Kopsavilkums

SQL Server 7,0 un jaunākas SQL Server versijas atļauj ārējo datu avotu pievienošanu kā saistītus serverus. Šis līdzeklis nodrošina piekļuvi izplatītiem, neviendabīgiem vaicājumiem pret OLE DB datu avotiem. Veidojot savienojumu ar SQL Server, ar kursoru, kurā ir norādītas pieejamās tabulas, var atgriezt ar komandu SQLTables izsaukums (file_handle). Komanda SQLTables izsaukums () Tomēr neatdod informāciju par saistītajiem serveriem pieejamajām tabulām. Informācija par saistītajiem serveriem tiek atgriezta, izmantojot trīs dažādas SQL Server saglabātās procedūras. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izmantot šīs saglabātās procedūras, lai atgrieztu informāciju par saistītajiem serveriem pieejamajām tabulām.

Papildinformācija

Ar SQL Server saistītie serveri tiek definēti kā kartējumi pret noteiktu saistītu serveri. Tāpēc saistītais serveris, iespējams, ne vienmēr ir SQL Server datu bāzes daļa. SQL Server saistītie serveri tiek definēti, izmantojot sp_addlinkedserver System saglabāto procedūru. Saistītajā servera definīcijā ir visa informācija, kas nepieciešama, lai atrastu OLE DB datu avotu. No saistītā servera nosaukuma attālajām tabulām var atsaukties divējādi:

 • Saistīto servera nosaukumu var izmantot kā servera nosaukumu, kas tiek izmantots kā tabulas vai skata atsauce Transact-SQL priekšrakstā. Citas trīs nosaukuma atsauces daļas objekts saistītajā serverī, kas tiek rādīts kā priekšraksts.

 • Saistīto servera nosaukumu var izmantot kā ievades parametru funkcijai OPENQUERY. OPENQUERY nosūta OLE DB pakalpojumu sniedzējam komandu izpildīt. Atgriezto priekšraksts pēc tam var izmantot kā tabulu vai skatīt atsauci Transact-SQL priekšrakstā.

SQL Server saglabātās procedūras, kas tiek izmantotas, lai atgrieztu informāciju par saistītajiem serveriem, ir šādas:

 • sp_linkedservers

 • sp_tables_ex

 • sp_columns_ex

Katra no SQL Server saglabātajām procedūrām atgriež dažādu detalizācijas pakāpi, kas saistīta ar saistītajiem serveriem. sp_linkedservers atgriež šādas kolonnas: SRV_NAME Name of the linked server. SRV_PROVIDERNAME Friendly name of the OLE DB provider managing access to the specified linked server. SRV_PRODUCT Product name of the linked server. SRV_DATASOURCE OLE DB datasource property corresponding to the specified linked server. SRV_PROVIDERSTRING OLE DB provider string property corresponding to the specified linked server. SRV_LOCATION OLE DB location property corresponding to the specified linked server. SRV_CAT OLE DB catalog property corresponding to the specified linked server. sp_tables_ex atgriež informāciju tabulās no norādītā saistītā servera. Šī iekļautā procedūra akceptē šādus argumentus: TABLE_SERVER Name of the linked server for which to return table information, with no default. TABLE_NAME Name of the table for which to return data type information, with a default of NULL. TABLE_SCHEMA Is the table schema, with a default of NULL. TABLE_CATALOG Catalog Name of the database in which the specified table resides, with a default of NULL. TABLE_TYPE Type of the table to return, with a default of NULL. sp_tables_ex atgriež tālāk norādītās kolonnas. TABLE_CAT Table qualifier name. (May be null) TABLE_SCHEM Table or view owner name. TABLE_NAME Table name. TABLE_TYPE Table, system table, or view. REMARKS SQL Server does not return a value for this column. sp_columns_ex atgriež kolonnas informāciju, vienu rindu vienā kolonnā, par doto saistīto servera tabulu (ām). sp_columns_ex atgriež kolonnas informāciju tikai norādītajai kolonnai, ja ir norādīta kolonna. Šī iekļautā procedūra akceptē šādus argumentus: TABLE_SERVER Name of the linked server for which to return column information, with no default. TABLE_NAME Name of the table for which to return column information, with a default of NULL. TABLE_SCHEMA Name of the table for which to return column information, with a default of NULL. TABLE_CATALOG Catalog name of the table for which to return column information, with a default of NULL. COLUMN Name of the database column for which to provide information, with a default of NULL. ODBCVer The version of ODBC being used. ODBCVer is an integer, with a default value of 2, indicating ODBC Version 2. Valid values are 2 or 3. sp_columns_ex atgriež tālāk norādītās kolonnas. TABLE_CAT Table or view qualifier name. (May be null) TABLE_SCHEM Table or view owner name. TABLE_NAME Table or view name. COLUMN_NAME Column name, for each column of the specified table. DATA_TYPE Integer value corresponding to ODBC type indicators. TYPE_NAME String representing a data type. COLUMN_SIZE Number of significant digits. BUFFER_LENGTH Transfer size of the data. DECIMAL_DIGITS Number of digits to the right of the decimal point. NUM_PREC_RADIX Is the base for numeric data types. NULLABLE Specifies nullability. REMARKS This field always returns NULL. COLUMN_DEF Default value of the column. SQL_DATA_TYPE Value of the SQL data type as it appears in the TYPE field of the descriptor. SQL_DATETIME_SUB Subtype code for datetime and SQL-92 interval data types. For other data types, this column returns NULL. CHAR_OCTET_LENGTH Maximum length in bytes of a character or integer data type column. For all other data types, this column returns NULL. ORDINAL_POSITION Ordinal position of the column in the table. IS_NULLABLE Nullability of the column in the table. This column returns a zero-length string if nullability is unknown. The value returned for this column is different from the value returned for the NULLABLE column. SS_DATA_TYPE SQL Server data type, used by Open Data Services extended stored procedures.

 1. Atveriet ODBC administratoru un izveidojiet ODBC datu avotu ar nosaukumu "LINKSRV". Piezīme. Tā kā saistītie serveri ir uzskaitīti cilnē SQL Server Security, veidojot DP, nav nepieciešams iestatīt noklusējuma datu bāzi.

 2. Izveidojiet programmas failu ar nosaukumu "SP_tables. PRG", izmantojot šādu kodu:

    * NOTE: This code is based on the following assumptions:  * A DSN named LINKSRV pointing to a SQL Server data source exists.  * A Linked Server has been defined in SQL Server.  Connect_String="'LINKSRV','SA',''"  * Connect to SQL Server  gnConnHandle=SQLCONNECT(&Connect_String)  IF gnConnHandle>0   * Create a command string to pass to SQL Server via SQLExec.   CREATE CURSOR SQLSRVDAT (Server c(128),Table_Name c(128), ;     Column_name c(128))   * Create a command string to pass to SQL Server via SQLExec.   SQLCommand="sp_linkedservers"   * Return a cursor with the names of available linked servers.   QRYVal=SQLExec(gnConnHandle,SQLCommand,'SQLSvr')   IF QRYVal>0     SELECT SQLSvr     DO WHILE !EOF()      * Build a command to pass to SQL Server to return a cursor      * of tables available from the linked server.      SQLCommand="sp_tables_ex '"+ALLTRIM(SQLSvr.SRV_NAME)+"'"      * Return a cursor with the names of tables available from      * the specified linked server.      tables_val=SQLExec(gnConnHandle,SQLCommand,'SQLTabs')      IF tables_val>0        SELECT sqltabs        LOCA        DO WHILE !EOF()         * Build a command to pass to SQL Server to return a         * cursor with the fields from the specified         * table of the defined linked server.         SQLCommand="sp_columns_ex '"+ALLTRIM(SQLSvr.SRV_NAME) + ;           "','"+ALLTRIM(sqltabs.Table_Name)+"'"         * Return a cursor with the names of the columns         * in the specified table of the linked server.         ColVal=SQLExec(gnConnHandle,SQLCommand,'sqlcols')         IF ColVal>0           SELECT sqlcols           DO WHILE !EOF()            INSERT INTO SQLSRVDAT VALUES ;              (SQLSvr.SRV_NAME,sqltabs.Table_Name, ;              sqlcols.Column_name)            SELECT sqlcols            SKIP           ENDDO         ENDIF         SELECT sqltabs         SKIP        ENDDO      ENDIF      SELECT SQLSvr      SKIP     ENDDO   ELSE     =AERROR(L_Server)     =MESSAGEBOX(L_Server[1,2]+CHR(13)+L_Server[1,3],32,'Query Failed')   ENDIF   =SQLDISCONN(gnConnHandle)   SELECT SQLSRVDAT   IF RECCOUNT()=0     =MESSAGEBOX('No Linked Servers Detected',64,'Linked Servers')   ELSE     CALCULATE MAX(LEN(ALLTRIM(SQLSRVDAT.column_Name))) TO max_wide     BROW TITLE "Linked Server Information" WIDTH max_wide   ENDIF  ELSE   =AERROR(s_failed)   * The linked server doesn't exist, so display a message.   =MESSAGEBOX(s_failed[1,2]+CHR(13)+ ;     IIF(!ISNULL(s_failed[1,3]),s_failed[1,3],"null"),32,'Failed')  ENDIF  RETURN  * End Code.
 3. Komandas logā ierakstiet šo: DO SP_TABLES

Atsauces

Transact-SQL atsauce palīdzība; meklēt: "sp_addlinkedserver"; "sp_tables_ex"; "sp_linkedservers"; "sp_columns_ex"

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×