Forskriftsinformasjon

Gjelder: Surface LaptopSurface ProSurface Book Mer

Denne enheten er ikke ment for bruk i maskiner eller for medisinsk eller industriell bruk. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten ugyldig. Dette produktet skal brukes sammen med IT-utstyr som er NRTL-oppført (UL, CSA, ETL osv.), og/eller IEC/EN 60950-1- eller IEC/EN 62368-1-kompatibelt (CE-merket). Ingen bruksdeler er inkludert. Denne enheten er klassifisert som et kommersielt produkt for drift ved 0 ºC til +35 ºC.

Avhending av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Dette symbolet på produktet, batteriene eller forpakningen betyr at produktet og batteriene ikke må kastes i husholdningsavfallet. Det er ditt ansvar å levere inn utstyret ved et anlegg eller innsamlingssted for resirkulering for batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Denne avfallssorteringen bidrar til å ivareta naturressurser og forhindre potensielt negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet grunnet mulige farlige stoffer i batteri og elektrisk og elektronisk utstyr, som kan oppstå ved feilaktig avhending. For mer informasjon om hvor du kan kaste batterier og elektrisk og elektronisk avfall, kan du kontakte kommunen, den lokale renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. Kontakt eRecycle@microsoft.com for mer informasjon om WEEE og oppbrukte batterier. Oppladbare produkter inneholder et litiumionbatteri.

For kunder i USA og Canada

Modeller: 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832

Kontaktinformasjon: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
E-postadresse: regcomp@microsoft.com

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med de aktuelle forskriftene i Del 15 av U.S. Federal Communications Commission (FCC)-regelverket, og lisensfritatte RSS-standarder fra Innovation, Science and Economic Development (ISED) i Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer i denne enheten som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten ugyldig.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Forskrifter om radio- og TV-forstyrrelser

Microsoft-maskinvareenheter kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis enheten ikke installeres og brukes i strengt samsvar med instruksjonene som er angitt i den trykte dokumentasjon og/eller i hjelpefilene på skjermen, kan den medføre skadelige forstyrrelser på andre enheter for radiokommunikasjon (for eksempel AM/FM-radioer, TV-er, babycall-enheter, trådløse telefoner osv.). Det finnes likevel ingen garanti for at RF-forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis du vil finne ut om maskinvareenheten forårsaker forstyrrelser på andre enheter for radiokommunikasjon, kan du slå av enheten og koble den fra alle eksterne strømkilder. Hvis forstyrrelsen slutter, var den sannsynligvis forårsaket av enheten. Hvis denne maskinvareenheten fører til forstyrrelser, kan du prøve følgende for å løse problemet:

  • Flytt antennen på den andre enheten for radiokommunikasjon (for eksempel AM/FM-radioer, TV-er, babycall-enheter, trådløse telefoner osv.) til forstyrrelsen opphører.
  • Flytt maskinvareenheten lengre bort fra radioen eller TV-en, eller flytte den til den ene eller andre siden av radioen eller TV-en.
  • Koble enheten til et annet strømuttak slik at maskinvareenheten og radioen eller TV-en er på forskjellige kretser og kontrolleres av ulike strømbrytere eller sikringer.
  • Om nødvendig kan du spørre enhetsforhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om flere forslag. Hvis du vil ha mer informasjon om forstyrrelsesproblemer, kan du gå til nettsidene til FCC på: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe FCC på 1-888-CALL FCC for å be om faktaark om forstyrrelser og telefonforstyrrelser.

Dette produktet er begrenset til innendørs bruk for å redusere alle potensielt skadelige forstyrrelser, med lisensiert operasjonen i området 5,15 til 5,25 GHz-frekvens.

Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten ugyldig.

Eksponering for radiofrekvensenergi

Denne enheten inneholder radiosendere og er utformet, produsert og testet for å overholde retningslinjer for Federal Communications Commission (FCC), Innovation, Science and Economic Development Canada og EU-retningslinjer for RF-eksponering og absorberingsrater.

Modell 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832: For å sikre at eksponeringen for RF-energien som genereres av radiosenderne, ikke overskrider grensene for eksponering som fremgår av disse retningslinjene, må du plassere enheten slik at skjermsiden ikke er i direkte kontakt med kroppen din (ved for eksempel å legge enheten med skjermsiden ned mot fanget ditt eller overkroppen din).

Modell 1707: Denne enheten må installeres og drives med en minste avstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

SAR-informasjon for produkt er tilgjengelig på sar.microsoft.com. Du finner ytterligere informasjon om sikkerhet for RF på koblingene nedenfor:

FCC-nettsted på https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-nettsted på https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Denne enhetsoperasjonen i bånd-5150‑5250 MHz er bare for innendørs bruk for å redusere muligheten for alle potensielt skadelige forstyrrelser på co‑channel mobile satellittsystemer. Brukerne anbefales at kraftige radarer blir tildelt som primære brukere (det vil si prioriterte brukere) til båndene 5250‑5350 MHz og 5650‑5850 MHz, og at disse radarene kan føre til forstyrrelser og/eller skade på LE‑LAN enheter.