Batteri- og ladersikkerhet

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke endre, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er skadet, bør du ta det med til et servicested før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk bare laderen innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

  • Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.
  • En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.
Enheter som har et avtakbart bakdeksel:

Egenskaper

Artikkel-ID: 11732 – Forrige gjennomgang: 18. mai 2016 – Revisjon: 8

Tilbakemelding