Funksjoner i Excel (etter kategori)

Funksjoner i Excel (etter kategori)

Regnearkfunksjoner kategoriseres etter funksjonalitet. Klikk en kategori for å bla gjennom funksjonene. Du kan også trykke CTRL+F for å finne en funksjon ved å skrive inn de første bokstavene eller et beskrivende ord. Hvis du vil ha detaljert informasjon om en funksjon, kan du klikke på navnet på funksjonen, i den første kolonnen.

Her er de 10 funksjonene som er mest populære.

Funksjon

Beskrivelse

SUMMER (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å legge sammen verdiene i celle.

HVIS (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å returnere én verdi hvis en betingelse er sann og en annen verdi hvis den er usann. Her er en video om å bruke funksjonen HVIS.

SLÅ.OPP (funksjon)

Bruk denne funksjonen når du skal se i én rad eller kolonne og finne en verdi fra den samme plasseringen i en annen rad eller kolonne.

FINN.RAD (funksjon)

Bruk denne funksjonen når du skal finne ting i en tabell eller et område etter rad. Hvis du for eksempel vil finne etternavnet til en ansatt etter ansattnummeret hennes eller finne telefonnummeret ved å slå opp etternavnet hennes (som i en telefonkatalog). Se denne videoen om å bruke FINN.RAD.

SAMMENLIGNE (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å søke etter et bestemt element i et område med celler og returnere den relative posisjonen til elementet i området. Hvis for eksempel området A1:A3 inneholder verdiene 5, 7 og 38, returnerer formelen =SAMMENLIGNE(7;A1:A3;0) tallet 2 fordi 7 er det andre elementet i området.

VELG (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å velge én av opptil 254 verdier basert på indekstallet. Hvis for eksempel verdi1 til og med verdi7 er ukedagene, returnerer VELG én av dagene når et tall mellom 1 og 7 brukes som indekstall.

DATO (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å returnere det sekvensielle serienummeret som representerer en bestemt dato. Denne funksjonen er svært nyttig i situasjoner der år, måned og dag levers av formler eller cellereferanser. Du kan for eksempel ha et regneark som inneholder datoer i et format som ikke gjenkjennes i Excel, for eksempel ÅÅÅÅMMDD.

Bruk funksjonen DATO.HVIS til å beregne antall dager, måneder eller år mellom to datoer.

DAGER (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å returnere antall dager mellom to datoer.

FINN og FINNB (funksjoner)

FINN og FINNB finner en tekststreng inne i en annen tekststreng. De returnerer nummeret som svarer til startposisjonen for den første tekststrengen, regnet fra det første tegnet i den andre tekststrengen.

INDEKS (funksjon)

Bruk denne funksjonen til å returnere en verdi eller referansen til en verdi fra en tabell eller et område.

I Excel 2010 og nyere versjoner kan disse funksjonene være byttet ut med nye funksjoner som er forbedret og har navn som beskriver bruken bedre. Du kan fortsatt bruke dem for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel, men hvis bakoverkompatibilitet ikke kreves, bør du begynne å bruke de nye funksjonene i stedet. Hvis du ønsker informasjon om de nye funksjonene, kan du se Statistiske funksjoner (referanse) og Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse).

Hvis du bruker Excel 2007, finner du disse funksjonene i kategoriene Statistikk eller Matematikk og trigonometriFormler-fanen.

Funksjon

Beskrivelse

BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

INVERS.BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

KJI.FORDELING (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

INVERS.KJI.FORDELING (funksjon)

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJI.TEST (funksjon)

Utfører testen for uavhengighet

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Føyer sammen to eller flere tekststrenger til én tekststreng.

KONFIDENS (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KOVARIANS (funksjon)

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

GRENSE.BINOM (funksjon)

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

EKSP.FORDELING (funksjon)

Returnerer eksponentialfordelingen

FFORDELING (funksjon)

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

FFORDELING.INVERS (funksjon)

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

PROGNOSE (funksjon)

Beregner eller forutsier, en fremtidig verdi ved hjelp av eksisterende verdier.

FTEST (funksjon)

Returnerer resultatet av en F-test

GAMMAFORDELING (funksjon)

Returnerer gammafordelingen

GAMMAINV (funksjon)

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

LOGINV (funksjon)

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunksjonen

LOGNORMFORD (funksjon)

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

MODUS (funksjon)

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NORMALFORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORMINV (funksjon)

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORMSFORDELING (funksjon)

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORMSINV (funksjon)

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

PERSENTIL (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PROSENTDEL (funksjon)

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

POISSON (funksjon)

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

KVARTIL (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett

RANG (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

STDAV (funksjon)

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVP (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

TFORDELING (funksjon)

Returnerer en Student t-fordeling

TINV (funksjon)

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

TTEST (funksjon)

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

VARIANS (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSP (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen

WEIBULL.FORDELING (funksjon)

Returnerer Weibull-fordelingen

ZTEST (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Funksjon

Beskrivelse

KUBEKPIMEDLEM (funksjon)

Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.

KUBEMEDLEM (funksjon)

Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

KUBEMEDLEMEGENSKAP (funksjon)

Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.

KUBERANGERTMEDLEM (funksjon)

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.

KUBESETT (funksjon)

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.

KUBESETTANTALL (funksjon)

Returnerer antallet elementer i et sett.

KUBEVERDI (funksjon)

Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Funksjon

Beskrivelse

DGJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter

DANTALL (funksjon)

Teller celler som inneholder tall i en database

DANTALLA (funksjon)

Teller celler som ikke er tomme i en database

DHENT (funksjon)

Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår

DMAKS (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter

DMIN (funksjon)

Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter

DPRODUKT (funksjon)

Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database

DSTDAV (funksjon)

Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter

DSTDAVP (funksjon)

Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

DSUMMER (funksjon)

Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene

DVARIANS (funksjon)

Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter

DVARIANSP (funksjon)

Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

Funksjon

Beskrivelse

DATO (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato

DATODIFF (funksjon)

Beregner antall dager, måneder eller år mellom to datoer. Denne funksjonen er nyttig i formler der du må beregne en alder.

DATOVERDI (funksjon)

Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer

DAG (funksjon)

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

DAGER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer antall dager mellom to datoer

DAGER360 (funksjon)

Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager

DAG.ETTER (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen

MÅNEDSSLUTT (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder

TIME (funksjon)

Konverterer et serienummer til en time

ISOUKENR (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer nummeret for ISO-ukenummeret for året for en bestemt dato

MINUTT (funksjon)

Konverterer et serienummer til et minutt

MÅNED (funksjon)

Konverterer et serienummer til en måned

NETT.ARBEIDSDAGER (funksjon)

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer

NETT.ARBEIDSDAGER.INTL (funksjon)
Excel 2010

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

NÅ (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett

SEKUND (funksjon)

Konverterer et serienummer til et sekund

TID (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett

TIDSVERDI (funksjon)

Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer

IDAG (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato

UKEDAG (funksjon)

Konverterer et serienummer til en ukedag

UKENR (funksjon)

Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år

ARBEIDSDAG (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager

ARBEIDSDAG.INTL (funksjon)
Excel 2010

Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager

ÅR (funksjon)

Konverterer et serienummer til et år

ÅRDEL (funksjon)

Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

Funksjon

Beskrivelse

BESSELI (funksjon)

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)

BESSELJ (funksjon)

Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)

BESSELK (funksjon)

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)

BESSELY (funksjon)

Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)

BINTILDES (funksjon)

Konverterer et binært tall til et desimaltall

BINTILHEKS (funksjon)

Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall

BINTILOKT (funksjon)

Konverterer et binært tall til et oktaltall

BITOG (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en bitvis OG for to tall.

BITVFORSKYV (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer et verdinummer forskjøvet til venstre av størrelse_forskyvning-biter

BITELLER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en bitvis ELLER for to tall.

BITHFORSKYV (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer et verdinummer forskjøvet til høyre av størrelse_forskyvning-biter

BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en bitvis eksklusiv ELLER for to tall

KOMPLEKS (funksjon)

Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

KONVERTER (funksjon)

Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet

DESTILBIN (funksjon)

Konverterer et desimaltall til et binærtall

DESTILHEKS (funksjon)

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall

DESTILOKT (funksjon)

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall

DELTA (funksjon)

Undersøker om to verdier er like

FEILF (funksjon)

Returnerer feilfunksjonen

FEILF.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer feilfunksjonen

FEILFK (funksjon)

Returnerer den komplementære feilfunksjonen

FEILFK.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig

GRENSEVERDI (funksjon)

Tester om et tall er større enn en terskelverdi

HEKSTILBIN (funksjon)

Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall

HEKSTILDES (funksjon)

Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet

HEKSTILOKT (funksjon)

Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall

IMABS (funksjon)

Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall

IMAGINÆR (funksjon)

Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall

IMARGUMENT (funksjon)

Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer

IMKONJUGERT (funksjon)

Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall

IMCOS (funksjon)

Returnerer cosinus til et komplekst tall

IMCOSH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cosinus til et komplekst tall

IMCOT (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer cosekant for et komplekst tall

IMCSCH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cosekant for et komplekst tall

IMDIV (funksjon)

Returnerer kvotienten til to komplekse tall

IMEKSP (funksjon)

Returnerer eksponenten til et komplekst tall

IMLN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall

IMLOG10 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall

IMLOG2 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall

IMOPPHØY (funksjon)

Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens

IMPRODUKT (funksjon)

Returnerer produktet av 2–255 komplekse tall

IMREELL (funksjon)

Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall

IMSEC (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSIN (funksjon)

Returnerer sinus til et komplekst tall

IMSINH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMROT (funksjon)

Returnerer kvadratroten av et komplekst tall

IMSUB (funksjon)

Returnerer differansen mellom to komplekse tall

IMSUMMER (funksjon)

Returnerer summen av komplekse tall

IMTAN (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer tangent for et komplekst tall

OKTTILBIN (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et binært tall

OKTTILDES (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et desimaltall

OKTTILHEKS (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

Funksjon

Beskrivelse

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (funksjon)

Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente

PÅLØPT.FORFALLSRENTE (funksjon)

Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall

AMORDEGRC (funksjon)

Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient

AMORLINC (funksjon)

Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode

OBLIG.DAGER.FF (funksjon)

Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER (funksjon)

Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER.NF (funksjon)

Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato

OBLIG.DAGER.EF (funksjon)

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen

OBLIG.ANTALL (funksjon)

Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen

OBLIG.DAG.FORRIGE (funksjon)

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen

SAMLET.RENTE (funksjon)

Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder

SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder

DAVSKR (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning

DEGRAVS (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir

DISKONTERT (funksjon)

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir

DOLLARDE (funksjon)

Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall

DOLLARBR (funksjon)

Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk

VARIGHET (funksjon)

Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk

EFFEKTIV.RENTE (funksjon)

Returnerer den effektive årlige rentesatsen

SLUTTVERDI (funksjon)

Returnerer fremtidig verdi for en investering

SVPLAN (funksjon)

Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser

RENTESATS (funksjon)

Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir

RANNUITET (funksjon)

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode

IR (funksjon)

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer

ER.ANNUITET (funksjon)

Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode

MVARIGHET (funksjon)

Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00

MODIR (funksjon)

Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser

NOMINELL (funksjon)

Returnerer årlig nominell rentesats

PERIODER (funksjon)

Returnerer antall perioder for en investering

NNV (funksjon)

Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats

AVVIKFP.PRIS (funksjon)

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKFP.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKSP.PRIS (funksjon)

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode

AVVIKSP.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode

PVARIGHET (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi

ANNUITET (funksjon)

Returnerer periodisk betaling for en annuitet

AMORT (funksjon)

Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

PRIS (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning

PRIS.DISKONTERT (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir

PRIS.FORFALL (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall

NÅVERDI (funksjon)

Returnerer nåverdien av en investering

RENTE (funksjon)

Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet

MOTTATT.AVKAST (funksjon)

Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir

REALISERT.AVKASTNING (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

LINAVS (funksjon)

Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode

ÅRSAVS (funksjon)

Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode

TBILLEKV (funksjon)

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon

TBILLPRIS (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon

TBILLAVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastningen til en statsobligasjon

VERDIAVS (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning

XIR (funksjon)

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

XNNV (funksjon)

Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

AVKAST (funksjon)

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente

AVKAST.DISKONTERT (funksjon)

Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel

AVKAST.FORFALL (funksjon)

Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

Funksjon

Beskrivelse

CELLE (funksjon)

Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle

FEIL.TYPE (funksjon)

Returnerer et tall som svarer til en feiltype

INFO (funksjon)

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø

Obs! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

ERTOM (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er tom

ERF (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T

ERFEIL (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi

ERPARTALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis tallet er et partall

ERFORMEL (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ERLOGISK (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi

ERIT (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T

ERIKKETEKST (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst

ERTALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er et tall

ERODDE (funksjon)

Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall

ERREF (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en referanse

ERTEKST (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er tekst

N (funksjon)

Returnerer en verdi som er konvertert til et tall

IT (funksjon)

Returnerer feilverdien #I/T

ARK (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer arknummeret til det refererte arket

ANTALL.ARK (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer antall ark i en referanse

VERDITYPE (funksjon)

Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

Funksjon

Beskrivelse

AND-funksjonen

Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN

USANN (funksjon)

Returnerer den logiske verdien USANN

HVIS (funksjon)

Angir en logisk test som skal utføres

HVISFEIL (funksjon)

Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.

HVIS.IT (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket

HVIS.SETT-funksjonen
2019

Kontrollerer om én eller flere betingelser er oppfylt og returnerer en verdi som svarer til den første SANNE betingelsen.

IKKE (funksjon)

Reverserer logikken til argumentet

ELLER (funksjon)

Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN

SWITCH-funksjonen
Excel 2016

Evaluerer et uttrykk mot en liste over verdier og returnerer det resultatet som tilsvarer den første samsvarende verdien. Hvis det ikke finnes noen treff, kan en valgfri standardverdi bli returnert.

SANN (funksjon)

Returnerer den logiske verdien SANN

EKSKLUSIVELLER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.

Funksjon

Beskrivelse

ADRESSE (funksjon)

Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark

OMRÅDER (funksjon)

Returnerer antall områder i en referanse

VELG (funksjon)

Velger en verdi fra en liste med verdier

KOLONNE (funksjon)

Returnerer kolonnenummeret for en referanse

KOLONNER (funksjon)

Returnerer antall kolonner i en referanse

FILTRER-funksjon

Knapp for Office 365

Filtrerer et dataområde basert på kriterier du definerer

FORMELTEKST (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

HENTPIVOTDATA (funksjon)

Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport

FINN.KOLONNE (funksjon)

Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.

HYPERKOBLING (funksjon)

Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett

INDEKS (funksjon)

Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise

INDIREKTE (funksjon)

Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi

SLÅ.OPP (funksjon)

Slår opp verdier i en vektor eller matrise

SAMMENLIGNE (funksjon)

Slår opp verdier i en referanse eller matrise

FORSKYVNING (funksjon)

Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse

RAD (funksjon)

Returnerer radnummeret for en referanse

RADER (funksjon)

Returnerer antall rader i en referanse

RTD (funksjon)

Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering

SORTER-funksjonen

Knapp for Office 365

Sorterer innholdet i et område eller en matrise

SORTER.ETTER-funksjonen

Knapp for Office 365

Sorterer innholdet i et område eller en matrise basert på verdiene i et tilsvarende område eller en tilsvarende matrise

TRANSPONER (funksjon)

Returnerer transponeringen av en matrise

UNIK-funksjonen

Knapp for Office 365

Returnerer en liste over unike verdier i en liste eller et område

FINN.RAD (funksjon)

Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle

XOPPSLAG-funksjonen

Knapp for Office 365

Søker i et område eller en matrise, og returnerer et element som samsvarer med det første treffet det finner. Hvis det ikke finnes et treff, kan XLOOKUP returnere det nærmeste (omtrentlige) treffet. 

XSAMSVAR-funksjonen

Knapp for Office 365

Returnerer den relative posisjonen til et element i en matrise eller et celleområde. 

Funksjon

Beskrivelse

ABS (funksjon)

Returnerer absoluttverdien til et tall

ARCCOS (funksjon)

Returnerer arcus cosinus til et tall

ARCCOSH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall

ACOT (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

MENGDE (funksjon)

Returnerer en mengde i en liste eller database

ARABISK (funksjon)

Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall.

ARCSIN (funksjon)

Returnerer arcus sinus til et tall

ARCSINH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall

ARCTAN (funksjon)

Returnerer arcus tangens til et tall

ARCTAN2 (funksjon)

Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater

ARCTANH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall

GRUNNTALL (funksjon)
 Excel 2013

Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall)

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)

Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon)
 Excel 2013

Runder av et tall opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (funksjon)

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

KOMBINASJON (funksjon)

Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter

KOMBINASJONA (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer

COS (funksjon)

Returnerer cosinus til et tall

COSH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COT (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer cotangent for en vinkel

COTH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cotangent for et tall

CSC (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cosekant for en vinkel

DESIMAL (funksjon)
 Excel 2013

Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

GRADER (funksjon)

Konverterer radianer til grader

AVRUND.TIL.PARTALL (funksjon)

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall

EKSP (funksjon)

Returnerer e opphøyd i en angitt potens

FAKULTET (funksjon)

Returnerer fakultet til et tall

DOBBELFAKT (funksjon)

Returnerer et talls doble fakultet

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon)
 Excel 2013

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon)

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes ned uavhengig av tallets fortegn.

SFF (funksjon)

Returnerer høyeste felles divisor

HELTALL (funksjon)

Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall

ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.

MFM (funksjon)

Returnerer minste felles multiplum

LET-funksjon
Knapp for Office 365

Tilordner navn til beregningsresultater for å tillate lagring av mellomliggende beregninger, verdier eller definering av navn i en formel

LN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LOG (funksjon)

Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall

LOG10 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall

MDETERM (funksjon)

Returnerer matrisedeterminanten til en matrise

MINVERS (funksjon)

Returnerer den inverse matrisen til en matrise

MMULT (funksjon)

Returnerer matriseproduktet av to matriser

REST (funksjon)

Returnerer resten fra en divisjon

MRUND (funksjon)

Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum

MULTINOMINELL (funksjon)

Returnerer det multinominelle for et sett med tall

MENHET (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

AVRUND.TIL.ODDETALL (funksjon)

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall

PI (funksjon)

Returnerer verdien av pi

OPPHØYD.I (funksjon)

Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens

PRODUKT (funksjon)

Multipliserer argumentene

KVOTIENT (funksjon)

Returnerer heltallsdelen av en divisjon

RADIANER (funksjon)

Konverterer grader til radianer

TILFELDIG (funksjon)

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

Knapp for Office 365

Returnerer en matrise med tilfeldige tall mellom 0 og 1. Men du kan spesifisere antall rader og kolonner som skal fylles, minimums- og maksimumsverdier og om du vil returnere hele tall eller desimalverdier.

TILFELDIGMELLOM (funksjon)

Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område

ROMERTALL (funksjon)

Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst

AVRUND (funksjon)

Avrunder et tall til et angitt antall sifre

AVRUND.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.OPP (funksjon)

Runder av et tall oppover, bort fra null

SEK (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer sekant for en vinkel

SECH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

SUMMER.REKKE (funksjon)

Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen

SEKVENS-funksjonen

Knapp for Office 365

Genererer en liste med sekvensielle tall i en matrise, for eksempel 1, 2, 3 og 4.

FORTEGN (funksjon)

Returnerer fortegnet for et tall

SIN (funksjon)

Returnerer sinus til en gitt vinkel

SINH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske sinus til et tall

ROT (funksjon)

Returnerer en positiv kvadratrot

ROTPI (funksjon)

Returnerer kvadratroten av (tall * pi)

DELSUM (funksjon)

Returnerer en delsum i en liste eller database

SUMMER (funksjon)

Legger sammen argumentene

SUMMERHVIS (funksjon)

Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon
2019

Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår

SUMMERPRODUKT (funksjon)

Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter

SUMMERKVADRAT (funksjon)

Returnerer kvadratsummen av argumentene

SUMMERX2MY2 (funksjon)

Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERX2PY2 (funksjon)

Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERXMY2 (funksjon)

Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser

TAN (funksjon)

Returnerer tangens for et tall

TANH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske tangens for et tall

AVKORT-funksjonen

Korter av et tall til et heltall

Funksjon

Beskrivelse

GJENNOMSNITTSAVVIK (funksjon)

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien

GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet for argumentene

GJENNOMSNITTA (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier

GJENNOMSNITTHVIS (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT-funksjonen
2019

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår

BETA.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

BETA.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOM.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer sannsynligheten for et forsøk ved hjelp av en binomisk fordeling

BINOM.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

KJIKVADRAT.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

KJIKVADRAT.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.INV.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJIKVADRAT.TEST (funksjon)
Excel 2010

Utfører testen for uavhengighet

KONFIDENS.NORM (funksjon)
Excel 2010

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KONFIDENS.T (funksjon)
Excel 2010

Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling

KORRELASJON (funksjon)

Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett

ANTALL (funksjon)

Teller hvor mange tall som er i argumentlisten

ANTALLA (funksjon)

Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten

TELLBLANKE (funksjon)

Teller antall tomme celler i et område.

ANTALL.HVIS (funksjon)

Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår

ANTALL.HVIS.SETT-funksjon
2019

Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår

KOVARIANS.P (funksjon)
Excel 2010

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

KOVARIANS.S (funksjon)
Excel 2010

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

AVVIK.KVADRERT (funksjon)

Returnerer summen av kvadrerte avvik

EKSP.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer eksponentialfordelingen

F.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.INV.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.TEST (funksjon)
Excel 2010

Returnerer resultatet av en F-test

FISHER (funksjon)

Returnerer Fisher-transformasjonen

FISHERINV (funksjon)

Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen

PROGNOSE (funksjon)

Returnerer en verdi langs en lineær trend

Obs! I Excel 2016 er denne funksjonen erstattet med PROGNOSE.LINEÆR som en del av de nye prognosefunksjonene, men den er fremdeles tilgjengelig og kompatibel med tidligere versjoner.

PROGNOSE.ETS (funksjon)
Excel 2016

Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende (historiske) verdier ved hjelp av AAA-versjonen av algoritmen eksponentiell glatting (ETS)

PROGNOSE.ETS.CONFINT (funksjon)
Excel 2016

Returnerer et konfidensintervall for prognoseverdien for den angitte måldatoen

PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIGHET (funksjon)
Excel 2016

Returnerer lengden på det gjentakende mønsteret som Excel gjenkjenner for den bestemte tidsserien

PROGNOSE.ETS.STAT (funksjon)
Excel 2016

Returnerer en statistisk verdi som et resultat av prognose av tidsserier

PROGNOSE.LINEÆR (funksjon)
Excel 2016

Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende verdier

FREKVENS (funksjon)

Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise

GAMMA (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer verdien for Gamma-funksjonen

GAMMA.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer gammafordelingen

GAMMA.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

GAMMALN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, Γ(x)

GAMMALN.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, Γ(x)

GAUSS (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK (funksjon)

Returnerer den geometriske middelverdien

VEKST (funksjon)

Returnerer verdier langs en eksponentiell trend

GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon)

Returnerer den harmoniske middelverdien

HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

SKJÆRINGSPUNKT (funksjon)

Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen

KURT (funksjon)

Returnerer kurtosen til et datasett

N.STØRST (funksjon)

Returnerer den n-te største verdien i et datasett

RETTLINJE (funksjon)

Returnerer parameterne til en lineær trend

KURVE (funksjon)

Returnerer parameterne til en eksponentiell trend

LOGNORM.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

LOGNORM.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

STØRST (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste

MAKSA (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MAKS.HVIS.SETT-funksjonen
2019

Returnerer maksimumsverdien blant cellene angitt ved et gitt sett med betingelser eller kriterier

MEDIAN (funksjon)

Returnerer medianen til tallene som er gitt

MIN (funksjon)

Returnerer minimumsverdien i en argumentliste

MINA (funksjon)

Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MIN.HVIS.SETT-funksjonen
2019

Returnerer minimumsverdien blant cellene angitt ved et gitt sett med betingelser eller kriterier.

MODUS.MULT (funksjon)
Excel 2010

Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde

MODUS.SNGL (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NORM.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORM.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORM.S.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORM.S.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

PEARSON (funksjon)

Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson

PERSENTIL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv

PERSENTIL.INK (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PROSENTDEL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett

PROSENTDEL.INK (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PERMUTER (funksjon)

Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter

PERMUTASJONA (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PHI (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

POISSON.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

SANNSYNLIG (funksjon)

Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser

KVARTIL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv

KVARTIL.INK (funksjon)
Excel 2010

Returnerer kvartilen til et datasett

RANG.GJSN (funksjon)
Excel 2010

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANG.EKV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RKVADRAT (funksjon)

Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)

SKJEVFORDELING (funksjon)

Returnerer skjevheten i en fordeling

SKJEVFORDELING.P (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer skjevheten til en fordeling basert på populasjon, et mål for en fordelings asymmetri i forhold til gjennomsnittet

STIGNINGSTALL (funksjon)

Returnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen

N.MINST (funksjon)

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett

NORMALISER (funksjon)

Returnerer en normalisert verdi

STDAV.P (funksjon)
Excel 2010

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

STDAV.S (funksjon)
Excel 2010

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVVIKA (funksjon)

Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STDAVVIKPA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STANDARDFEIL (funksjon)

Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen

T.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.2T (funksjon)
Excel 2010

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Returnerer en Student t-fordeling

T.INV (funksjon)
Excel 2010

Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

T.INV.2T (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

T.TEST (funksjon)
Excel 2010

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

TREND (funksjon)

Returnerer verdier langs en lineær trend

TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer den interne middelverdien til et datasett

VARIANS.P (funksjon)
Excel 2010

Beregner varians basert på hele populasjonen

VARIANS.S (funksjon)
Excel 2010

Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSA (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

VARIANSPA (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

WEIBULL.DIST.N (funksjon)
Excel 2010

Returnerer Weibull-fordelingen

Z.TEST (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Funksjon

Beskrivelse

STIGENDE (funksjon)

Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn

MATRISETILTEKST-funksjon
Knapp for Office 365

Returnerer en matrise med tekstverdier fra et spesifisert område

BAHTTEKST (funksjon)

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)

TEGNKODE (funksjon)

Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret

RYDD (funksjon)

Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten

KODE (funksjon)

Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng

KJED.SAMMEN-funksjonen
2019

Kombinerer tekst fra flere områder og/eller strenger, men gir ikke skilletegns- eller IgnoreEmpty-argumenter.

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement

DBCS (funksjon)
 Excel 2013

Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn

VALUTA (funksjon)

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)

EKSAKT (funksjon)

Kontrollerer om to tekstverdier er like

FINN og FINNB (funksjoner)

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)

FASTSATT (funksjon)

Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler

VENSTRE og VENSTREB (funksjoner)

Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi

LENGDE og LENGDEB (funksjoner)

Returnerer antall tegn i en tekststreng

SMÅ (funksjon)

Konverterer tekst til små bokstaver

DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)

Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir

TALLVERDI (funksjon)
 Excel 2013

Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonale innstillinger

FURIGANA (funksjon)

Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng

STOR.FORBOKSTAV (funksjon)

Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav

ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)

Erstatter tegn i en tekst

GJENTA (funksjon)

Gjentar tekst et gitt antall ganger

HØYRE og HØYREB (funksjoner)

Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi

SØK og SØKB (funksjoner)

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)

BYTT.UT (funksjon)

Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

T (funksjon)

Konverterer argumentene til tekst

TEKST (funksjon)

Formaterer et tall og konverterer det til tekst

TEKST.KOMBINER-funksjonen
2019

Slår sammen tekst fra flere områder og/eller strenger, og inneholder et skilletegn du angir mellom hver tekstverdi som skal kombineres. Hvis skilletegnet er en tom tekststreng, vil denne funksjonen effektivt kjede sammen områdene.

TRIMME (funksjon)

Fjerner mellomrom fra tekst

UNICODETEGN (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNICODE (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

STORE (funksjon)

Konverterer tekst til store bokstaver

VERDI (funksjon)

Konverterer et tekstargument til et tall

VERDITILTEKST-funksjon
Knapp for Office 365

Returnerer tekst fra en angitt verdi

Hvis du installerer tilleggsprogrammer som inneholder funksjoner, blir disse tilleggs- eller automatiseringsfunksjonene tilgjengelige på fanen Brukerdefinert i dialogboksen Sett inn funksjon.

Brukerdefinerte funksjoner (UDF-er) er ikke tilgjengelige i Excel for nettet.

Funksjon

Beskrivelse

ANROP (funksjon)

Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs

EUROCONVERT (funksjon)

Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en eurovaluta, eller konverterer et tall fra én eurovaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering)

REGISTRER.ID (funksjon)

Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs

Nettfunksjoner er ikke tilgjengelige i Excel for nettet.

Funksjon

Beskrivelse

URL.KODE (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en URL-kodet streng

FILTERXML (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer spesifikke data fra XML-innhold ved å bruke den angitte xpath-banen

NETTJENESTE (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer data fra en nettjeneste

Versjonsnumre angir hvilken Excel-versjon en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner.

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Oppdage feil i formler

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×