Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Avtale for Microsoft-tjenester

Du bør skrive ut, lese og ta vare på hele avtalen.

Avtale for Microsoft Services

VED Å KJØPE ELLER BRUKE TJENESTENE GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DENNE AVTALEN, VILKÅRENE FOR BRUK AV WEBOMRÅDET OG ERKLÆRINGEN OM VERN AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER SAMT RETNINGSLINJENE SOM ER GITT PÅ WEBOMRÅDET FOR TJENESTENE, HVORAV ALLE INNGÅR I OG ER DEL AV DENNE AVTALEN.

DU GARANTERER OGSÅ AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT ALLE RETNINGSLINJENE I DENNE AVTALEN. VED MOTSTRID MELLOM DENNE AVTALEN OG DIN NÅVÆRENDE TJENESTEAVTALE MED MICROSOFT SKAL VILKÅRENE FOR DEN NÅVÆRENDE MICROSOFT-TJENESTEAVTALEN GJELDE. DERSOM DU IKKE GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, MÅ DU KONTAKTE OSS INNEN 72 TIMER ETTER KJØPET FOR Å FÅ REFUNDERT PENGENE, OG DU MÅ IKKE BRUKE TJENESTENE.

Denne avtalen for Microsoft Services (“avtalen”)inngås av og mellom den juridiske personen som bestiller tjenesten ("du" eller "din") og det nærmeste Microsoft-tilknyttede selskapet i landet ditt eller regionen din, med mindre vi angir noe annet nedenfor i avsnitt 9 ("vi," "oss" eller "vår"). "Tilknyttet selskap" betyr alle juridiske personer som du eller vi eier, som eier deg eller oss, eller som eies i felleskap med deg eller oss. "Eierskap" betyr mer enn 50 % eierskap.

Vilkår

1. TJENESTER  Vi avtaler å gjøre forretningsmessig rimelige anstrengelser for å levere tjenestene du kjøper, som er beskrevet på webområdet. URL-adressen til tjenesteveiledningen er: http://support.microsoft.com. Hvis URL-adressen endres av en eller annen årsak, sender vi deg den nye adressen når du gir beskjed til oss.

Din bruk av tjenestene reguleres av denne avtalen og tjenesteveiledningen, som herved gjøres til del av denne avtalen ved henvisning. Ved motstrid mellom denne avtalen og tjenesteveiledningen skal denne avtalen gjelde.

Vår evne til å levere tjenestene forutsetter fullt og rettidig samarbeid fra din side og at du gir nøyaktige og fullstendige opplysninger.

2. EIERSKAP OG LISENS

a. Rettelser. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, permanent, fullt betalt lisens til å bruke og reprodusere feilrettingen som vi eller vår representant leverer deg, utelukkende til ditt interne bruk. Feilrettinger kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. Med mindre annet følger av denne avtalen er lisensrettighetene for feilrettinger underlagt lisensavtalen for det berørte produktet eller, hvis feilrettingen ikke gjelder et bestemt produkt, andre bruksvilkår som fastsettes av oss. Din bruk av produktet reguleres av lisensavtalen for produktet. Du er ansvarlig for å betale alle produktlisensavgifter. “Produkt(er)" betyr all programkode, webbaserte tjenester eller materialer som omfatter kommersielt utgitte produkter, produkter i forhåndsversjon eller betaprodukter (enten de lisensieres mot avgift eller gratis) og alle videreutviklinger av slike som vi eller vår representant gjør tilgjengelige for deg på lisens som utgis av oss, våre tilknyttede selskaper eller en tredjepart. "Feilrettinger"betyr produktfeilrettinger som vi utgir generelt (slik som oppdateringspakker til kommersielle produkter), eller som vi eller vår representant leverer deg i forbindelse med utføring av tjenester (slik som midlertidige løsninger, oppdateringer, korrigeringsfiler, oppgraderinger, betafeilrettinger og betabuilds) og alle videreutviklinger av slike. Du har ikke rett til å endre, foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere, eller endre filnavn på feilrettinger du mottar, eller kombinere slike feilrettinger med programkode fra andre enn Microsoft.
b. Forarbeider. Alle rettigheter til all programkode eller ikke-kodebasert skriftlig materiale ("materiale") som utvikles eller på annen måte tilveiebringes av eller for oss eller våre tilknyttede selskaper eller av deg eller dine tilknyttede selskaper uavhengig av denne avtalen ("eksisterende arbeid"), skal forbli eneeiendommen til parten som leverer det eksisterende arbeidet. Under utføringen av tjenestene gir hver av partene den andre parten (og våre leverandører ved behov) en midlertidig, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, gjengi og endre alt sitt eksisterende arbeid som leveres utelukkende for utføringen av tjenestene. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, permanent, fullt betalt lisens til å bruke, gjengi og endre (hvis aktuelt) vårt eksisterende arbeid, unntatt produkter, i den formen som vi overlater til deg når vi har utført tjenestene, med alle videreutviklinger (hvis aktuelt). Lisensrettighetene som gis til vårt eksisterende arbeid, er begrenset til ditt interne bruk og gjelder ikke for videresalg eller distribusjon til tredjepart.
c. Utviklet materiale. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, permanent rett til å bruke, reprodusere og endre all programkode og alle materialer (unntatt feilrettinger eller eksisterende arbeid) som vi overlater deg når vi har utført tjenestene ("videreutviklinger"), utelukkende til ditt interne bruk. Videreutviklinger kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart.
d. Eksempelkode  I tillegg til rettighetene som er gitt i avsnittet Videreutvikling ovenfor, får du også en ikke-eksklusiv, permanent rett til å reprodusere og distribuere objektkodeformen av all programkode som er levert av oss for illustrasjonsformål ("eksempelkode"), forutsatt: (i) at du ikke bruker Microsofts navn, logo eller varemerker til å markedsføre ditt programvareprodukt som inneholder eksempelkoden, (ii) at du inkluderer en gyldig opphavsrettserklæring i ditt programvareprodukt som inneholder eksempelkoden, og (iii) at du godtar å erstatte, holde skadesløs og forsvare oss og våre leverandører mot alle erstatningskrav og søksmål, inkludert advokatsalærer, som oppstår i forbindelse med eller som et resultat av bruk eller distribusjon av eksempelkoden.
e. Lisensrestriksjoner på åpen kilde  Fordi enkelte tredjeparters lisensvilkår krever at programkoden (i) fremlegges i kildekodeform til tredjeparter, (ii) lisensieres til tredjeparter for å lage avledede verker, eller (iii) skal kunne distribueres videre til tredjeparter uten vederlag (samlet kalt "lisensvilkår for åpen kilde"), omfatter lisensrettighetene som hver av partene har gitt til all programkode (eller alle opphavsrettigheter i forbindelse med disse), ingen lisens, rettighet eller fullmakt til å innarbeide, endre, kombinere og/eller distribuere denne programkoden i eller med annen programkode på en måte som fører til at den andre partens programkode underlegges lisensvilkår for åpen kilde .
Hver av partene innestår uttrykkelig for at de ikke vil gi den annen part noen form for datamaskinkode som er underlagt åpen kildekode lisensvilkår.
f. Rettigheter for tilknyttede selskaper  Du kan viderelisensiere rettighetene i dette avsnittet til dine tilknyttede selskaper, men dine tilknyttede selskaper kan ikke viderelisensiere disse rettighetene, og de tilknyttede selskapene må overholde lisensvilkårene i sin bruk.
g. Alle rettigheter forbeholdes. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt, er forbeholdt.

3. KONFIDENSIALITET Vilkårene i denne avtalen er konfidensielle, og alle opplysninger som betegnes av én av partene som "konfidensielle" og/eller "proprietære", eller som etter omstendighetene med rimelighet må betraktes som konfidensielle eller og/eller proprietære ("konfidensielle opplysninger"), skal ikke røpes av mottakerparten til tredjepart uten uttrykkelig samtykke fra den andre parten med mindre annet følger av denne avtalen, før fem (5) år etter fremleggelse. Denne taushetsplikten gjelder ikke opplysninger som (i) blir kjent for mottakerparten fra en annen kilde enn den andre parten annet enn ved brudd på taushetsplikten overfor den andre parten, (ii) er eller blir offentlig kjent annet enn ved et brudd fra mottakerpartens side, eller (iii) mottakerparten kommer frem til på egenhånd. Vi kan bruke alle tekniske opplysninger vi utvikler ved levering av tjenester relatert til våre produkter til problemløsing, feilsøking, produktforbedringer og feilrettinger, og til kunnskapsdatabasen vår. Vi vil ikke identifisere deg eller fremlegge konfidensiell informasjon om deg i noen del av vår kunnskapsbase.

4. GARANTIFRASKRIVELSE 

a. INGEN GARANTIER   I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS ETHVERT GARANTIANSVAR, ENTEN DETTE ER DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVFESTET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIENDOMSRETT, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, ALT I FORBINDELSE MED TJENESTER ELLER ANDRE MATERIALER ELLER OPPLYSNINGER SOM LEVERES AV OSS. FRASKRIVELSEN GJELDER OGSÅ ENHVER FORM FOR ANSVAR SOM FØLGE AV EVENTUELL KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.
b. Anvendelse av lokale lover  Hvis du etter gjeldende lov har krav på underforståtte vilkår, til tross for fraskrivelsene og begrensningene i denne avtalen, blir erstatningen til deg, i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, begrenset for tjenester til enten (i) omlevering av tjenestene eller (ii) kostnaden ved omlevering av tjenestene (hvis aktuelt), og for varer til enten (i) erstatning av varene eller (ii) avhjelp av mangler i varene. Disse begrensede erstatningene tilbys i den rekkefølgen vi bestemmer.

5. ANSVARSBEGRENSNING I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING: 1) VÅRT SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR ER BEGRENSET TIL BELØPET DU HAR BETALT FOR TJENESTENE, UANSETT GRUNNEN TIL KRAVET DITT; 2) INGEN AV PARTENE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE PARTEN FOR FØLGESKADER, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER TAP AV OMSETNING, FOR NOE FORHOLD I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, ELLER TJENESTER ELLER ANDRE MATERIALER ELLER OPPLYSNINGER VI LEVERER, SELV OM VI HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER SLIKE SKADER MED RIMELIGHET KUNNE FORUTSES, OG 3) HVIS TJENESTER LEVERES TIL DEG GRATIS, SKAL VÅR SAMLEDE ERSTATNING TIL DEG IKKE OVERSTIGE USD 5,00 ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER IKKE HVER AV PARTENES ANSVAR OVERFOR DEN ANDRE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN ELLER DEN ANDRE PARTENS OPPHAVSRETTIGHETER ELLER VED BEDRAGERI, GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG MISLIGHOLD ELLER DØD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AV DENNE PARTENS UAKTSOMHET. ETTERSOM ENKELTE LAND OG RETTSKRETSER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADE OG TILFELDIG SKADE, KAN DET HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG.

6. SKATTER OG AVGIFTER  Beløpene som skal betales til oss i henhold til denne avtalen, omfatter ikke utenlandske eller amerikanske føderale, statlige, provinsielle, lokale eller andre skatter og avgifter (herunder, men ikke begrenset til, omsetnings- eller forbruksavgifter) som påløper for deg utelukkende som følge av denne avtalen. Vi er ikke ansvarlige for skatter og avgifter du er rettslig forpliktet til å betale. Alle slike skatter og avgifter (herunder, men ikke begrenset til, netto- eller bruttoinntektsskatter, franchiseskatter og/eller eiendomsskatt) er ditt økonomiske ansvar.

7. OPPHØR  Hver av partene kan bringe denne avtalen til opphør hvis den andre parten (i) vesentlig misligholder sine forpliktelser, og misligholdet ikke avhjelpes innen 30 kalenderdagers varsel om slikt mislighold eller (ii) ikke betaler en faktura innen 60 kalenderdager etter forfall. Du godtar å betale for alle utførte tjenester og påløpte kostnader.

8. DIVERSE Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene angående emnet, og erstatter all annen tidligere og samtidig kommunikasjon. Alle meddelelser, autorisasjoner og forespørsler i forbindelse med denne avtalen må sendes med ordinær post, ekspress kurér eller telefaks til de adressene som er angitt av begge parter. Meldinger vil bli ansett som levert på datoen som er påført postreturkvitteringen eller leveringsbekreftelsen fra bud eller telefaks. Du har ikke rett til å overføre denne avtalen uten skriftlig samtykke fra oss. Vi vil ikke nekte slik samtykke uten rimelig grunn. Du og vi skal overholde alle internasjonale og nasjonale lover og regler som gjelder for denne avtalen. Dersom disse tjenestene ble kjøpt i USA, reguleres avtalen av lovene i staten Washington, av lovene i Irland dersom tjenestene er kjøpt i et land eller en region i Europa, Midt-Østen eller Afrika (”EMEA”), eller lovene i rettskretsen der det tilknyttede selskapet som leverer tjenesten ligger hvis de er kjøpt utenfor USA eller EMEA. Alle søksmål i forbindelse med denne avtalen skal behandles ved en føderal eller statlig domstol i staten Washington hvis tjenestene ble kjøpt i USA, domstoler i Irland hvis tjenestene ble kjøpt i Europa eller EMEA-regionen, eller ved en domstol i rettskretsen der det tilknyttede selskapet ligger hvis de er kjøpt utenfor USA eller EMEA. Dette hindrer likevel ikke partene fra å fremsette begjæringer i forbindelse med krenkelse av opphavsrettigheter eller taushetsplikt i alle aktuelle rettskretser. Avsnittene om restriksjoner på bruk, avgifter, taushetsplikt, eiendomsrett og lisens, garantifraskrivelser, ansvarsbegrensninger, opphør og diverse i denne avtalen vil fortsatt gjelde etter avtalens opphør eller utløp. Hvis en domstol finner at noen bestemmelser i denne lisensavtalen er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha gyldighet, og partene skal endre lisensen slik at den slettede klausulen får gyldighet, i den grad det er mulig. Ikke noe avkall på rettigheter i forbindelse med mislighold av denne avtalen vil være et avkall på rettigheter i forbindelse med annet mislighold, og ikke noe avkall vil gjelde med mindre det er gjort skriftlig og undertegnet av en autorisert representant for parten som gir avkall. Bortsett fra betaling av skyldige beløp skal ingen av partene være ansvarlig for forsinkelser i utføring av tjenester eller manglende utføring av tjenester på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll. Det er partenes uttrykkelige ønske at denne avtalen tegnes på engelsk.

9. JURIDISK PERSON FOR MICROSOFT Microsoft-avtaleparten for denne avtalen er Microsoft Regional Sales Corporation hvis du befinner deg i et av de følgende landene/områdene: Australia, Bangladesh, Hongkong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinene, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam. Microsoft-avtaleparten for denne avtalen er Microsoft Ireland Operations, Limited hvis du befinner deg i et land i Europa, Midtøsten eller Afrika.

 

Sist oppdatert:Juni 2007

Egenskaper

Artikkel-ID: 13946 – Forrige gjennomgang: 6. apr. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding