Microsofts sikkerhetsveiledning: Et sikkerhetsproblem i SQL Server kan tillate ekstern kjøring av kode

INNLEDNING
Microsoft har gitt ut en sikkerhetsveiledning om et sikkerhetsproblem i Microsoft SQL Server som kan tillate ekstern kjøring av kode. Sikkerhetsveiledningen inneholder ytterligere sikkerhetsrelaterte opplysninger. Hvis du vil vise sikkerhetsveiledningen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Denne artikkelen inneholder et VB-skript som kan kjøres som en midlertidig løsning på alle forekomster av SQL Server på en lokal datamaskin.
EKSEMPEL PÅ ET VB-SKRIPT SOM KAN KJØRES HVIS DU VIL BENYTTE DEG AV DEN MIDLERTIDIGE LØSNINGEN
Det følgende VB-skriptet kan brukes til å nekte Public-rollen kjøretillatelse i den utvidede, lagrede sp_replwritetovarbin-prosedyren på alle berørte versjoner av SQL Server som kjøres på den lokale datamaskinen.

Programmeringseksemplene fra Microsoft er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller anvendelighet for et særskilt formål. Denne artikkelen har som utgangspunkt at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De vil imidlertid ikke endre disse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer for å dekke dine bestemte behov.

Kopier koden til en tekstfil, lagre filen med filtypen VBS og kjør deretter skriptfilen ved hjelp av CScript.exe. Skriptet går gjennom alle åpne forekomster av SQL Server på den lokale datamaskinen, og den midlertidige løsningen anvendes på de berørte versjonene. Du må være medlem av Sysadmin-rollen for hver forekomst av SQL Server for å kunne bruke den midlertidige løsningen. Hvis du ikke har en Windows-konto som er medlem av Sysadmin-rollen på alle berørte servere der du kjører SQL Server, kan det hende du må kjøre skriptet fra flere forskjellige kontoer. Hvis du har Windows Server 2008 eller Windows Vista og bruker en Windows-administratorkonto som er medlem av Sysadmin-rollen, må du kjøre skriptet fra en ledetekst i opphøyd modus.
'*************************************************************************************'Beskrivelse: Dette skriptet går gjennom alle SQL Server-forekomster som er i gang,'      og nekter Public-rollen kjøretillatelse på sp_replwritetovarbin på alle'      berørte versjoner.'      DETTE ER EN MIDLERTIDIG LØSNING. DEN BØR IKKE BRUKES HVIS EN'      SIKKERHETSOPPDATERING ER GJORT TILGJENGELIG OG INSTALLERT.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' Constant valuesCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "INFO: Ingen forekomster er til stede."    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "FEIL: Kan ikke bruke den midlertidige løsningen på " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "INFO: Alle SQL-forekomster som kjører, er behandlet."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "FEIL: Kan ikke lese SQL-forekomster som er installert på maskinen."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "FEIL: Kan ikke lese SQL-forekomster som er installert på maskinen."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "INFO: Ingen forekomster til stede."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Initialize return value  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' Error checking is intentionally left to keep the code short  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Open a Connection to the master Database  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Feil: Kan ikke koble til " + strInstance) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Validate the version before applying the fix  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("FEIL: Kan ikke kjøre """ + strCommand + """ på " + strInstance) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function    End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Apply the workaround only for SQL 2000 and SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2) versions  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("FEIL: Kan ikke kjøre """ + strCommand + """ på " + strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "INFO: Den midlertidige løsningen er tatt i bruk på " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "INFO: Hopper over innsamling av informasjon for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") siden denne forekomsten ikke er i faresonen." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'Connect to WMI and get an object to STDREGPROV class.  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred("FEIL: Kan ikke koble til WMI-navneområdet " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' We only care about REG_MULTI_SZ    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else      GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Query Cluster service  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' If we reach here that means the machine is a clustered node.  ' So lets query registry to determine whether the SQL instance is clustered or not.  ' For SQL 2000 query the following value  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster  ' ClusterName  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' Lets try querying the registry value for 2005/2008 instances  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL  ' RegValue = InstanceName  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' If this key doesnt exist, then return back as a SQL 2000 local instance    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
Hvis du vil ha mer informasjon om CScript.exe, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs!  Vi anbefaler ikke å bruke dette skriptet hvis en sikkerhetsoppdatering er tilgjengelig, og du har installert denne.
KJENTE PROBLEMER SOM KAN OPPSTÅ NÅR DU KJØRER DETTE SKRIPTET

Problem 1

Du kan få følgende feilmelding når du kjører skriptet:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <navn på forekomsten> (FEIL: Kan ikke kjøre "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" på <navn på forekomsten>.)
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission. (FEIL: 0x-2147217900 - Finner ikke objektet "sp_replwritetovarbin" fordi det ikke eksisterer eller du mangler tillatelse.)
ERROR: Could not apply the workaround on <navn på forekomsten> (FEIL: Kan ikke bruke den midlertidige løsningen på <navn på forekomsten>.).

Årsak 1

Du får denne feilmeldingen hvis du ikke har tillatelsene som kreves for å bruke endringen. Denne feilmeldingen betyr at påloggingen på forekomsten <navn på forekomsten> var vellykket.

Feilmeldingen vises vanligvis i SQL Server Express, der gruppen Built-In\Users som standard har brukernavn til databasen. Denne gruppen er imidlertid ikke medlem av Sysadmin-rollen.

Feilmeldingen kan også forekomme hvis du hoppet over sp_replwritetovarbin-prosedyren. Dette var anbefalingen fra en tredjepartsrapport. Vi anbefaler ikke å hoppe over den lagrede prosedyren. I stedet anbefaler vi å bruke denne løsningen.

Løsning 1

Forsikre deg om at kontoen du kobler deg til, er medlem av Sysadmin-rollen på den aktuelle forekomsten av databasen. Hvis kontoen ikke er medlem, må du enten legge til brukeren du kobler deg til som, til Sysadmin-rollen, eller bruke en annen konto. For SQL Server 2005 og tidligere versjoner er gruppen Built-in\Administrators medlem av Sysadmin-rollen som standard. Når du kjører dette skriptet på Windows Vista eller Windows Server 2008, må du kjøre det fra en ledetekst i opphøyd modus.

Problem 2

Hvis du kjører dette skriptet i SQL Server 2005, får du følgende feilmelding:
Error: Could not connect to <instancename> (Feil: Kan ikke koble til <forekomstens navn>.)
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<bruker>'. (FEIL: 0x-2147217843 – Pålogging mislyktes for brukeren <bruker>.)
ERROR: Could not apply the workaround on <navn på forekomsten> (FEIL: Kan ikke bruke den midlertidige løsningen på <navn på forekomsten>.).

Årsak 2

Du får denne feilmeldingen hvis du ikke kan koble deg til forekomsten <navn på forekomsten> selv om denne forekomsten eksisterer.

Feilmeldingen vises som oftest når du kobler deg til forekomster av Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Som oftest har ingen brukerkontoer brukernavn til disse databasene.

Løsning 2

Kontroller at kontoen du bruker til å kjøre skriptet fra, har et brukernavn i databasen som er medlem av Sysadmin-rollen.

Vi anbefaler ikke å legge til individuelle brukere til databaser basert på Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Hvis du gjør dette, kan brukerne du legger til, forstyrre den vanlige driften av disse databasene. I slike tilfeller må du sørge for å koble deg til fra en konto som er medlem av Sysadmin-rollen. For SQL Server 2005 og tidligere versjoner er vanligvis gruppen Built-in\Administrators i Windows medlem av Sysadmin-rollen som standard. Når du kjører dette skriptet på Windows Vista eller Windows Server 2008, er det viktig at du kjører det fra en ledetekst i opphøyd modus.

Problem 3

Det kan hende du oppdager en forekomst av en database som heter MICROSOFT##SSEE. Du har imidlertid ikke installert denne databasen.

Årsak 3

Denne databasen er Windows Internal-databasen, også kjent som SQL Server Embedded Edition og noen ganger også Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Den installeres sammen med enkelte Microsoft-produkter, inkludert SharePoint Services.

Løsning 3

Skriptet er laget for å fungere med Windows Internal-databasen. Du trenger ikke foreta deg noe.

Enkelte programmer fjerner ikke Windows Internal-databasen når de avinstalleres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner Windows Internal-databasen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
920277 Windows Internal-databasen er ikke oppført i verktøyet Legg til eller fjern programmer og slettes ikke når du fjerner Windows SharePoint Service 3.0 fra datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)

Problem 4

Du får følgende feilmelding når du kjører skriptet:
Error: Could not connect to <instancename> (Feil: Kan ikke koble til <forekomstens navn>.)
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied (FEIL: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Serveren finnes ikke eller ingen tilgang.)

Årsak 4

Du får denne feilmeldingen hvis følgende betingelser er oppfylt:
 • En 32-biters versjon av SQL Server 2000 er installert på et x64-biters operativsystem.
 • En 64-biters versjon av SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 er installert på datamaskinen.
Denne feilmeldingen vises når skriptet bruker 64-biters versjonen av dbmslpcn.dll-filen Denne versjonen kan ikke kommunisere med WoW-forekomstene av SQL Server 2000.

Løsning 4

Start skriptet ved hjelp av 32-biters versjonen av cscript.exe-filen i mappen %WINDOWS%\SysWOW64. Da lastes 32-biters versjonen av dbmslpcn.dll-filen som kan oppdage WoW-forekomster, inn.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner ut hvilken versjon og utgave av SQL Server du har, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
321185Identifisere versjon og utgave av SQL Server (denne artikkelen kan være på engelsk)
Mer informasjon
Tabellen nedenfor er en oversikt over viktige tekniske revisjoner av denne artikkelen. Revisjonsnummer og dato for siste gjennomgang av denne artikkelen kan vise til mindre redaksjonelle eller strukturelle endringer i artikkelen, som ikke er tatt med i tabellen.
DatoRevisjoner
31. desember 2008Inneholder et oppdatert skript som oppdager forekomster av SQL Server failover-klynging.
30. desember 2008Inneholder et oppdatert skript som oppdager 32-biters versjoner av SQL Server som kjøres i 64-biters versjoner av Windows.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service
Egenskaper

Artikkel-ID: 961040 – Forrige gjennomgang: 01/06/2009 17:06:24 – Revisjon: 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040
Tilbakemelding