LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT FILMMINNER

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder ovennevnte programvare, som omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • oppdateringer,
 • tillegg,
 • Internett-baserte tjenester og
 • støttetjenester

for ovennevnte programvare, med mindre andre vilkår følger med programvaren. I så fall gjelder de vilkårene som følger med programvaren.

Ved å ta i bruk programvaren anses du for å ha akseptert disse vilkårene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene, har du ikke rett til å ta i bruk programvaren.

Som beskrevet nedenfor, innebærer denne avtalen også at du gir ditt samtykke til at det innhentes visse standard datamaskinopplysninger for Internett-baserte tjenester.

Forutsatt at du overholder disse lisensvilkårene, har du de permanente rettighetene nedenfor.

 1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER.
  1. Installasjon og bruk. Du har rett til å installere og bruke så mange eksemplarer som du vil av programvaren på enhetene dine.
  2. Inkluderte Microsoft-programmer. Programvaren inneholder andre Microsoft-programmer. Disse lisensvilkårene gjelder din bruk av disse programmene.
 2. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER.

  Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke bilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, videoklipp og maler som følger med programvaren og er identifisert for slik bruk i dokumenter og prosjekter du oppretter. Du har rett til å distribuere disse dokumentene og prosjektene for ikke-kommersielle formål. Hvis du vil bruke disse medieelementene eller malene til noe annet formål, går du til www.microsoft.com/permission for å finne ut om den type bruk er tillatt.
 3. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester sammen med programvaren. Disse kan endres eller fjernes når som helst.
  1. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor, kobler til Microsoft eller tjenesteleverandørers datasystemer via Internett. I noen tilfeller mottar du ingen separat melding ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Se nettstedet for Microsoft Kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene. Ved å ta i bruk disse funksjonene samtykker du i overføringen av denne informasjonen. Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.
   1. Informasjon om datamaskinen. Følgende funksjoner bruker Internett-protokoller, som sender informasjon om datamaskinen til relevante systemer. Informasjonen kan for eksempel være Internett-protokolladressen, typen operativsystem, nettleser, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg.
    1. Webinnholdsfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og gjøre det tilgjengelig for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, nettbasert opplæring, skjermbasert og annen hjelp samt Appshelp. Du kan velge ikke å bruke disse webinnholdsfunksjonene.
   2. Bruk av informasjon. Vi kan bruke datamaskininformasjonen til å forbedre programvare og tjenester. Vi kan også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. De kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres kjører sammen med Microsoft-programvare på.
  2. Misbruk av nettbaserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke denne tjenesten på måter som kan skade den eller påvirke andres bruk av den. Du har ikke rett til å bruke tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte.
 4. LISENSENS OMFANG. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg visse rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle øvrige rettigheter. Med mindre ufravikelig lov gir deg flere rettigheter til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å gjøre følgende:
  1. Vise resultatene av eventuelle ytelsestester av programvaren til tredjeparter uten forhåndsgitt skriftlig samtykke fra Microsoft
  2. Omgå de tekniske begrensningene i programvaren
  3. Foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
  4. Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til ufravikelig lov, til tross for denne begrensningen
  5. Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den
  6. Leie ut, lease eller låne bort programvaren
  7. Overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart
  8. Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester
 5. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaren. Sikkerhetskopien kan bare brukes til å installere programvaren på nytt.
 6. DOKUMENTASJON. Personer som har gyldig tilgang til datamaskinen din eller det interne nettverket ditt, har rett til å kopiere og bruke dokumentasjonen for dine interne referanseformål.
 7. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting.
 8. STØTTETJENESTER. Ettersom programvaren leveres "som den er", er det ikke sikkert at vi kan tilby kundestøtte for den.
 9. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og støttetjenester som du benytter deg av, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og støttetjenestene.
 10. GJELDENDE LOV.
  1. USA. Hvis du anskaffet deg programvaren i USA, styrer loven i delstaten Washington tolkningen av denne avtalen og gjelder ved krav om brudd på den, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.
  2. Utenfor USA. Hvis du anskaffet deg programvaren i et annet land, gjelder lovene i dette landet.
 11. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov, avhengig av jurisdiksjon. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende ufravikelig lov som måtte få anvendelse for deg.
 12. BEGRENSEDE RETTIGHETER. Programvaren lisensieres "som den er". Du bærer selv risikoen ved å bruke den. Microsoft gir ingen uttrykte garantier. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter eller lovfestede garantier under lokal lovgivning som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokal lovgivning tillater dette, fraskriver Microsoft seg alle underforståtte garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter. FOR AUSTRALIA: Du har lovfestede rettigheter i henhold til australsk forbrukerlovgivning, og ingen av disse vilkårene skal påvirke disse rettighetene.
 13. ANVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING FOR TAP ELLER SKADER. Microsoft og dets leverandører vil bare erstatte direkte skader begrenset opptil USD 5,00. Du har ikke rett til kompensasjon for andre skader, herunder følgeskader, tapt fortjeneste, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

  Denne begrensningen gjelder følgende:

  • Alle forhold relatert til programvare, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller i tredjepart programmer

  • Krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på rettigheter, garantier eller øvrige forpliktelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov

  Begrensningen gjelder også selv om Microsoft visste eller burde ha visst om risikoen for skadene. Hvis lovgivningen i ditt land ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader, gjelder begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kanskje ikke for deg.

Egenskaper

Artikkel-ID: 11574 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding