Motta fjernhjelp fra Microsoft

Med fjernhjelp fra Microsoft kan en kundestøttemedarbeider hos Microsoft sitte et helt annet sted og se dataskjermen din og jobbe med datamaskinen din via en sikker tilkobling. Når du bruker fjernhjelp fra Microsoft, godtar du at kundestøttemedarbeideren kan starte opptaksfunksjonen i denne økten. Dette innebærer at kommunikasjonen lagres og logges av fjernhjelpøkten. Du kan be om å få tilsendt en kobling til dette opptaket via e-post. Hvis du ikke samtykker i denne opptaksfunksjonen, lar du være å godta Microsoft-avtalen nedenfor.

Avtale for Microsoft Services

VED Å RULLE GJENNOM DENNE AVTALEN OG KLIKKE GODTATT GODTAR DU OG VÆRE BUNDET AV DENNE AVTALEN, VILKÅRENE FOR BRUK AV WEBOMRÅDET OG ERKLÆRINGEN OM VERN AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER SAMT RETNINGSLINJENE SOM ER GITT PÅ DETTE WEBOMRÅDET, HVORAV ALLE INNGÅR I OG ER DEL AV DENNE AVTALEN.

DU GARANTERER OGSÅ AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT ALLE RETNINGSLINJENE I DENNE AVTALEN. VED MOTSTRID MELLOM DENNE AVTALEN OG DIN NÅVÆRENDE TJENESTEAVTALE MED MICROSOFT SKAL VILKÅRENE FOR DEN NÅVÆRENDE MICROSOFT-TJENESTEAVTALEN GJELDE.   DU MÅ GODTA DENNE AVTALEN FØR DU KAN KJØPE MICROSOFT-TJENESTER FRA DENNE WEBSIDEN.

Denne avtalen for Microsoft Services (“avtalen”) inngås av og mellom den juridiske personen som bestiller tjenesten ("du" eller "din") og det nærmeste Microsoft-tilknyttede selskapet i landet ditt eller regionen din, med mindre vi angir noe annet nedenfor i avsnitt 9 ("vi," "oss" eller "vår").   "Tilknyttet selskap" betyr alle juridiske personer som du eller vi eier, som eier deg eller oss, eller som eies i felleskap med deg eller oss.   "Eierskap" betyr mer enn 50 % eierskap.  

Vilkår
1. TJENESTER.
  Vi avtaler å gjøre forretningsmessig rimelige anstrengelser for å levere tjenestene du kjøper, som er beskrevet på webområdet on the services Web site (ellers kjent som “tjenesteveiledningen”).   URL-adressen til tjenesteveiledningen er: http://support.microsoft.com.   Hvis URL-adressen endres av en eller annen årsak, sender vi deg den nye adressen når du gir beskjed til oss.  Vår evne til å levere tjenestene forutsetter fullt og rettidig samarbeid fra din side og at du gir nøyaktige og fullstendige opplysninger.

2. EIERSKAP OG LISENS.
 • a. Rettelser.   Vi gir deg en ikke-eksklusiv, permanent, fullt betalt lisens til å bruke og reprodusere feilrettingen som vi eller vår representant leverer deg, utelukkende til ditt interne bruk.   Feilrettinger kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart.   Med mindre annet følger av denne avtalen er lisensrettighetene for feilrettinger underlagt lisensavtalen for det berørte produktet eller, hvis feilrettingen ikke gjelder et bestemt produkt, andre bruksvilkår som fastsettes av oss.   Din bruk av produktet reguleres av lisensavtalen for produktet.   Du er ansvarlig for å betale alle produktlisensavgifter.  "Produkt(er)" betyr all programkode, webbaserte tjenester eller materialer som omfatter kommersielt utgitte produkter, produkter i forhåndsversjon eller betaprodukter (enten de lisensieres mot avgift eller gratis) og alle videreutviklinger av slike som vi eller vår representant gjør tilgjengelige for deg på lisens som utgis av oss, våre tilknyttede selskaper eller en tredjepart.  "Feilrettinger" betyr produktfeilrettinger som vi utgir generelt (slik som oppdateringspakker til kommersielle produkter), eller som vi eller vår representant leverer deg i forbindelse med utføring av tjenester (slik som midlertidige løsninger, oppdateringer, korrigeringsfiler, oppgraderinger, betafeilrettinger og betabuilds) og alle videreutviklinger av slike. Du har ikke rett til å endre, foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere, eller endre filnavn på feilrettinger du mottar, eller kombinere slike feilrettinger med programkode fra andre enn Microsoft.

 • b. Forarbeider.   Alle rettigheter til all programkode eller ikke-kodebasert skriftlig materiale ("materiale") som utvikles eller på annen måte tilveiebringes av eller for oss eller våre tilknyttede selskaper eller av deg eller dine tilknyttede selskaper uavhengig av denne avtalen ("eksisterende arbeid"), skal forbli eneeiendommen til parten som leverer det eksisterende arbeidet.   Under utføringen av tjenestene gir hver av partene den andre parten (og våre leverandører ved behov) en midlertidig, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, gjengi og endre alt sitt eksisterende arbeid som leveres utelukkende for utføringen av tjenestene.  Vi gir deg en ikke-eksklusiv, permanent, fullt betalt lisens til å bruke, gjengi og endre (hvis aktuelt) vårt eksisterende arbeid, unntatt produkter, i den formen som vi overlater til deg når vi har utført tjenestene, med alle videreutviklinger (hvis aktuelt).   Lisensrettighetene som gis til vårt eksisterende arbeid, er begrenset til ditt interne bruk og gjelder ikke for videresalg eller distribusjon til tredjepart.

 • c. Utviklet materiale.   Vi gir deg en ikke-eksklusiv, permanent rett til å bruke, reprodusere og endre all programkode og alle materialer (unntatt feilrettinger eller eksisterende arbeid) som vi overlater deg når vi har utført tjenestene ("videreutviklinger"), utelukkende til ditt interne bruk.   Videreutviklinger kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart.

 • d. Eksempelkode.   I tillegg til rettighetene som er gitt i avsnittet Videreutvikling ovenfor, får du også en ikke-eksklusiv, permanent rett til å reprodusere og distribuere objektkodeformen av all programkode som er levert av oss for illustrasjonsformål ("eksempelkode"), forutsatt:

  • (i) at du ikke bruker Microsofts navn, logo eller varemerker til å markedsføre ditt programvareprodukt som inneholder eksempelkoden,
  • (ii) at du inkluderer en gyldig opphavsrettserklæring i ditt programvareprodukt som inneholder eksempelkoden,
  • og (iii) at du godtar å erstatte, holde skadesløs og forsvare oss og våre leverandører mot alle erstatningskrav og søksmål, inkludert advokatsalærer, som oppstår i forbindelse med eller som et resultat av bruk eller distribusjon av eksempelkoden.

 • e. Lisensrestriksjoner på åpen kilde.  Fordi enkelte tredjeparters lisensvilkår krever at programkoden

  • (i) fremlegges i kildekodeform til tredjeparter,
  • (ii) lisensieres til tredjeparter for å lage avledede verker,
  • eller (iii) skal kunne distribueres videre til tredjeparter uten vederlag (samlet kalt "lisensvilkår for åpen kilde"), omfatter lisensrettighetene som hver av partene har gitt til all programkode (eller alle opphavsrettigheter i forbindelse med disse), ingen lisens, rettighet eller fullmakt til å innarbeide, endre, kombinere og/eller distribuere denne programkoden i eller med annen programkode på en måte som fører til at den andre partens programkode underlegges lisensvilkår for åpen kilde .
  Hver av partene innestår uttrykkelig for at de ikke vil gi den annen part noen form for datamaskinkode som er underlagt åpen kildekode lisensvilkår.

 • f. Rettigheter for tilknyttede selskaper.  Du kan viderelisensiere rettighetene i dette avsnittet til dine tilknyttede selskaper, men dine tilknyttede selskaper kan ikke viderelisensiere disse rettighetene, og de tilknyttede selskapene må overholde lisensvilkårene i sin bruk.

 • g. Alle rettigheter forbeholdes.   Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt, er forbeholdt.

3. KONFIDENSIALITET.  
Vilkårene i denne avtalen er konfidensielle, og alle opplysninger som betegnes av én av partene som "konfidensielle" og/eller "proprietære", eller som etter omstendighetene med rimelighet må betraktes som konfidensielle eller og/eller proprietære ("konfidensielle opplysninger"), skal ikke røpes av mottakerparten til tredjepart uten uttrykkelig samtykke fra den andre parten med mindre annet følger av denne avtalen, før fem (5) år etter fremleggelse.   Denne taushetsplikten gjelder ikke opplysninger som
 • (i) blir kjent for mottakerparten fra en annen kilde enn den andre parten annet enn ved brudd på taushetsplikten overfor den andre parten,
 • (ii) er eller blir offentlig kjent annet enn ved et brudd fra mottakerpartens side,
 • eller (iii) mottakerparten kommer frem til på egenhånd.
Vi kan bruke alle tekniske opplysninger vi utvikler ved levering av tjenester relatert til våre produkter til problemløsing, feilsøking, produktforbedringer og feilrettinger, og til kunnskapsdatabasen vår.   Vi vil ikke identifisere deg eller fremlegge konfidensiell informasjon om deg i noen del av vår kunnskapsbase.

4. GARANTIFRASKRIVELSE.
 • a. INGEN GARANTIER    I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS ETHVERT GARANTIANSVAR, ENTEN DETTE ER DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVFESTET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIENDOMSRETT, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, ALT I FORBINDELSE MED TJENESTER ELLER ANDRE MATERIALER ELLER OPPLYSNINGER SOM LEVERES AV OSS. FRASKRIVELSEN GJELDER OGSÅ ENHVER FORM FOR ANSVAR SOM FØLGE AV EVENTUELL KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.  

 • b. Anvendelse av lokale lover  Hvis du etter gjeldende lov har krav på underforståtte vilkår, til tross for fraskrivelsene og begrensningene i denne avtalen, blir erstatningen til deg, i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, begrenset for tjenester til enten

  • (i) omlevering av tjenestene
  • eller (ii) kostnaden ved omlevering av tjenestene (hvis aktuelt), og for varer til enten
   • (i) erstatning av varene eller
   • (ii) avhjelp av mangler i varene.
    Disse begrensede erstatningene tilbys i den rekkefølgen vi bestemmer.

5. ANSVARSBEGRENSNING. 
I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING:
 • 1) VÅRT SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR ER BEGRENSET TIL BELØPET DU HAR BETALT FOR TJENESTENE, UANSETT GRUNNEN TIL KRAVET DITT;
 • 2) INGEN AV PARTENE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE PARTEN FOR FØLGESKADER, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER TAP AV OMSETNING, FOR NOE FORHOLD I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, ELLER TJENESTER ELLER ANDRE MATERIALER ELLER OPPLYSNINGER VI LEVERER, SELV OM VI HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER SLIKE SKADER MED RIMELIGHET KUNNE FORUTSES,
 • OG 3) HVIS TJENESTER LEVERES TIL DEG GRATIS, SKAL VÅR SAMLEDE ERSTATNING TIL DEG IKKE OVERSTIGE USD 5,00 ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER IKKE HVER AV PARTENES ANSVAR OVERFOR DEN ANDRE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN ELLER DEN ANDRE PARTENS OPPHAVSRETTIGHETER ELLER VED BEDRAGERI, GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG MISLIGHOLD ELLER DØD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AV DENNE PARTENS UAKTSOMHET.   ETTERSOM ENKELTE LAND OG RETTSKRETSER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADE OG TILFELDIG SKADE, KAN DET HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG.

6. SKATTER OG AVGIFTER.
Beløpene som skal betales til oss i henhold til denne avtalen, omfatter ikke utenlandske eller amerikanske føderale, statlige, provinsielle, lokale eller andre skatter og avgifter (herunder, men ikke begrenset til, omsetnings- eller forbruksavgifter) som påløper for deg utelukkende som følge av denne avtalen.   Vi er ikke ansvarlige for skatter og avgifter du er rettslig forpliktet til å betale. Alle slike skatter og avgifter (herunder, men ikke begrenset til, netto- eller bruttoinntektsskatter, franchiseskatter og/eller eiendomsskatt) er ditt økonomiske ansvar.

7. OPPHØR.
Hver av partene kan bringe denne avtalen til opphør hvis den andre parten
 • (i) vesentlig misligholder sine forpliktelser, og misligholdet ikke avhjelpes innen 30 kalenderdagers varsel om slikt mislighold
 • eller (ii) ikke betaler en faktura innen 60 kalenderdager etter forfall.
 •  
Du godtar å betale for alle utførte tjenester og påløpte kostnader.

8. DIVERSE. 
Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene angående emnet, og erstatter all annen tidligere og samtidig kommunikasjon.   Alle meddelelser, autorisasjoner og forespørsler i forbindelse med denne avtalen må sendes med ordinær post, ekspress kurér eller telefaks til de adressene som er angitt av begge parter.   Meldinger vil bli ansett som levert på datoen som er påført postreturkvitteringen eller leveringsbekreftelsen fra bud eller telefaks.   Du har ikke rett til å overføre denne avtalen uten skriftlig samtykke fra oss. Vi vil ikke nekte slik samtykke uten rimelig grunn.   Du og vi skal overholde alle internasjonale og nasjonale lover og regler som gjelder for denne avtalen.   Dersom disse tjenestene ble kjøpt i USA, reguleres avtalen av lovene i staten Washington, av lovene i Irland dersom tjenestene er kjøpt i et land eller en region i Europa, Midt-Østen eller Afrika (”EMEA”), eller lovene i rettskretsen der det tilknyttede selskapet som leverer tjenesten ligger hvis de er kjøpt utenfor USA eller EMEA. Alle søksmål i forbindelse med denne avtalen skal behandles ved en føderal eller statlig domstol i staten Washington hvis tjenestene ble kjøpt i USA, domstoler i Irland hvis tjenestene ble kjøpt i Europa eller EMEA-regionen, eller ved en domstol i rettskretsen der det tilknyttede selskapet ligger hvis de er kjøpt utenfor USA eller EMEA.   Dette hindrer likevel ikke partene fra å fremsette begjæringer i forbindelse med krenkelse av opphavsrettigheter eller taushetsplikt i alle aktuelle rettskretser.   Avsnittene om restriksjoner på bruk, avgifter, taushetsplikt, eiendomsrett og lisens, garantifraskrivelser, ansvarsbegrensninger, opphør og diverse i denne avtalen vil fortsatt gjelde etter avtalens opphør eller utløp.   Hvis en domstol finner at noen bestemmelser i denne lisensavtalen er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha gyldighet, og partene skal endre lisensen slik at den slettede klausulen får gyldighet, i den grad det er mulig.   Ikke noe avkall på rettigheter i forbindelse med mislighold av denne avtalen vil være et avkall på rettigheter i forbindelse med annet mislighold, og ikke noe avkall vil gjelde med mindre det er gjort skriftlig og undertegnet av en autorisert representant for parten som gir avkall.   Bortsett fra betaling av skyldige beløp skal ingen av partene være ansvarlig for forsinkelser i utføring av tjenester eller manglende utføring av tjenester på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll.   Det er partenes uttrykkelige ønske at denne avtalen tegnes på engelsk.

9. JURIDISK PERSON FOR MICROSOFT.  
I forbindelse med denne avtalen er Microsofts juridiske person Microsoft Regional Sales Corporation hvis du bor I følgende land:  Australia, Bangladesh, Hong-Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinene, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand eller Vietnam.   Microsofts juridiske person for denne avtalen er Microsoft Ireland Operations, Limited hvis du bor i et land i Europa, Midt-Østen eller Afrika.

WW juni 07
LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du ervervet programvaren) og deg. Les vilkårene nøye. De gjelder ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • Oppdateringer
 • Tillegg
 • Internett-baserte tjenester
 • Brukerstøtte

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.
Ved å ta i bruk programvaren aksepterer du at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke programvaren.
Som beskrevet under fungerer din bruk av noen funksjoner også som din godtakelse av overføring av en del standard datamaskininformasjon for Internett-baserte tjenester.

Såfremt du oppfyller denne avtalen, har du følgende rettigheter.

1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. Du har rett til å installere og bruke ett eksemplar av programvaren på enheten.

2. LISENSENS RAMME. Det gis lisens på programvaren. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter.
Du har ikke rett til å gjøre følgende:
 • Fremlegge resultater av ytelsestester av programvaren til en tredjepart uten Microsofts skriftlige forhåndssamtykke
 • Omgå de tekniske begrensningene i programvaren
 • Foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
 • Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
 • Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den
 • Leie ut, lease eller låne bort programvaren
 • Overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart
 • Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester

3. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaren. Den kan bare brukes til å installere programvaren på nytt.

4. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille eksemplarer av og bruke dokumentasjonen for interne referanseformål.

5. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting (Engelsk innhold).

6. BRUKERSTØTTE. Siden programvaren leveres "som den er" kan det være at vi ikke tilbyr støttetjenester for den.

7. HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor) og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.

8. GJELDENDE LOV.

a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington, og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.
b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.

9. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land, hvis lovene i landet ikke tillater dette.

10. GARANTIFRASKRIVELSE. Programvaren er lisensiert som den er. Du bruker den på egen risiko. Microsoft gir ingen uttrykkelige garantier eller bestemmelser. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover tillater det, fraskriver Microsoft seg stilltiende garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter.

11. BEGRENSNINGER AV RETT TIL KOMPENSASJON OG ERSTATNING. Microsoft eller dets leverandører kan bare dekke direkte skader opptil 5,00 USD. Du har ikke rett til å få dekket andre skader, herunder følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.
Denne begrensningen gjelder følgende:

 • Alle forhold relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer
 • Krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov
Den gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg fordi noen land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

Hvis du velger alternativet "Jeg godtar" for å motta fjernhjelp fra Microsoft, godtar du samtidig at kundestøttemedarbeideren kan ta skjermbilder til kvalitets- og/eller opplæringsformål. Hvis du ikke ønsker å godta at det blir tatt skjermbilder, velger du alternativet "Jeg godtar ikke" og ber om andre alternativer for kvalitetsstøtte, for eksempel kundestøtte via telefon eller chat.Når du har godtatt at det blir tatt skjermbilder, lukker du alle vinduer eller dokumenter som kan inneholde personlige opplysninger.

Opmerking: LogMeIn (LMI) Rescue is een product van derden voor hulp op afstand dat momenteel wordt gebruikt om Microsoft-klanten ondersteuning op afstand te bieden. Microsoft-ondersteuning gebruikt de Enterprise-versie van LogMeIn Rescue als het primaire hulpmiddel om problemen van klanten via een extern bureaublad op te lossen.

Met LogMeIn Rescue kunnen Microsoft-ondersteuningsmedewerkers de bediening van de externe computer bekijken of delen, chatten en gedeelten van het scherm van de klant highlighten zonder vooraf software te hoeven installeren.

LogMeIn Rescue verschilt van andere externe-toegangsproducten van LogMeIn en van andere bedrijven doordat het een reactief, toestemmingsgebaseerd ondersteuningsmiddel is. Er wordt geen permanente software op de pc/apparatuur van de klant geïnstalleerd om ondersteuning via externe toegang te kunnen bieden, en Microsoft-ondersteuningsmedewerkers kunnen alleen externe toegang tot de pc van een Microsoft-klant verkrijgen als die klant daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft (deze toestemming moet elke keer worden gegeven wanneer een klant om ondersteuning vraagt). Ondersteuning van Microsoft wordt alleen vanaf deze site geïnitieerd.

Deze productinformatie dient niet te worden beschouwd als goedkeuring of ondersteuning door Microsoft. Microsoft kan het gebruik van dit hulpmiddel zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 29289 – Forrige gjennomgang: 28. sep. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding