LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS FOR WINDOWS PHONE

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom Microsoft Corporation (eller, basert på hvor du bor, et av datterselskapene deres) og deg. Les vilkårene nøye. De gjelder for den forannevnte programvaren. Vilkårene gjelder også alle

 • oppdateringer,

 • tillegg,

 • Internett-baserte tjenester og

 • støttetjenester

fra Microsoft for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse elementene. I så fall gjelder de vilkårene.

Hvis du laster ned eller bruker programvaren, godtar du disse vilkårene. Du kan ikke bruke denne programvaren hvis du ikke godtar dem.

Hvis du godtar og overholder disse lisensvilkårene, har du de vedvarende rettighetene som er nevnt nedenfor.

1. RETTIGHETER VED INSTALLASJON OG BRUK.

 1. Installasjon og bruk. Du kan installere og bruke én kopi av programvaren på opptil fem (5) Windows Phone-aktiverte enheter som er knyttet til Microsoft-kontoen du bruker for å få tilgang til Windows Phone Store / Marketplace.

 2. Denne programvaren krever tilkobling til et datamaskinsystem som kjører gyldige, lisensierte eksemplarer av Microsoft Skype for Business eller Microsoft Skype for Business Online via et Internett-basert trådløst nettverk. Oppdateringer eller oppgraderinger av Microsoft Skype for Business Server kan være nødvendig for å få full funksjonalitet. Noe funksjonalitet er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

 3. Tredjepartsprogrammer. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.

2. INTERNET-TILGANG KAN VÆRE NØDVENDIG.

Bruk av programvaren kan medføre kostnader knyttet til Internett-tilgang, dataoverføring og andre tjenester, i henhold til vilkårene i dataabonnementet ditt og eventuelle andre avtaler du har med operatøren din. Du er ene og alene ansvarlig for alle kostnader som påløper fra nettverksoperatøren.

3. INTERNETT-BASERTE TJENESTER.

Microsoft leverer Internett-baserte tjenester med programvaren. Microsoft kan når som helst endre eller avslutte dem.

 1. Samtykke til Internett-baserte eller trådløse tjenester. Programvaren kan koble til Internett-baserte trådløse tjenester. Bruken din av programvaren fungerer som ditt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om enheten, system- og programvare og eksterne enheter) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis andre vilkår gjelder i forbindelse med bruken din av tjenestene, gjelder disse vilkårene også.

 2. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du kan ikke bruke Internett-baserte tjenester på noen måte som kan skade den eller hindre andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du kan ikke bruke tjenesten på noen som helst måte til å oppnå uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk.

4. LISENSOMFANG.

Programvaren blir lisensiert, ikke solgt. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lover gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du bruke programvaren bare som uttrykkelig tillatt i denne avtalen. Når du gjør det, må du overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som gjør at du bare kan bruke den på visse måter. Du har ikke lov til å gjøre følgende:

 • Omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren

 • Foreta omvendt utvikling («reverse engineering» ), dekompilere eller demontere programvaren med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

 • Lage flere kopier av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

 • Publisere programvaren, slik at andre kan kopiere den

 • Leie ut, lease eller låne bort programvaren

 • Overføre programvaren eller avtalen til tredjeparter

5. DOKUMENTASJON.

Hvis det følger dokumentasjon med programvaren, kan du kopiere og bruke den til formål for egen referanse.

6. OVERFØRE TIL EN ANNEN ENHET.

Du kan avinstallere programvaren og installere den på en annen enhet for din egen bruk. Du kan ikke gjøre det for å dele denne lisensen mellom enheter som ikke er dekket av denne avtalen.

7. EKSPORTRESTRIKSJONER.

Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.microsoft.com/exporting.

8. STØTTETJENESTER.

Siden denne programvaren leveres «som den er», gir vi kanskje ikke støttetjenester for den. Telefonprodusenten din og leverandøren din av trådløse tjenester er ikke ansvarlige for å levere støttetjenester for programvaren.

9. HELE AVTALEN.

Denne avtalen samt vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og støttetjenester du bruker, er hele avtalen for programvaren og støttetjenestene.

10. GJELDENDE LOV.

 1. USA. Hvis du kjøpte programvaren i USA, gjelder delstaten Washingtons lovverk for tolkningen av denne avtalen og enhver påstand om brudd på den, uansett lovkonfliktsprinsipper. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om illojal konkurranse og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

 2. Canada. Hvis du kjøpte programvaren i Canada, gjelder lovverket i provinsen der du bor, for tolkningen av denne avtalen og enhver påstand om brudd på den samt alle andre krav (inkludert lover om forbrukervern, illojal konkurranse og forvoldt skade), uansett lovkonfliktsprinsipper.

 3. Utenfor USA. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land enn USA, gjelder loven i det aktuelle landet.

11. RETTSVIRKNING.

Denne avtalen beskriver visse juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som beskyttes av lovverket i landet ditt. Du kan også ha rettigheter med tanke på parten du anskaffet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke rettighetene dine under lovene i landet ditt hvis lovverket ikke tillater dette.

12. GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN LISENSIERES I DEN TILSTANDEN DEN GJØRES TILGJENGELIG I, INKLUDERT EVENTUELLE FEIL. DU BRUKER PROGRAMVAREN PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT OG LEVERANDØRER AV TRÅDLØSE TJENESTER SOM PROGRAMMET DISTRIBUERES VIA SAMT ALLE VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER OG LEVERANDØRER ("OMFATTEDE PARTER"), GIR INGEN UTTRYKTE GARANTIER ELLER BETINGELSER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN. DU BÆRER ALL RISIKO KNYTTET TIL PROGRAMVARENS KVALITET OG YTELSE. DERSOM PROGRAMVAREN ER DEFEKT, PÅTAR DU DEG HELE KOSTNADEN FOR ALL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARASJON. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING, FRASKRIVER DE OMFATTEDE PARTENE SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

FOR AUSTRALIA – Du har lovfestede garantier under den australske forbrukerloven, og ingenting i disse vilkårene er ment å påvirke disse rettighetene.

13. BEGRENSNINGER PÅ OG UTELUKKELSE AV RETTSMIDLER OG SKADESERSTATNING. SÅ LANGT DET IKKE ER FORBUDT AV LOVEN, DEKKER MICROSOFT KUN DIREKTE SKADER OPPTIL ÉN AMERIKANSK DOLLAR (USD 1). DU GODTAR IKKE Å KREVE DEKNING FOR ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, FRA DE OMFATTEDE PARTENE.

Denne begrensningen gjelder følgende:

 • Alt som har å gjøre med programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert kode) på Internett-steder eller i tredjepartsprogrammer

 • Krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, forbrukervern, bedrageri, illojal konkurranse, objektivt ansvar, uaktsomhet, feilaktig fremstilling, utelatelse, overtredelse eller annet erstatningsansvar, brudd på lov eller forskrift eller urettferdig berikelse, i den grad det tillates av gjeldende lov.

Dette gjelder også i disse tilfellene:

 • Reparasjon, erstatning eller refusjon knyttet til programvaren gir deg ikke full kompensasjon for eventuelle tap.

 • De omfattede partene visste, eller burde ha visst, om risikoen for skadene.

Begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke deg siden landet ditt kanskje ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre former for skade.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×