Innføring i kontroller

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen innholder en beskrivelse av de ulike typene kontroller som finnes i Access, og du får vite hvordan du legger til kontroller i skjemaer og rapporter. Kontroller er de delene av et skjema eller en rapport som du bruker til å skrive inn, redigere eller vise data. En tekstboks er for eksempel en populær kontroll for å vise data i rapporter eller for å skrive inn og vise data i skjemaer. Andre populære kontroller er kommandoknapper, avmerkingsbokser og kombinasjonsbokser (rullegardinlister).

I denne artikkelen

Forstå kontroller

Forstå oppsett

Forstå kontroller

Kontroller gjør det mulig å vise og arbeide med data i databaseprogrammet. Tekstboksen er den mest brukte kontrollen. Andre kontroller omfatter kommandoknapper, etiketter, avmerkingsbokser og delskjema-/delrapportkontroller.

En kontroll kan være bundet, ubundet eller beregnet.

 • Bundet kontroll    En kontroll som har et felt i en tabell eller spørring som datakilde, er en bundet kontroll. Du bruker bundne kontroller til å vise verdier som kommer fra feltene i databasen. Verdiene kan være tekst, datoer, tall, Ja/Nei-verdier, bilder eller diagrammer. En tekstboks som for eksempel viser etternavnet til en ansatt, kan hente denne informasjonen fra feltet Etternavn i tabellen Ansatte.

 • Ubundet kontroll    En kontroll som ikke har noen datakilde (for eksempel et felt eller et uttrykk) kalles en ubundet kontroll. Ubundne kontroller brukes til å vise informasjon, bilder, linjer eller rektangler. En etikett som viser tittelen på et skjema er et eksempel på en ubundet kontroll.

 • Beregnet kontroll    En kontroll der datakilden er et uttrykk, og ikke et felt, kalles en beregnet kontroll. Du angir verdien du vil bruke som datakilde i kontrollen, ved å definere et uttrykk som datakilden for kontrollen. Et uttrykk kan være en kombinasjon av operatorer (for eksempel = og + ), kontrollnavn, feltnavn, funksjoner som returnerer en enkelt verdi, og konstante verdier. Følgende uttrykk beregner for eksempel prisen for en vare med 25 prosent rabatt ved å multiplisere verdien i Enhetspris-feltet med en konstant verdi (0,75):

= [Enhetspris] * 0,75

Et uttrykk kan bruke data fra et felt i skjemaets eller rapportens underliggende tabell eller spørring, eller data fra en annen kontroll i skjemaet eller rapporten.

Obs!: Du kan også utføre beregninger i tabeller ved å legge til et Beregnet-felt, eller i spørringer ved å skrive inn et uttrykk i Felt-raden i rutenettet for spørringen. Du kan deretter binde skjemaer og rapporter til disse tabellene eller spørringene, og beregningene vises i skjemaene eller rapportene uten at det er nødvendig å opprette en beregnet kontroll.

Når du oppretter et skjema eller en rapport, er det sannsynligvis mest effektivt å legge til og ordne alle de bundne kontrollene først, særlig hvis de utgjør mesteparten av kontrollene i objektet. Du kan deretter legge til de ubundne og beregnede kontrollene som kompletterer utformingen, ved å bruke verktøyene i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming i oppsettvisning eller utformingsvisning.

Du binder en kontroll til et felt ved å identifisere feltet som kontrollen mottar dataene fra. Du kan opprette en kontroll som er bundet til det valgte feltet, ved å dra feltet fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten. Feltene i skjemaets underliggende tabell eller spørring vises i Feltliste-ruten. Du viser Feltliste-ruten ved å åpne objektet i oppsettvisning eller utformingsvisning og deretter klikke Legg til eksisterende felt i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming. Når du dobbeltklikker et felt i Feltliste-ruten, legges den riktige kontrolltypen for feltet til objektet.

Du kan eventuelt binde et felt til en kontroll ved å skrive feltnavnet i selve kontrollen (hvis objektet er åpent i utformingsvisning) eller i egenskapsboksen Kontrollkilde på kontrollens egenskapsside. Egenskapssiden definerer egenskapene for kontrollen, for eksempel navn, datakilde og format. Du viser eller skjuler egenskapssiden ved å trykke F4.

Når du bruker Feltliste-ruten, oppretter du en bundet kontroll på den beste måten av to årsaker:

 • Access fyller ut kontrollens tilknyttede etikett med navnet på feltet automatisk (eller tittelen definert for dette feltet i den underliggende tabellen eller spørringen), og derfor trenger du ikke å fylle ut kontrollens etikett selv.

 • Access angir mange av kontrollens egenskaper til de aktuelle verdiene automatisk i henhold til egenskapene for feltet i den underliggende tabellen eller spørringen (for eksempel egenskapen Format, Antall desimaler og Inndatamaske).

Hvis du allerede har opprettet en ubundet kontroll og vil binde den til et felt, angir du verdien i egenskapsboksen Kontrollkilde for kontrollen til navnet på feltet. Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapen Kontrollkilde, trykker du F1 mens markøren er i egenskapens rullegardinliste.

Til toppen av siden

Forstå oppsett

Oppsett er støttelinjer som justerer kontrollene vannrett og loddrett, slik at skjemaet får et ensartet utseende. Du kan tenke på et oppsett som en tabell, der hver celle i tabellen enten er tom eller inneholder én kontroll. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du legger til, fjerner eller omorganiserer kontroller i oppsett.

Obs!: Hvis du bygger en database for en stasjonær datamaskin som bare skal åpnes ved hjelp av Access, er oppsettene valgfrie. Hvis du planlegger å publisere databasen på en SharePoint-server og bruke den i en webleser, må du bruke oppsett på alle skjemaer og rapporter som du vil bruke i webleseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om nettdatabaser, kan du se artikkelen Bygge en database som skal deles på nettet.

Oppsett kan konfigureres på mange forskjellige måter, men vanligvis er konfigurert i en tabell eller et Stablet format. I disse to viktigste formatene, kan du dele eller slå sammen celler til å tilpasse oppsettet slik at det passer bedre til kontrollene. For mer informasjon, kan du se delen dele eller slå sammen celler i et oppsett.

 • I kontrolloppsett i tabellformat er kontrollene ordnet i rader og kolonner som i et regneark, med etiketter øverst, som vist i denne illustrasjonen:

  Kontrolloppsett i tabellformat strekker seg alltid over to seksjoner i et skjema eller en rapport. Når kontrollene er i én seksjon, er etikettene i seksjonen over.

 • I stablede oppsett er kontrollene ordnet loddrett, omtrent som på et papirskjema, med en etikett til venstre for hver kontroll, som vist i denne illustrasjonen:

  Stablede oppsett befinner seg alltid innenfor én enkelt seksjon i skjemaet eller rapporten.

Access oppretter automatisk tabelloppsett i følgende situasjoner:

 • Du oppretter en ny rapport ved å klikke Rapport i gruppen Rapporter i kategorien Opprett.

 • Du oppretter en ny rapport ved å klikke Tom rapport i gruppen Rapporter i kategorien Oppretter og deretter dra et felt fra Feltliste-ruten til rapporten.

Access oppretter automatisk stablede oppsett i følgende situasjoner:

 • Du oppretter et nytt skjema ved å klikke Skjema i gruppen Skjemaer i kategorien Opprett.

 • Du oppretter et nytt skjema ved å klikke Tomt skjema i gruppen Skjemaer i kategorien Opprett og deretter dra et felt fra Feltliste-ruten til skjemaet.

I denne delen

Opprette et nytt oppsett

Bytt et oppsett fra tabular stablet eller fra stablet til tabell

Dele opp ett oppsett i to oppsett

Legge til rader eller kolonner i et oppsett

Fjerne rader eller kolonner fra et oppsett

Dele eller slå sammen celler i et oppsett

Ordne kontroller i et oppsett

Legge til kontroller i et oppsett

Fjerne kontroller fra et oppsett

Opprette et nytt oppsett

På et eksisterende skjema- eller rapportobjekt kan du opprette et nytt kontrolloppsett ved å gjøre følgende:

 1. Velg en kontroll som du vil legge til i oppsettet.

 2. Hvis du vil legge til andre kontroller i samme oppsett, holder du nede SKIFT-tasten og velger disse kontrollene.

 3. Klikk Tabell eller Stablet i gruppen Tabell på kategorien Ordne.

Access oppretter oppsettet og legger til de valgte kontrollene.

Til toppen av delen

Bytte et oppsett fra tabell eller stablet eller fra stablet til tabell

Slik bytter du et helt oppsett fra én type til et annet:

 • Merk en celle i oppsettet du vil bytte.

 • Klikk Velg oppsett i gruppen Rader og kolonner i kategorien Ordne.

 • Klikk oppsettypen du ønsker (Tabell eller Stablet) i Tabell-gruppen i kategorien Ordne.

Access omorganiserer kontrollene til oppsettypen som du vil bruke.

Til toppen av delen

Dele et oppsett inn i to oppsett

Du kan dele et kontrolloppsett inn i to oppsett ved å gjøre følgende:

 1. Hold nede SKIFT-tasten, og klikk cellene du vil flytte til det nye oppsettet.

 2. Klikk oppsettypen du ønsker for det nye oppsettet (Tabell eller Stablet) i Tabell-gruppen i kategorien Ordne.

Access oppretter et nytt kontrolloppsett og legger til de valgte kontrollene i oppsettet.

Obs!: Det opprinnelige oppsettet kan inneholde tomme rader eller kolonner som er et resultat av at oppsettet ble delt. Hvis du vil slette en rad eller kolonne, høyreklikker du en celle i den aktuelle raden eller kolonnen og klikker deretter Slett rad eller Slett kolonne.

Til toppen av delen

Legge til rader eller kolonner i et oppsett

 1. Merk en celle ved siden av der du vil legge til den nye raden eller kolonnen.

 2. Klikk Sett inn ovenfor eller Sett inn nedenfor i gruppen Rader og kolonner i kategorien Ordne for å sette inn en ny rad over eller under gjeldende rad. Klikk Sett in venstre eller Sett inn høyre for å sette inn en ny kolonne til venstre eller høyre for gjeldende kolonne.

Den nye raden eller kolonnen legges til i oppsettet.

Til toppen av delen

Fjerne rader eller kolonner fra et oppsett

 1. Merk en celle i raden eller kolonnen du ønsker å fjerne.

 2. Klikk Velg kolonne eller Velg rad i gruppen Rader og kolonner i kategorien Ordne for å velge kolonnen eller raden.

 3. Trykk DEL.

Access sletter raden eller kolonnen fra oppsettet.

Til toppen av delen

Dele eller slå sammen celler i et oppsett

Et oppsett består av celler som er ordnet i rader og kolonner, omtrent som en tabell i et tekstbehandlingsdokument. Hver celle kan inneholde én kontroll, for eksempel en tekstboks, en etikett eller en kommandoknapp. Du kan opprette to celler ved å dele én celle vannrett eller loddrett, eller du kan slå sammen flere celler for å opprette én stor celle som strekker seg over flere rader eller kolonner i oppsettet. Selv om en celle strekker seg over flere rader eller kolonner, kan den likevel bare inneholde én kontroll.

Dele celler

Når du deler en celle loddrett, oppretter du en ny rad i oppsettstrukturen. Hvis det finnes andre celler i samme rad som den du delte, beholder de den samme størrelsen (de strekker seg over de to underliggende radene som er resultatet av delingen). Når du deler en celle vannrett, oppretter du en ny kolonne i oppsettstrukturen. Hvis det finnes andre celler i samme kolonne som den du deler, beholder de den samme størrelsen (de strekker seg over de to underliggende kolonnene som er resultatet av delingen).

Slå sammen celler

Obs!: Du kan slå sammen tomme celler, eller du kan slå én celle som inneholder en kontroll, sammen med andre tomme celler. Du kan imidlertid ikke slå sammen celler som inneholder flere kontroller, siden hver celle bare kan inneholde én kontroll.

 1. Merk den første cellen du vil slå sammen.

 2. Hold nede SKIFT-tasten, og merk de andre cellene du vil slå sammen.

 3. Klikk Slå sammen i gruppen Slå sammen / del i kategorien Ordne.

Obs!: Når du deler og slår sammen flere celler i et oppsett, kan den underliggende rad- og kolonnestrukturen bli en anelse komplisert. Det kan derfor være vanskelig å endre størrelse på akkurat den cellen du ønsker. Vi anbefaler at du først justerer radhøyden og kolonnestørrelsen så mye som mulig før du deler og slår sammen celler for å få det oppsettet du ønsker.

Til toppen av delen

Ordne kontroller i et oppsett

Du kan flytte en kontroll innenfor et oppsett eller mellom oppsett ved å dra den til ønsket plassering. Når du drar kontrollen, viser en vannrett eller loddrett linje hvor kontrollen plasseres når du slipper museknappen. Hvis du drar kontrollen over en tom celle, utheves hele cellen for å vise hvor kontrollen plasseres.

Du kan også flytte en kontroll i et oppsett ved å merke den, ved å holde nede ALT-tasten og deretter bruker du piltastene til å flytte kontrollen.

Hvis du bruker ALT + PIL tastekombinasjonen til å flytte en kontroll til venstre eller høyre, og du flytter den utenfor grensene for oppsettet, Access legger til nye kolonner i oppsettet etter behov for å tilpasse seg i. Disse nye kolonner, forblir selv om du flytter kontrollen tilbake til den opprinnelige plasseringen, og kan ha for å utvide rapporten slik at det går til en annen side. I rapporter, kan dette føre til tomme sider skal skrives ut på grunn av ekstra bredden på objektet report. Hvis du vil slette en tom kolonne i et oppsett i oppsettvisning, merke en celle i kolonnen, og trykk deretter DELETE-tasten. Når oppsettet krysser lenger siden grensen, skalerer Access automatisk rapporten tilbake ned til den opprinnelige sidebredden.

Til toppen av delen

Legge til kontroller i et oppsett

Legge til et nytt felt fra Feltliste-ruten til et eksisterende kontrolloppsett   

 • Dra feltet fra Feltliste-ruten til oppsettet. En vannrett eller loddrett linje viser hvor feltet plasseres når du slipper museknappen. Hvis du drar feltet over en tom celle, utheves hele cellen for å vise hvor feltet plasseres.

Legge til eksisterende kontroller til et eksisterende kontrolloppsett   

 1. I Oppsettvisning velger du den første kontrollen du vil legge til i kontrolloppsettet.

 2. Hvis du vil legge til andre kontroller i samme oppsett, holder du nede SKIFT-tasten og velger disse kontrollene. Du kan velge kontroller i andre kontrolloppsett.

 3. Dra de valgte feltene til oppsettet. En vannrett eller loddrett linje viser hvor feltet plasseres når du slipper museknappen.

Til toppen av delen

Fjerne kontroller fra et oppsett

Når du fjerner kontroller fra et oppsett, kan du plassere kontrollene hvor som helst i skjemaet eller rapporten uten at det påvirker plasseringen til noen av de andre kontrollene.

Hvis du planlegger å bruke et skjema eller en rapport som en del av et webprogram, må alle kontrollene befinne seg i oppsett.

 1. Klikk Visninger i gruppen Visninger på kategorien Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Merk cellene du vil fjerne fra oppsettet, inkludert eventuelle etiketter. Du kan merke flere celler ved å holde nede SKIFT-knappen og deretter klikke cellene du vil fjerne. Hvis du vil merke alle cellene i oppsettet, klikker du Velg oppsett i gruppen Rader og kolonner på kategorien Ordne.

 3. Høyreklikk en av de merkede cellene, pek på Oppsett, og klikk deretter Fjern oppsett.

  Access fjerner de valgte cellene fra oppsettet.

 4. Hvis du lot noen kontroller være igjen i oppsettet, overlapper de nå med kontrollene du fjernet. Dra de merkede kontrollene bort fra oppsettet mens de fortsatt er merket, og pass på at du ikke slipper kontrollene tilbake i oppsettet.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×