Beskrivelse av Kompatibilitet-alternativene som er tilgjengelige i dialogboksen Alternativer i Word 2003, Word 2002 og Word 2000

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Denne artikkelen er en konsolidering av følgende tidligere tilgjengelige artikkel: 193266
Hvis du vil ha en Word 97-versjon av denne artikkelen, kan du se 166016.
Hvis du vil ha en Word 98-versjon av denne artikkelen, kan du se 192635.
Hvis du vil ha en Word 7.0-versjon av denne artikkelen, kan du se 192634.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver Kompatibilitet-alternativene som er tilgjengelige i dialogboksen Alternativer i Microsoft Word.

Obs!  Hvis du vil endre Kompatibilitet-alternativene, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, og deretter klikker du kategorien Kompatibilitet.
Mer informasjon

Skrifterstatning

Dette alternativet erstatter skrifter som er tilgjengelige på systemet, med skrifter som ikke er tilgjengelige i det gjeldende dokumentet.

Anbefalte alternativer for

Ved hjelp av dette alternativet kan du endre formateringsreglene som Word bruker til å vise og skrive ut det gjeldende dokumentet. Du kan velge sett med alternativer som samsvarer med en tidligere versjon av Word eller et annet tekstbehandlingsprogram, fra rullegardinlisten, eller foreta et tilpasset utvalg av de enkelte alternativene som vises senere i denne artikkelen. Kompatibilitetsalternativene lagres med Word-dokumentet. Kompatibilitetsalternativene styrer bare hvordan dokumentet legges ut i Word. De konverterer ikke dokumentet til et annet tekstbehandlingsformat eller endrer strukturen.

Alternativer

Velg alternativene du vil skal vises i det aktive dokumentet. Valgte alternativer påvirker bare visningen av dokumentet mens du arbeider med det i Word. Dokumentet endres ikke permanent.

Legg til avstand for understreking: Dette alternativet legger til ekstra avstand for understreking.

Juster linjehøyden til rutenetthøyden i tabellen: Når dette alternativet er aktivert, festes tabellens radhøyde til dokumentets rutenett. Brukes i østasiatisk tekst.

Juster tabellrader uavhengig: Når dette alternativet ikke er valgt, justeres midtstilte eller høyrejusterte tabeller uten tekstbryting som en helhet, uten å endre de relative plasseringene til radene. Når dette alternativet er valgt, er radene i en midtstilt eller høyrejustert tabell uten tekstbryting, midtstilt eller høyrejustert uavhengig. For eksempel vil de høyre kantene på radene i en høyrejustert tabell uten tekstbryting justeres jevnt hvis de høyre kantene ikke er justert når tabellen er venstrejustert.

Tillat at tabellrader ordnes fra hverandre: Dette alternativet bestemmer virkemåten til en tabell uten tekstbryting som er ordnet til høyre for et objekt med tekstbryting, og som strekker seg under objektet med tekstbryting. Når dette alternativet ikke er valgt, er resten av tabellen plassert til høyre med den første delen av tabellen. Når alternativet er valgt, kan resten av tabellen skyves tilbake til venstre.

Tillater tabeller å utvide i marger: Dette alternativet er nytt i Microsoft Office Word 2003. Dette alternativet beholder innstillingene til en tabell som går utenfor margene til et dokument, i stedet for å bruke beste tilpassing for å få tabellen til å passe innenfor margene. Dette aktiveres automatisk under Verktøy, Alternativer, Kompatibilitet for alle oppførte versjoner av Word, unntatt Word 2003, der alternativet er innebygd.

Automatisk tegnavstand som i Word 95: Dette alternativet avgjør hvordan tekstlinjer brytes (tekstbryting) i et østasiatisk Word 95-dokument.

Balanser SBCS-tegn og DBCS-tegn: Brukes ikke i engelskspråklig Word.

Kombiner kantlinjer i tabeller som i Word 5.x for Macintosh: Hvis en tabell inneholder to sammenhengende celler der kantlinjen er formatert forskjellig, vises cellen lengst til venstre med kantlinjebredden til cellen lengst til høyre.

Konverter omvendt skråstrek til yen-tegn: Brukes ikke i engelskspråklig Word.

Bruk fullstendig justering som i WordPerfect 6.x for Windows: Hvis du ønsker fullstendig justering, komprimerer WordPerfect mellomrommene mellom ord, mens Word utvider dem. Dette fører ofte til ulike linjeskift og gir ulike sideskift. Hvis du vil implementere WordPerfect-justeringsmetoden, velger du Bruk fullstendig justering som i WordPerfect 6.x for Windows fra Alternativer-listen.

Ikke legg til automatisk tabulator i hengende innrykk: Dette alternativet ignorerer den automatisk tabulatoren som Word 6.0 bruker ved oppretting av et hengende innrykk.

Ikke legg til ekstra avstand for hevede/senkede tegn: Dette alternativet forhindrer Word i å sette inn ekstra avstand mellom linjer for å få plass til hevede eller senkede tegn.

Ikke legg til fylltegn (ekstra avstand) mellom tekstrader: Dette alternativet viser tekst uten ekstra fylltegn mellom linjene. Dette er den samme funksjonen som finnes i Word versjon 5.x for Macintosh.

Ikke tillat hengende tegnsetting med tegnrutenett: Dette alternativet forhindrer bruken av skilletegn i østasiatisk tekst når tegnrutettet er aktivert. Dette alternativet er for Microsoft Word 2002 og Word 2003.

Ikke balanser spalter for fortløpende inndelingsskift: Dette alternativet forhindrer Word i å balansere spalter på slutten av et avsnitt eller dokument.

Ikke blank ut området bak metafilbilder: Dette alternativet forhindrer Word fra å skjule tekst eller grafikk som omgir en metafil som er satt inn. Hvis du velger dette alternativet, reduseres redigeringshastigheten.

Ikke del tabeller: Dette er et alternativ for Word 2002 og Word 2003. Dette alternativet forhindrer at en tabell med tekstbryting deles over et sideskift. Obs!   Alternativet Tillat deling av rad har ingen virkning i en tabell med tekstbryting.

Ikke midtstill linjer med nøyaktig linjehøyde: Dette alternativet endrer den loddrette plasseringen til tekst mellom toppen av linjeavstanden og bunnen av linjeavstanden. Når dette alternativet er deaktivert, deles eventuell ekstra avstand mellom den oppadgående og nedadgående. Når dette alternativet er aktivert, går all ekstraavstand til den nedadgående.

Ikke utvid tegnavstanden på linjer som slutter med SKIFT+ENTER: Når en justert tekstlinje slutter med SKIFT+ENTER, forhindres ekstra avstand mellom ord, og linjen ser ut som venstrejustert.

Ikke fest tekst til rutenett i tabellen med linjebundne objekter: Dette er et alternativ for Word 2002 og Word 2003. Dette alternativet forhindrer Word i å la østasiatisk tekst i en tabellcelle festes til tegnrutenettet når et objekt av typen "linjebundet med tekst" er satt inn i tabellcellen.

Ikke bruk asiatiske regler for linjeskift med tegnrutenett: Dette er et alternativ for Word 2002 og Word 2003. Ved hjelp av dette alternativet kan østasiatisk tekst få samme linjeskift som i tidligere versjoner av Word når tegnrutenettet er slått på.

Ikke bruk automatisk tegnavstand i HTML-avsnitt: Dette alternativet har to funksjoner:
  • Hvis Automatisk er angitt for Avsnittsavstand før/etter, og du aktiverer dette alternativet, justeres Avsnittsavstand før/etter til 5 punkt.
  • Når dette alternativet er deaktivert (standardinnstilling), angis avstanden mellom avsnittene til den som er størst av Avsnittsavstand før/etter. Når dette alternativet er aktivert, brukes begge verdiene i Avsnittsavstand før/etter mellom avsnittene. Dette er den samme funksjonen som i tidligere versjoner av Word.
Understrek etterfølgende mellomrom: Brukes ikke i engelskspråklig Word.

Utvid/undertrykk med hele punkt: Dette alternativet avrunder måleenheten til tegnavstanden med utvidet eller undertrykt avstand til nærmeste hele tall.

Glem forrige tabulatorjustering: Dette alternativet tvinger tabulatorinnstillinger på slutten av linjer til å virke på samme måte som i Word 97.

Utform autofigurer som i Word 97: Når en autofigur med tekstbrytingsstilen Topp og bunn vises nederst på en side, tvinges autofiguren bak teksten.

Utform fotnoter som i Word 6.x/95/97: Dette alternativet plasserer fotnoter slik de var i tidligere versjoner av Word.

Utform tabeller med radbredde: Ved hjelp av dette alternativet kan Word fastsette bredden til en tabell (tabellbredde + tabellinnrykk), og forhindre at en tabell opprettes i et område som er for lite. Dette alternativet forhindrer at tabellen kuttes av (på sidene) eller skyves av siden når den justeres ved siden av et flytende objekt.

Linjer brytes som i Word 6.0: Brukes ikke i engelskspråklig Word.

Skriv ut brødtekst før topptekst/bunntekst: Dette alternativet skriver ut hovedtekstlaget før topptekst-/bunntekstlaget, slik at PostScript-koder kan behandles i tekstlaget, på samme måte som Word 5.x for Macintosh. (Denne funksjonaliteten er motsatt av den standard rekkefølgen.)

Skriv ut farger som svart på svart-hvitt-skrivere: Dette alternativet skriver ut alle farger som svart i stedet for å bruke gråtoner (ulike grånyanser) når du bruker en skriver som ikke skriver ut i farger.

Merk hele feltet med første eller siste tegn: Dette er et alternativ for Word 2002 og Word 2003. Ved hjelp av dette alternativet kan du merke hele feltet når du velger enten første eller siste tegn i feltresultatet. Dette alternativet fungerer ikke når feltkoden vises.

Angi avstandsbredden som i WordPerfect 5.x: WordPerfect beregner bredden til et mellomrom i en proporsjonal skrift forskjellig fra Word. I WordPerfect-grensesnittet kalle denne standard ordavstanden WordPerfect Optimal. Word 97-tekstkonverteringsprogrammer kan bruke WordPerfect-avstandsformelen.

Vis harde side- eller spalteskift i rammer: Hvis en ramme inneholder et manuelt eller hard sideskift eller spalteskift, vises det i Word.

Erstatt skrifter basert på skriftstørrelse: Dette alternativet brukes av WordPerfect 6.x-konverteringsprogrammet til først å be om en skrift basert på skriftstørrelsen, og hvis det ikke blir funnet en som passer, tilordnes selve skriften.

Undertrykk ekstra linjeavstand nederst på siden: WordPerfect undertrykker ekstra linjeavstand fra den siste linjen på en side. Hvis for eksempel linjeavstanden er dobbel, viser ikke den siste linjen på siden blanktegnet som finnes under. Hvis du vil implementere funksjonen for linjeavstand, velger du Undertrykk ekstra linjeavstand nederst på siden fra Alternativer-listen.

Undertrykk ekstra linjeavstand øverst på siden: Dette alternativet forhindrer at det legges til ekstra linjeavstand øverst på en side. Hvis linjeavstanden for linjen øverst på en side er angitt til mer enn enkel linjeavstand, ignoreres det ekstra mellomrommet slik toppmargen ikke øker.

Undertrykk ekstra linjeavstand øverst på siden som i x for Mac: Dette alternativet forhindrer at det legges til ekstra linjeavstand øverst på en side. Hvis linjeavstanden for linjen øverst på en side er angitt til mer enn enkel linjeavstand, ignoreres det ekstra mellomrommet slik toppmargen ikke øker.

Undertrykk ekstra linjeavstand som i WordPerfect 5.x: Dette alternativet sikrer at oppsettet til et konvertert WordPerfect-dokument som er formatert med Automatisk linjehøyde, er svært likt det i det opprinnelige dokumentet.

Ignorer foranstilt mellomrom etter et hardt side- eller spalteskift: Dette alternativet ignorerer mellomrommet i et avsnitt som er formatert med alternativet Mellomrom foran som etterfølger et hardt side- eller spalteskift.

Bytt om venstre og høyre kantlinjer på ulike motstående sider: Hvis et avsnitt har en venstre kantlinje (ikke en boks), og det er merket av for alternativet for forskjellige topptekster på oddetalls-/partallssider eller Motstående sider, skrives kantlinjen ut til høyre på oddetallssider.

Les \" som "" i datakilder for utskriftsfletting: Dette alternativet konverterer et skilletegn som består av en omvendt skråstrek og et anførselstegn (\") til to anførselstegn (" ") i en datakilde, slik at Word gjenkjenner anførselstegn.

Avkort skrifthøyde: Dette alternativet avrunder skriftstørrelsen oppover eller nedover, som i WordPerfect 6.x for Windows.

Bruk større kapitéler som i Word 5.x for Macintosh: Dette alternativet bruker kapitélformatering i Word versjon 6.0 for Macintosh på samme måte som i Word versjon 5.x for Macintosh, som gir litt større kapitéler.

Bruk regler om linjeskift: Dette er et alternativ for Word 2002 og Word 2003. Dette alternativet styrer linjeskift i et thaispråklig dokument.

Bruk skrivermål til å sette opp dokumentet: Hvis dette alternativet er valgt, bruker Word informasjonen fra skriveren som er installert, som i noen tidligere versjoner av Word. Hvis dette alternativet er deaktivert, bruker Word innebygde mål til å sette opp dokumentet. Dette betyr at dokumentet ser likt ut uansett hvilken skriverdriver som er installert.

Bruk regler for tabellister i Word 2002: Dette alternativet er nytt i Word 2003. Dette alternativet bevarer oppsettkompatibiliteten til tabellstiler som brukes i Word 2002.

Bruk kantlinjeregler fra Word 6.x/95: Dette alternativet ignorerer avsnittskantlinjer når et avsnitt avskjæres av rammer eller tegnede objekter med tekstbryting.

Bruk regler om linjeskift i Word 97 for asiatisk tekst: Dette alternativet bruker regler om linjeskift i Word 97 for asiatisk tekst.

Legg til etterfølgende mellomrom på neste linje: Dette alternativet flytter automatisk eventuelle etterfølgende mellomrom i margen etter et ord på slutten av en linje, til begynnelsen av neste linje.

Standard

Dette alternativet lagrer de gjeldende innstillingene på Alternativer-listen som de nye standardalternativene for kompatibilitet.
inf WD2002 WD2003
Egenskaper

Artikkel-ID: 288792 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:30:59 – Revisjon: 3.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbconfig kbsettings KB288792
Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)