Begrenset garanti fra produsenten

MERK! Denne begrensede garantien gjelder for produkter som selges under merkevarene "Nokia", "Lumia" og "Asha" og andre tilbehørsprodukter i samme familie. Hvis det oppstår en konflikt mellom betingelsene og vilkårene som vises her og dokumentasjonen i salgsesken til produktet, skal betingelsene og vilkårene som følger med salgsesken være gjeldende.

Denne begrensede garantien er i tillegg til, og påvirker ikke de juridiske rettighetene du har i henhold til det nasjonale lovverket som omhandler salg av forbruksartikler.

Begrenset garanti fra Produsenten

1. Generelt

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (heretter kalt "Produsenten") gir denne begrensede Produsentgarantien ("Garanti") for det originale produktet ("Produktet") som Produsenten har frigitt for salg i EU, på Island, i Norge, Sveits og Tyrkia ("Dekkede land") siden 1. november 2013.

Denne garantien er separat fra eventuelle lovfestede rettigheter du har ifølge forbrukervernlover i ditt land som er relevante for deg. Den er ment å gi deg spesifikke, og i noen tilfeller ytterligere, rettigheter innenfor grensene av det som er tillatt i henhold til en slik lovgivning, og den begrenser ikke rettighetene du eventuelt har i henhold til gjeldende lovfestede bestemmelser om produktgaranti. Du kan ha andre rettigheter ifølge lokal lov under eller etter garantiperioden. Disse rettighetene ekskluderes ikke av denne garantien.

2. Garanti

Produsenten garanterer at Produktet er uten material- og produksjonsfeil ("Feil") når det for første gang selges til en sluttbruker (datoen som er angitt på det originale kjøpsbeviset gjelder). Garantien er gyldig i:

(i) tjuefire (24) måneder for hovedenheten;

(ii)tolv (12) måneder for tilbehør som selges separat eller som medfølger i pakken for hovedenheten (gjelder ikke batterier, deksler, kabler og ladere); og

(iii)Seks (6) måneder for alle batterier, deksler, kabler og ladere,

med mindre annet er angitt i brukerveiledningen for Produktet.

Under garantiperioden vil Produsenten innen rimelig tid utbedre feilen kostnadsfritt ved enten å reparere eller erstatte Produktet eller den defekte delen etter eget skjønn, forutsatt at du informerer Produsenten om feilen før garantiperioden utløper. Når du reparerer eller erstatter Produktet, kan Produsenten bruke nye eller overhalte deler eller produkter.

Så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, vil ikke en reparasjon eller erstatning føre til at garantiperioden fornyes eller utvides. Originaldeler, reservedeler eller erstatningsprodukter som leveres under denne Garantien dekkes av samme Garanti i det som er igjen av den opprinnelige garantiperioden, eller i seksti (60) dager fra reparasjonen eller utskiftningen fant sted, avhengig av hva som er lengst.

Produktet eller alle deler i Produktet som Produsenten har erstattet, blir Produsentens eiendom.

Produsenten garanterer ikke at programvare som forhåndsinstalleres i Produktet av eller på vegne av Produsenten (eller påfølgende oppdateringer og oppgraderinger) (samlet "Produsentprogramvare"), dekker dine behov, fungerer i kombinasjon med maskin- eller programvare fra en tredjepart, fungerer uavbrutt eller feilfritt eller at eventuelle feil kan rettes eller vil bli rettet. For feil som gjelder Produsentprogramvaren, vil Produsenten gjøre den nyeste versjonen av Produsentprogramvaren tilgjengelig for reinstallasjon på Produktet. I tilfeller der dette ikke er mulig, vil Produsenten tilby en annen løsning som etter Produsentens skjønn retter opp feilen på en tilfredsstillende måte. Noe av Produsentprogramvaren kan være underlagt egne lisensvilkår som er tilgjengelige med programvaren eller den lokale delen av http://www.microsoft.com/mobile.

Du alltid bør ta sikkerhetskopi av alt innhold som er lagret på produktet før du leverer det til service, siden serviceaktiviteter sletter alle data fra produktet.

3. Hva denne garantien ikke dekker

Produsenten gir ingen garanti for følgende:

 1. Bruksanvisninger.

 2. All (i) programvare, innstillinger, innhold, data eller koblinger fra tredjepart som er installert eller lastet ned på Produktet, eller (ii) tjenester eller tilgangsklienter fra Produsenten eller en tredjepart, selv om de er forhåndsinstallert av Produsenten (les eventuelle betingelser som følger med tjenestene, da disse beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser du har).

 3. All (i) normal slitasje, (ii) redusert batteriladekapasitet som skyldes at batteriet nærmer seg slutten av levetiden, eller (iii) pikselmangler på produktets display som ligger innenfor rammen av bransjestandardene.

 4. SIM-kort og/eller mobiltelefonnettverk eller andre nettverk eller systemer som Produktet benytter, eller

 5. Feil eller skader som skyldes: (i) feil bruk eller at Produktet ikke har blitt brukt i samsvar med bruksanvisningen (f.eks. at det har blitt utsatt for fuktighet, damp, ekstreme temperaturer/omgivelser eller raske endringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, mat- eller væskesøl eller påvirkning fra kjemiske produkter), (ii) at du bruker Produktet sammen med, eller kobler det til produkter, tilbehør, programvare eller tjenester som ikke er produsert eller levert av Produsenten, (iii) at produkter fra en tredjepart har blitt brukt sammen med Produktet, (iv) skader eller feil forårsaket av hacking, cracking, virus eller annen skadelig programvare, eller av ikke-godkjent tilgang til tjenester, kontoer, datasystemer eller nettverk, eller (v) andre handlinger som ligger utenfor Produsentens rimelige kontroll.

Denne Garantien er ikke gyldig:

 1. Utenfor de Dekkede landene.

 2. Hvis Produktet, eller programvaren det kjører på, har blitt (I) åpnet, modifisert eller reparert uten Produsentens samtykke eller (ii) reparert med uautoriserte reservedeler.

 3. Hvis Produktets serienummer, datokode for tilbehør eller IMEI-nummer er blitt fjernet, slettet, ødelagt, endret eller hvis disse er uleselige.

 4. Hvis du ikke har installert de nyeste programvareoppdateringene som er offentlig tilgjengelige for Produktet innen rimelig tid etter utgivelsen, eller

 5. Hvis du nekter å gi Produsenten tilgang til Produktet i forbindelse med reparasjon eller undersøkelse.

Hvis denne garantien ikke dekker Produktet eller problemet som er årsaken til at det trenger service, forbeholder Produsenten seg rett til å belaste deg for reparasjon eller erstatning av Produktet samt et ekspedisjonsgebyr.

4. Begrensning av Produsentens ansvar

I den grad gjeldende lov tillater det, er Produsenten ikke under noen omstendigheter ansvarlig, uttrykkelig eller underforstått, for noen

 1. Skader eller tap av noe slag som følge av, eller knyttet til tap av, eller skade på, eller ødeleggelse av innhold/data, eller gjenoppretting/overføring av data, selv om slike tap, skader eller ødeleggelser skyldes en feil i produktet, og/eller

 2. tap av fortjeneste, produkter eller funksjonalitet, forretninger, kontrakter, inntekter eller antatte besparelser, økte kostnader eller utgifter, eller for eventuelle indirekte, følgemessige eller spesielle tap eller skader.

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, er Produsentens ansvar begrenset til kjøpsverdien av Produktet.

Begrensningene i denne paragraf 4 kommer ikke til anvendelse dersom Produsenten har opptrådt uaktsomt eller med forsettlig forsømmelse, eller ved død eller personskade som skyldes beviselig uaktsomhet fra Produsentens side.

5. Andre viktige merknader

Du finner mer informasjon om Garantien samt informasjon som kreves for å behandle spørsmål om garanti på http://www.microsoft.com/mobile.

Kontroller at operatøren har fjernet eventuelle SIM-låser (eller andre tilsvarende mekanismer som kan låse produktet til et bestemt nettverk eller en bestemt operatør) før du leverer produktet til reparasjon.

Produktet ditt kan inneholde elementer som er spesifikke for landet, herunder programvare. Garantitjenestene i et bestemt land kan vare begrenset til de produktene og landspesifikke elementene som er tilgjengelige i det landet. Dersom produktet har blitt reeksportert fra det opprinnelige bestemmelsesstedet til et annet land, kan produktet inneholde landsspesifikke elementer som ikke regnes som feil under denne garantien, selv om det ikke fungerer.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Egenskaper

Artikkel-ID: 10811 – Forrige gjennomgang: 2. mai 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding