Angi og redigere datatyper i diagrammer for databasemodell

Du kan tenke på datatyper som regler som begrenser hva slags informasjon som kan bli satt inn i hver kolonne av en tabell i en database. Hvis du for eksempel vil være sikker på at ingen skriver inn et navn i et felt som bare skal ha datoer, kan du angi datotypen for dette feltet til en datatype for dato. Datatyper angis for hver kolonne i vinduet Egenskaper for database når du oppretter en tabell.

Obs!: Diagrammet for databasemodell er bare tilgjengelig i enkelte versjoner av Visio. Se Finner du ikke funksjonene for databasemodellering? for mer informasjon.

Angi datatyper for kolonnene i en tabell i en databasemodell

 1. Dobbeltklikk på figuren for tabellen som inneholder kolonnene du vil angi datatyper for.

 2. Klikk på Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk på cellen i Datatype-kolonnen som du vil endre.

 4. Klikk på pil ned ved siden av den gjeldende datatypen, og velg en annen datatype fra listen.

Velge mellom flyttbare og fysiske datatyper

Flyttbare datatyper er generisk definerte typer som tilordnes til lignende, kompatible fysiske datatyper i andre databasesystemer. Fysiske datatyper er datatypene som måldatabasen støtter. Hvis du for eksempel har driveren angitt som Access, er alle datatyper som er tilgjengelige i Microsoft Office Access, tilgjengelige som fysiske datatyper i modellen.

 1. Dobbeltklikk på figuren for tabellen som inneholder kolonnene du vil angi datatyper for.

 2. Klikk på Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Nedenfor listen over kolonner klikker du på enten Flyttbare datatyper eller Fysiske datatyper.

  • Flyttbare datatyper er generisk definerte typer som tilordnes til lignende, kompatible fysiske datatyper i andre databasesystemer.

  • Fysiske datatyper dikteres av databasedriveren som er angitt for modellen. Hvis du vil vite mer om datatypene for driveren, kan du se dokumentasjonen for driverens databasestyringssystemer (DBMS) for målet.

Endre hvilke sett med fysiske datatyper som er tilgjengelige

Ulike databasestyringssystemer støtter ulike fysiske datatyper. Hvis du har driveren angitt som for eksempel Access, er alle datatyper som er tilgjengelige i Access, tilgjengelige som fysiske datatyper i modellen. Hvis du ikke ser datatypene du forventer, må du kanskje endre driveren som du har angitt, i dialogboksen Alternativer for driver.

Hvis du vil bruke settet med datatyper for databasestyringssystemet i modellen, kan du angi driverne til dette systemet i dialogboksen Alternativer for driver.

 1. Bestemme hvilken databasedriver som er angitt for diagrammet.

  • Dobbeltklikk på en tabell, og klikk på Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

  • Se nedenfor listen over kolonner, ved siden av valgene for flyttbare og fysiske datatyper.

  • Vær oppmerksom på databasestyringssystemet for målet som vises i parentes.

 2. Endre databasedriveren for målet.

  • Pek på AlternativerDatabase-menyen, og klikk deretter på Drivere.

  • Velg Visio-driveren for databasestyringssystemet for målet på Drivere-fanen.

  • Klikk på Oppsett, og velg deretter avmerkingsboksen for den riktige ODBC-driveren.

Opprette en brukerdefinert datatype

Brukerdefinerte datatyper er tilpassede datatyper som du kan opprette og bruke på nytt i databasemodellen de ble opprettet i. Dette kan for eksempel skje hvis tabellen har en kolonne med talldata for sporing av aktiva, men du vet at du kanskje vil gå over fra et tallbasert til et tegnbasert system for sporing. Med en brukerdefinert datatype kan du endre egenskapene fra tall til tegn når som helst. Dette endrer alle påvirkede kolonner med denne datatypen, men endrer ikke andre kolonner som har datatypen tall.

 1. Klikk på Brukerdefinerte typerDatabase-menyen.

 2. Klikk på Legg til i dialogboksen Brukerdefinerte typer.

 3. Skriv inn et navn i dialogboksen Legg til ny brukerdefinert type.

 4. Hvis du vil basere den nye datatypen på en eksisterende datatype, velger du avmerkingsboksen Kopier fra, og velg deretter navnet på en eksisterende brukerdefinert datatype.

 5. Klikk på OK. Angi egenskaper for flyttbar datatype for datatypen.

 6. Klikk på OK.

Angi en samlingstype for en kolonne

Med samlingstyper kan du lagre flere verdier i et felt. Hvis du for eksempel har en tabell med informasjon om musikk, vil du kanskje bruke en samlingstype for sjanger, for eksempel klassisk, populær musikk og folkemusikk. Samlingstyper kan optimalisere ytelsen til en database ved å lagre data på én enkelt enhet i stedet for å bruke eksterne nøkler og sekundærtabeller.

 1. Dobbeltklikk på tabellen med kolonnen du vil angi som en samlingstype.

 2. Klikk på Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

 3. Klikk på kolonnen du vil angi som en samlingstype, og klikk deretter på Rediger.

 4. Klikk på Samling-fanen i dialogboksen Egenskaper for kolonne, og velg deretter en av disse samlingstypene:

  • Usortert, ikke-gjentakende verdigruppe (sett) Tillater at populasjonsforekomster for et felt i en kolonne har flere verdier, men hver verdi må være unik. Verdiene har ingen tilknyttede sorteringskriterier. De er ikke sorterte.

  • Sortert verdigruppe (liste) Oppretter en sortert samling av elementer som tillater gjentatte elementer. Hvert element i samlingen har en posisjon angitt av et ordenstall. Hver verdi kan hentes fra ved hjelp av ordenstallet. To verdier kan være like, men adskilte med forskjellig ordenstall.

  • Usortert, ikke-gjentakende verdigruppe (multi-sett) Oppretter en samling med elementer som kan ha gjentatte verdier. Elementene tilordnes ikke ordenstall.

 5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for kolonne.

Opprette en sammensatt datatype med Type-figuren

Malen Diagram for databasemodell støtter både relasjonsbaserte og objektrelasjonsbaserte databasemodeller, så du kan arbeide med både enkle og sammensatte datatyper. Enkle datatyper, som brukes av både relasjonsbaserte og objektrelasjonsbaserte databaser, støtter én dataverdi per kolonne. Objektrelasjonsbaserte databaser støtter også sammensatte datatyper. Her kan en kolonne inneholde flere verdier eller felter. Hvert felt kan ha forskjellig datatype. Du kan for eksempel definere en adresse som en sammensatt datatype som inneholder kolonner for gateadresse, bydel, poststed og postnummer.

 1. Dra en Type-figur fra sjablongen Objektrelasjon inn i diagrammet for databasemodell.

 2. Dobbeltklikk på Type-figuren for å åpne vinduet Egenskaper for database, og under Kategorier klikker du på Felter.

 3. Klikk på en tom linje, og begynn å skrive inn et nytt fysisk navn for å legge til et felt.

 4. Angi en datatype ved å skrive inn eller velge en fra listen for det feltet.

 5. Hvis du vil unngå nullverdier, velger du avmerkingsboksen for Obligatorisk.

 6. Klikk på Definisjon for å definere Typen som Navngitt, Spesifikk eller Domene under Kategorier.

 7. Velg alternativene du vil bruke:

  • Navngitt radtype Velg for å angi at typen ikke er et alias av en annen type.

  • Spesifikk type Velg for å angi at typen er basert på en annen type og har samme representasjon som den som den er basert på, men som er en helt spesifikk egen type.

   Hvis du velger dette alternativet, vil du ikke kunne velge alternativer i Felter-kategorien.

  • Domene Velg for å angi at typen er et alias for en annen type, en indirekte representasjon av samme type.

   Hvis du velger dette alternativet, blir alternativet Alias-samlingstype tilgjengelig, og du kan ikke velge alternativer i Felter-kategorien.

  • Alias-samlingstype (vises bare hvis Domene er valgt) Velg et alternativ for å angi om verdien til et attributt er en samling av en enkelt verdi, en mengde, en liste eller en multimengde. I relasjonsdatabaser er alle attributtsamlingtyper enkeltverdier. Objektrelasjonsbaserte databaser gjør det mulig å angi flere samlingstyper.

Tilordne en sammensatt datatype til en kolonne

Hvis du oppretter en sammensatt type med Typefiguren, kan du tilordne den til en kolonne og dermed definere at kolonnen har alle kolonnene av typen. Du kan for eksempel ha en tabell med kolonne-ID-er, navn og adresse, der adresse er en type som består av kolonnene gateadresse, poststed, delstat og postnummer.

 1. Dobbeltklikk på tabellen som du ønsker å bruke den sammensatte datatypen på.

 2. Klikk på Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk på pil ned ved siden av den gjeldende datatypen, og velg en annen fra listen.

Opprette en tabell med type

Hvis du oppretter en sammensatt type med Type-figuren, kan du tilordne den til en tabell og dermed definere alle kolonnene i tabellen basert på typen. Hvis du for eksempel har en type med kolonnene En, To og Tre, kan du tilordne denne typen til tabellen, og da vil tabellen automatisk inneholde disse kolonnene.

Obs!: Dette kan bare gjøres med en tom tabell.

 1. Dra en Enhet-figur over i modelldiagrammet.

 2. Dobbeltklikk på tabellen, og klikk på Definisjon under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk på pil ned ved siden av den gjeldende datatypen, og velg en annen fra listen.

Finner du ikke funksjonene for databasemodellering?

Det er mest sannsynlig at din versjon av Visio ikke inkluderer funksjonene du leter etter. Klikk på Om Microsoft Office Visio i Hjelp-menyen for å finne ut hvilken utgave av Visio du har. Navnet på versjonen er i den øverste linjen med tekst i dialogboksen.

Malen Diagram for databasemodell er ikke inkludert i Visio Standard.

Visio Professional og Premium-versjoner støtter funksjonene for omvendt utvikling for malen Diagram for databasemodell (det vil si bruk av en eksisterende database til å opprette en modell i Visio), men de støtter ikke utvikling (det vil si bruk av en Visio-databasemodell til å generere SQL-kode).

Obs!: Du finner den komplette serien med funksjoner for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og utvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium-abonnementet, som er tilgjengelig med de rollebaserte versjonene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hvis du bruker Visio Plan 2 og vil vite mer om hvordan du utvikler en eksisterende database til en databasemodell, kan du se emnet Foreta omvendt utvikling av en eksisterende database.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×