Bruke oppslags-og fler verdi felt i spørringer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Office Access 2007 kan du opprette et felt som inneholder flere verdier, for eksempel en liste over personer som du har tilordnet en oppgave. Flerverdifelt er aktuelle i bestemte situasjoner, for eksempel når du bruker Office Access 2007 til å arbeide med informasjon lagret i en Windows SharePoint Services 3.0-liste, og denne listen inneholder et felt som bruker én av typene flerverdifelt som er tilgjengelig i Windows SharePoint Services 3.0.

Denne artikkelen beskriver flerverdifelt og hvordan du bruker dem i spørringer.

I denne artikkelen

Hva er et flerverdifelt?

Innføring i spørringer

Vise et flerverdifelt i en spørring

Vise de enkelte verdiene i et flerverdifelt

Forstå den bundne verdien og visningsverdi i et oppslagsfelt

Hvordan du viser den bundne verdien i en spørring

Angi enkle spørringsvilkår for et flerverdifelt

Søke etter mer enn én verdi i et flerverdifelt

Forstå effekten av å inkludere en. Verdifelt i feltlisten

Telle, gruppere og hvordan du bruker andre mengdefunksjoner

Bruke en tilføyingsspørring med et flerverdifelt

Bruke en oppdateringsspørring med et flerverdifelt

Bruke en slettespørring med et flerverdifelt

Til toppen av siden

Hva er et flerverdifelt?

Anta at du har en oppgave som du skal tilordne en ansatt eller en leverandør, men du finner ut at du må tilordne oppgaven til flere enn én person. I Office Access 2007 kan du opprette et flerverdifelt som gjør det mulig å velge personer fra en liste.

Når du klikker kombinasjonsboksen, vises avmerkingsbokser som merket for å angi alternativene du har valgt. Du kan merke av for eller fjerne merker for elementer i listen og deretter klikke OK iverksette valgene.

Personene som er valgt, lagres i et flerverdifelt og atskilles med komma (som standard) når de vises.

Formålet med flerverdifelt er å gjøre det enklere når du ønsker å velge og lagre flere enn ett alternativ, uten å måtte lage en mer avansert databaseutforming. Flerverdifelt er også viktig for integrering med Windows SharePoint Services fordi SharePoint-lister også støtter flerverdifelt.

Du lurer kanskje på hvorfor du kan lagre flere enn én verdi i et felt i Office Access 2007, når de fleste RDBM-baser (Relational Database Management System) ikke tillater det. Svaret er at databasemotoren i Office Access 2007 ikke lagrer verdiene i ett felt. Selv om det ser ut som om du arbeider med ett felt, lagres verdiene hver for seg og administreres i skjulte systemtabeller. Access-databasemotoren håndterer dette slik at du ser ett felt med flere verdier.

Teknisk sett kan et flerverdifelt i Access sammenlignes med en mange-til-mange-relasjon. Sett at du har en hendelsestabell der du tilordner ansvar for hver hendelse til én eller flere av de ansatte. Du oppretter et flerverdifelt kalt TilordnetTil, som brukes for å tilordne hendelser til de ansatte. Relasjonen mellom hendelsene og de ansatte er mange-til-mange. Det vil si at flere ansatte kan være tilordnet til én hendelse, i tillegg til at én ansatt kan være tilordnet til flere hendelser.

Til toppen av siden

Innføring i spørringer

Det primære formålet for databaser er å fremsette informasjon: "Hva er vårt bestselgende produkt? Hvem er vår beste kunde? Hvor innfrir vi ikke salgsmålene?" Alle spørsmålene bør du finne svar på i en velutformet database. For å finne svarene fra Access-databasen oppretter du en spørring og angir de nødvendige vilkårene. Dataene i en spørring kan komme fra én eller flere tabeller. Når Access har hentet dataene som besvarer spørsmålet, kan du vise og analysere dataene. Når du har opprettet en spørring, kan du bruke den som grunnlag for et skjema, en rapport, en graf eller en annen spørring.

I Office Access 2007 kan du bruke flerverdifelt i bestemte spørringer og på bestemte måter. Du kan vise et flerverdifelt i en spørring, vise enkeltverdiene i et flerverdifelt i en spørring og utføre bestemte mengdeoperasjoner og redigeringsspørringer med flerverdifelt.

Til toppen av siden

Vise et flerverdifelt i en spørring

Når du viser et flerverdifelt i en spørring, må du bestemme om du vil vise hele flerverdifeltet med alle verdiene atskilt med kommaer, eller en egen rad for hver verdi. Anta at du har en Oppgaver-tabell som inneholder et TilordnetTil-felt som du bruker til å knytte oppgaver til personer. Du kan lage en spørring som inneholder TilordnetTil-feltet ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene som du vil bruke, til utformingsrutenettet for spørringen. I dette eksemplet drar du tittelfeltet og flerverdifeltet kalt TilordnetTil til spørringsrutenettet.

 7. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør.

Spørringsresultatet vil se ut omtrent som den følgende illustrasjonen, med én kolonne som viser oppgavetittelen, og en annen kolonne som viser flerverdifeltet:

Når du oppretter en spørring ved hjelp av utformingsvisning, genererer Access automatisk den samsvarende SQL (Structured Query Language)-setningen. SQL er språket som Access bruker for spørringer. Du kan bytte til SQL-visning for å se SQL-setningen ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Til toppen av siden

Vise enkeltverdiene i et flerverdifelt

Anta at du vil utvide (noen ganger kalt flate ut) flerverdifeltet TilordnetTil, slik at hvert navn eller hver TilordnetTil-verdi vises i en separat rad. Da må du spesifisere egenskapen Value (Verdi) ved å føye til strengen .Value til TilordnetTil i Felt-raden, slik som vist her i spørringsrutenettet:

Når du angir TilordnetTil i Felt-raden, vises alle verdiene i flerverdifeltet i én enkelt rad når du kjører spørringen. Hvis du derimot bruker egenskapen Value, som i TilordnetTil.Value, vises flerverdifeltet i utvidet form, slik at hver verdi vises i en separat rad, slik som vist her i spørringsrutenettet. Du kan opprette en spørring som viser enkeltverdiene, ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene du vil bruke (flerverdifeltet TilordnetTil.Value i dette eksemplet), til spørringsrutenettet.

 7. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør.

Når du oppretter en spørring ved hjelp av utformingsvisning, genererer Access automatisk den samsvarende SQL (Structured Query Language)-setningen. SQL er språket som Access bruker for spørringer. Du kan bytte til SQL-visning for å se SQL-setningen ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Til toppen av siden

Forstå den bundne verdien og visningsverdien i et oppslagsfelt

Et flerverdifelt er et oppslagsfelt. Et oppslagsfelt er et felt i en tabell der verdiene hentes fra en annen tabell eller spørring eller fra en verdiliste. Access har støtte for oppslagsfelt for enkeltverdier i flere versjoner. Oppslagsfelt for flerverdier er nytt i Office Access 2007. Formålet med et oppslagsfelt er å erstatte visningen av et tall, for eksempel en ID (eller en annen sekundærnøkkelverdi), med noe som gir mer mening, for eksempel et navn. I stedet for å vise ID-nummeret for en kontakt, kan Access for eksempel vise et kontaktnavn. ID-nummeret for kontakten er den bundne verdien. Det slås automatisk opp i en kildetabell eller -spørring og erstatter kontaktnavnet. Kontaktnavnet er visningsverdien.

Et flerverdifelt har visningsverdier som vises i brukergrensesnittet, og bundne verdier som lagres i tabellen, på samme måte som oppslagsfelt for enkeltverdier som har en visningsverdi og en bundet verdi. For hver oppføring i flerverdifeltet blir en visningsverdi slått opp, basert på den bundne verdien.

Dette betyr at Access ofte viser en oppslått visningsverdi som ikke er den samme som den bundne verdien som er lagret i feltet. I det forrige eksemplet som bruker TilordnetTil-feltet, lagres for eksempel verdisettet for ansatt-IDene fra spørringen Utvidede kontakter i TilordnetTil-feltet. Spørringen Utvidede kontakter ble valgt som radkilde da flerverdifeltet ble opprettet.

Disse ansatt-IDene er de bundne verdiene. Ettersom TilordnetTil-feltet er et oppslagsfelt viser imidlertid Access settet med oppslagsverdier i spørringsresultatet, i dette tilfellet kontaktnavnene. Kontaktnavnene er visningsverdiene.

1. Visningsverdiene.

2. De bundne verdiene.

Du kan se oppslagsegenskapene for et flerverdifelt i utformingsvisning. Slik gjør du det:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. Høyreklikk tabellen der flerverdifeltet er lagret, i navigasjonsruten.

 4. Klikk Utformingsvisning.

 5. Klikk flerverdifeltet (for eksempel TilordnetTil).

 6. Klikk kategorien Oppslag under Feltegenskaper.

Det er viktig å forstå forskjellen mellom visningsverdien og den bundne verdien for et oppslagsfelt. Visningsverdien vises automatisk i dataarkvisning som standard. Den bundne verdien er imidlertid den som er lagret, den du bruker i spørringsvilkårene og den Access bruker som standard i sammenføyninger med andre tabeller.

Til toppen av siden

Hvordan vise den bundne verdien i en spørring

Visningsverdien vises automatisk i dataarkvisning som standard. Når du oppretter en spørring, kan du overstyre denne virkemåten slik at den bundne verdien vises i stedet. De nødvendige trinnene vises i den følgende fremgangsmåten:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene som du vil bruke, til utformingsrutenettet for spørringen. I dette eksemplet drar du tittelfeltet og flerverdifeltet kalt TilordnetTil.Value til spørringsrutenettet.

 7. Klikk feltet TilordnetTil.Value i spørringsrutenettet slik at dette feltet har fokus.

 8. Velg kategorien Utforming, gruppen Vis/skjul, og klikk Egenskapsside.

 9. I kategorien Oppslag i egenskapen Vis kontroll på egenskapsiden velger du Tekstboks.

Egenskapen Vis kontroll i spørringsutforming

Når du endrer egenskapen Vis kontroll til Tekstboks, deaktiverer du den vanlige virkemåten for oppslagskolonner, slik at den bundne verdien vises i stedet for visningsverdien.

Til toppen av siden

Angi enkle spørringsvilkår for et flerverdifelt

Anta at du vil se oppgavene som er tilordnet Kelly Rollin. Du kan angi spørringsvilkår i Vilkår-raden i spørringsrutenettet, men når du angir vilkår for et oppslagsfelt, må du angi den bundne verdien, ikke visningsverdien. I dette tilfellet fastslår du at den bundne verdien for Kelly Rollin er 6. Dette er den samsvarende primærnøkkelverdien i spørringen Utvidede kontakter for Kelly.

Opprette en spørring som viser oppgavene tilordnet Kelly:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene som du vil bruke, til spørringsrutenettet. I dette eksemplet drar du Tittel til den første kolonnen i rutenettet. Deretter drar du TilordnetTil til den andre kolonnen.

 7. I spørringsrutenettfanen under TilordnetTil i raden Vilkår skriver du inn 6. Legg merke til at du angir den bundne verdien, ikke visningsverdien.

 8. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

Når du kjører spørringen, vises resultatet i dataarkvisning. Legg merke til at spørringen bare returnerer rader der Kelly Rollin vises.

Når du oppretter en spørring ved hjelp av utformingsvisning, genererer Access automatisk den samsvarende SQL (Structured Query Language)-setningen. SQL er språket som Access bruker for spørringer. Du kan bytte til SQL-visning for å se SQL-setningen ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Søke etter tekst i stedet for et ID-nummer

Hva om du synes at registreringen av ID-numre er tungvint, og du vil skrive inn navnet Kelly Rollin som søkeverdi? For at dette skal fungere må du ha et felt i spørringsresultatet som inneholder navnet som tekst. På den måten kan du søke etter Kelly Rollin i dette feltet.

Du kan ikke bruke feltet TilordnetTil.Value, fordi den bundne feltverdien er en ID, og derfor må du angi en ID for å filtrere dette feltet.

I dette eksemplet befinner kontaktnavnfeltet seg ikke i en tabell. Det befinner seg i kildespørringen som gir data til flerverdifeltet TilordnetTil. Du kan føye sammen kildetabellen eller spørringen for flerverdifeltet med tabellen som inneholder flerverdifeltet, for å inkludere et felt (kontaktnavn i dette eksemplet) fra kildetabellen eller spørringen i spørringsresultatet. Du kan deretter søke i dette feltet i stedet for flerverdifeltet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. I dialogboksen Vis tabell klikker du kategorien Spørringer, klikker spørringen (Utvidede kontakter i dette eksemplet) som er kilden for flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 6. Klikk Lukk.

 7. Dra feltene som du vil bruke, til spørringsrutenettet. I dette eksemplet drar du Tittel fra Oppgaver-tabellen til den første kolonnen i rutenettet. Deretter drar du Kontaktnavn fra spørringen Utvidede kontakter til den andre kolonnen og fjerner merket for Vis. Deretter drar du TilordnetTil til den tredje kolonnen.

 8. Hvis en sammenføyningslinje ikke vises mellom ID-feltet i spørringen Utvidede kontakter og feltet TilordnetTil.Value slik det vises nedenfor, klikker og drar du fra ID-feltet i spørringen Utvidede kontakter til feltet TilordnetTil.Value i Oppgaver-tabellen.

  En sammenføyningslinje vises.

  Hvis andre linjer vises, fjerner du dem. Du fjerner en sammenføyningslinje ved å merke den og deretter trykke DEL.

 9. Under Kontaktnavn i raden Vilkår i utformingsrutenettet skriver du inn Kelly Rollin.

 10. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

Når du kjører spørringen, vises resultatet i dataarkvisning. Legg merke til at spørringsresultatet bare viser rader der Kelly Rollin vises. Denne teknikken fungerer, fordi sammenføyningen mellom IDen i kildetabellen eller spørringen og feltet TilordnetTil.Value returnerer én enkelt rad for hver verdi i flerverdifeltet. Hver rad inneholder også et Kontaktnavn-felt med hele navnet. Ettersom Kontaktnavn er et beregnet felt og ikke et oppslagsfelt, finnes det ingen bundet verdi og visningsverdi. Det finnes bare én verdi, kontaktnavnet. Dermed kan du angi teksten som du vil finne samsvar for, i dette tilfellet Kelly Rollin.

Når du oppretter en spørring ved hjelp av utformingsvisning, genererer Access automatisk den samsvarende SQL (Structured Query Language)-setningen. SQL er språket som Access bruker for spørringer. Du kan bytte til SQL-visning for å se SQL-setningen ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Til toppen av siden

Søke etter flere verdier i et flerverdifelt

Det kan hende at du skal søke etter samsvar for flere verdier. Anta at du vil vise oppgavene der både Kelly Rollin og Lisa Miller er blant verdiene i feltet TilordnetTil. Den bundne verdien for Kelly Rollin er 6, og den bundne verdien for Lisa Miller er 10. Når du skal angi flere vilkår for et flerverdifelt, kan du bruke operatorene AND og OR.

Når du skal opprette spørringen, bruker du fremgangsmåten nedenfor.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene som du vil bruke, til spørringsrutenettet. I dette eksemplet drar du Tittel til den første kolonnen i rutenettet. Deretter drar du TilordnetTil til den andre kolonnen.

 7. Under TilordnetTil i raden Vilkår i spørringsrutenettet skriver du inn 6 And 10.

 8. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

Når du kjører spørringen, vises resultatet i dataarkvisning.

Spørringsresultat som viser bruk av AND i flerverdifelt

Resultatet viser bare oppgavene som både Kelly Rollin og Lisa Miller er tilordnet. Når du oppretter en spørring ved hjelp av utformingsvisning, genererer Access automatisk den samsvarende SQL (Structured Query Language)-setningen. SQL er språket som Access bruker for spørringer. Du kan bytte til SQL-visning for å se SQL-setningen ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Bruke OR-operatoren i stedet for AND-operatoren

Anta at du vil endre spørringen for å føre opp radene der enten Kelly Rollin eller Lisa Miller vises. Du kan redigere SQL-setningen for å bruke OR-operatoren i stedet for AND-operatoren. Setningen vil deretter se slik ut:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Når du kjører spørringen, vises resultatet i dataarkvisning.

Resultatet viser bare oppgavene som enten Kelly Rollin eller Lisa Miller er tilordnet.

Til toppen av siden

Forstå effekten av å inkludere et .Value-felt i feltlisten

Det er viktig å forstå effekten av å inkludere et .Value-felt i listen over utdatakolonner (SELECT-listen) i spørringen. Når spørringen behandles, er det første trinnet å produsere et resultatsett uten effekten av en WHERE-setningsdel eller et filter. Filteret brukes deretter i dette innledende settet. Det kan derfor være nyttig å betrakte dette resultatsettet som det første genererte settet som deretter reduseres av filteret i WHERE-setningsdelen. Se for eksempel på dette eksemplet:

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Det innledende resultatsettet kan se omtrent slik ut, før filtrering:

Tittel

TilordnetTil

Oppgave 1

David Hamilton, Eva Valverde

Oppgave 2

Kathleen Gail Jensen, Kelly Rollin, Susan Burk, Lisa Miller

Oppgave 3

Jesper Aaberg, Kelly Rollin, Eva Valverde, Tom Michaels

Oppgave 4

Wei Yu, Lisa Miller

Oppgave 5

David Hamilton, Kathleen Gail Jensen

Oppgave 6

Sanjay Jacob, Kelly Rollin

Oppgave 7

Jesper Aaberg, Susan Burk

Oppgave 8

David Hamilton

Oppgave 9

Kelly Rollin, Lisa Miller

Oppgave 10

Eva Valverde, Tom Michaels

Filtreringstrinnet går deretter gjennom det innledende resultatsettet og velger radene som ikke inneholder David Hamilton, som har IDen 3:

Tittel

TilordnetTil

Oppgave 2

Kathleen Gail Jensen, Kelly Rollin, Susan Burk, Lisa Miller

Oppgave 3

Jesper Aaberg, Kelly Rollin, Eva Valverde, Tom Michaels

Oppgave 4

Wei Yu, Lisa Miller

Oppgave 6

Sanjay Jacob, Kelly Rollin

Oppgave 7

Jesper Aaberg, Susan Burk

Oppgave 9

Kelly Rollin, Lisa Miller

Oppgave 10

Eva Valverde, Tom Michaels

Se nå på det andre eksemplet, som inneholder .Value-feltet i feltlisten. Legg først merke til hvordan .Value-feltet endrer det innledende resultatsettet, før filtrering:

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Det innledende resultatsettet ser slik ut, før filtrering:

Tittel

TilordnetTil.Value

Oppgave 1

David Hamilton

Oppgave 1

Eva Valverde

Oppgave 2

Kathleen Gail Jensen

Oppgave 2

Kelly Rollin

Oppgave 2

Lisa Miller

Oppgave 2

Susan Burk

Oppgave 3

Eva Valverde

Oppgave 3

Jesper Aaberg

Oppgave 3

Kelly Rollin

Oppgave 3

Tom Michaels

Oppgave 4

Lisa Miller

Oppgave 4

Wei Yu

Oppgave 5

David Hamilton

Oppgave 5

Kathleen Gail Jensen

Oppgave 6

Kelly Rollin

Oppgave 6

Sanjay Jacob

Oppgave 7

Jesper Aaberg

Oppgave 7

Susan Burk

Oppgave 8

David Hamilton

Oppgave 9

Kelly Rollin

Oppgave 9

Lisa Miller

Oppgave 10

Tom Michaels

Oppgave 10

Eva Valverde

Nå går filtreringstrinnet gjennom det innledende resultatsettet og velger bare radene som ikke inneholder David Hamilton, som har IDen 3:

Tittel

TilordnetTil.Value

Oppgave 1

Eva Valverde

Oppgave 2

Kathleen Gail Jensen

Oppgave 2

Kelly Rollin

Oppgave 2

Lisa Miller

Oppgave 2

Susan Burk

Oppgave 3

Eva Valverde

Oppgave 3

Jesper Aaberg

Oppgave 3

Kelly Rollin

Oppgave 3

Tom Michaels

Oppgave 4

Lisa Miller

Oppgave 4

Wei Yu

Oppgave 5

Kathleen Gail Jensen

Oppgave 6

Kelly Rollin

Oppgave 6

Sanjay Jacob

Oppgave 7

Jesper Aaberg

Oppgave 7

Susan Burk

Oppgave 9

Kelly Rollin

Oppgave 9

Lisa Miller

Oppgave 10

Tom Michaels

Oppgave 10

Eva Valverde

Hvis du ser for deg resultatsettet før og etter filteret brukes, blir det enklere å forstå spørringsresultatet.

Til toppen av siden

Telle, gruppere og bruke andre mengdefunksjoner

Du kan utføre beregninger med grupper med verdier som er lagret i et flerverdifelt. Hvor mange oppgaver er for eksempel knyttet til hver person? Hvor mange personer er knyttet til hver oppgave? Du kan utføre denne typen beregninger ved å bruke en mengdefunksjon i en totalverdispørring.

En mengdefunksjon utfører en beregning med et verdisett og returnerer deretter én enkelt verdi. Sum, Antall og Gjsn er tre eksempler på mengdefunksjoner som du kan bruke til å beregne totaler. Du kan beregne totaler for alle poster eller grupper med poster. Hvis du vil summere etter gruppe, må du velge feltet eller feltene som du vil gruppere etter, i spørringsrutenettet.

Den følgende fremgangsmåten viser hvordan du oppretter en spørring for å telle antall oppgaver som er tilordnet hver person.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene som du vil bruke, til spørringsrutenettet. I dette eksemplet drar du TilordnetTil.Value til den første kolonnen i rutenettet. Deretter drar du Tittel til den andre kolonnen.

 7. Velg kategorien Utforming, gruppen Vis/skjul, og klikk Totaler.

  Raden Totalt vises i spørringsrutenettet. Grupper etter vises som standard i cellen Totalt under hvert felt i spørringen.

 8. Klikk Antall i raden Totalt under Tittel i spørringsrutenettet.

 9. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

Når du utformer spørringen, angir du hvilke felt som skal brukes til gruppering, og hvilke felt som skal brukes til totaler (beregninger). I dette eksemplet ble feltet TilordnetTil.Value brukt til gruppering, og feltet Tittel ble brukt til totalberegningen. For felt som du vil bruke til gruppering, velger du Grupper etter i raden Totalt. For felt som du vil bruke til en totalberegning, velger du en type beregning (for eksempel Sum eller Gjsn). Legg merke til at når du bruker et flerverdifelt til gruppering, må du bruke .Value-feltet. I dette eksemplet kan du ikke bruke TilordnetTil-feltet til gruppering, du må bruke TilordnetTil.Value-feltet. Du må også bruke .Value-feltet når du bruker et flerverdifelt til sortering.

Obs!: Når du bruker et flerverdifelt til gruppering, må du bruke .Value-feltet. Når du bruker et flerverdifelt til sortering, må du bruke .Value-feltet.

Når du kjører spørringen, vises resultatet i dataarkvisning.

En spørring som teller oppgaver tilordnet hver person

Hvis du vil se SQL-setningen for denne spørringen, bytter du til SQL-visning ved å følge den neste fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Anta at du vil vite hvor mange personer som er knyttet til hver oppgave. Du kan gruppere etter tittel og velge Antall som beregning for flerverdifeltet. Når du skal opprette spørringen, bruker du fremgangsmåten nedenfor.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du tabellen (Oppgaver i dette eksemplet) som inneholder flerverdifeltet, og deretter klikker du Legg til.

 5. Velg Lukk.

 6. Dra feltene som du vil bruke, til spørringsrutenettet. I dette eksemplet drar du Tittel til den første kolonnen i rutenettet. Deretter drar du TilordnetTil til den andre kolonnen.

 7. Velg kategorien Utforming, gruppen Vis/skjul, og klikk Totaler.

  Raden Totalt vises i spørringsrutenettet. Grupper etter vises som standard i Totalt-cellen under tittelfeltet i spørringen. Uttrykk vises som standard i Totalt-cellen under TilordnetTil-feltet, fordi du ikke kan utføre en Grupper etter-operasjon med et flerverdifelt. Du kan bare gjøre dette med et .Value-flerverdifelt.

 8. Klikk Antall i raden Totalt under TilordnetTil i spørringsrutenettet.

 9. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

Når du kjører spørringen, vises resultatet i dataarkvisning.

Spørringsresultat som viser antall personer per oppgave

Hvis du vil se SQL-setningen for denne spørringen, bytter du til SQL-visning ved å følge den neste fremgangsmåten.

 1. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 2. Klikk SQL-visning.

SQL-setningen ser slik ut:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Obs!: I denne SQL SELECT-setningen spiller det ingen rolle om du bruker Count(Oppgaver.TilordnetTil) eller Count(Oppgaver.TilordnetTil.Value). Resultatet er det samme.

Til toppen av siden

Bruke en tilføyingsspørring med et flerverdifelt

Du kan sette inn én enkelt verdi i et flerverdifelt ved hjelp av en innsettingsspørring. Anta for eksempel at du vil legge til Kelly Rollin i TilordnetTil-flerverdifeltet for en oppgave. Du finner først primærnøkkelverdien for oppgaven og for kontaktposten for Kelly. Anta at verdiene er 10 for oppgaven og 6 for Kelly.

Den følgende fremgangsmåten viser hvordan du oppretter spørringen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du Lukk.

 5. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 6. Klikk SQL-visning.

 7. Skriv inn den følgende SQL-setningen i SQL-visning:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte at du vil føye til den valgte raden. Klikk Ja for å sette inn raden, eller klikk Nei for å avbryte.

Kelly er nå oppført i TilordnetTil-feltet for denne oppgaven. Dette er det eneste skjemaet i innsettingsspørringen som fungerer med et flerverdifelt.

Obs!: En tilføyingsspørring er en spørring som du bruker til å legge til poster fra én tabell til en annen eksisterende tabell. I Office Access 2007 kan du ikke bruke en tilføyingsspørring som refererer til en tabell som inneholder et flerverdifelt. Den følgende spørringen er for eksempel ikke gyldig:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Til toppen av siden

Bruke en oppdateringsspørring med et flerverdifelt

Du kan bruke en oppdateringsspørring til å endre verdiene i eksisterende poster. Når du bruker en oppdateringsspørring til å oppdatere en tabell som inneholder flerverdifelt, kan du endre én enkelt verdi i et flerverdifelt til en annen verdi. Anta at du vil oppdatere TilordnetTil-flerverdifeltet for en bestemt oppgave, for eksempel for å erstatte Kelly Rollin med Lisa Miller. Først finner du primærnøkkelverdien for oppgaven og for kontaktpostene for Kelly og Lisa. Anta at 8 er verdien for oppgaven, 6 er verdien for Kelly, og 10 er verdien for Lisa.

Den følgende fremgangsmåten viser hvordan du oppretter spørringen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du Lukk.

 5. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 6. Klikk SQL-visning.

 7. Skriv inn den følgende SQL-setningen i SQL-visning:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Obs!: 

  • Du bør alltid inkludere en WHERE-setningsdel som identifiserer bare postene som du vil oppdatere. Hvis ikke, oppdaterer du poster som du ikke vil endre. En oppdateringsspørring som ikke inneholder en WHERE-setningsdel, endrer hver rad i tabellen.

  • Du kan velge å endre én verdi.

 8. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte at du vil oppdatere posten. Klikk Ja for å oppdatere raden, eller klikk Nei for å avbryte.

Lisa Miller er nå oppført i stedet for Kelly Rollin i TilordnetTil-feltet for denne oppgaven.

Til toppen av siden

Bruke en slettespørring med et flerverdifelt

Du kan bruke en slettespørring til å fjerne poster fra en tabell. Når du arbeider med en tabell som inneholder et flerverdifelt, kan du bruke en slettespørring til å slette poster som inneholder en bestemt verdi, i et flerverdifelt eller til å slette en bestemt verdi fra et flerverdifelt i alle postene i tabellen.

Anta at du vil fjerne Kelly Rollin fra TilordnetTil-feltet i hele tabellen. Du oppretter en spørring ved å følge den neste fremgangsmåten.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Velg kategorien Opprett, gruppen Annet, og klikk Spørringsutforming.

 4. I dialogboksen Vis tabell klikker du Lukk.

 5. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk pilen under Vis for å vise Vis-menyen .

 6. Klikk SQL-visning.

 7. Skriv inn den følgende SQL-setningen i SQL-visning:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør for å kjøre spørringen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte at du vil slette postene. Klikk Ja for å slette postene, eller klikk Nei for å avbryte.

Den følgende eksempelspørringen sletter ikke noen poster fra oppgavetabellen. Den sletter en verdi fra TilordnetTil-flerverdifeltet i hver post der verdien finnes. Hvis du vil slette poster fra oppgavetabellen, angir du ikke et felt etter DELETE-setningsdelen i SQL-setningen. Hvis du for eksempel vil slette alle oppgaver som har Kelly Rollin oppført blant personene som oppgaven er tilordnet, skriver du inn den følgende SQL-setningen:

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Obs!: Vær forsiktig når du sletter poster ved hjelp av en slettespørring. Du kan ikke gjenopprette postene etter de er slettet.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×