Bruksvilkår for Microsoft Power Query-

Obs!: Power Query kalles Hent og transformer i Excel 2016. Informasjonen her gjelder for begge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent og transformer i Excel 2016.

Sist oppdatert 20. april 2018

1. AVTALENS DEKNING

Dette er en avtale mellom deg (du eller din) og Microsoft Corporation (eller, basert på hvor du bor, ett av våre tilknyttede selskaper) (Microsoft, vi, oss eller våre). Vilkårene for denne avtalen (avtalen) gjelder tilgangen til og bruken av Microsoft Power Query-tjenesten (tjenestene). Brukerne kan benytte tjenestene til å søke etter bestemte datasett gjennom Microsoft Power Query for Microsoft Excel (tillegget). Hvis du bruker tjenestene i forbindelse med et abonnement på Power BI for Microsoft 365 («Power BI»), gjør tjenestene det også mulig å dele visse typer informasjon med andre i organisasjonen. Hvis du vil finne ut mer om Power BI, kan du se www.powerbi.com. Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar dem, skal du ikke bruke tjenestene. Hvis du bruker tjenestene i Tyskland, gjelder den tyske avtalen for deg.

2. DATA

Du bærer eneansvaret for eventuelle og alle data som brukes i forbindelse med tilgang til eller bruk av tjenestene (Data), og alle programmer eller tjenester du bruker i forbindelse med tilgang til eller bruk av tjenestene, inkludert uten begrensning å gjøre det som er nødvendig for å sikkerhetskopiere slike data, programmer eller tjenester.

3. TJENESTENE

3,1. Hvordan du kan bruke tjenestene.

Du kan kun få tilgang til og bruke tjenestene i samsvar med vilkårene i denne avtalen og retningslinjer og prosedyrer vi angir for bruk av tjenestene. Forutsatt at du overholder vilkårene i denne avtalen, kan du bruke tjenestene til å (a) søke etter og finne bestemte offentlig tilgjengelige data og datakilder og (b) hvis du har et abonnement på Power BI, kan du dele spørringer og data med andre i organisasjonen og få tilgang til spørringer og data som deles av andre i organisasjonen.

3.2. Hvordan du ikke kan bruke tjenestene.

Ved bruk av tjenestene kan du ikke:

  • (a) filtrere, hente, kommentere, generere eller publisere data eller annet innhold gjennom tjenestene som (i) du ikke er eier av, med mindre du har innhentet tillatelse fra den rettmessige eieren for slik bruk, eller (ii) bryter med tredjeparts rettigheter knyttet til personvern eller offentlighet, eller andre immaterielle rettigheter, bruksvilkår (inkludert uten begrensning retningslinjer for bruk av API (application programming interface)), eller andre vilkår knyttet til disse dataene eller annet innhold;

  • (b) leie ut, leie, låne, selge eller overføre tjenestene til en tredjepart eller bruke tjenestene for kommersielle vertstjenester;

  • (c) bruke uautoriserte metoder for å endre eller omdirigere, eller prøve å endre eller omdirigere, tjenestene;

  • (d) skade, deaktivere eller forringe tjenestene (eller nettverk(ene) som er koblet til tjenestene) eller på annen måte forstyrre andres mulighet til å få tilgang til og bruke tjenestene;

  • (e) få tilgang til eller bruke tjenestene på en måte som er ulovlig eller fremmer ulovlige aktiviteter, inkludert, uten begrensning, aktiviteter som på noen måte kan være diskriminerende basert på en beskyttet bakgrunn, inkludert rase, opphav, sivilstatus, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder;

  • (f) bryte lokale, statlige, nasjonale, føderale, provinsielle eller andre aktuelle personvernforskrifter for forbrukere;

  • (g) få tilgang til eller bruke tjenestene på en måte som bryter med retningslinjene til Microsoft for bekjempelse av søppelpost på https://privacy.microsoft.com/en-US/; eller

  • (h) få tilgang til eller bruke tjenestene på en måte som er injurierende, støtende, ondsinnet eller skadelig for en person eller enhet.

4. RETTIGHETSBESKYTTELSE

4.1. Forbehold om rettigheter; ingen annen lisens

Med unntak av ditt begrensede bruk og dine begrensede tilgangsrettigheter til tjenestene som er fastsatt i denne avtalen, forbeholder Microsoft seg alle rettigheter som ikke fremgår uttrykkelig i denne avtalen. Det gis ingen andre rettigheter (inkludert underforståtte lisenser, rettigheter eller klausuler), enten dette er underforstått, ved berettiget antakelse eller på andre måter. Ved å forenkle søk og tilgangen til data gir ikke Microsoft deg noen rettigheter til å få tilgang til eller bruke slike data.

4.2 Lisens til Microsoft.

Ved å bruke disse tjenestene gir du Microsoft (med retten til å videre delegere dette til flere lag med underrettighetshavere) alle nødvendige rettigheter til å bruke eller behandle data gjennom tjenestene, eller all annen informasjon du gir oss i sammenheng med din bruk av tjenestene, ene og alene for å gjøre for å gjøre det mulig for Microsoft å levere deg tjenestene eller eventuelle støttetjenester. Du gir også Microsoft rett til å spore og registrere bruksmønstre, trender og andre statistiske data relatert til din bruk av tjenestene for internt bruk av Microsoft.

4.3. Ingen krav til eierskap av Microsoft.

Microsoft hevder intet eierskap til eller kontroll av data eller annen informasjon du oppgir til oss i forbindelse med din bruk av tjenestene. Det er utelukkende ditt ansvar å beskytte dine rettigheter i forbindelse med dataene og slik informasjon.

4.4. Ingen krav til eierskap av deg.

Unntatt slik det uttrykkelig er tillatt under denne avtalen, krever du ikke eierskap av eller kontroll over tjenestene.

4.5. Din bruk av tjenestene.

Du sikrer at du har de nødvendige rettighetene til alle data, programmer eller tjenester som du bruker i forbindelse med tjenestene, og at slike aktiviteter ikke bryter opphavsrett eller annen eiendomsrett til en tredjepart. Du skaffer alle nødvendige rettigheter og overholde alle lisenser eller andre vilkår fra den rettmessige eieren av slike data, programmer eller tjenester som du ikke eier. Du bruker tjenestene (a) uten å krenke rettighetene til en tredjepart eller påstå å underlegge Microsoft andre forpliktelser overfor deg eller en tredjepart og (b) utelukkende på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

5. TJENESTENIVÅER OG SIKKERHET

5.1 Tjenestenivåer..

Vi har ingen forpliktelse til å levere støttetjenester for tjenestene. Tjenestene kan være utilgjengelige på grunn av planlagte eller ikke-planlagte årsaker, for eksempel under vedlikeholdsoppdateringer, strømbrudd, systemfeil, utvidet nedetid eller andre forstyrrelser. I slike perioder kan det være at du ikke får tilgang til eller kan bruke hele eller deler av tjenestene. Noen av eller alle dataene kan bli slettet. Ved strømbrudd eller forstyrrelse som Microsoft anser som en risiko for tjenestene, kan Microsoft innstille tjenestene.

5.2. Sikkerhet.

Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte mot uautorisert tilgang til eller bruk av tjenestene, men vi kan ikke garantere at vi vil lykkes i å gjøre det. Tilsvarende, uten begrensning til andre bestemmelser i denne avtalen, erkjenner du at du bærer eneansvaret for tilfredsstillende sikkerhet, beskyttelse og sikkerhetskopiering av data, og alle andre data, programmer eller tjenester som du bruker i forbindelse med tjenestene. Vi anbefaler på det sterkeste at du, der det er tilgjengelig og passende, tar forholdsregler for å beskytte dataene, inkludert uten begrensning ved hjelp av krypteringsteknologi for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og rutinemessig arkivere data.

5.3. Sikkerhetsbrudd – Varsling til Microsoft.

Du godtar å varsle oss umiddelbart hvis du oppdager et sikkerhetsbrudd relatert til tjenestene.

6. PERSONVERN

Programvaren kan samle inn informasjon om deg og din bruk av programvaren og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å tilby tjenester og å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Hvis du har rett til ikke å delta, er det beskrevet i produktdokumentasjonen. Noen funksjoner i programvaren kan gjøre det mulig å samle inn data fra personer som bruker programmene dine, og som får tilgang til eller bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnsamling i programmene, må du være i samsvar med gjeldende lov, innhente nødvendig brukersamtykke og ha en personvernerklæring med informasjon om hvordan du bruker, samler inn og deler dataene lett tilgjengelig. Du kan finne ut mer om Microsofts datainnsamling og bruken av disse dataene i produktdokumentasjonen og personvernerklæringen for Microsoft på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Du samtykker i å overholde alle gjeldende bestemmelser i personvernerklæringen til Microsoft.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER. I den grad Microsoft er en behandler eller underbehandler av personopplysninger i forbindelse med programvaren, forplikter Microsoft seg til å følge direktivene i EUs personvernforordning for nettjenester for alle kunder som trer i kraft 25. mai 2018. Forordningen finner du på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Hvis du samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personlige opplysninger mens du bruker tjenestene, må du: (a) overholde alle gjeldende lover om databeskyttelse og personvern; og (b) få tilstrekkelig autorisasjon fra personene som gir informasjonen for å tillate behandling av informasjonen av Microsoft, og Microsoft-tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører som regulert av denne avtalen.Dette inkluderer (i) overføring av informasjon for behandling av Microsoft-partnerne, og (ii) behandling av informasjon utenfor jurisdiksjonen der informasjonen gis, for eksempel lagring og behandling i USA.

8. PROGRAMVARE

Hvis du vil bruke tjenestene, må du laste ned og installere tillegget. Vi kan kontrollere versjonen din av tillegget automatisk. Vi kan laste ned oppgraderinger av tillegget til datamaskinen for å oppdatere, forbedre og videreutvikle tjenestene automatisk.

9. VARSLER

9.1 Varsler vi sender deg.

Du godkjenner at Microsoft kan varsle deg på måten Microsoft selv ønsker, inkludert uten begrensning for eksempel via e-post eller ved å legge ut beskjeder på en portal eller utviklingsnettside for tjenestene. Så lenge du kan få tilgang til og bruke tjenestene, har du den nødvendige programvaren og maskinvaren for å motta disse meldingene. Dersom du ikke mottar varsler elektronisk, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene.

9.2 Varsler til oss..

Du kan varsle oss gjennom tilbakemeldinger eller Hjelp-funksjonene i tillegget.

10. TILBAKEMELDING

Du gir herved Microsoft (med retten til å videre delegere dette til flere lag med underrettighetshavere) rett til å (a) bruke, dele og kommersielt utnytte tilbakemeldingen på en hvilken som helst måte, avgiftsfritt, og (b) at tredjeparter bruker eller fungerer sammen med bestemte deler av Microsoft-programmer eller -tjenester som inkluderer tilbakemeldingen som en del av deres produkter, teknologier og tjenester. Du kan ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensierer programvaren eller dokumentasjonen til tredjeparter fordi vi inkluderer din tilbakemelding i dem. Disse rettighetene kan ikke inndras, og de gjelder utover denne avtalen.

11. ERSTATNING

Du holder skadesløs, betaler forsvarsutgifter for og holder Microsoft og dets etterfølgere, konsulenter, ledere og ansatte unndratt for alle krav, kostnader, forpliktelser, dommer, tap, utgifter og skader (herunder advokathonorarer) som oppstår på grunn av, i forbindelse med eller i tilknytning til (a) din bruk av tjenestene i brudd med denne avtalen eller i overtredelse av gjeldende lover og bestemmelser, eller (b) hvis data, programmer eller tjenester som du bruker i forbindelse med tjenestene, herunder uten begrensning alle slike data, programmer eller tjenester, eller noen del av disse, som overtreder, misbruker eller på andre måter krenker opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre juridiske rettigheter til tredjeparter.

12. VI GIR INGEN GARANTIER

VI LEVERER, I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, TJENESTENE OG EVENTUELT BRUKERSTØTTE I DEN TILSTAND DE ER I, INKLUDERT EVENTUELLE FEIL. DU BÆRER ALL RISIKO FOR HVORVIDT TJENESTENS KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG DATATILGANG ER TILFREDSSTILLENDE. MICROSOFT, I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR TJENESTENE ELLER EVENTUELLE STØTTETJENESTER. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ENHVER ERKLÆRING ELLER GARANTI, ENTEN UTTRYKKELIG, LOVFESTET ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FØLGENDE: (A) ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FAGMESSIG UTFØRELSE, NØYAKTIGHET OG IKKE-OVERTREDELSE (B) ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV INNGÅTTE AVTALER ELLER HANDELSKUTYME, (C) ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM AT TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE VIL FUNGERE SOM BESKREVET, VÆRE FRI FOR FORSTYRRELSER ELLER FEIL, ELLER AT DIN BRUK AV TJENESTENE VIL VÆRE PÅLITELIG OG NØYAKTIG, HERUNDER UTEN BEGRENSNING AV LAGRING, LESING, OPPDATERING ELLER SLETTING AV DATA. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG ERKLÆRING DU HAR MOTTATT I FORBINDELSE MED LEVERING AV TJENESTENE ELLER EVENTUELLE STØTTETJENESTER, SKAL UTGJØRE EN GARANTI SOM UTTRYKKELIG FRASKRIVES I DENNE AVTALEN. DU KAN HA VISSE RETTIGHETER UNDER LOKALE LOVER UTENOM VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. INGENTING I DENNE AVTALEN ER MENT Å PÅVIRKE DISSE EVENTUELLE RETTIGHETENE.

Hvis du er en australsk forbruker, må vi informerer deg om følgende: Våre varer blir levert med garantier som australsk forbrukerlovgivning ikke kan oppheve. Du har rett til omlevering eller refusjon ved betydelige mangler og kompensasjon for alt annet tap eller skade som med rimelighet kan forutses. Du har også rett til å få varene reparert dersom varene ikke har akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en betydelig mangel.

13. ANSVARSBEGRENSNINGER

SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL IKKE MICROSOFT UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG, HERUNDER UTEN BEGRENSNING, FOR NOE SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, BASERT PÅ, ELLER SOM RESULTAT AV DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV TJENESTENE ELLER EVENTUELLE STØTTETJENESTER INKLUDERT: (A) DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, FØLGENDE, STRAFFENDE ELLER SPESIELLE SKADER (B) ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE (C) TAP AV DATA (D) TAP AV BRUK (E) SKADE ELLER TAP AV GOODWILL (F) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER EVENTUELLE STØTTETJENESTER (G) ANSKAFFELSESKOSTNADER FOR ERSTATNINGSPRODUKTER, DATA, PROGRAMMER ELLER TJENESTER (H) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV, ELLER EN HVILKEN SOM HELST ENDRING, ØDELEGGELSE, SLETTING, SKADE ELLER TAP AV, DATAENE, ELLER ALLE ANDRE DATA, PROGRAMMER ELLER TJENESTER SOM BRUKES I FORBINDELSE MED TJENESTENE (I) UNNLATELSE AV Å OPPGI NØYAKTIG INFORMASJON (J) VIRUS ELLER ANDRE ØDELEGGENDE FUNKSJONER SOM PÅVIRKER DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE ELLER SOM OVERFØRES TIL DEG GJENNOM TJENESTENE (K) INKOMPATIBILITET MELLOM TJENESTENE OG ANDRE TJENESTER, PROGRAMVARE ELLER MASKINVARE OG (L) TREDJEPARTS OPPFØRSEL, OVERFØRINGER ELLER DATA. ERSTATNINGSANSVARET TIL MICROSOFT FOR DIREKTE SKADER ER BEGRENSET TIL USD 5,00. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER SELV OM ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKTBRUDD, SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR, GARANTIBRUDD ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, SELV OM (Y) DETTE RETTSMIDDELET IKKE FULLT UT KOMPENSERER FOR EVENTUELLE TAP, ELLER UNNLATER SITT FORMÅL, OG (Z) MICROSOFT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE AVBRUDD I TJENESTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL STRØMBRUDD, SYSTEMFEIL ELLER ANDRE FORSTYRRELSER.

DET KAN HENDE NOEN AV ELLER ALLE DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE IKKE GJELDER FOR DEG HVIS DIN DELSTAT, PROVINS ELLER DITT LAND IKKE TILLATER UNNTAKET ELLER BEGRENSNINGEN FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER.

14. KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Tjenestene kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder. Microsofts kontrollerer ikke disse nettstedene, og Microsoft er ikke ansvarlig for innhold eller koblinger på koblede nettsteder, eller eventuelle endringer eller oppdateringer på disse nettstedene. Microsoft er ikke ansvarlig for nettkasting eller andre former for overføring fra nettsteder det er koblinger til. Microsoft tilbyr deg disse koblingene utelukkende for å gjøre din bruk enklere, og inkludering av en kobling innebærer ikke at Microsoft godkjenner nettstedet.

15. INNHOLD FRA TREDJEPART

Tjenestene kan inneholde, levere eller forenkle tilgangen til tredjeparts innhold, inkludert data, utelukkende som et hjelpemiddel. Tredjeparts innhold er ikke under kontroll av Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for kvaliteten, nøyaktigheten eller ytelsen til slikt innhold. Det faktum at slikt innhold kan inkluderes i, leveres av eller gis tilgang til gjennom tjenestene, medfører ikke at Microsoft eller tredjeparten godkjenner noen av partenes nettsteder eller tjenester. Avhengig av din jurisdiksjon er noe tredjeparts innhold kanskje ikke tilgjengelig for deg.

16. ENDRING AV VILKÅRENE SAMT YTTERLIGERE VILKÅR

16.1. Endring av vilkårene

Microsoft kan etter eget skjønn endre denne avtalen når som helst. Hvis vi endrer denne avtalen, vil vi oppdatere dato oppført øverst i denne avtalen. Du kan få tilgang til den nyeste versjonen av avtalen via koblingen plassert i Om-boksen for tillegget. Hvis du ikke godtar disse endringene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene. Hvis du ikke stopper å bruke tjenestene, vil din bruk av tjenestene fortsette under den endrede avtalen.

16.2. Ytterligere vilkår.

Denne avtalen omfatter også ved referanse eventuelle ytterligere vilkår som gjelder for bestemte deler av tjenestene, inkludert uten begrensning retningslinjer for bekjempelse av søppelpost. Hvis du bruker tjenestene i forbindelse med et Power BI-abonnement, er (a) din bruk av tjenestene også underlagt vilkårene for bruken av Power BI (Power BI-vilkårene), og (b) i tilfelle det er konflikt mellom Power BI-vilkårene og vilkårene i denne avtalen, tar Power BI-vilkårene presedens så lenge du har et aktivt Power BI-abonnement.

17. VARIGHET OG OPPHØR

Denne avtalen er gyldig fra datoen da du først godtok den.

Du kan avbryte denne avtalen når som helst ved å stoppe å bruke tjenestene. Uansett varigheten av denne avtalen som angitt ovenfor, kan Microsoft etter eget skjønn suspendere eller avbryte din bruk av tjenestene, eller når som helst avslutte denne avtalen, av en hvilken som helst grunn eller uten grunn. Ved innstilling, avbrudd eller avslutning av tjenestene opphører retten din til å bruke tjenestene med en gang. Du er ansvarlig for å gjøre det som er nødvendig for å sikkerhetskopiere dataene. Ved avslutning av denne avtalen vil alle andre rettigheter som er gitt deg gjennom denne avtalen, også automatisk opphøre.

18. INGEN TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE

Denne avtalen er utelukkende for din og vår fordel. Det er ikke til fordel for noen annen part, med unntak av tillatte etterfølgere og representanter under denne avtalen.

19. INGEN FRASKRIVELSE

Microsofts eventuelle forsinkede eller manglende benyttelse av en rettighet eller en beføyelse innebærer ikke at disse eller andre rettigheter eller beføyelser fraskrives.

20. AVTALEPART, VALG AV LOV OG STED FOR TVISTER

Hvis du bor i USA, gjelder lovene for den amerikanske delstaten Washington, herunder tolkningen av avtalen og krav ved brudd på den, uavhengig av konflikter på lovmessige prinsipper. Alle andre krav, inkludert krav som gjelder forbrukerbeskyttelseslover, konkuranselover og erstatningslover, er underlagt lovene i den amerikanske delstaten du har bostedsadresse i. Hvis du bor utenfor USA, vil disse vilkårene være underlagt lovgivningen i landet hvor vi tilbyr denne tjenesten til deg i. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til den eksklusive lovgivningen samt verneting eller føderale domstoler i King County, Washington, USA, for alle tvister som oppstår av denne avtalen, eller som på noen måte er knyttet til den.

21. TOLKNING AV AVTALEN

Alle bestemmelsene gjelder i den grad det er tillatt av gjeldende lover. En domstol kan avgjøre at vi ikke kan gjennomføre en del av denne avtalen som skrevet. Hvis dette skjer, vil du og vi erstatte den delen med vilkår som best samsvarer med hensikten med den delen som vi ikke kan håndheve. Resten av denne avtalen vil ikke endres. Denne avtalen, inkludert alle andre regler eller vilkår det er henvist til, er hele avtalen mellom deg og oss angående tjenestene. Den erstatter alle tidligere avtaler eller erklæringer (muntlige eller skriftlige) angående din bruk av tjenestene.

22. TILDELING

Vi kan til enhver tid overdra hele eller deler av denne avtalen med eller uten varsel. Du kan ikke overdra denne avtalen, eller deler av den, til noen tredjepart. Alle forsøk fra deg på å gjøre dette, er ugyldige. Du kan ikke overdra til tredjepart, verken midlertidig eller permanent, noen rettigheter til å bruke tjenestene eller deler av dem.

23. OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innhold i tjenestene er underlagt Copyright © 2014 Microsoft Corporation og/eller tilknyttede leverandører eller andre tredjeparter som har innhold (inkludert data) som blir gjort tilgjengelig gjennom tjenestene. Med enerett. Opphavsrett og andre åndsverkslover og traktater beskytter all programvare eller alt innhold som leveres som en del av tjenestene. Vi eller våre leverandører eier navnet, opphavsretten og andre åndsverksrettigheter i programvaren eller innholdet. Microsoft, Windows og/eller andre Microsoft-produkter og -tjenester nevnt i avtalen kan også være varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft i USA og/eller andre land. W® er et registrert varemerke for Wikimedia Foundation. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig nevnt, forbeholdes. Enkelte typer programvare som brukes i bestemte servere for Microsoft-nettsteder er delvis basert på arbeid fra Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Med enerett. Gnuplot-programvaren som brukes i bestemte servere for Microsoft-nettsteder er underlagt copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med enerett.

24. GJELDER BARE USA: MEDDELELSE OG FREMGANGSMÅTE VEDRØRENDE KRAV SOM GJELDER BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

I henhold til amerikansk lov, kapittel 17, avsnitt 512(c)(2), skal varsel om påstått brudd på opphavsrett sendes til tjenesteleverandørens angitte representant. ALLE HENVENDELSER SOM IKKE GJELDER FØLGENDE PROSEDYRE, BESVARES IKKE.

Meddelelse og fremgangsmåte vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett finner du på www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×