Windows Update darb?bas probl?mu diagnostic??ana un labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet izplat?tas Windows atjaunin??anas probl?mas, padarot datoru dro??ku un uzticam?ku. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • P?rbauda Windows atjaunin??anas komponentu konfigur?ciju un veic nepiecie?amos labojumus
  • Atrisina nepareizas Windows atjaunin??anas datu atra?an?s vietas
  • Atk?rtoti re?istr? nepiecie?amos pakalpojumus
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.