Søke etter og erstatte tekst i en e-postmelding eller et e-postelement

I Outlook har du tilgang til redigeringsverktøy som gir deg muligheten til å søke etter og erstatte enkel tekst eller uttrykk, i en e-postmelding. Og du kan utvide søket til å finne ord eller uttrykk som inneholder bestemte bokstaver eller kombinasjoner av bokstaver, ved å bruke jokertegn og koder. Du kan også søke etter og erstatte formatering, for eksempel søke etter skriftstørrelse, stil, språk, og avsnittsmerker. Eller du kan søke etter og erstatte andre substantiv- eller verbformer, for eksempel melding og meldinger eller bruke og brukte.

Du kan raskt søke etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk ved hjelp av alternativet Søk.

 1. Velg SøkFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

  Velg Formater tekst og deretter Redigering for å åpne rullegardinlisten

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil finne hver forekomst av et ord eller uttrykk, velger du Søk etter neste.

  • Hvis du vil søke etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk på én gang, velger du Søk i > Hoveddokument.

Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du på ESC.

Du kan erstatte et ord eller uttrykk med et annet automatisk – du kan for eksempel erstatte Bytt med Skift.

Obs!: Erstatningsteksten bruker samme bokstavtype som teksten den erstatter. Hvis du for eksempel søker etter MVA og erstatter det med Merverdiavgift blir resultatet MERVERDIAVGIFT.

 1. Velg ErstattFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

  Velg Formater tekst i Outlook, og velg Erstatt under Redigering.

  Obs!: Du kan også velge Erstatt-fanen fra dialogboksen Søk.

 2. Velg Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og Erstatt, og i Søk etter-boksen skriver du inn teksten du vil søke etter.

 3. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

  Dialogboksen Søk og erstatt i Outlook.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil finne neste forekomst av teksten, velger du Søk etter neste.

  • Hvis du vil erstatte en forekomst av teksten, velger du Erstatt og Outlook flyttes til neste forekomst.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av teksten, velger du Erstatt alle.

Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv erstatning, trykker du på ESC.

Du kan søke etter alle forekomster og utheve dem på skjermen for å skanne etter alle forekomster av et ord eller uttrykk i et dokument. Selv om teksten er uthevet på skjermen, er den ikke uthevet når dokumentet skrives ut.

 1. Velg SøkFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

 3. Velg Leseutheving > Uthev alle.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Obs!: Hvis du vil slå av uthevingen på skjermen, velger du Leseutheving > Fjern utheving.

Avansert søk og erstatt

Du kan søke etter mer enn bare tekst. I Outlook kan du søke etter formatering som fet eller kursivert skrift, skrifter, avsnittsmerker, mellomrom, bokmerker eller til og med språk.

Du kan søke etter og erstatte eller fjerne tegnformatering. Du kan for eksempel søke etter et bestemt ord eller uttrykk og endre skriftfargen, eller du kan søke etter bestemt formatering, som fet, og endre den.

 1. Velg ErstattFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil finne tekst med bestemt formatering, skriver du inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

  • For å finne bare formatering lar du boksen Søk etter stå tom.

 3. (Valgfritt) Merk av for et søk under Søkealternativer.

 4. Velg Format, og velg deretter formatalternativene du vil søke etter og erstatte.

  Velg Formater, og velg deretter et alternativ fra rullegardinlisten i dialogboksen Søk og erstatt.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke ser Format, velger du Mer.

  • Velg Mer-knappen for å se flere alternativer i dialogboksen Søk og erstatt i Outlook.

 5. Klikk på Erstatt med-boksen, velg Format, og velg deretter formateringsalternativene du vil erstatte med.

  Obs!: Hvis du også vil erstatte teksten du skrev inn i Søk med-boksen, skriver du inn erstatningsteksten i Erstatt med-boksen.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil søke etter og erstatte hver forekomst av den angitte formateringen, velger du Søk etter neste > Erstatt.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av den angitte formateringen, velger du Erstatt alle.

Du kan søke etter og erstatte spesialtegn og dokumentelementer som faner og manuelle sideskift. Du kan for eksempel finne alle doble avsnittsmerker og erstatte dem med enkle avsnittsmerker.

 1. Velg SøkFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

 2. Velg Spesial, og velg deretter et element.

  Velg Spesial i dialogboksen Søk og erstatt, og velg deretter et alternativ i listen.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke ser Spesial, velger du Mer.

  • Velg Mer-knappen for å se flere alternativer i dialogboksen Søk og erstatt i Outlook.

 3. Hvis du vil erstatte elementet, velger du Erstatt-fanen, og skriver deretter det du vil bruke som erstatning i Erstatt med-boksen.

 4. Velg Søk etter neste, Søk etter alle, Erstatt eller Erstatt alle.

  Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du på ESC.

Du kan bruke jokertegn for å søke etter tekst. For eksempel kan du bruke jokertegnet (*) for å søke etter en streng av tegn (for eksempel: «s*r» finner «stor» og «sorter»).

Bruke jokertegn til å søke etter og erstatte tekst

 1. Velg Søk eller ErstattFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

 2. Merk av for Bruk jokertegn under Søkealternativer.

  Obs!: Hvis du ikke ser Søkealternativer, velg Mer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg Spesial, velg et jokertegn, og skriv deretter inn resten av teksten i Søk etter-boksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabellen under «Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte» senere i denne delen.

  • Skriv inn et jokertegn direkte i Søk etter-boksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabellen under «Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte» senere i denne delen.

  Obs!: Hvis du også vil erstatte et element du skrev inn i Søk med-boksen, skriver du inn erstatningsteksten i Erstatt med-boksen.

 4. (Valgfritt) Hvis du også vil erstatte elementet du skrev inn i Søk med-boksen, velger du Erstatt-fanen og skriver inn det du vil bruke som erstatning, i Erstatt med-boksen.

 5. Velg Søk etter neste, Søk etter alle, Erstatt eller Erstatt alle.

  Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du på ESC.

Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte

 • Når avmerkingsboksen Bruk jokertegn er valgt, søker Outlook bare etter den eksakte teksten som du angir. Legg merke til at avmerkingsboksene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord er utilgjengelig (nedtonet) for å angi at disse alternativene er automatisk slått på og at de ikke kan slås av.

 • Når du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? for å finne et spørsmålstegn.

 • Når du vil gruppere jokertegn og tekst og angi rekkefølgen for evalueringen, bruker du parenteser. For eksempel skriver du inn <(pre)*(sjon)> for å finne «prestasjon» og «presentasjon».

 • Bruk jokertegnet \n når du vil søke etter et uttrykk og deretter erstatte det med det omorganiserte uttrykket. Skriv for eksempel inn (Skarsrud) (Frank) i Søk etter-boksen og \2 \1 i Erstatt med-boksen. Outlook søker etter Skarsrud Frank og erstatter det med Frank Skarsrud.

For å finne

Type

Eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

t?ll finner tall, tell og tull

En vilkårlig streng med tegn

*

s*r finner stor og sorter

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og internasjonal, men ikke sprinter

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og gren, men ikke seng

Ett av de angitte tegnene

[ ]

t[ae]ll finner tall og tell

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett og tett. Områdene må være i stigende rekkefølge

Et hvilket som helst tegn enkelt tegn bortsett fra tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-m]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell

Presise n forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n}

is{2}e finner isse, men ikke ise

Minst n forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n,}

is{1,}e finner ise og isse

Fra n til m forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n,m}

10{1,3} finner 10, 100 og 1000

En eller flere forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

@

is@e finner ise og isse

Bruk følgende koder til å søke etter bokstaver, formatering, felter eller spesialtegn. Merk at enkelte koder bare fungerer hvis alternativet Bruk jokertegn er slått av eller på.

Koder som fungerer i Søk etter- eller Erstatt med-boksen

For å finne

Type

Avsnittsmerke ( Avsnittsmerke )

^p (fungerer ikke i boksen Søk etter når alternativet Bruk jokertegn er slått på) eller ^13

Tabulatortegn ( Tabulatortegn )

^T eller ^9

ASCII-tegn

^nnn, hvor nnn er tegnkoden.

ANSI-tegn

^0nnn, hvor 0 er null, og nnn er tegnkoden

Lang tankestrek ( - )

^+

Kort tankestrek ( - )

^=

Cirkumflekstegn

^^

Manuelt linjeskift ( Manuelt linjeskift )

^l eller ^11

Spalteskift

^n eller ^14

Sideskift eller inndelingsskift

^12 (setter inn et linjeskift ved erstatning)

Manuelt sideskift

^m (finner eller erstatter også inndelingsskift når alternativet Bruk jokertegn er slått på)

Hardt mellomrom ( Hardt mellomrom )

"s"

Hard bindestrek ( Hard bindestrek )

^~

Myk bindestrek ( Myk bindestrek )

^-

Koder som bare fungerer i Søk etter-boksen (når Bruk jokertegn er slått på)

For å finne

Type

Bilde eller grafikk (bare innebygd)

^g

Koder som bare fungerer i Søk etter-boksen (når Bruk jokertegn er slått av)

For å finne

Type

Hvilket som helst tegn

^?

Hvilket som helst siffer

^#

Hvilken som helst bokstav

^$

Unicode-tegn

U^nnnn, hvor nnnn er tegnkoden

Bilde eller grafikk (bare innebygd)

^1

Fotnotemerke

^f eller ^2

Sluttnotemerke

^e

Felt

^d

Åpner feltklammeparentes (når feltkoder vises)

^19

Lukker feltklammeparentes (når feltkoder vises)

^21

Kommentar

^a eller ^5

Inndelingsskift

^b

Langt mellomrom (Unicode)

^u8195

Kort mellomrom (Unicode)

^u8194

Mellomrom

^w (en kombinasjon av jevnlige og harde mellomrom og tabulatortegn)

Kode som bare fungerer i boksen Erstatt med

For å finne

Type

Innholdet på utklippstavlen for Microsoft Windows

^c

Innholdet i Søk etter-boksen

^&

Du kan gå til bestemte elementer, for eksempel en side, et bokmerke eller linje i en e-postmelding.

 1. Velg Søk > Gå tilFormater tekst-fanen i Redigering-gruppen i e-postmeldingen eller -elementet du oppretter.

  Velg Søk i Redigering-gruppen på fanen Formater tekst, og velg deretter Gå til.

 2. Velg et element i listen Gå til hva.

  Velg et alternativ for Gå til hva på fanen Gå til i dialogboksen Søk og erstatt for å komme i gang.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gå til et bestemt element, skriver du inn identifiserbar informasjon for elementet i Skriv inn-boksen og velger Gå til.

  • Hvis du vil gå til neste eller forrige element av den angitte typen, kan du la Skriv inn-boksen være tom, og deretter velge Neste eller Forrige.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×