Skrive ut en publikasjon

Publisher for Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Hovedbruken av Publisher er å produsere trykte publikasjoner av høy kvalitet. Disse kan skrives ut på en bordskriver eller sendes ut til et kopieringsfirma eller trykkeri. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan velge mellom disse alternativene, kan du se Utskrift: Velge mellom utskrift på bordskriver, kopieringsfirma eller trykkeri.

Obs!: Forhåndsvisningsvinduet kan vises i svart-hvitt selv om publikasjonen(e) inneholder farger hvis den valgte skriveren ikke støtter fargeutskrift, eller hvis den valgte skriveren støtter farge og du har valgt innstillingen Sammensatt gråtone.

Hvor er utskriftskommandoen?

Skriv ut-kommandoen er i Backstage-visningen i Publisher 2010 og nyere. Hvis du vil gå til Backstage-visningen, klikker du Fil-fanen øverst til venstre i Publisher Fil-knapp . I tillegg til utskrift inneholder Backstage-visningen kommandoer for å lagre, åpne og lukke filer, samt informasjon om gjeldende publikasjon og deling av publikasjonen og alternativene i Publisher.

Utskriftsinnstillinger og forhåndsvisning

Backstage-visningen for utskrift ser slik ut.

Oversikt over utskriftsinnstillinger i Publisher

Utskriftsinnstillingene vises til venstre, og forhåndsvisningsruten er til høyre. Innstillingene til venstre påvirker den trykte publikasjonen, mens innstillingene til høyre bare påvirker visningen av publikasjonen.

Obs!: Noen av disse kontrollene er avhengige av andre innstillinger. Fargekontrollen er for eksempel bare tilgjengelig hvis skriveren kan skrive ut i farger, og glidebryteren for gjennomsiktighet foran/bak er bare tilgjengelig hvis du velger å skrive ut på begge sider av papiret.

Du kan bruke utskriftsinnstillingene til å konfigurere følgende alternativer.

Utskriftsinnstillinger i Publisher 2010

1

Skrive ut

Angi hvor mange eksemplarer av utskriftsjobben du vil skrive ut, og trykk på Skriv ut for å sende jobben til skriveren.

2

Skriver

I tillegg til å velge fra en liste over tilgjengelige skrivere, kan du også legge til en ny skriver, få tilgang til skriveregenskaper ogskrive ut i en fil.

3

Innstillinger

Innstillingsdelen gir deg kontroll over:

 • Sider:Lar deg velge bestemte sider eller sideområder som skal skrives ut.

 • Sider perark: Her kan du angi hvor på et papirark publikasjonen skal skrive ut, og hvordan sidene i publikasjonen skal vises på papirarkene.

 • Papirstørrelse:Velg størrelsen og stilen på papirarkene du vil bruke til å skrive ut publikasjonen.

 • Ensidig/tosidigutskrift: Velg om du vil skrive ut på én eller begge sidene av papiret, og hvilken kant du skal bruke i vending av papiret.

 • Farge:Hvis skriveren støtter farge, kan du velge utskrift av farger eller gråtoner.

 • Lagre innstillinger med publikasjon:Hvis det er merket av for dette alternativet, lagres innstillingsvalgene med denne publikasjonen.

Obs!: Sidestørrelse refererer til et arbeidsområde i publikasjonen i Publisher. Papir- eller arkstørrelse er størrelsen på papiret som du bruker til utskrift. Et ark kan inneholde flere sider, og en stor side kan skrives ut over flere ark.

Forhåndsvisningsruten endres for å gjenspeile endringer som er gjort i utskriftsinnstillingene.

Forhåndsvisning i Publisher 2010

Den inneholder også følgende:

1

Arknavigasjon

Gå gjennom arkene i publikasjonen.

2

Fremre og bakknapper

Disse knappene er tilgjengelige når du skriver ut på begge sider av arket: Klikk for å vise forsiden eller baksiden av arket.

3

Glidebryter for zooming

Skyv til venstre for å zoome ut og skyve til høyre for å zoome inn på publikasjonen.

4

Tilpass til ark

Hvis du viser mer enn ett ark, zoomer denne knappen for å vise ett ark.

5

Vise flere ark

Hvis publikasjonen skal skrives ut på flere ark, kan du bruke denne knappen til å forhåndsvise mer enn ett ark om gangen.

6

Vise/skjule sidetall

Denne glidebryteren viser rekkefølgen på sidene som er pålagt arket(e) på papiret. Dette er spesielt nyttig når du skriver ut en publikasjon med mer enn én side på arket, for eksempel et kort.

7

Vise/skjule linjalene

Viser eller skjuler linjalene for høyden og bredden på det valgte arket. Hvis du endrer papirstørrelsen i Innstillinger,endres linjalene tilsvarende.

8

Glidebryter for gjennomsiktig visning

f du skriver ut på to sider av arket. Med denne glidebryteren kan du se gjennom på den andre siden av arket, for eksempel ved å holde det utskrevne arket over en lys tabell. Dette gjør at du kan være sikker på at publikasjonen vises riktig på begge sider av arket.

Skrive ut en publikasjon

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, i Kopier av utskriftsjobben under Skriv ut.

 3. Kontroller at riktig skriver er valgt under Skriver.

  Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uavhengig av om publikasjonen(e) inneholder farger, med mindre du har valgt en fargeskriver.

 4. I Innstillinger-delen:

  1. Kontroller at riktig sett med sider eller inndelinger er valgt.

  2. Velg formatet for å angi sidene på arket.

  3. Angi papirstørrelse.

  4. Angi om du vil skrive ut på én side av arket eller begge sider av arket, og når du skriver ut på begge sider av arket på lang eller kort side.

  5. Hvis skriveren kan fargeutskrift, velger du om du vil skrive ut i farger eller gråtoner.

 5. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, i Kopier av utskriftsjobben under Skriv ut.

 3. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Klikk i sider-tekstboksen under Innstillinger.

 3. Skriv inn sidetallet for den første siden du vil skrive ut, skriv inn en bindestrek i tekstboksen, og skriv deretter inn den siste siden i området du vil skrive ut, for eksempel 2–4.

 4. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Klikk i sider-tekstboksen under Innstillinger.

 3. Skriv inn sidetallet for den første siden du vil skrive ut, skriv inn et komma i tekstboksen, og skriv deretter inn neste side du vil skrive ut. Gjenta dette for hvert sidetall du vil skrive ut, for eksempel 2,4,6,8.

 4. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

Hvis du skriver ut etiketter eller visittkort, vil standardalternativet være Flere eksemplarer per ark. Dette skriver ut mer enn én kopi av hver side i publikasjonen, med hvert sett med sider på separate papirark. Når du velger dette alternativet, blir Oppsettalternativer-knappen tilgjengelig, slik at du kan justere marglinjer for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen som får plass på ett enkelt papirark. Hvis for eksempel visittkortpublikasjonen inneholder to sider, vil hver side som inneholder et eget visittkort, og du velger flere eksemplarer per ark og 10 eksemplarer, deretter totalt 20 eksemplarer – 10 kopier av hvert av de to ulike visittkortene – skrives ut på to ark, ett ark for hver side.

 1. Klikk Fil->Skriv ut.

 2. Velg flere eksemplarerper ark under Innstillinger, og velg deretter antall kopier.

 3. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

  Obs!: 

  • Hvis du klikker Én side perark, skrives publikasjonen ut midt på arket.

  • Hvis du vil skrive ut én side av publikasjonen per ark på en bestemt plassering på arket, klikker du Flere eksemplarer per ark, klikker Oppsettalternativer, og deretter endrer du publikasjonensplassering på arket ved å justere radalternativer, kolonnealternativer og vannrette og loddrette mellomromsverdier underFlere utskriftsalternativer. Dette alternativet er tilgjengelig for publikasjoner med sidestørrelser som er mindre enn papirstørrelsene, for eksempel annonser, visittkort og med komplimentkort.

Når du vil skrive ut etiketter, navnekoder eller visittkort, er det vanligvis mest effektivt å skrive ut en hel serie på ett enkelt ark. Du kan gjøre dette i Publisher fra alternativet Flere sider per ark på Siden Skriv ut. Når du velger dettealternativet, blir Knappen Alternativer for oppsett tilgjengelig, slik at du kan justere marglinjer for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen som får plass på ett enkelt papirark. Hvis du for eksempel har et sett med 10 postkort med forskjellig informasjon på hver og du velger Flere sider per ark og ett eksemplar, skrives alle de ti sidene ut på ett ark.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når sidestørrelsen for publikasjonen er mindre enn arket som publikasjonen er angitt til å skrives ut på.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Velg Flere sider per ark under Innstillinger, og velg deretter antall kopier.

 3. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

Skrive ut én eller flere kopier av en publikasjon

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Angi hvormange eksemplarer du vil skrive ut, under Kopier.

 3. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut.

Skrive ut bestemte sider i en publikasjon

Du kan velge Gjeldende side for å skrive ut siden du viser for øyeblikket.

Skrive ut et sideområde

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk på fanen Publikasjoner og papirinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

 3. Klikk Siderunder Utskriftsområde.

 4. Skriv inn sidetallet for den første siden du vil skrive ut, skriv inn en bindestrek i tekstboksen, og skriv deretter inn den siste siden i området du vil skrive ut, for eksempel 2–4.

 5. Klikk Skriv ut.

  Hvis du bare vil skrive ut én side, skriver du inn det samme tallet i Boksene Fraog Til.

Skrive ut enkeltsider

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk på fanen Publikasjoner og papirinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

 3. Klikk Siderunder Utskriftsområde.

 4. Skriv inn sidetallet for den første siden du vil skrive ut, skriv inn et komma i tekstboksen, og skriv deretter inn neste side du vil skrive ut. Gjenta dette for hvert sidetall du vil skrive ut, for eksempel 2,4,6,8.

 5. Klikk Skriv ut.

Til toppen av siden

Endre antall eksemplarer som skrives ut på et ark

Hvis du skriver ut etiketter eller visittkort, vil standardalternativet være Flere eksemplarer per ark. Med dette alternativet kan du justere marglinjer for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen som får plass på ett enkelt papirark. Hvis for eksempel visittkortpublikasjonen inneholder to sider – hver side inneholder et annet visittkort – og du velger flere eksemplarer per ark og tre eksemplarer, totalt seks eksemplarer – tre kopier av hver av de to ulike visittkortene – skrives ut.

 1. Åpne publikasjonen du vil skrive ut, for eksempel en etikett.

 2. Klikk på Skriv utFil-menyen, og klikk deretter på fanen Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Én side per ark.

  • Klikk flere eksemplarer per ark.

   Obs!: 

   • Hvis du klikker Én side perark, skrives publikasjonen ut midt på arket.

   • Hvis du vil skrive ut én side av publikasjonen per ark på en bestemt plassering på arket, klikker du flere eksemplarer perark, og deretter endrer du publikasjonens posisjon på arket ved å justere radalternativer, kolonnealternativer og vannrette og loddrette mellomromsverdier under Flere utskriftsalternativer Dette alternativet er tilgjengelig for publikasjoner med sidestørrelser som er mindre enn papirstørrelser, for eksempel annonser, visittkort og med gratiskort.

   • Hvis du vil gjøre det enklere å justere en publikasjon etter et bestemt produsents produkt eller skrive ut flere eksemplarer av en publikasjon på ett enkelt papirark, kan du aktivere beskjæringsmerker.

Endre margene

Ved å justere margene og de vannrette og loddrette hullene, kan du endre hvor mange eksemplarer som skal passe på et ark.

 1. Åpne publikasjonen du vil skrive ut.

 2. Klikk på Skriv utFil-menyen, og klikk deretter på fanen Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Gjør ett av følgende underFlere utskriftsalternativer:

  • Reduser verdiene i sidemargen og Vannrette mellomrom-boksene for å øke antall kopier som passer. Du må kanskje også justere verdien for det loddrette mellomrommet.

  • Øk verdiene i sidemargen,Vannrett avstand og Loddrett mellomrom for å redusere antall kopier som skal passe.

Når du endrer margene og hullene, vises hvor mange eksemplarer det er plass til på papirarket i forhåndsvisningsvinduet.

Tips!: Hvis du vil skrive ut på et bestemt produsents produkt, for eksempel et ark med etiketter, kan du prøve å skrive ut på et blankt ark for å sikre at publikasjonen er riktig justert etter produktet.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×