembrī.

Satur noteikta ceturkšņa, piemēram, pirmā ceturkšņa, datumu (neatkarīgi no gada)

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas jebkura gada pirmajā ceturksnī.

Satur šodienas datumu

Date()

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas šodien. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti ieraksti, kuru lauka OrderDate iestatījums ir 2006. gada 2. februāris.

Satur vakardienas datumu

Date()-1

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas vakar. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2006. gada 1. februāra ieraksti.

Satur rītdienas datumu

Date() + 1

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notiks rīt. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2006. gada 3. februāra ieraksti.

Satur šīs nedēļas datumus

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date())

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas šonedēļ. Nedēļa sākas svētdienā un beidzas sestdienā.

Satur iepriekšējās nedēļas datumus

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pagājušonedēļ. Nedēļa sākas svētdienā un beidzas sestdienā.

Satur nākamās nedēļas datumus

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas nākamnedēļ. Nedēļa sākas svētdienā un beidzas sestdienā.

Satur pēdējo 7 dienu datumus

Between Date() and Date()-6

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pēdējo 7 dienu laikā. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti ieraksti periodam no 2006. gada 24. janvāra līdz 2006. gada 2. februārim.

Satur šī mēneša datumus

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now())

Atgriež šī mēneša ierakstus. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2006. gada februāra ieraksti.

Satur iepriekšējā mēneša datumus

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Atgriež iepriekšējā mēneša ierakstus. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2006. gada janvāra ieraksti.

Satur nākamā mēneša datumus

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Atgriež nākamā mēneša ierakstus. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2006. gada marta ieraksti.

Satur datumus, kas ietilpst pēdējās 30 dienās vai 31 dienā

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Mēneša tirdzniecības ieraksti. Ja šodienas datums ir 02.02.2006., tiek rādīti ieraksti par periodu no 2006. gada 2. janvāra līdz 2006. gada 2. februārim

Satur šī ceturkšņa datumus

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Atgriež pašreizējā ceturkšņa ierakstus. Ja šodienas datums ir 02.02.2006., tiek parādīti 2006. gada pirmā ceturkšņa ieraksti.

Satur iepriekšējā ceturkšņa datumus

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Atgriež iepriekšējā ceturkšņa ierakstus. Ja šodienas datums ir 02.02.2006., tiek parādīti 2005. gada pēdējā ceturkšņa ieraksti.

Satur nākamā ceturkšņa datumus

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Atgriež nākamā ceturkšņa ierakstus. Ja šodienas datums ir 02.02.2006., tiek parādīti 2006. gada otrā ceturkšņa ieraksti.

Satur šī gada datumus

Year([SalesDate]) = Year(Date())

Atgriež šī gada ierakstus. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2006. gada ieraksti.

Satur pagājušā gada datumus

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pagājušogad. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2005. gada ieraksti.

Satur nākamā gada datumus

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

Atgriež transakciju ierakstus ar nākamā gada datumu. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti 2007. gada ieraksti.

Satur datumus, kas ir starp 1. janvāri un šodienu (ierakstu datēšanas gads)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date())

Atgriež to transakciju ierakstus, kuru datumi ir starp šī gada 1. janvāri un šodienu. Ja šodienas datums ir 2/2/2006, tiek parādīti ieraksti periodam no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 2. februārim.

Satur pagātnes datumu

< Date()

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras ir notikušas pirms šodienas.

Satur nākotnes datumu

> Date()

Atgriež to transakciju ierakstus, kuras notiks pēc šodienas.

Null (vai trūkstošu) vērtību filtrs

Is Null

Atgriež ierakstus, kuros trūkst transakcijas datuma.

To vērtību, kuras nav Null, filtrs

Is Not Null

Atgriež ierakstus, kuros transakcijas datums ir zināms.

Yes/No lauku kritēriji

Piemēram, jūsu tabulai Klienti ir jā/nē lauks ar nosaukumu Aktīvs, kas tiek izmantots, lai norādītu, vai klienta konts pašreiz ir aktīvs. Tālāk redzamajā tabulā ir parādīts, kā tiek vērtētas vērtības, kas tiek ievadītas jā/nē lauka kritēriju rindā.

Lauka vērtība

Rezultāts

Jā, patiess, 1 vai -1

Pārbaudīta vērtība Jā. Pēc ievadīšanas vērtība 1 vai -1 tiek pārveidota par "Patiess" kritēriju rindā.

Nē, aplams vai 0

Pārbaudīta vērtība Nē. Pēc ievadīšanas vērtība 0 tiek pārveidota par "Aplams" kritēriju rindā.

Nav vērtības (null)

Nav pārbaudīts

Jebkurš skaitlis, kas nav 1, -1 vai 0

Nav rezultātu, ja tā laukā ir vienīgā kritērija vērtība

Jebkāda rakstzīmju virkne, kas nav Jā, Nē, Patiess vai Aplams

Neizdodas izpildīt vaicājumu datu tipu neatbilstības kļūdu dēļ

Citu lauku kritēriji

Pielikumi.    Rindā Criteria ievadiet Is Null, lai iekļautu ierakstus, kuriem nav pielikumu. Ievadiet Is Not Null, lai iekļautu ierakstus, kuros ir pielikumi.

Uzmeklēšanas lauki.    Pastāv divu veidu uzmeklēšanas lauki: tie, kuri uzmeklē vērtība esošā datu avotā (izmantojot ārējo atslēgu), un tie, kuru pamatā ir vērtību saraksts, kas norādīts, veidojot uzmeklēšanas lauku.

Uzmeklēšanas laukiem, kuru pamatā ir norādīto vērtību saraksts, datu tips ir Text un derīgie kritēriji ir tādi paši kā citiem teksta laukiem.

Kritēriji, ko var izmantot uzmeklēšanas laukā, kura pamatā ir vērtības no esoša datu avota, ir atkarīgi no ārējās atslēgas datu tipa, nevis no uzmeklēto datu tipa. Piemēram, pieņemsim, ka jums ir uzmeklēšanas lauks, kurā tiek parādīts darbinieka vārds, bet kurš izmanto ārējo atslēgu, kuras datu tips ir Number. Tā kā laukā tiek glabāts skaitlis, nevis teksts, ir jāizmanto skaitļiem piemēroti kritēriji, t.i., >2.

Ja nezināt ārējās atslēgas datu tipu, varat apskatīt avota tabulu noformējuma skatā, lai noteiktu lauka datu tipu. Lai to izdarītu:

 1. Atrodiet avota tabulu navigācijas rūtī.

 2. Atveriet tabulu noformējuma skatā, veicot kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz tabulas un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER.

  • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas un pēc tam noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 3. Katra lauka datu tips ir norādīts tabulas noformējuma režģa kolonnā Datu tips.

Vairākvērtību lauki.    Dati vairākvērtību laukos tiek glabāti kā slēptas tabulas rindas, ko Access izveido un aizpilda, lai attēlotu lauku. Vaicājuma noformējuma skatā tas tiek atspoguļots lauku sarakstā, izmantojot izvēršamu lauku. Lai izmantotu kritēriju vairākvērtību laukam, ir jānorāda kritērijs vienai slēptās tabulas rindai. Lai to izdarītu:

 1. Izveidojiet vaicājumu, kurā ir vairākvērtību lauks, un atveriet to noformējuma skatā.

 2. Izvērsiet vairākvērtību lauku, noklikšķinot uz pluszīmes (+) tam blakus — ja lauks jau ir izvērsts, tā ir mīnuszīme (-). Tieši zem lauka nosaukuma ir redzams lauks, kas attēlo vienu vairākvērtību lauka vērtību. Šim laukam ir tāds pats nosaukums kā vairākvērtību laukam, un tam ir pievienota virkne .Value.

 3. Velciet vairākvērtību lauku un tā vienas vērtības lauku uz atsevišķām kolonnām noformējuma režģī. Ja rezultātos vēlaties redzēt tikai visu vairākvērtību lauku kopumā, notīriet vienas vērtības lauka izvēles rūtiņu Rādīt.

 4. Ievadiet kritērijus vienas vērtības lauka rindā Criteria, izmantojot kritērijus, kas ir piemēroti tam datu tipam, ko attēlo vērtības.

 5. Katra vērtība vairākvērtību laukā tiek novērtēta atsevišķi, izmantojot norādītos kritērijus. Piemēram, pieņemsim, ka jums ir vairākvērtību lauks, kurā tiek glabāts skaitļu saraksts. Ja norādāt kritēriju >5 AND <3, tam atbildīs ikviens ieraksts, kurā ir vismaz viena vērtība, kas ir lielāka par 5, un viena vērtība, kas ir mazāka par 3.

Papildinformācija

Iepazīšanās ar vaicājumiem

Vienkārša atlases vaicājuma izveide

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×