Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

TCP/IP- og NBT-konfigurasjonsparametere for Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret

INNLEDNING
Denne artikkelen definerer alle registerparameterne som brukes til å konfigurere protokolldriveren, Tcpip.sys. Tcpip.sys implementerer TCP/IP-nettverksprotokollene som brukes som standard.

Ved implementeringen av TCP/IP-protokollpakken for Windows XP leses alle konfigurasjonsdataene inn fra registret. Denne informasjonen skrives til registret av Nettverk-verktøyet i Kontrollpanel som en del av installasjonsprosessen. Noe av denne informasjonen besørges også av DHCP-klienttjenesten (Dynamic Host Configuration Protocol) hvis denne er aktivert.

Implementeringen av protokollpakken vil vanligvis utføres riktig og effektivt i de fleste miljøer ved bare å bruke konfigurasjonsinformasjonen som innhentes av DHCP og Nettverk-verktøyet i Kontrollpanel. Optimale standardverdier for alle andre konfigurerbare aspekter ved protokollene, er blitt kodet i driverne.

Det kan være noen uvanlige tilfeller i kundeinstallasjoner der det er aktuelt å endre enkelte standardverdier. Du kan håndtere disse tilfellene ved å opprette valgfrie registerparametere for å endre standard virkemåte for enkelte deler i protokolldriverne.

Advarsel!  Implementeringen av Windows XP TCP/IP er stort sett selvjusterende. Hvis du justerer registerparametere uten å ha undersøkt nøye, kan datamaskinens ytelse reduseres.
Mer informasjon
Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.

Følg denne fremgangsmåten for å endre disse parameterne:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen.
  2. Finn følgende registernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Klikk Legg til verdiRediger-menyen, skriv inn verdien du vil bruke, og angi deretter verditypen under Datatype.
  4. Klikk OK.
  5. Avslutt Registerredigering.
  6. Start datamaskinen på nytt for at endringen skal tre i kraft.
Alle TCP/IP-parameterne er registerverdier som ligger under én av to undernøkler av
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Obs! ID for kort er nettverkskortet som TCP/IP er bundet til. Hvis du vil fastslå forholdet mellom en kort-ID og en nettverkstilkobling, kan du se
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection
. Navn-verdien i disse nøklene oppgir det egendefinerte navnet på en nettverkstilkobling som brukes i Nettverkstilkoblinger-mappen. Verdier under disse nøklene er spesifikke for hvert kort. Det er ikke sikkert at parametere som har en DHCP-konfigurert verdi og en statisk konfigurert verdi, finnes. Dette avhenger av om datamaskinen eller kortet er DHCP-konfigurert, og om statiske overstyringsverdier er angitt. Du må starte datamaskinen på nytt for at en endring skal tre i kraft.

Standardparametere du kan konfigurere ved å bruke Registerredigering

Parameterne nedenfor installeres med standardverdier ved hjelp av Nettverk-verktøyet i Kontrollpanel under installasjonen av TCP/IP-komponentene. Du kan bruke Registerredigering til å endre dem.

DatabasePath
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_EXPAND_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: En gyldig Windows NT-filbane
Standard: %SystemRoot%\System32\Drivere\Osv
Beskrivelse: Denne parameteren angir banen for standard Internett-databasefiler (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Den brukes av grensesnittet Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Videresending av kringkastinger støttes ikke. Denne parameteren ignoreres.
UseZeroBroadcast
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis denne parameteren settes til 1 (sann), vil IP bruke kringkastinger med 0 (0.0.0.0) i stedet for kringkastinger med 1 (255.255.255.255). De fleste datamaskiner bruker kringkastinger med 1, men noen datamaskiner som er basert på BSD-implementeringer, bruker kringkastinger med 0. Datamaskiner som bruker forskjellige kringkastinger, virker ikke bra sammen når de er på det samme nettverket.

Valgfrie parametere du kan konfigurere ved å bruke Registerredigering

Disse parameterne finnes generelt ikke i registret. Du kan opprette den hvis du vil endre standard virkemåte for driveren for TCP/IP-protokollen.

ArpAlwaysSourceRoute
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis du setter denne parameteren til 1, overfører TCP/IP ARP-spørringer med kilderuting aktivert på Token Ring-nettverk. Som standard overfører stakken ARP-spørringer uten kilderuting først, og prøver på nytt med kilderuting aktivert hvis ingen svar ble mottatt.
ArpUseEtherSNAP
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis du setter denne parameteren til 1, overfører TCP/IP Ethernet-pakker ved å bruke 802.3 SNAP-koding. Som standard overfører stakken pakker i DIX Ethernet-format. Den vil alltid motta begge formatene.
DefaultTTL
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Antall
sekunder/hopp
Gyldig område: 1-255
Standard: 128 for Windows XP
Beskrivelse: Denne parameteren angir standard TTL-verdi (Time To Live - levetid) som angis i hodet for utgående IP-pakker. TTL styrer maksimumstiden en IP-pakke kan leve på nettverket uten å nå målet. TTL fungerer som en grense for antallet rutere en IP-pakke kan passere gjennom før den forkastes.
EnableDeadGWDetect
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 1 (sann)
Beskrivelse: Hvis du setter denne parameteren til 1, bruker TCP Dead Gateway Detection-funksjonen. Med denne funksjonen ber TCP IP om å endre til en reservegateway hvis det sender et segment flere ganger på nytt uten å få svar. Reservegatewayer kan defineres under Avansert i dialogboksen for TCP/IP-konfigurasjon i nettverkskontrollpanelet.
EnablePMTUBHDetect
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis du setter denne parameteren til 1 (sann), prøver TCP å finne svart hull-rutere mens Path MTU Discovery utføres. En svart hull-ruter returnerer ikke ICMP Destination Unreachable-meldinger når den må fragmentere et IP-datagram med Don't Fragment-biten angitt. TCP må motta disse meldingene for å utføre Path MTU Discovery. Når denne funksjonen er aktivert, vil TCP prøve å sende segmenter uten Don't Fragment-biten angitt hvis flere gjentatte sendinger av et segment ikke besvares. Hvis segmentet besvares, vil MSS bli minket, og Don't Fragment-biten angis i fremtidige pakker på tilkoblingen. Aktivering av svart hull-oppdagelse øker det maksimale antallet nye sendinger som utføres for et gitt segment.
EnablePMTUDiscovery
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 1 (sann)
Beskrivelse: Hvis du setter denne parameteren til 1 (sann), prøver TCP å oppdage MTUen (den største pakkestørrelsen) over banen til en ekstern vert. Ved å oppdage MTU-banen og begrense TCP-segmenter til denne størrelsen, kan TCP eliminere fragmentering på rutere langs banen som kobler sammen nettverk med forskjellige MTUer. Fragmentering påvirker TCP-gjennomstrømming svært mye og forårsaker nettverksblokkering. Hvis du setter denne parameteren til 0, brukes en MTU på 576 byte for alle tilkoblinger som ikke er til datamaskiner på det lokale delnettet.
ForwardBufferMemory
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Antall byte
Gyldig område: nettverks-MTU - en fornuftig
verdi mindre enn 0xFFFFFFFF

Standard: 74240 (rekker til femti pakker på
1480 byte, avrundet til et multiplum av 256)
Beskrivelse: Denne parameteren avgjør hvor mye minne IP tildeler til å lagre pakkedata i ruterpakkekøen. Når denne bufferplassen er brukt opp, begynner ruteren å forkaste pakker tilfeldig fra køen. Buffere for pakkekødata er 256 byte. Derfor må verdien av denne parameteren være et multiplum av 256. Flere buffere knyttes sammen for større pakker. IP-hodet for en pakke lagres separat. Denne parameteren ignoreres, og ingen buffere tildeles hvis IP-ruteren ikke er aktivert.
IGMPLevel
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 0,1,2
Standard: 2
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer i hvilken grad datamaskinen støtter IP Multicast og er med i IGMP (Internet Group Management Protocol). På nivå 0 har datamaskinen ingen støtte for Multicast. På nivå 1 kan datamaskinen bare sende IP Multicast-pakker. På nivå 2 kan datamaskinen sende IP Multicast-pakker og delta fullt ut i IGMP for å motta Multicast-pakker.
KeepAliveInterval
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1000 (ett sekund)
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer intervallet mellom nye KeepAlive-sendinger til et svar er mottatt. Når et svar er mottatt, kontrollerer KeepAliveTime forsinkelsen på nytt til den neste KeepAlive-sendingen. Tilkoblingen avbrytes etter at antallet nye sendinger som er angitt av TcpMaxDataRetransmissions, fortsatt er ubesvart.
KeepAliveTime
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: 7 200 000 (to timer)
Beskrivelse: Denne parameteren styrer hvor ofte TCP prøver å kontrollere at en inaktiv tilkobling fortsatt er intakt, ved å sende en KeepAlive-pakke. Hvis den eksterne datamaskinen fortsatt kan nås og virker, svarer den eksterne datamaskinen på KeepAlive-sendingen. Som standard sendes ikke KeepAlive-pakker. Et program kan aktivere denne funksjonen ved en tilkobling.
MTU
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 68 - MTUen for det underliggende nettverket
Standard: 0xFFFFFFFF
Beskrivelse: Denne parameteren overstyrer standard MTU (maksimal overføringsenhet) for et nettverksgrensesnitt. MTUen er den maksimale pakkestørrelsen i byte som transporten sender over det underliggende nettverket. Størrelsen inkluderer transporthodet. Et IP-datagram kan bestå av flere pakker. Verdier som er større enn standardverdien for det underliggende nettverket, gjør at transporten bruker standard MTU for nettverket. Verdier mindre enn 68 gjør at transporten bruker en MTU på 68.
NumForwardPackets
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 1 - en fornuftig verdi
mindre enn 0xFFFFFFFF
Standard: 50
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer antallet IP-pakker som tildeles for ruterpakkekøen. Når alle hodene er i bruk, begynner ruteren å forkaste pakker tilfeldig fra køen. Denne verdien må være minst like stor som ForwardBufferMemory-verdien delt på maksimal IP-datastørrelse for nettverkene som er koblet til ruteren. Verdien kan ikke være større enn ForwardBufferMemory-verdien delt på 256, siden det brukes minst 256 byte med bufferminne for videresending for hver pakke. Det optimale antallet pakker for videresending for en bestemt ForwardBufferMemory-størrelse avhenger av trafikktypen på nettverket, og den vil være et sted mellom disse to verdiene. Denne parameteren ignoreres, og ingen hoder tildeles hvis ruteren ikke er aktivert.
TcpMaxConnectRetransmissions
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 2
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer antallet ganger TCP sender en tilkoblingsforespørsel (SYN) på nytt før forsøket avbrytes. Tidsavbruddsverdien for nye sendinger fordobles for hver nye sending i ett og samme tilkoblingsforsøk. Startverdien for tidsavbruddet er tre sekunder.
TcpMaxDataRetransmissions
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 5
Beskrivelse: Denne parameteren styrer antallet ganger TCP sender ett enkelt datasegment på nytt (segment som ikke er tilkoblet), før tilkoblingen avbrytes. Tidsavbruddsverdien for nye sendinger fordobles for hver nye sending i en tilkobling. Den tilbakestilles når sendingene får svar. Grunnverdien for tidsavbrudd bestemmes dynamisk av den målte tidsbruken frem og tilbake i tilkoblingen.
TcpNumConnections
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 0 - 0xfffffe
Standard: 0xfffffe
Beskrivelse: Denne parameteren begrenser det maksimale antallet tilkoblinger som TCP kan la være åpne samtidig.
TcpTimedWaitDelay
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Tid i sekunder
Gyldig område: 30-300 (desimalverdi)
Standard: 0x78 (desimalverdien 120)
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer hvor lenge en tilkobling blir værende i TIME_WAIT-tilstand når den lukkes. Så lenge en tilkobling er i TIME_WAIT-tilstanden, kan ikke socket-paret brukes på nytt. Dette kalles også "2MSL"-tilstand. I henhold til RFC793 skal verdien være to ganger maksimal levetid for segmentet på nettverket. Se RFC793 hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!  I Microsoft Windows 2000 er standardverdien 240 sekunder. For Windows XP og Microsoft Windows Server 2003 ble standardverdien endret til 120 sekunder for IPv4-stakken for å øke ytelsen. Standardverdien for IPv6-stakken er 240 sekunder.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer om TCP bruker RFC 1122-spesifikasjonen for hastedata eller modusen som brukes av BSD-baserte datamaskiner. De to mekanismene tolker hastepekeren i TCP-hodet og lengden på hastedataene på forskjellige måter. De kan ikke fungere sammen. Som standard bruker Windows XP BSD-modus.
TcpWindowSize
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Antall byte
Gyldig område: 0 - 0xFFFF
Standard: Det minste av 0xFFFF
ELLER
(Det største av fire ganger maksimal TCP-datastørrelse på nettverket
ELLER
8192 rundet opp til et partallsmultiplum av TCP-datastørrelsen på nettverket.)
Standarden er 8760 for Ethernet.
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer maksimal størrelse på TCP-mottaksvinduet på datamaskinen. Mottaksvinduet angir antallet byte en sender kan overføre uten å få et svar. Generelt forbedrer store vinduer ytelsen på nettverk med høy (forsinkelse * båndbredde). For å få best effektivitet må mottaksvinduet være et partallsmultiplum av TCP MSS (Maximum Segment Size).

Parametere som kan konfigureres fra egenskapene til en nettverkstilkobling

Parameterne nedenfor opprettes og endres automatisk av grensesnittet for tilkoblingsegenskaper via informasjon fra brukeren. Du trenger ikke konfigurere dem direkte i registret.

DefaultGateway
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_MULTI_SZ - Liste over punktumatskilte IP-adresser med desimalverdier
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir listen over gatewayer til rutepakker som ikke skal sendes til et delnett som datamaskinen er direkte koblet til, og som ikke har en mer spesifikk rute. Denne parameteren overstyrer parameteren DhcpDefaultGateway.
Domain
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: Ethvert gyldig DNS-domenenavn
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir DNS-domenenavnet for datamaskinen. Den brukes av grensesnittet Windows Sockets.
EnableDhcp
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis denne parameteren settes til 1 (sann), prøver DHCP-klienttjenesten å bruke DHCP til å konfigurere det første IP-grensesnittet på datamaskinen.
Hostname
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: Ethvert gyldig DNS-vertsnavn
Standard: Datamaskinnavnet til datamaskinen
Beskrivelse: Denne parameteren angir DNS-vertsnavnet for datamaskinen som returneres av hostname-kommandoen.
IPAddress
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_MULTI_SZ - Liste over punktumatskilte IP-adresser med desimalverdier
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir IP-adressene for IP-grensesnittene som skal bindes til kortet. Den første adressen i listen er 0.0.0.0, og det primære grensesnittet på kortet konfigureres fra DHCP. En datamaskin med flere enn ett IP-grensesnitt for et kort, kalles en "logisk flernettverksdatamaskin". Det må være en gyldig nettverksmaskeverdi i SubnetMask-parameteren for hver IP-adresse som er angitt i denne parameteren.
IPEnableRouter
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis du setter denne parameteren til 1 (sann), vil datamaskinen rute IP-pakker mellom nettverkene den er koblet til.
NameServer
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_SZ - En mellomromsdelt liste over punktumatskilte IP-adresser med desimalverdier
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige IP-adresser
Standard: Ingen (tom)
Beskrivelse: Denne parameteren angir DNS-navneserverne som skal spørres av Windows Sockets, for å løse navn.
SearchList
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_SZ - Delt liste over DNS-domenenavnsuffikser
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige DNS-domenenavnsuffikser
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige DNS-domenenavnsuffikser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir en liste over domenenavnsuffikser som skal føyes til et navn som skal løses av DNS, hvis løsing av det nøytrale navnet mislykkes. Som standard tilføyes bare verdien for domeneparameteren. Denne parameteren brukes av grensesnittet Windows Sockets.
SubnetMask
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_MULTI_SZ - Liste over punktumatskilte IP-adresser med desimalverdier
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir nettverksmaskene som skal brukes med IP-grensesnittene som er bundet til kortet. Hvis den første masken i listen er 0.0.0.0, konfigureres det primære grensesnittet på kortet av DHCP. Det må være en gyldig nettverksmaskeverdi i denne parameteren for hver IP-adresse som er angitt i IPAddress-parameteren.

Parametere som ikke kan konfigureres

Følgende parametere opprettes og brukes internt av TCP/IP-komponentene. Du må aldri bruke Registerredigering til å endre dem. De er oppført her bare for referanse.

DhcpDefaultGateway
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_MULTI_SZ - Liste over punktumatskilte IP-adresser med desimalverdier
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir listen over standard gatewayer til rutepakker som ikke skal sendes til et delnett som datamaskinen er direkte koblet til, og som ikke har en mer spesifikk rute. Parameteren skrives av DHCP-klienttjenesten, hvis den er aktivert. Parameteren overskrives av en gyldig DefaultGateway-parameterverdi.
DhcpIPAddress
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-adresse med desimalverdi
Gyldig område: Enhver gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir den DHCP-konfigurerte IP-adressen for grensesnittet. Hvis IPAddress-parameteren inneholder en annen første verdi enn 0.0.0.0, vil denne verdien overstyre parameteren.
DhcpNameServer
Nøkkel: Tcpip\Parameters
Verditype: REG_SZ - En mellomromsdelt liste over punktumatskilte IP-adresser med desimalverdier
Gyldig område: Ethvert sett med gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir DNS-navneserverne som skal spørres av Windows Sockets, for å løse navn. Den skrives av DHCP-klienttjenesten, hvis den er aktivert. NameServer-parameteren overstyrer denne parameteren.
DhcpServer
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-adresse med desimalverdi
Gyldig område: Enhver gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir IP-adressen for DHCP-serveren som tillot leieavtalen på IP-adressen i DhcpIPAddress-parameteren.
DhcpSubnetMask
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-nettverksmaske med desimalverdi
Gyldig område: Enhver nettverksmaske som er gyldig for den konfigurerte IP-adressen
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir den DHCP-konfigurerte nettverksmasken for adressen som er angitt i DhcpIPAddress-parameteren.
IPInterfaceContext
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD
Gyldig område: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren skrives av TCP/IP-driveren for å brukes av DHCP-klienttjenesten.
Lease
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Tid i sekunder
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren brukes av DHCP-klienttjenesten til å lagre tiden (i sekunder) som leieavtalen på IP-adressen for dette kortet er gyldig for.
LeaseObtainedTime
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Absolutt tid i sekunder siden midnatt 1/1/70
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren brukes av DHCP-klienttjenesten til å lagre klokkeslettet da dette kortet fikk leieavtalen på IP-adressen.
LeaseTerminatesTime
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Absolutt tid i sekunder siden midnatt 1/1/70
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren brukes av DHCP-klienttjenesten til å lagre klokkeslettet for når leieavtalen på IP-adressen for dette kortet utløper.
LLInterface
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_SZ - NT-enhetsnavn
Gyldig område: Et gyldig NT-enhetsnavn
Standard: Tom streng
Beskrivelse: Denne parameteren brukes til å dirigere IP til å bindes til en annen koblingslagprotokoll enn den innebygde ARP-modulen. Verdien for parameteren er navnet på den Windows NT-baserte som IP skal bindes til. Denne parameteren brukes for eksempel sammen med RAS-komponenten.
T1
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Absolutt tid i sekunder siden midnatt 1/1/70
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren brukes av DHCP-klienttjenesten til å lagre klokkeslettet for når tjenesten først vil prøve å fornye leieavtalen på IP-adressen for kortet. For å fornye leieavtalen kontakter tjenesten serveren som tillot leieavtalen.
T2
Nøkkel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for kort
Verditype: REG_DWORD - Absolutt tid i sekunder siden midnatt 1/1/70
Gyldig område: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren brukes av DHCP-klienttjenesten til å lagre klokkeslettet for når tjenesten vil prøve å fornye leieavtalen på IP-adressen for kortet. For å fornye leieavtalen sender tjenesten en forespørsel om fornyelse. T2-klokkeslettet blir bare nådd hvis tjenesten ikke klarte å fornye leieavtalen med den opprinnelige serveren.

NBT

alle NBT-parameterne er registerverdier som ligger under én av to ulike undernøkler av
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parametere
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for kort
der ID for kort representerer nettverkskortet som NBT er bundet til. Du kan finne forholdet mellom en ID for kort og en nettverkstilkobling ved å undersøke HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ID for kort\Connection. Navn-verdien i disse nøklene oppgir navnet som brukes for en nettverkstilkobling som brukes i Nettverkstilkoblinger-mappen. Verdier under de siste nøklene er spesifikke for hvert kort. Hvis datamaskinen er konfigurert via DHCP, trer en endring i parameterne i kraft hvis kommandoen ipconfig /renew utføres i et kommandoskall. Ellers må du starte datamaskinen på nytt for at en endring i noen av disse parameterne skal tre i kraft.

Standardparametere som kan konfigureres fra Registerredigering

Parameterne nedenfor installeres med standardverdier ved hjelp av Nettverk-verktøyet i Kontrollpanel under installasjonen av TCP/IP-komponentene. Du kan endre dem ved å bruke Registerredigering (Regedit.exe).

BcastNameQueryCount
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Teller
Gyldig område: 1 til 0xFFFF
Standard: 3
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer antallet ganger NetBT sender en spørring etter et bestemt navn uten å få svar.
BcastQueryTimeout
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 100 til 0xFFFFFFFF
Standard: 0x2ee (desimalverdien 750)
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer tidsintervallet mellom etterfølgende sendte navnespørringer for det samme navnet.
CacheTimeout
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 60000 til 0xFFFFFFFF
Standard: 0x927c0 (600000 millisekunder = 10 minutter)
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer tidsintervallet navn bufres for i den eksterne navnetabellen.
NameServerPort
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - UDP-portnummer
Gyldig område: 0 - 0xFFFF
Standard: 0x89
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer målportnummeret som NetBT sender pakker til, som er relatert til navnetjenesten, for eksempel navnespørringer og navneregistreringer til WINS. Microsoft WINS lytter på port 0x89. NetBIOS-navneservere fra andre leverandører kan lytte på andre porter.
NameSrvQueryCount
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Teller
Gyldig område: 0 - 0xFFFF
Standard: 3
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer antallet ganger NetBT sender en spørring til en WINS-server etter et bestemt navn uten å få svar.
NameSrvQueryTimeout
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 100 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1500 (1,5 sekunder)
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer tidsintervallet mellom etterfølgende navnespørringer til WINS for et bestemt navn.
SessionKeepAlive
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 60 000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 3 600 000 (1 time)
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer tidsintervallet mellom KeepAlive-sendinger i en økt. Hvis verdien settes til 0xFFFFFFF, deaktiveres KeepAlive-sendinger.
Size/Small/Medium/Large
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD
Gyldig område: 1, 2, 3 (Small, Medium, Large)
Standard: 1 (Small)
Beskrivelse: Denne verdien bestemmer størrelsen på navnetabellene som brukes til å lagre lokale og eksterne navn. Small er generelt tilstrekkelig. Hvis datamaskinen virker som en proxy-navneserver, settes verdien automatisk til Large for å øke størrelsen på nummertabellen for navnebufferen. Nummertabellfilsamlinger har følgende størrelser: Large: 256 Medium: 128 Small: 16

Valgfrie parametere som kan konfigureres fra Registerredigering

Disse parameterne finnes generelt ikke i registret. De kan opprettes for å endre standard virkemåte for NetBT-protokolldriveren.

BroadcastAddress
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Liten endian-kodet IP-adresse på fire byte
Gyldig område: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: Adressen sendt med entall for hvert nettverk.
Beskrivelse: Denne parameteren kan brukes til å tvinge NetBT til å bruke en bestemt adresse for alle navnerelaterte pakker som er sendt. Som standard bruker NetBT adressen sendt med entall som er aktuell for hvert nettverk (det betyr at for et nettverk med 11.101.0.0 med nettverksmasken 255.255.0.0, vil den sendte delnettadressen være 11.101.255.255). Denne parameteren vil være satt hvis for eksempel nettverket bruker adressen sendt med nulltall (satt med TCP/IP-parameteren UseZeroBroadcast). Den aktuelle sendte delnettadressen vil da være 11.101.0.0 i eksemplet ovenfor. Denne parameteren vil da være satt til 0x0b650000. Parameteren er global og brukes på alle delnett som NetBT er bundet til.
EnableProxy
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis denne verdien settes til 1 (sann), virker datamaskinen som en proxy-navneserver for nettverkene NBT er bundet til. En proxy-navneserver svarer på sendte spørringer etter navn den har løst via WINS. Med en proxy-navneserver kan et nettverk med B-node-implementeringer koble til servere på andre delnett som er registrert med WINS.
EnableProxyRegCheck
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis denne parameteren settes til 1 (sann), sender proxy-navneserveren et negativt svar på en sendt navneregistrering hvis navnet allerede er registrert med WINS eller finnes i den lokale navnebufferen for proxy-serveren med en annen IP-adresse. Faren ved å aktivere denne funksjonen er at den hindrer en datamaskin fra å endre IP-adressen så lenge WINS har en tilordning for navnet. Den er derfor deaktivert som standard.
InitialRefreshT.O.
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 960000 - 0xFFFFFFF
Standard: 960000 (16 minutter)
Beskrivelse: Denne parameteren spesifiserer det opprinnelige tidsavbruddet for oppdatering som brukes av NBT under navneregistrering. NBT prøver å kontakte WINS-serverne ved 1/8 av dette tidsintervallet når det først registrerer navn. Når det mottar et vellykket registreringssvar, inneholder dette svaret det nye oppdateringsintervallet som skal brukes.
LmhostsTimeout
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 6000 (6 sekunder)
Beskrivelse: Denne parameteren angir tidsavbruddsverdien for LMHOSTS- og DNS-navnespørringer. Tidtakeren har detaljene for tidsavbruddsverdien. Derfor kan det faktiske tidsavbruddet være så mye som to ganger verdien.
MaxDgramBuffering
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Antall byte
Gyldig område: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 0x20000 (128 Kb)
Beskrivelse: Denne parameteren angir maksimalt minne som NetBT tildeler dynamisk for alle utestående datagramsendinger. Når grensen er nådd, vil ytterligere sendinger mislykkes fordi det ikke er nok tilgjengelige ressurser.
NodeType
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 1, 2, 4, 8 (B-node, P-node, M-node, H-node)
Standard: 1 eller 8 basert på WINS-serverkonfigurasjonen
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer hvilke metoder NetBT bruker til å registrere og løse navn. En datamaskin med B-node bruker sendinger. En datamaskin med P-node bruker bare navnespørringer av typen punkt-til-punkt til en navneserver (WINS). En datamaskin med M-node sender først og spør deretter navneserveren. En datamaskin med H-node spør først navneserveren og sender deretter. Løsing via LMHOSTS eller DNS følger disse metodene. Hvis denne nøkkelen er til stede, overstyrer den DhcpNodeType-nøkkelen. Hvis ingen nøkler er til stede, bruker datamaskinen B-node hvis det ikke er noen WINS-servere konfigurert for nettverket. Datamaskinen bruker H-node hvis det er minst én WINS-server konfigurert.
RandomAdapter
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Denne parameteren gjelder bare for en flernettverksvert. Hvis den er satt til 1 (sann), vil NetBT velge IP-adressen som skal settes inn i et svar på en navnespørring, tilfeldig fra alle de bundne grensesnittene. Svaret inneholder ofte adressen til grensesnittet der spørringen ankom. Denne funksjonen brukes av en server med to grensesnitt på ett og samme nettverk for å balansere belastningen.
RefreshOpCode
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 8, 9
Standard: 8
Beskrivelse: Denne parameteren tvinger NetBT til å bruke en bestemt opkode i navneoppdateringspakker. Spesifikasjonen for NetBT-protokollen er noe uklar på dette området. Selv om standardverdien 8 som brukes av Microsoft-implementeringer, virker å være den tiltenkte verdien, bruker enkelte andre implementeringer, for eksempel av Ungermann-Bass, verdien 9. To forskjellige implementeringer må bruke lik opkode for å virke sammen.
SingleResponse
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Denne parameteren gjelder bare for en flernettverksvert. Hvis parameteren settes til 1 (sann), vil NBT bare støtte en IP-adresse fra ett av sine bundne grensesnitt i svar på navnespørringer. Som standard er adressene for alle bundne grensesnitt inkludert.
WinsDownTimeout
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldig område: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 15 000 (15 sekunder)
Beskrivelse: Denne parameteren bestemmer tiden NBT venter før det prøver å bruke WINS på nytt, etter at det ikke får kontakt med en WINS-server. Med denne funksjonen kan datamaskiner som er koblet fra nettverket midlertidig, fortsette via oppstartsbehandling uten å vente på å tidsavbryte hver WINS-navneregistrering eller -spørring for seg.

Parametere som kan konfigureres fra tilkoblingsegenskapene

Parameterne nedenfor kan settes via tilkoblingsegenskapene fra mappen Nettverkstilkoblinger. Du trenger ikke å konfigurere dem direkte.

EnableDns
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 0 (usann)
Beskrivelse: Hvis denne verdien settes til 1 (sann), spør NBT DNS etter navn som ikke kan løses av WINS, av en sending eller av LMHOSTS-filen.
EnableLmhosts
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Boolsk
Gyldig område: 0 eller 1 (usann eller sann)
Standard: 1 (sann)
Beskrivelse: Hvis denne verdien settes til 1 (sann), søker NBT i LMHOSTS-filen, hvis den finnes, etter navn som ikke kan løses av WINS eller av en sending. Som standard finnes det ikke noen katalog for LMHOSTS-fildatabasen (angitt av Tcpip\Parameters\DatabasePath). Derfor utfører NBT ingen handling. Denne verdien skrives av den avanserte TCP/IP-konfigurasjonen under Nettverk-verktøyet i Kontrollpanel.
NameServer
Nøkkel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-adresse med desimalverdi (for eksempel 11.101.1.200)
Gyldig område: Enhver gyldig IP-adresse
Standard: tom (ingen adresse)
Beskrivelse: Denne parameteren angir IP-adressen for den primære WINS-serveren. Hvis denne parameteren inneholder en gyldig verdi, overstyrer den DHCP-parameteren med samme navn.
NameServerBackup
Nøkkel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-adresse med desimalverdi (for eksempel 11.101.1.200)
Gyldig område: Enhver gyldig IP-adresse
Standard: tom (ingen adresse)
Beskrivelse: Denne parameteren angir IP-adressen for den sekundære WINS-serveren. Hvis denne parameteren inneholder en gyldig verdi, overstyrer den DHCP-parameteren med samme navn.
ScopeId
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: Ethvert gyldig DNS-domenenavn som består av to punktumatskilte deler, eller en "*".
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir NetBIOS-navneområdet for noden. Verdien kan ikke begynne med et punktum. Hvis denne parameteren inneholder en gyldig verdi, overstyrer den DHCP-parameteren med samme navn. En tom verdi (tom streng) ignoreres. Hvis parameteren settes til verdien "*", indikerer dette et null-område, og dette overstyrer DHCP-parameteren.

Parametere som ikke kan konfigureres

Følgende parametere opprettes og brukes internt av NetBT-komponentene. Du må aldri bruke Registerredigering til å endre dem. De er oppført her bare for referanse.

DhcpNameServer
Nøkkel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-adresse med desimalverdi (for eksempel 11.101.1.200)
Gyldig område: Enhver gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir IP-adressen for den primære WINS-serveren. Den skrives av DHCP-klienttjenesten, hvis den er aktivert. En gyldig NameServer-verdi vil overstyre denne parameteren.
DhcpNameServerBackup
Nøkkel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for kort
Verditype: REG_SZ - Punktumatskilt IP-adresse med desimalverdi (for eksempel 11.101.1.200)
Gyldig område: Enhver gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir IP-adressen for den sekundære WINS-serveren. Den skrives av DHCP-klienttjenesten, hvis den er aktivert. En gyldig BackupNameServer-verdi vil overstyre denne parameteren.
DhcpNodeType
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_DWORD - Tall
Gyldig område: 1 - 8
Standard: 1
Beskrivelse: Denne parameteren angir NBT-nodetypen. Den skrives av DHCP-klienttjenesten, hvis den er aktivert. En gyldig NodeType-verdi vil overstyre denne parameteren. Se oppføringen for NodeType for en fullstendig beskrivelse.
DhcpScopeId
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: En punktumatskilt navnestreng, for eksempel "microsoft.com"
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameteren angir NetBIOS-navneområdet for noden. Den skrives av DHCP-klienttjenesten, hvis den er aktivert. Verdien kan ikke begynne med et punktum. Se oppføringen for ScopeId hvis du vil ha mer informasjon.
NbProvider
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: _tcp
Standard: _tcp
Beskrivelse: Denne parameteren brukes internt av RPC-komponenten. Standardverdien må ikke endres.
TransportBindName
Nøkkel: Netbt\Parametere
Verditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldig område: I/T
Standard: \Device\
Beskrivelse: Denne parameteren brukes internt under produktutvikling. Standardverdien må ikke endres.
prodnt tcp ip ntfaqipr kbfaqw2knet
Egenskaper

Artikkel-ID: 314053 – Forrige gjennomgang: 12/22/2006 14:59:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbinfo kbregistry kbenv kbnetwork kbsyssettings KB314053
Tilbakemelding
>/html>