Tilgjengelige felt, referanse

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til felt i en visning eller tabell til å tilpasse typer prosjektdata som vises i Microsoft Project. Hvis du er en programmer, kan du også bruke felt i visninger og funksjoner til å endre prosjekt for å dekke behovene til organisasjonen.

Et felt inneholder én type informasjon og er en del av en tabell, en skjema visning eller tidsinndelt-området i en beleggvisning. Project 2013 har mange typer felt:

Hvis du vil legge til et felt i en visning, klikker du kategorien Format. Klikk Sett inn kolonne i Kolonner-gruppen.

 • Aktivitetsfelt og tidsinndelte aktivitetsfelt   

  Aktivitetsfelt viser aktivitetsrelatert informasjon og kan vises i aktivitetsvisninger, for eksempel visningene Gantt-diagram, Aktivitetsliste og Nettverksdiagram.

  Tidsinndelte aktivitetsfelt viser informasjon om hver enkelt aktivitet fordelt over aktivitetens varighet. Du kan vise disse feltene i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen.

 • Ressursfelt og tidsinndelte ressursfelt   

  Ressursfelt viser informasjon om hver enkelt ressurs, inkludert sammendragsinformasjon om alle aktiviteter som er tildelt til hver ressurs. Du kan vise dem i ressursvisninger, for eksempel Ressursliste- og Ressursbelegg-visningen.

  Tidsinndelte ressursfelt viser informasjon om hver enkelt ressurs fordelt over varigheten for ressurstilgjengeligheten på prosjektet. Du kan vise disse feltene i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen.

 • Tildelingsfelt og tidsinndelte tildelingsfelt   

  Tildelingsfelt viser informasjon om hver enkelt tildeling. Du kan vise dem i arkdelen av Aktivitetsbelegg- og Ressursbelegg-visningen og nederst i Aktivitetsskjema- og Ressursskjema-visningen. Du kan endre tildelingsfeltet som vises nederst i Aktivitetsskjema- og Ressursskjema-visningen, ved å klikke i området, klikke kategorien Format og deretter klikke en kommando.

  Tidsinndelte tildelingsfelt viser informasjon om hver enkelt tildeling fordelt over tildelingens varighet. Du kan vise disse feltene i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg- og Aktivitetsbelegg-visningen.

Obs!: Noen felt er bare tilgjengelig hvis du bruker Project Professional.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Aktiv (aktivitetsfelt)

Du kan bruke Aktiv-feltet til å deaktivere aktiviteter når du vil fjerne dem fra prosjektplanen. Inaktive aktiviteter forblir tilgjengelige for bruk i en senere fase, på fremtidige prosjekter eller til rapportering og logging. Inaktive aktiviteter påvirker ikke lenger andre aktiviteter eller den overordnede prosjektplanen.

Faktiske kostnader (aktivitetsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk varighet (aktivitetsfelt)

Faktisk varighet-feltet viser tidsperioden for faktisk arbeidstid for en aktivitet så langt, basert på den planlagte varigheten og gjeldende gjenstående arbeid eller prosent fullført.

Faktisk slutt (aktivitetsfelt)

Faktisk slutt-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling ble fullført.

Faktisk overtidskostnad (aktivitetsfelt)

Feltet Faktisk overtidskostnad viser påløpte kostnader for overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til.

Faktisk overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk Start (aktivitetsfelt)

Faktisk start-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling faktisk startet, basert på fremdriftsinformasjon du har angitt.

Faktisk arbeid (aktivitetsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (aktivitetsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Tildelingsforsinkelse (aktivitetsfelt)

Tildelingsforsinkelse-feltet viser hvor lenge en ressurs skal vente før den begynner å arbeide på en tildeling. Det vises ingen informasjon i Tildelingsforsinkelse-feltene, de fører bare til at den tilhørende informasjonen for Tildelingsforsinkelse-feltet blir tilgjengelig.

Tildelingsenheter (aktivitetsfelt)

Tildelingsenheter-feltet viser hvor mye de tildelte ressursene er allokert til en aktivitet.

Planlagte budsjettkostnader (aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagt budsjettarbeid (aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (aktivitetsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Leveringsslutt for opprinnelig plan (aktivitetsfelt)

Leveringsslutt for opprinnelig plan-feltet inneholder den planlagte Leveringsslutt datoen lagret med de opprinnelige prosjektplanene.
Project Professional bare

Leveringsstart for opprinnelig plan (aktivitetsfelt)

Leveringsstart for opprinnelig-feltet inneholder den opprinnelig planlagte Leveringsstart-datoen som er lagret med de opprinnelige prosjektplanene.
Project Professional bare

Planlagt varighet (aktivitetsfelt)

Planlagt varighet-feltet viser den opprinnelige tidsperioden som ble planlagt for å fullføre en aktivitet.

Planlagt slutt (aktivitetsfelt)

Planlagt slutt-feltet viser den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt Start (aktivitetsfelt)

Planlagt start-feltet viser den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt arbeid (aktivitetsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader 1 til og med 10 inneholder de opprinnelig planlagte budsjettkostnadsbeløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Leveringsslutt (aktivitetsfelt)

Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1 til og med 10 inneholder de planlagte sluttdatoene for levering som ble lagret i de tilhørende opprinnelige prosjektplanene.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Leveringsstart (aktivitetsfelt)

Feltene Leveringsstart for opprinnelig plan 1 til og med 10 inneholder de planlagte startdatoene for levering som ble lagret i de tilhørende opprinnelige prosjektplanene.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 varighet (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt varighet 1 til og med 10 viser tidsperioden som er planlagt for å fullføre en aktivitet.

0-10 Beregnet planlagt varighet (aktivitetsfelt)

Feltene Beregnet planlagt varighet 0-10 viser den anslåtte tidsperioden som er planlagt for å fullføre en aktivitet. Når du angir en opprinnelig plan, blir verdiene for planlagt varighet for aktiviteter kopiert og lagret i feltene for beregnet planlagt varighet (Beregnet planlagt varighet til Beregnet planlagt varighet 1 til og med 10). Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Beregnet planlagt slutt 0-10 (aktivitetsfelt)

Når du angir en opprinnelig plan, blir de planlagte sluttdatoene for en aktivitet eller tildeling kopiert og lagret i feltene for beregnet planlagt slutt (Beregnet planlagt slutt til Beregnet planlagt slutt 1 til og med 10). Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Beregnet planlagt Start 0-10 (aktivitetsfelt)

Når du angir en opprinnelig plan, blir de planlagte startdatoene for en aktivitet eller tildeling kopiert og lagret i feltene for beregnet planlagt start (Beregnet planlagt start til Beregnet planlagt start 1 til og med 10). Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 slutt (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt slutt 1 til og med 10 inneholder den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitets- eller ressurstildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Start (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt start 1 til og med 10 inneholder den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (aktivitetsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (aktivitetsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Budsjettkostnad (aktivitetsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Budsjettarbeid (aktivitetsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Fullført per (aktivitetsfelt)

Fullført per-feltet viser fremdriften for en aktivitet i Gantt-diagram-visningen og angir til hvilken dato det er rapportert faktiske data for aktiviteten.

Bekreftet (aktivitetsfelt)

Bekreftet-feltet angir om ressurser som er tildelt til en aktivitet, har godtatt eller forkastet aktivitetstildelingene.

Betingelsesdato (aktivitetsfelt)

Betingelsesdato-feltet viser den bestemte datoen som er tilknyttet bestemte typer betingelser, som for eksempel Må starte den, Må avsluttes den, Start tidligst, Start senest, Ferdig tidligst og Ferdig senest.

Betingelsestype (aktivitetsfelt)

Betingelsestype-feltet inneholder ulike typer betingelser du kan bruke når du planlegger en aktivitet.

Kontakt (aktivitetsfelt)

Kontakt-feltet inneholder navnet på personen som er ansvarlig for en aktivitet.

Kostnader (aktivitetsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Kostnadssatstabell (aktivitetsfelt)

Feltet Kostnadssatstabell gir deg mulighet til å angi hvilken kostnadssatstabell du vil bruke for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Kostnadsavvik (aktivitetsfelt)

Kostnadsavvik-tildelingsfeltet viser forskjellen mellom planlagte kostnader og totale kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Virksomhetskostnad 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Kostnader 1 til og med 10 kan brukes til å lagre egendefinert kostnadsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

CPI (aktivitetsfelt)

CPI-feltet (indeks for kostnadsresultat) viser forholdet mellom budsjetterte (eller planlagte) kostnader for utført arbeid og faktiske kostnader for utført arbeid frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Opprettet (aktivitetsfelt)

Opprettet-feltet inneholder datoen og klokkeslettet da en aktivitet ble lagt til i prosjektet.

Kritisk (aktivitetsfelt)

Kritisk-feltet angir om det finnes rom for forsinkelser i tidsplanen for en aktivitet eller aktiviteten for en tildeling, eller om en aktivitet er på den kritiske linjen.

CV (aktivitetsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom de beregnede kostnadene og de faktiske kostnadene som er påløpt for å oppnå det gjeldende fullføringsnivået, frem til statusdatoen eller dagens dato.

CV % (aktivitetsfelt)

CV%-feltet (kostnadsavvikprosent) viser forholdet mellom kostnadsavvik (CV) og budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP), uttrykt som en prosentandel.

Dato1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Dato 1 til og med 10 inneholder datoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Tidsfrist (aktivitetsfelt)

Tidsfrist-feltet viser datoen du angir som tidsfrist for en aktivitet. En tidsfrist er en måldato som viser når du vil at aktiviteten skal være ferdig.

Leveringsslutt (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet Leveringsslutt feltet viser den planlagte sluttdatoen for leveringen.
Project Professional bare

GUID for levering (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet feltet GUID for levering viser den globalt unike identifikatoren (GUID) for leveringen.
Project Professional bare

Navn på leveringsenhet (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet viser feltet Navn på leveringsenhet navnet eller tittelen for leveringen.
Project Professional bare

Leveringsstart (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet viser feltet Leveringsstart den planlagte startdatoen for leveringen.
Project Professional bare

Leveringstype (aktivitetsfelt)

Leveringstype-feltet angir om gjeldende aktivitet har en tilknyttet levering, og om leveringen er produsert av gjeldende oppgave eller laget med et eget prosjekt eller en oppgave som gjeldende aktivitet er avhengig.
Project Professional bare

Varighet (aktivitetsfelt)

Varighet-feltet viser den samlede aktive arbeidstiden for en aktivitet.

Varighetsavvik (aktivitetsfelt)

Varighetsavvik-feltet inneholder forskjellen mellom den planlagte varigheten for en aktivitet og den totale varigheten (gjeldende estimat) for en aktivitet.

Virksomhetsvarighet 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Varighet 1 til og med 10 inneholder varighetsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

EAC (aktivitetsfelt)

EAC-feltet (sluttestimat) viser forventede totalkostnader for en aktivitet, basert på effektiviteten frem til statusdatoen.

Tidligste slutt (aktivitetsfelt)

Tidligste slutt-feltet inneholder den tidligste datoen en aktivitet kan avsluttes på, basert på tidligste sluttdatoer for foregående og etterfølgende aktiviteter, andre betingelser og eventuelle utjevningsforsinkelser.

Tidligste Start (aktivitetsfelt)

Tidligste start-feltet inneholder den tidligste datoen en aktivitet kan starte på, basert på tidligste startdatoer for foregående og etterfølgende aktiviteter samt andre betingelser.

Metode for opptjent verdi (aktivitetsfelt)

I feltet Metode for opptjent verdi kan du velge om du vil bruke feltet % fullført eller Fysisk % fullført til å beregne budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP).

Innsatsdrevet (aktivitetsfelt)

Innsatsdrevet-feltet angir om det brukes innsatsdrevet planlegging for aktiviteten.

Virksomhetskostnad 1-10 (aktivitetsfelt)

I feltene Virksomhetskostnad 1 til Virksomhetskostnad 10 kan lagre en egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling kostnadsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsdato 1-30 (aktivitetsfelt)

Feltene Virksomhetsdato 1 til Virksomhetsdato 30-felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling datoinformasjon som definert av project management-administratoren eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (aktivitetsfelt)

Virksomhetsvarighet 1 til Virksomhetsvarighet 10 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling varighetsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsflagg 1-20 (aktivitetsfelt)

Virksomhetsflagg 1 til Virksomhetsflagg 20 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling flagginformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsnummer 1-40 (aktivitetsfelt)

Virksomhetsprosjektnummer 1 til og med Virksomhetsprosjektnummer 40 kan lagre et egendefinert tall prosjektinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Enterprise Virksomhetsaktivitet disposisjonskode 1-30 (aktivitetsfelt)

Disposisjonskode 1 Enterprise aktiviteten til feltene Virksomhetsaktivitet-disposisjonskode30 inneholder en alfanumerisk kode som representerer en flat liste eller et hierarkisk struktur av aktiviteter (for eksempel koder for kostnadsberegning tilknyttet aktiviteter).
Project Professional bare

Virksomhetstekst 1-40 (aktivitetsfelt)

Feltene Virksomhetstekst 1 til Virksomhetstekst 40 felt kan lagre all egendefinert tekstinformasjon for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter
Project Professionalbare

Feilmelding (aktivitetsfelt)

Feilmelding-feltet brukes av veiviseren for Import av ressurser og Veiviser for Import av Project til å vise feil ved import ressurs-og aktivitetsinformasjon henholdsvis til Project Server.
Project Professional bare

Beregnet (aktivitetsfelt)

Beregnet-feltet angir om varigheten for aktiviteten er markert som en beregnet verdi.

Ekstern aktivitet (aktivitetsfelt)

Ekstern aktivitet-feltet angir om aktiviteten er koblet fra et annet prosjekt, eller om den er opprettet i gjeldende prosjekt.

Slutt (aktivitetsfelt)

Slutt-feltet viser datoen da en aktivitet etter planen skal være fullført.

Fullføringsslakk (aktivitetsfelt)

Fullføringsslakk-feltet inneholder tiden mellom datoene for Tidligste slutt og Seneste slutt.

Sluttavvik (aktivitetsfelt)

Sluttavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom den planlagte sluttdatoen for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende sluttdatoen.

Slutt 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Slutt 1 til og med 10 kan brukes til å lagre sluttdatoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Belastning av faste kostnader (aktivitetsfelt)

Feltet Belastning av faste kostnader inneholder alternativer for hvordan og når faste kostnader skal belastes kostnadene for en aktivitet.

Faste kostnader (aktivitetsfelt)

Faste kostnader-feltet viser aktivitetsutgifter for ikke-ressurser.

Virksomhetsflagg 1-20 (aktivitetsfelt)

Feltene Flagg 1 til og med 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for ytterligere handling eller identifikasjon av noe slag.

Fri slakk (aktivitetsfelt)

Fri slakk-feltet viser hvor lenge en aktivitet kan bli forsinket uten å forsinke noen av de etterfølgende aktivitetene.

Grupper etter sammendrag (aktivitetsfelt)

Feltet Grupper etter sammendrag angir om denne raden i aktivitets- eller ressurslisten er sammendragsraden for aktiviteter eller ressurser som er gruppert etter en bestemt kategori.

Tilstand (aktivitetsfelt)

Systemtilstand-feltet inneholder gjeldende status eller betingelse, for eksempel Early eller fullført, for gjeldende oppgave være valgt i oppslagstabellen helse, som leveres med Microsoft Project Server og kan endres for å gjenspeile organisasjonens bestemt status mål .
Project Professional bare

Skjul stolpe (aktivitetsfelt)

Skjul stolpe-feltet angir om Gantt-stolpene og kalenderstolpene for en aktivitet er skjult.

Hyperkobling (aktivitetsfelt)

Hyperkobling-feltet viser tittelen på, eller en forklarende tekst for, en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsadresse (aktivitetsfelt)

Feltet Hyperkoblingsadresse inneholder adressen til en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsreferanse (aktivitetsfelt)

Feltet Hyperkoblingsreferanse inneholder kombinasjonen, eller sammenkoblingen, av feltene Hyperkoblingsadresse og Deladresse for hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Deladresse for hyperkobling (aktivitetsfelt)

Feltet Deladresse for hyperkobling inneholder den spesifikke plasseringen i et dokument i en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

ID (aktivitetsfelt)

ID-feltet inneholder identifikasjonsnummeret som automatisk tildeles til alle aktiviteter eller ressurser etter hvert som du legger dem til i prosjektet.

Ignorer ressurskalender (aktivitetsfelt)

Feltet Ignorer ressurskalender angir om det tas hensyn til kalenderne for ressurser som er tildelt til en aktivitet, når aktiviteten planlegges.

Ignorer advarsler (aktivitetsfelt)

Når det blir oppdaget en potensiell planleggingskonflikt med en manuelt planlagt aktivitet, genereres det en advarsel, og feltet som inneholder problemdataene, understrekes i rødt. Ignorer advarsler-feltet angir om du har valgt å skjule advarselsindikatoren for planleggingskonflikt.

Indikatorer (aktivitetsfelt)

Indikatorer-feltet viser indikatorer som gir ulike typer informasjon om en aktivitet eller ressurs.

Seneste slutt (aktivitetsfelt)

Seneste slutt-feltet inneholder den seneste datoen en aktivitet kan avsluttes på uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.

Seneste Start (aktivitetsfelt)

Seneste start-feltet inneholder den seneste datoen en aktivitet kan starte på uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.

Utjevningstildelinger (aktivitetsfelt)

Utjevningstildelinger-feltet angir om utjevningsfunksjonen kan forsinke og dele de enkelte tildelingene (i stedet for hele aktiviteten) for å løse overallokeringsproblemer.

Utjevning kan deles (aktivitetsfelt)

Feltet Utjevning kan deles angir om funksjonen for ressursutjevning kan forårsake delinger i gjenstående arbeid på aktiviteten.

Utjevningsforsinkelse (aktivitetsfelt)

Utjevningsforsinkelse-feltet viser hvor lang tid en aktivitet eller tildeling blir forsinket i forhold til sin tidlige startdato på grunn av ressursutjevning.

Koblede felt (aktivitetsfelt)

Koblede felt-feltet angir om det finnes OLE-koblinger til aktiviteten, ressursen eller tildelingen fra et annet sted i denne prosjektfilen, fra en annen Microsoft Project-fil eller fra et annet program.

Merket (aktivitetsfelt)

Merket-feltet angir om en aktivitet er merket for videre oppfølging eller identifikasjon av noe slag.

Milepæl (aktivitetsfelt)

Milepæl-feltet angir om en aktivitet er en milepæl.

Navn (aktivitetsfelt)

Navn-feltet inneholder navnet på en aktivitet eller ressurs.

Negativ slakk (aktivitetsfelt)

Negativ slakk-feltet viser mengden negativ slakk for en aktivitet i Gantt-diagram-visningen, og angir dermed hvor mye tid som må spares inn for at etterfølgende aktiviteter ikke skal bli forsinket.

Notater (aktivitetsfelt)

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Nummer1-20 (aktivitetsfelt)

Feltene Nummer 1 til og med 20 inneholder numerisk informasjon som du vil ta med i prosjektet i forbindelse med aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Objekter (aktivitetsfelt)

Objekter-feltet inneholder antall objekter som er tilknyttet til en aktivitet eller ressurs.

Disposisjonskode 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Disposisjonskode 1 til og med 10 inneholder en alfanumerisk kode som du kan definere for å gjengi en hierarkisk struktur av aktiviteter eller ressurser.

Disposisjonsnivå (aktivitetsfelt)

Disposisjonsnivå-feltet angir hvor en aktivitet eller tildeling er plassert i disposisjonshierarkiet for prosjektet.

Disposisjonsnummer (aktivitetsfelt)

Disposisjonsnummer-feltet inneholder nummeret som angir en aktivitets plassering i den hierarkiske disposisjonsstrukturen.

Overallokert (aktivitetsfelt)

Overallokert-feltet angir om en ressurs er tildelt mer arbeid på en bestemt aktivitet, eller på alle aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Overtidskostnader-feltet viser de totale overtidskostnadene for en aktivitet, for en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for en ressurstildeling.

Overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Topp (aktivitetsfelt)

Topp-feltet angir hvor stor prosentandel eller hvor mange enheter en ressurs maksimalt arbeider med en tildeling på, på noe tidspunkt.

Prosent (%) Fullført (aktivitetsfelt)

% fullført-feltet inneholder gjeldende status for en aktivitet, uttrykt i hvor stor prosentandel av aktivitetens varighet som er fullført.

Prosent (%) Arbeid fullført (aktivitetsfelt)

Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt i hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført.

Fysisk prosent (%) Fullført (aktivitetsfelt)

Feltet Fysisk % fullført viser en registrert verdi for prosent fullført som kan brukes som et alternativ ved beregning av budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP).

Plassholder (aktivitetsfelt)

Plassholderaktiviteter er manuelt planlagte aktiviteter som ikke har nok informasjon til at de kan planlegges. Når du legger inn en manuelt planlagt aktivitet uten en gyldig start- eller sluttdato og uten gyldig varighet, får aktiviteten automatisk aktivitetsmodusen Plassholder.

Foregående aktiviteter (aktivitetsfelt)

Foregående aktiviteter-feltet viser aktivitets-ID-numrene for de foregående aktivitetene som en aktivitet er avhengig av før den kan starte eller avslutte.

Slutt før utjevning (aktivitetsfelt)

Feltet Slutt før utjevning inneholder sluttdatoen for en aktivitet slik den var før det ble utført en ressursutjevning.

Start før utjevning (aktivitetsfelt)

Feltet Start før utjevning inneholder startdatoen for en aktivitet slik den var før det ble utført en ressursutjevning.

Prioritet (aktivitetsfelt)

Prioritet-feltet angir viktighetsnivået som er gitt til en aktivitet, som i sin tur angir hvor enkelt det vil være å la en aktivitet eller tildeling bli forsinket eller deles under ressursutjevning.

Prosjekt (aktivitetsfelt)

Prosjekt-feltet viser navnet på delprosjektene som aktiviteter, ressurser eller tildelinger kommer fra.

Publiser (aktivitetsfelt)

Publiser-feltet angir om gjeldende aktivitet skal publiseres på Project Server med resten av prosjektet. Dette feltet er satt til Ja som standard.
Project Professional bare

Regelmessig (aktivitetsfelt)

Regelmessig-feltet angir om aktiviteten er en del av en serie med regelmessige aktiviteter.

Vanlig arbeid (aktivitetsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående kostnader (aktivitetsfelt)

Gjenstående kostnader-feltet viser den gjenstående planlagte utgiften som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Gjenstående varighet (aktivitetsfelt)

Gjenstående varighet-feltet viser hvor mye tid som trengs for å fullføre den uferdige delen av en aktivitet.

Gjenstående overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Feltet Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Gjenstående overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Feltet Gjenstående overtidsarbeid viser hvor mye planlagt overtid som gjenstår.

Gjenstående arbeid (aktivitetsfelt)

Gjenstående arbeid-feltet viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som må utføres for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

Ressursgruppe (aktivitetsfelt)

Ressursgruppe-feltet inneholder gruppene som ressurser tilhører.

Initialer (aktivitetsfelt)

Ressursinitialer-feltet viser forkortelsene for ressursnavnene.

Ressursnavn (aktivitetsfelt)

Ressursnavn-feltet viser navnene på alle ressurser som er tildelt til en aktivitet.

Ressursfonetikk (aktivitetsfelt)

Ressursfonetikk-feltet brukes bare i den japanske versjonen av Project.

Ressurstype (tildelingsfelt)

Ressurstype-feltet angir om ressursene som er tildelt til denne aktiviteten, er arbeids- eller materialressurser.

Venter på svar (aktivitetsfelt)

Feltet Venter på svar angir om det er mottatt bekreftelse fra gruppemedlemmer som er tildelt til aktiviteter.

CV (aktivitetsfelt)

Fortsett-feltet viser datoen da den gjenstående delen av en aktivitet etter planen skal fortsette etter at du har angitt fremdrift, for eksempel prosent fullført, prosent arbeid fullført, faktisk arbeid, faktisk varighet eller faktisk start.

Fremheving (aktivitetsfelt)

For delaktiviteter angir Fremheving-feltet om informasjonen om Gantt-stolpene for delaktiviteter skal fremheves til sammendragsstolpen.

Planlagt varighet (aktivitetsfelt)

Planlagt varighet-feltet viser den samlede aktive arbeidstiden for en aktivitet slik den er registrert av brukeren eller beregnet av programmet, basert på startdato, sluttdato, kalendere og andre faktorer som påvirker planleggingen.

Planlagt slutt (aktivitetsfelt)

Planlagt slutt-feltet angir datoen da arbeidet på en aktivitet etter planen skal være fullført i henhold til beregninger som er gjort i Microsoft Project, basert på startdato, varighet, avhengigheter, kalendere og andre faktorer som påvirker planleggingen.

Planlagt Start (aktivitetsfelt)

Planlagt start-feltet angir datoen da arbeidet på en aktivitet etter planen skal begynne i henhold til beregninger som er gjort i Project, basert på avhengigheter, betingelser, kalendere og andre faktorer som påvirker planleggingen.

SPI (aktivitetsfelt)

SPI-feltet (planeffektivitetsindeks) viser forholdet mellom budsjetterte kostnader for utført arbeid og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWP/BCWS).

Start (aktivitetsfelt)

Start-feltet viser datoen da en tildelt ressurs etter planen skal begynne å arbeide på en aktivitet.

Startslakk (aktivitetsfelt)

Startslakk-feltet inneholder varigheten mellom tidligste startdato og seneste startdato.

Startavvik (aktivitetsfelt)

Startavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom opprinnelig planlagt startdato for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende planlagte startdatoen.

Start1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Start 1 til og med 10 viser spesifikk informasjon om startdatoene for aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil angi og lagre separat i prosjektet.

Status (aktivitetsfelt)

Status-feltet angir gjeldende status for en aktivitet: Fullført, Etter planen, Sent eller Fremtidig aktivitet.

Statusindikator (aktivitetsfelt)

Statusindikator-feltet viser et ikon som angir gjeldende status for en aktivitet.

Statusbehandling (aktivitetsfelt)

Statusbehandling-feltet inneholder navnet på virksomhetsressursen som skal motta statusoppdateringer for gjeldende aktivitet fra ressurser som arbeider i Microsoft Project Web App.

Stopp (aktivitetsfelt)

Stopp-feltet viser datoen da den faktiske delen av en aktivitet er slutt.

Delprosjektfil (aktivitetsfelt)

Feltet Delprosjektfil inneholder navnet på et prosjekt som er satt inn i den aktive prosjektfilen.

Delprosjekt skrivebeskyttet (aktivitetsfelt)

Feltet Delprosjekt skrivebeskyttet angir om delprosjektet for aktiviteten er et skrivebeskyttet prosjekt.

Etterfølgende aktiviteter (aktivitetsfelt)

Etterfølgende aktiviteter-feltet viser aktivitets-ID-numrene for aktivitetene som etterfølger en aktivitet.

Sammendrag (aktivitetsfelt)

Sammendrag-feltet angir om en aktivitet er et aktivitetssammendrag.

Sammendragsfremdrift (aktivitetsfelt)

Sammendragsfremdrift-feltet viser fremdriften for et aktivitetssammendrag, basert på fremdriften for delaktivitetene og hvor disse delaktivitetene er planlagt.

SV (aktivitetsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

SV prosent (%) (aktivitetsfelt)

SV%-feltet (tidsplanavviksprosent) viser forholdet mellom tidsplanavvik (SV) og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWS), uttrykt som en prosentandel.

Aktivitetskalender (aktivitetsfelt)

Aktivitetskalender-feltet viser alle kalendere som kan brukes for en aktivitet.

GUID for aktivitetskalender (aktivitetsfelt)

Feltet GUID for aktivitetskalender inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver aktivitetskalender i prosjektet. Ingen aktivitetskalendere har samme GUID for aktivitetskalender.

Oppgave GUID (aktivitetsfelt)

Feltet GUID for oppgave inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver aktivitet i prosjektet.

Aktivitetsmodus (aktivitetsfelt)

Aktivitetsmodus-feltet angir om en aktivitet planlegges manuelt eller automatisk, noe som gir deg mulighet til å bestemme hvor stor grad av kontroll du vil ha over aktivitetsplanleggingen på et prosjekt. Når du legger inn nye aktiviteter, blir de som standard planlagt manuelt, og du definerer startdato, sluttdato og varighet for dem.

Navn på aktivitetssammendrag (aktivitetsfelt)

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på aktivitetssammendrag som er knyttet til hver aktivitet. Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

TCPI (aktivitetsfelt)

TCPI-feltet (effektivitetsindeks for gjenstående) viser forholdet mellom gjenstående arbeid og midler som kan brukes, per statusdatoen.

Venter på statusendring (aktivitetsfelt)

Feltet Venter på statusendring angir om du har mottatt svar på en fremdriftsforespørsel om tildelte aktiviteter som du har sendt til en ressurs.

Tekst ovenfor (aktivitetsfelt)

Tekst ovenfor-feltet angir hvor teksten på Gantt-stolpene for delaktiviteter vises når den fremheves til stolpen for aktivitetssammendraget.

Tekst1-30 (aktivitetsfelt)

Feltene Tekst 1 til og med 30 inneholder tekstinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil ta med i prosjektet.

Totalslakk (aktivitetsfelt)

Totalslakk-feltet viser hvor lenge sluttdatoen for en aktivitet kan utsettes uten at sluttdatoen for hele prosjektet blir forsinket.

Type (aktivitetsfelt)

Type-feltet inneholder alternativer som brukes til å styre hvordan redigering av arbeid, tildelingsenheter eller varighet påvirker beregningene av de to andre feltene.

Unik ID (aktivitetsfelt)

Unik ID-feltet inneholder nummeret som tilordnes automatisk når du oppretter en ny aktivitet, ressurs eller tildeling i gjeldende prosjekt.

Unik ID for foregående aktiviteter (aktivitetsfelt)

Feltet Unik ID for foregående aktiviteter viser de unike ID-numrene for de foregående aktivitetene som en aktivitet er avhengig av før den kan starte eller avslutte.

Unik ID for etterfølgende aktiviteter (aktivitetsfelt)

Feltet Unik ID for etterfølgende aktiviteter viser de unike ID-numrene for de etterfølgende aktivitetene for en aktivitet.

Oppdatering nødvendig (aktivitetsfelt)

Oppdatering nødvendig-feltet angir om det skal sendes en Project Server-oppdatering til tildelte gruppemedlemmer på grunn av endringer i startdato, sluttdato eller tildelinger for en aktivitet.

VAC (aktivitetsfelt)

VAC-feltet viser sluttavviket (VAC), som er forskjellen mellom budsjetterte kostnader (BAC) eller planlagte kostnader og sluttestimerte kostnader (EAC) for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Advarsel (aktivitetsfelt)

Advarsel-feltet angir om det er identifisert en potensiell planleggingskonflikt med startdatoen, sluttdatoen eller varigheten til en manuelt planlagt aktivitet, for eksempel problemer med en aktivitetskobling eller datobetingelse. Informasjonen som det kan være problemer med, er understreket i rødt. Du kan høyreklikke feltet hvis du vil lese advarselen eller forslag til hvordan prosjektet kan forbedres.

WBS (aktivitetsfelt)

WBS-feltet inneholder koder for prosjektstrukturplan (WBS-koder).

WBS-forgjengere (aktivitetsfelt)

Feltet WBS-forgjengere viser kodene for prosjektstrukturplan (WBS-kodene) som er knyttet til de foregående aktivitetene som aktiviteten er avhengig av før den kan starte eller avslutte.

WBS-etterfølgere (aktivitetsfelt)

Feltet WBS-etterfølgere viser kodene for prosjektstrukturplan (WBS-kodene) som er knyttet til de etterfølgende aktivitetene.

Arbeid (aktivitetsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidsprofil (aktivitetsfelt)

Arbeidsprofil-feltet inneholder alternativer for hvilken profil som skal brukes for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Arbeidsavvik (aktivitetsfelt)

Arbeidsavvik-feltet viser forskjellen mellom opprinnelig planlagt arbeid for en aktivitet, ressurs eller tildeling og gjeldende planlagt arbeid.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Faktiske kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktiske faste kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Faktiske faste kostnader viser faktiske tidsinndelte aktivitetsutgifter for ikke-ressurser belastet over tid i henhold til metoden du har valgt for belastning av faste kostnader.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tidsinndelt aktivitetsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Planlagte budsjettkostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagt budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
felt for akkumulert arbeid 0-10 (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt akkumulert arbeid 0 til og med 10 viser hvor mye tid som ble planlagt for alle ressurser som var tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid, da den opprinnelige planen ble angitt.

Ny
felt for gjenstående akkumulert arbeid 0-10 (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt gjenstående akkumulert arbeid 0 til og med 10 viser hvor mye som gjenstod av tiden som var planlagt for alle ressurser som var tildelt til aktiviteter, da den opprinnelige planen ble angitt.

Ny
felt for gjenstående aktiviteter 0-10 (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt gjenstående aktiviteter 0 til og med 10 inneholder antall planlagte delaktiviteter det gjenstod å fullføre på en bestemt dag for et aktivitetssammendrag, da den opprinnelige planen ble angitt. De inneholder også antall planlagte aktiviteter det gjenstod å fullføre på en bestemt dag for et delprosjekt, da den opprinnelige planen ble angitt.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader 1 til og med 10 inneholder de opprinnelig planlagte budsjettkostnadsbeløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Budsjettkostnad (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

CPI (tidsinndelt aktivitetsfelt)

CPI-feltet (indeks for kostnadsresultat) viser forholdet mellom budsjetterte (eller planlagte) kostnader for utført arbeid og faktiske kostnader for utført arbeid frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Ny
Akkumulert faktisk arbeid-feltet (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Akkumulert faktisk arbeid inneholder det faktiske arbeidet som er utført av alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Akkumulerte kostnader-feltet viser de planlagte akkumulerte tidsinndelte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling frem til nå.

Akkumulert prosent (%) fullført (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Akkumulert % fullført viser verdiene for akkumulert prosent fullført for en aktivitet fordelt over tid.

Akkumulert arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Akkumulert arbeid-feltet viser hvor mye tid som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

CV (tidsinndelt aktivitetsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

CV % (tidsinndelt aktivitetsfelt)

CV%-feltet (kostnadsavvikprosent) viser forholdet mellom kostnadsavvik (CV) og budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP), uttrykt som en prosentandel.

Faste kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Faste kostnader-feltet viser aktivitetsutgifter for ikke-ressurser.

Overallokering (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Overallokering-feltet angir om noen av ressursene som er tildelt til en aktivitet, har fått tildelt mer arbeid på aktiviteten, eller om en ressurs har fått tildelt mer arbeid på alle tildelte aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Prosent (%) Fullført (tidsinndelt aktivitetsfelt)

% fullført-feltet inneholder gjeldende status for en aktivitet, uttrykt i hvor stor prosentandel av aktivitetens varighet som er fullført.

Vanlig arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Ny
gjenstående faktiske aktiviteter-feltet (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Gjenstående faktiske aktiviteter viser totalt antall faktiske delaktiviteter det gjenstår å fullføre for et aktivitetssammendrag på en bestemt dag. Dette feltet viser også totalt antall faktiske aktiviteter det gjenstår å fullføre for et delprosjekt på en bestemt dag.

Ny
felt for gjenstående Akkumulert faktisk arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Gjenstående akkumulert faktisk arbeid inneholder arbeidet som fremdeles må utføres på en aktivitet eller av en ressurs som er tildelt til en aktivitet.

Ny
gjenstående akkumulert arbeid-feltet (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Gjenstående akkumulert arbeid viser hvor mye som gjenstår av tiden som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

Ny
felt for gjenstående aktiviteter (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Gjenstående aktiviteter-feltet viser totalt antall planlagte delaktiviteter det gjenstår å fullføre for et aktivitetssammendrag på en bestemt dag. Gjenstående aktiviteter-feltet viser også totalt antall planlagte aktiviteter det gjenstår å fullføre for et delprosjekt på en bestemt dag.

SPI (tidsinndelt aktivitetsfelt)

SPI-feltet (planeffektivitetsindeks) viser forholdet mellom budsjetterte kostnader for utført arbeid og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWP/BCWS).

SV (tidsinndelt aktivitetsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

SV prosent (%) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

SV%-feltet (tidsplanavviksprosent) viser forholdet mellom tidsplanavvik (SV) og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWS), uttrykt som en prosentandel.

Arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Belastes (ressursfelt)

Belastes-feltet inneholder valg for når og hvordan standard- og overtidskostnader for ressurser skal belastes kostnadene for en aktivitet.

Faktiske kostnader (ressursfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk slutt (ressursfelt)

Faktisk slutt-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling ble fullført.

Faktisk overtidskostnad (ressursfelt)

Feltet Faktisk overtidskostnad viser påløpte kostnader for overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til.

Faktisk overtidsarbeid (ressursfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk Start (ressursfelt)

Faktisk start-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling faktisk startet, basert på fremdriftsinformasjon du har angitt.

Faktisk arbeid (ressursfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (ressursfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Tildeling (ressursfelt)

Tildeling-feltet angir om raden er en tildelingsrad i stedet for en aktivitets- eller ressursrad.

Tildelingsforsinkelse (ressursfelt)

Tildelingsforsinkelse-feltet viser hvor lenge en ressurs skal vente før den begynner å arbeide på en tildeling. Det vises ingen informasjon i Tildelingsforsinkelse-feltene, de fører bare til at den tilhørende informasjonen for Tildelingsforsinkelse-feltet blir tilgjengelig.

Tildelingsenheter (ressursfelt)

Tildelingsenheter-feltet viser hvor mye de tildelte ressursene er allokert til en aktivitet.

Tilgjengelig fra (ressursfelt)

Tilgjengelig fra-feltet viser startdatoen da en ressurs er tilgjengelig for arbeid med det antallet enheter som er angitt for gjeldende tidsperiode.

Tilgjengelig til (ressursfelt)

Tilgjengelig til-feltet viser siste dato da en ressurs er tilgjengelig for arbeid med det antallet enheter som er angitt for gjeldende tidsperiode.

Basiskalender (ressursfelt)

Basiskalender-feltet angir hvilken kalender som er basiskalender for en ressurskalender.

Planlagte budsjettkostnader (ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagt budsjettarbeid (ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (ressursfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt slutt (ressursfelt)

Planlagt slutt-feltet viser den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt Start (ressursfelt)

Planlagt start-feltet viser den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt arbeid (ressursfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (ressursfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader 1 til og med 10 inneholder de opprinnelig planlagte budsjettkostnadsbeløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (ressursfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (ressursfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 slutt (ressursfelt)

Feltene Planlagt slutt 1 til og med 10 inneholder den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitets- eller ressurstildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Start (ressursfelt)

Feltene for planlagt start (Planlagt start 1 til og med 10) inneholder den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagrer en tilsvarende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid, felt

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (ressursfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (ressursfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Budsjett (ressursfelt)

Budsjett-feltet brukes til å vise eller angi om en arbeids-, material- eller kostnadsressurs er en budsjettressurs eller ikke, det vil si om arbeidet, materiellet eller kostnadene for ressursen skal spores i prosjektet.

Budsjettkostnad (ressursfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Budsjettarbeid (ressursfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Kan utjevne (ressursfelt)

Kan utjevne-feltet angir om det kan utføres ressursutjevning for en ressurs.

Kode (ressursfelt)

Kode-feltet inneholder koder, forkortelser eller nummer du vil angi som en del av informasjonen for en ressurs.

Bekreftet (ressursfelt)

Bekreftet-feltet angir om ressurser som er tildelt til en aktivitet, har godtatt eller forkastet aktivitetstildelingene.

Kostnader (ressursfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Kostnader Per gang (ressursfelt)

Feltet Kostnader per gang viser kostnadene som påløper hver gang en arbeidsressurs (en person eller utstyr) brukes. Det legges til hver gang det tildeles en arbeidsressursenhet til en aktivitet.

Kostnadssatstabell (ressursfelt)

Feltet Kostnadssatstabell gir deg mulighet til å angi hvilken kostnadssatstabell du vil bruke for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Kostnadstype (ressursfelt)

Feltet Kostnadstype viser Kostnadstype, skal være valgt i oppslagstabellen Kostnadstype, som leveres med Microsoft Project Server og kan endres for å gjenspeile organisasjonens bestemte kostnadstypene.
Project Professional bare

Kostnadsavvik (ressursfelt)

Kostnadsavvik-feltet viser forskjellen mellom planlagte kostnader og totale kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Virksomhetskostnad 1-10 (ressursfelt)

Feltene Kostnader 1 til og med 10 kan brukes til å lagre egendefinert kostnadsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Opprettet (ressursfelt)

Opprettet-feltet inneholder datoen og klokkeslettet da en ressurs ble lagt til i prosjektet.

CV (ressursfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Dato1-10 (ressursfelt)

Feltene Dato 1 til og med 10 inneholder datoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Standard tildelingseier (ressursfelt)

Feltet Standard tildelingseier inneholder navnet på virksomheten som er ansvarlig for å angi status for en gitt tildeling.
Project Professional bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (ressursfelt)

Feltene Varighet 1 til og med 10 inneholder varighetsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

E-postadresse (ressursfelt)

Feltet E-postadresse inneholder e-postadressen til en ressurs.

Virksomhet (ressursfelt)

Virksomhet-feltet viser om en ressurs kommer fra virksomhetsressursutvalget (Ja) eller det lokale ressursutvalget (Nei).

Basiskalender for virksomhet (ressursfelt)

Feltet Basiskalender for virksomhet angir om ressursen er tildelt til en basiskalender fra den globale virksomhetsmalen.

Virksomhetskostnad 1-10 (ressursfelt)

I feltene Virksomhetskostnad 1 til Virksomhetskostnad 10 kan lagre en egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling kostnadsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsdato 1-30 (ressursfelt)

Feltene Virksomhetsdato 1 til Virksomhetsdato 30-felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling datoinformasjon som definert av project management-administratoren eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (ressursfelt)

Virksomhetsvarighet 1 til Virksomhetsvarighet 10 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling varighetsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsflagg 1-20 (ressursfelt)

Virksomhetsflagg 1 til Virksomhetsflagg 20 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling flagginformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsnummer 1-40 (ressursfelt)

Virksomhetsprosjektnummer 1 til og med Virksomhetsprosjektnummer 40 kan lagre et egendefinert tall prosjektinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Nødvendige verdier for virksomhet (ressursfelt)

Feltet nødvendige verdier for virksomhet angir om ressursen har de nødvendige verdiene for Project Server 2013.

Virksomhetsressurs-disposisjonskode 1-29 (ressursfelt)

Den Virksomhetsressurs-disposisjonskode1 til og med virksomhetsressurs-disposisjonskode29 inneholder en alfanumerisk kode som representerer en flat liste eller et hierarkisk struktur av ressurser (for eksempel kompetansekode eller jobbkoder).
Project Professional bare

Virksomhetsgruppemedlem (ressursfelt)

Når flere virksomhetsprosjekter er åpne, viser ressursvisningene alle ressurser fra alle åpne prosjekter av samme versjon (for eksempel alle publiserte versjoner av åpne prosjekter).

Virksomhetstekst 1-40 (ressursfelt)

Feltene Virksomhetstekst 1 til Virksomhetstekst 40 felt kan lagre all egendefinert tekstinformasjon for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter
Project Professionalbare

Unik ID for virksomhet (ressursfelt)

Virksomhetsressurser er tilgjengelige for alle prosjekter i Project Server.

Feilmelding (ressursfelt)

Feil melding-feltet brukes av veiviseren for Import av ressurser og Veiviser for Import av Project til å vise feil ved import ressurs-og aktivitetsinformasjon henholdsvis til Project Server.
Project Professional bare

Slutt 1-10 (ressursfelt)

Feltene Slutt 1 til og med 10 kan brukes til å lagre sluttdatoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Slutt (ressursfelt)

Slutt-feltet viser datoen da det er planlagt at en ressurs skal fullføre arbeidet på alle tildelte aktiviteter.

Virksomhetsflagg 1-20 (ressursfelt)

Feltene Flagg 1 til og med 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for ytterligere handling eller identifikasjon av noe slag.

Generell (ressursfelt)

Generell-feltet angir om en ressurs er generell eller ikke.

Gruppe (ressursfelt)

Gruppe-feltet innholder navnet på gruppen som ressursen tilhører.

Grupper etter sammendrag (ressursfelt)

Feltet Grupper etter sammendrag angir om denne raden i aktivitets- eller ressurslisten er sammendragsraden for aktiviteter eller ressurser som er gruppert etter en bestemt kategori.

Hyperkobling (ressursfelt)

Hyperkobling-feltet viser tittelen på, eller en forklarende tekst for, en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsadresse (ressursfelt)

Feltet Hyperkoblingsadresse inneholder adressen til en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsreferanse (ressursfelt)

Feltet Hyperkoblingsreferanse inneholder kombinasjonen, eller sammenkoblingen, av feltene Hyperkoblingsadresse og Deladresse for hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Deladresse for hyperkobling (ressursfelt)

Feltet Deladresse for hyperkobling inneholder den spesifikke plasseringen i et dokument i en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

ID (ressursfelt)

ID-feltet inneholder identifikasjonsnummeret som automatisk tildeles til alle aktiviteter eller ressurser etter hvert som du legger dem til i prosjektet.

Importer (ressursfelt)

Importer-feltet angir om en ressurs skal importeres til Project Server som en virksomhetsressurs. Det er en del av veiviseren for Import av ressurser.
Project Professional bare

Inaktiv (ressursfelt)

Virksomhetsressurser slettes ikke. De deaktiveres i stedet av en bruker som har administrative rettigheter.

Indikatorer (ressursfelt)

Indikatorer-feltet viser indikatorer som gir ulike typer informasjon om en aktivitet eller ressurs.

Initialer (ressursfelt)

Initialer-feltet viser forkortelsen for et ressursnavn.

Utjevningsforsinkelse (ressursfelt)

Utjevningsforsinkelse-feltet viser hvor lang tid en aktivitet eller tildeling blir forsinket i forhold til sin tidlige startdato på grunn av ressursutjevning.

Koblede felt (ressursfelt)

Koblede felt-feltet angir om det finnes OLE-koblinger til aktiviteten, ressursen eller tildelingen fra et annet sted i denne prosjektfilen, fra en annen Microsoft Project-fil eller fra et annet program.

Materialetikett (ressursfelt)

Materialetikett-feltet inneholder målenheten du angir for en materialressurs, for eksempel tonn, bokser eller kubikkmeter.

Maksimalt antall (ressursfelt)

Maksimalt antall-feltet inneholder maksimal prosentandel eller maksimalt antallet enheter som utgjør maksimumskapasiteten en ressurs har tilgjengelig til å utføre aktiviteter i gjeldende tidsperiode.

Navn (ressursfelt)

Navn-feltet inneholder navnet på en aktivitet eller ressurs.

Notater (ressursfelt)

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Nummer1-20 (ressursfelt)

Feltene Nummer 1 til og med 20 inneholder numerisk informasjon som du vil ta med i prosjektet i forbindelse med aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Objekter (ressursfelt)

Objekter-feltet inneholder antall objekter som er tilknyttet til en aktivitet eller ressurs.

Disposisjonskode 1-10 (ressursfelt)

Feltene Disposisjonskode 1 til og med 10 inneholder en alfanumerisk kode som du kan definere for å gjengi en hierarkisk struktur av aktiviteter eller ressurser.

Overallokert (ressursfelt)

Overallokert-feltet angir om en ressurs er tildelt mer arbeid på en bestemt aktivitet, eller på alle aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidskostnader (ressursfelt)

Overtidskostnader-feltet viser de totale overtidskostnadene for en aktivitet, for en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for en ressurstildeling.

Timepris for overtid (ressursfelt)

Timepris for overtid viser betalingssatsen for overtidsarbeid som utføres av en ressurs.

Overtidsarbeid (ressursfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Topp (ressursfelt)

Topp-feltet angir hvor stor prosentandel eller hvor mange enheter en ressurs maksimalt arbeider med en tildeling på, på noe tidspunkt.

Prosent (%) Arbeid fullført (ressursfelt)

Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt i hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført.

Fonetikk (ressursfelt)

Fonetikk-feltet brukes bare i den japanske versjonen av Project.

Prosjekt (ressursfelt)

Prosjekt-feltet viser navnet på delprosjektene som aktiviteter, ressurser eller tildelinger kommer fra.

RBS (ressursfelt)

RBS-feltet inneholder ressursfordelingsstrukturen, som også kalles brukerfordelingsstruktur.

Vanlig arbeid (ressursfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående kostnader (ressursfelt)

Gjenstående kostnader-feltet viser den gjenstående planlagte utgiften som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Gjenstående overtidskostnader (ressursfelt)

Feltet Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Gjenstående overtidsarbeid (ressursfelt)

Feltet Gjenstående overtidsarbeid viser hvor mye planlagt overtid som gjenstår.

Gjenstående arbeid (ressursfelt)

Gjenstående arbeid-feltet viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som må utføres for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

GUID for ressurskalender (ressursfelt)

Feltet GUID for ressurskalender inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver ressurskalender i prosjektet. Ingen ressurskalendere har samme GUID for ressurskalender.

Ressursavdelinger (ressursfelt)

Ressursavdelinger-feltet inneholder navnet på avdelingen som den valgte ressursen er tilknyttet, skal være valgt i oppslagstabellen avdeling, som leveres med Microsoft Project Server og kan endres for å gjenspeile organisasjonens spesifikke avdelingsnavn.
Project Professional bare

Ressurs GUID (ressursfelt)

Feltet GUID for ressurs inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver ressurs i prosjektet. Ingen ressurser har samme GUID for ressurs.

Venter på svar (ressursfelt)

Feltet Venter på svar angir om det er mottatt bekreftelse fra gruppemedlemmer som er tildelt til aktiviteter.

Standard timepris (ressursfelt)

Feltet Standard timepris viser betalingssatsen for vanlig arbeid, som ikke er overtid, for en ressurs.

Start (ressursfelt)

Start-feltet viser datoen da en tildelt ressurs etter planen skal begynne å arbeide på en aktivitet.

Start1-10 (ressursfelt)

Feltene Start 1 til og med 10 viser spesifikk informasjon om startdatoene for aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil angi og lagre separat i prosjektet.

Sammendrag (ressursfelt)

Sammendrag-feltet angir om tildelingsinformasjonen for ressurser som brukes i det gjeldende prosjektet, er fra det åpne prosjektet eller et annet prosjekt der de samme ressursene brukes.

SV (ressursfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Tildelingsutvalg for gruppe (ressursfelt)

Tildelingsutvalg for gruppe-feltet viser om den gjeldende ressursen er en generell ressurs.
Project Professional bare

Navn på aktivitetssammendrag (ressursfelt)

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på sammendragsaktivitetene for aktiviteten som er tilknyttet en ressurstildeling.

Venter på statusendring (ressursfelt)

Feltet Venter på statusendring angir om du har mottatt svar på en fremdriftsforespørsel angående tildelte aktiviteter som du har sendt til en ressurs.

Tekst1-30 (ressursfelt)

Feltene Tekst 1 til og med 30 inneholder tekstinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil ta med i prosjektet.

Type (ressursfelt)

Type-feltet inneholder alternativer som brukes til å styre hvordan redigering av arbeid, tildelingsenheter eller varighet påvirker beregningene av de to andre feltene.

Unik ID (ressursfelt)

Unik ID-feltet inneholder nummeret som tilordnes automatisk når du oppretter en ny aktivitet, ressurs eller tildeling i gjeldende prosjekt.

Oppdatering nødvendig (ressursfelt)

Oppdatering nødvendig-feltet angir om det skal sendes en Project Server-oppdatering til tildelte gruppemedlemmer på grunn av endringer i startdato, sluttdato eller tildelinger for en aktivitet.

VAC (ressursfelt)

VAC-feltet viser sluttavviket (VAC), som er forskjellen mellom budsjetterte kostnader (BAC) eller planlagte kostnader og sluttestimerte kostnader (EAC) for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Windows-brukerkonto (ressursfelt)

Feltet Windows-brukerkonto inneholder Microsoft Windows-brukernavnet du registrerer for en arbeidsressurs.

Arbeid (ressursfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidsprofil (ressursfelt)

Arbeidsprofil-feltet inneholder alternativer for hvilken profil som skal brukes for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Arbeidsavvik (ressursfelt)

Arbeidsavvik-feltet viser forskjellen mellom opprinnelig planlagt arbeid for en aktivitet, ressurs eller tildeling og gjeldende planlagt arbeid.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Faktiske kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tidsinndelt ressursfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Planlagte budsjettkostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagt budsjettarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
felt for akkumulert arbeid 0-10 (tidsinndelt ressursfelt)

Feltene Planlagt akkumulert arbeid 0 til og med 10 viser hvor mye tid som ble planlagt for alle ressurser som var tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid, da den opprinnelige planen ble angitt.

Ny
felt for gjenstående akkumulert arbeid 0-10 (tidsinndelt ressursfelt)

Feltene Planlagt gjenstående akkumulert arbeid 0 til og med 10 viser hvor mye som gjenstod av tiden som var planlagt for alle ressurser som var tildelt til aktiviteter, da den opprinnelige planen ble angitt.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader 1 til og med 10 inneholder de opprinnelig planlagte budsjettkostnadsbeløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Budsjettarbeid for planlagte budsjettkostnader 1-10 (tidsinndelte ressursfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (tidsinndelte ressursfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tidsinndelt ressursfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tidsinndelt ressursfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Budsjettkostnad (tidsinndelt ressursfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Budsjettarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser.

Kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Ny
Akkumulert faktisk arbeid-feltet (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Akkumulert faktisk arbeid inneholder det faktiske arbeidet som er utført av alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Akkumulerte kostnader-feltet viser de planlagte akkumulerte tidsinndelte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling frem til nå.

Akkumulert arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Akkumulert arbeid-feltet viser hvor mye tid som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

CV (tidsinndelt ressursfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Overallokering (tidsinndelt ressursfelt)

Overallokering-feltet angir om noen av de tildelte ressursene på en aktivitet har fått tildelt mer arbeid på aktiviteten, eller om en ressurs har fått tildelt mer arbeid på alle tildelte aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Toppbelastning ressurser (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Toppbelastning ressurser inneholder prosentandelen eller antallet enheter som en ressurs er tildelt på noe tidspunkt for aktiviteter, fordelt over tid.

Prosent (%) Tildeling (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Allokering i prosent inneholder en prosentandel som viser den totale mengden av kapasiteten til en ressurs som er tildelt til aktiviteter.

Vanlig arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser den totale mengden av nonscheduled utført av ressurser.

Gjenstående tilgjengelighet (tidsinndelt ressursfelt)

Gjenstående tilgjengelighet-feltet inneholder gjenstående tid som en ressurs vil være tilgjengelig for arbeid.

Ny
felt for gjenstående Akkumulert faktisk arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Gjenstående akkumulert faktisk arbeid inneholder arbeidet som fremdeles må utføres på en aktivitet eller av en ressurs som er tildelt til en aktivitet.

Ny
gjenstående akkumulert arbeid-feltet (tidsinndelt ressursfelt)

Feltene Gjenstående akkumulert arbeid viser hvor mye som gjenstår av tiden som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

SV (tidsinndelt ressursfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Enhetstilgjengelighet (tidsinndelt ressursfelt)

Enhetstilgjengelighet-feltet inneholder prosentandelen eller maksimalt antall enheter en arbeidsressurs har tilgjengelig for arbeid på aktiviteter i løpet av en valgt tidsperiode, fordelt over tid.

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidstilgjengelighet (tidsinndelt ressursfelt)

Arbeidstilgjengelighet-feltet inneholder den maksimale tiden en arbeidsressurs er tilgjengelig og kan tildeles arbeid for en valgt tidsperiode, fordelt over tid.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Faktiske kostnader (tildelingsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk slutt (tildelingsfelt)

Faktisk slutt-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling ble fullført.

Faktisk overtidskostnad (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overtidskostnad viser påløpte kostnader for overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til.

Faktisk overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk Start (tildelingsfelt)

Faktisk start-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling faktisk startet, basert på fremdriftsinformasjon du har angitt.

Faktisk arbeid (tildelingsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tildelingsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Tildeling (tildelingsfelt)

Tildeling-feltet angir om raden er en tildelingsrad i stedet for en aktivitets- eller ressursrad.

Tildelingsforsinkelse (tildelingsfelt)

Tildelingsforsinkelse-feltet viser hvor lenge en ressurs skal vente før den begynner å arbeide på en tildeling. Det vises ingen informasjon i Tildelingsforsinkelse-feltene, de fører bare til at den tilhørende informasjonen for Tildelingsforsinkelse-feltet blir tilgjengelig.

Eier av tildeling (tildelingsfelt)

Feltet eier av tildeling inneholder navnet på brukeren som er ansvarlig for å angi status i Project Web App for gjeldende tilordning.
Project Professional bare

Tildelingsenheter (tildelingsfelt)

Tildelingsenheter-feltet viser hvor mye de tildelte ressursene er allokert til en aktivitet.

Planlagte budsjettkostnader (tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagt budsjettarbeid (tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tildelingsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt slutt (tildelingsfelt)

Planlagt slutt-feltet viser den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt Start (tildelingsfelt)

Planlagt start-feltet viser den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt arbeid (tildelingsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tildelingsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader 1 til og med 10 inneholder de opprinnelig planlagte budsjettkostnadsbeløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (tildelingsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Beregnet planlagt slutt 0-10 (tildelingsfelt)

Når du angir en opprinnelig plan, blir de planlagte sluttdatoene for en aktivitet eller tildeling kopiert og lagret i feltene for beregnet planlagt slutt (Beregnet planlagt slutt til Beregnet planlagt slutt 1 til og med 10). Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Beregnet planlagt Start 0-10 (tildelingsfelt)

Når du angir en opprinnelig plan, blir de planlagte startdatoene for en aktivitet eller tildeling kopiert og lagret i feltene for beregnet planlagt start (Beregnet planlagt start til Beregnet planlagt start 1 til og med 10). Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 slutt (tildelingsfelt)

Feltene Planlagt slutt 1 til og med 10 inneholder den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitets- eller ressurstildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Start (tildelingsfelt)

Feltene for planlagt start (Planlagt start 1 til og med 10) inneholder den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagrer en tilsvarende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tildelingsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tildelingsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tildelingsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Budsjettkostnad (tildelingsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Budsjettarbeid (tildelingsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Bekreftet (tildelingsfelt)

Bekreftet-feltet angir om ressurser som er tildelt til en aktivitet, har godtatt eller forkastet aktivitetstildelingene.

Kostnader (tildelingsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Kostnadssatstabell (tildelingsfelt)

Feltet Kostnadssatstabell gir deg mulighet til å angi hvilken kostnadssatstabell du vil bruke for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Kostnadsavvik (tildelingsfelt)

Kostnadsavvik-tildelingsfeltet viser forskjellen mellom planlagte kostnader og totale kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Virksomhetskostnad 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Kostnader 1 til og med 10 kan brukes til å lagre egendefinert kostnadsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Kritisk (tildelingsfelt)

Kritisk-feltet angir om det finnes rom for forsinkelser i tidsplanen for en aktivitet eller aktiviteten for en tildeling, eller om en aktivitet er på den kritiske linjen.

CV (tildelingsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Dato1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Dato 1 til og med 10 inneholder datoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Virksomhetsvarighet 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Varighet 1 til og med 10 inneholder varighetsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Virksomhetskostnad 1-10 (tildelingsfelt)

I feltene Virksomhetskostnad 1 til Virksomhetskostnad 10 kan lagre en egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling kostnadsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsdato 1-30 (tildelingsfelt)

Feltene Virksomhetsdato 1 til Virksomhetsdato 30-felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling datoinformasjon som definert av project management-administratoren eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (tildelingsfelt)

Virksomhetsvarighet 1 til Virksomhetsvarighet 10 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling varighetsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsflagg 1-20 (tildelingsfelt)

Virksomhetsflagg 1 til Virksomhetsflagg 20 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling flagginformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsnummer 1-40 (tildelingsfelt)

Virksomhetsprosjektnummer 1 til og med Virksomhetsprosjektnummer 40 kan lagre et egendefinert tall prosjektinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Project Professional bare

Virksomhetsressurs-disposisjonskode 1-29 (tildelingsfelt)

Den Virksomhetsressurs-disposisjonskode1 til og med virksomhetsressurs-disposisjonskode29 inneholder en alfanumerisk kode som representerer en flat liste eller et hierarkisk struktur av ressurser (for eksempel kompetansekode eller jobbkoder).
Project Professional bare

Virksomhetstekst 1-40 (tildelingsfelt)

Feltene Virksomhetstekst 1 til Virksomhetstekst 40 felt kan lagre all egendefinert tekstinformasjon for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter
Project Professionalbare

Slutt (tildelingsfelt)

Slutt-feltet viser datoen da det er planlagt at en tildelt ressurs skal fullføre arbeidet på en aktivitet.

Sluttavvik (tildelingsfelt)

Sluttavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom den planlagte sluttdatoen for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende sluttdatoen.

Slutt 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Slutt 1 til og med 10 kan brukes til å lagre sluttdatoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Virksomhetsflagg 1-20 (tildelingsfelt)

Feltene Flagg 1 til og med 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for ytterligere handling eller identifikasjon av noe slag.

Hyperkobling (tildelingsfelt)

Hyperkobling-feltet viser tittelen på, eller en forklarende tekst for, en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsadresse (tildelingsfelt)

Feltet Hyperkoblingsadresse inneholder adressen til en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsreferanse (tildelingsfelt)

Feltet Hyperkoblingsreferanse inneholder kombinasjonen, eller sammenkoblingen, av feltene Hyperkoblingsadresse og Deladresse for hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Deladresse for hyperkobling (tildelingsfelt)

Feltet Deladresse for hyperkobling inneholder den spesifikke plasseringen i et dokument i en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Utjevningsforsinkelse (tildelingsfelt)

Utjevningsforsinkelse-feltet viser hvor lang tid en aktivitet eller tildeling blir forsinket i forhold til sin tidlige startdato på grunn av ressursutjevning.

Koblede felt (tildelingsfelt)

Koblede felt-feltet angir om det finnes OLE-koblinger til aktiviteten, ressursen eller tildelingen fra et annet sted i denne prosjektfilen, fra en annen Microsoft Project-fil eller fra et annet program.

Notater (tildelingsfelt)

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Nummer1-20 (tildelingsfelt)

Feltene Nummer 1 til og med 20 inneholder numerisk informasjon som du vil ta med i prosjektet i forbindelse med aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Disposisjonsnivå (tildelingsfelt)

Disposisjonsnivå-feltet angir hvor en aktivitet eller tildeling er plassert i disposisjonshierarkiet for prosjektet.

Overallokert (tildelingsfelt)

Overallokert-feltet angir om en ressurs er tildelt mer arbeid på en bestemt aktivitet, eller på alle aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidskostnader (tildelingsfelt)

Overtidskostnader-feltet viser de totale overtidskostnadene for en aktivitet, for en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for en ressurstildeling.

Overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Topp (tildelingsfelt)

Topp-feltet angir hvor stor prosentandel eller hvor mange enheter en ressurs maksimalt arbeider med en tildeling på, på noe tidspunkt.

Prosent (%) Arbeid fullført (tildelingsfelt)

Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt i hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført.

Prioritet (tildelingsfelt)

Prioritet-feltet angir viktighetsnivået som er gitt til en aktivitet, som i sin tur angir hvor enkelt det vil være å la en aktivitet eller tildeling bli forsinket eller deles under ressursutjevning.

Prosjekt (tildelingsfelt)

Prosjekt-feltet viser navnet på delprosjektene som aktiviteter, ressurser eller tildelinger kommer fra.

RBS (tildelingsfelt)

RBS-feltet inneholder ressursfordelingsstrukturen, som også kalles brukerfordelingsstruktur.

Vanlig arbeid (tildelingsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående kostnader (tildelingsfelt)

Gjenstående kostnader-feltet viser den gjenstående planlagte utgiften som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Gjenstående overtidskostnader (tildelingsfelt)

Feltet Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Gjenstående overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Feltet Gjenstående overtidsarbeid viser hvor mye planlagt overtid som gjenstår.

Gjenstående arbeid (tildelingsfelt)

Gjenstående arbeid-feltet viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som må utføres for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

Forespørsel/krav (tildelingsfelt)

Forespørsel/krav-feltet inneholder valg for hvordan ressurser kan tildeles når du bruker veiviseren for ressurserstatting.

Ressursgruppe (tildelingsfelt)

Ressursgruppe-feltet inneholder gruppene som ressurser tilhører.

Ressurs-ID (tildelingsfelt)

Ressurs-ID-feltet inneholder identifikasjonsnummeret som tilordnes hver ressurs i Project.

Initialer (tildelingsfelt)

Ressursinitialer-feltet viser forkortelsene for ressursnavnene.

Ressursnavn (tildelingsfelt)

Ressursnavn-feltet inneholder navnet på ressursen som en tildeling hører til.

Ressurstype (tildelingsfelt)

Ressurstype-feltet angir om ressursen for denne tildelingen er en arbeids- eller materialressurs.

Venter på svar (tildelingsfelt)

Feltet Venter på svar angir om det er mottatt bekreftelse fra gruppemedlemmer som er tildelt til aktiviteter.

Start (tildelingsfelt)

Start-feltet viser datoen da en tildelt ressurs etter planen skal begynne å arbeide på en aktivitet.

Startavvik (tildelingsfelt)

Startavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom opprinnelig planlagt startdato for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende planlagte startdatoen.

Start1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Start 1 til og med 10 viser spesifikk informasjon om startdatoene for aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil angi og lagre separat i prosjektet.

SV (tildelingsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Aktivitets-ID (tildelingsfelt)

Aktivitets-ID-feltet inneholder nummeret som tildeles til hver aktivitet i Project etter hvert som du legger til aktiviteter i et prosjekt.

Aktivitetsnavn (tildelingsfelt)

Aktivitetsnavn-feltet inneholder navnet på aktiviteten som en tildeling hører til.

Aktivitetsdisposisjonsnummer (tildelingsfelt)

Feltet Aktivitetsdisposisjonsnummer inneholder nummeret som angir den tilknyttede aktivitetens plassering i den hierarkiske disposisjonsstrukturen.

Navn på aktivitetssammendrag (tildelingsfelt)

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på sammendragsaktivitetene for aktiviteten som er tilknyttet en ressurstildeling.

Venter på statusendring (tildelingsfelt)

Feltet Venter på statusendring angir om du har mottatt svar på en fremdriftsforespørsel angående tildelte aktiviteter som du har sendt til en ressurs.

Tekst1-30 (tildelingsfelt)

Feltene Tekst 1 til og med 30 inneholder tekstinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil ta med i prosjektet.

Unik ID (tildelingsfelt)

Unik ID-feltet inneholder nummeret som tilordnes automatisk når du oppretter en ny aktivitet, ressurs eller tildeling i gjeldende prosjekt.

Oppdatering nødvendig (tildelingsfelt)

Oppdatering nødvendig-feltet angir om det skal sendes en Project Server-oppdatering til tildelte gruppemedlemmer på grunn av endringer i startdato, sluttdato eller tildelinger for en aktivitet.

VAC (tildelingsfelt)

VAC-feltet viser sluttavviket (VAC), som er forskjellen mellom budsjetterte kostnader (BAC) eller planlagte kostnader og sluttestimerte kostnader (EAC) for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

WBS (tildelingsfelt)

WBS-feltet innholder koder for prosjektstrukturplanen (WBS-koder), som er alfanumeriske koder du kan bruke til å angi den tilknyttede aktivitetens plassering i hierarkistrukturen for prosjektet.

Arbeid (tildelingsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidsprofil (tildelingsfelt)

Arbeidsprofil-feltet inneholder alternativer for hvilken profil som skal brukes for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Arbeidsavvik (tildelingsfelt)

Arbeidsavvik-feltet viser forskjellen mellom opprinnelig planlagt arbeid for en aktivitet, ressurs eller tildeling og gjeldende planlagt arbeid.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Faktiske kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tidsinndelt tildelingsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Planlagte budsjettkostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagt budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
felt for akkumulert arbeid 0-10 (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt akkumulert arbeid 0 til og med 10 viser hvor mye tid som ble planlagt for alle ressurser som var tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid, da den opprinnelige planen ble angitt.

Ny
felt for gjenstående akkumulert arbeid 0-10 (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt gjenstående akkumulert arbeid 0 til og med 10 viser hvor mye som gjenstod av tiden som var planlagt for alle ressurser som var tildelt til aktiviteter, da den opprinnelige planen ble angitt.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader 1 til og med 10 inneholder de opprinnelig planlagte budsjettkostnadsbeløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tidsinndelt tildelingsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tidsinndelt tildelingsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Ny
Akkumulert faktisk arbeid-feltet (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Akkumulert faktisk arbeid inneholder det faktiske arbeidet som er utført av alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Akkumulerte kostnader-feltet viser de planlagte akkumulerte tidsinndelte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling frem til nå.

Akkumulert arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Akkumulert arbeid-feltet viser hvor mye tid som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

CV (tidsinndelt tildelingsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Overallokering (tidsinndelt tildelingsfelt)

Overallokering-feltet angir om noen av de tildelte ressursene på en aktivitet har fått tildelt mer arbeid på aktiviteten, eller om en ressurs har fått tildelt mer arbeid på alle tildelte aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Toppbelastning ressurser (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Toppbelastning ressurser inneholder prosentandelen eller antallet enheter som en ressurs er tildelt på noe tidspunkt for aktiviteter, fordelt over tid.

Prosent (%) Tildeling (tidsinndelt tildelingsfelt)

Allokering i prosent inneholder en prosentandel som viser den totale mengden av kapasiteten til en ressurs som er tildelt til aktiviteter.

Vanlig arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående tilgjengelighet (tidsinndelt tildelingsfelt)

Gjenstående tilgjengelighet-feltet inneholder gjenstående tid som en ressurs vil være tilgjengelig for arbeid.

Ny
gjenstående Akkumulert faktisk arbeid-feltet (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Gjenstående akkumulert faktisk arbeid inneholder arbeidet som fremdeles må utføres på en aktivitet eller av en ressurs som er tildelt til en aktivitet.

Ny
gjenstående akkumulert arbeid-feltet (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Gjenstående akkumulert arbeid viser hvor mye som gjenstår av tiden som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

SV (tidsinndelt tildelingsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2013.

Felt

Beskrivelse

Områder som påvirkes (prosjektfelt)

Områder som påvirkes-feltet inneholder eksempler på områder som kan berøres av et forslag, skal være valgt i oppslagstabellen områder som påvirkes, som leveres med Microsoft Project Server og kan endres for å gjenspeile organisasjonens bestemte områder. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Antakelser (prosjektfelt)

Antakelser-feltet inneholder viktige antakelser for gjeldende forslag. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Forretningsbehov (prosjektfelt)

Feltet Business må brukes til å angi forretningsbehov for gjeldende forslaget. Når du legger til informasjon, må du være så nøyaktig som mulig. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Forpliktet planlagt sluttdato (prosjektfelt)

Feltet forpliktet planlagt sluttdato Angir sluttdatoen for prosjektet som ble innført i et porteføljevalgscenario under ressursbetingelsesanalysen.
Project Professional bare

Forpliktet planlagt startdato (prosjektfelt)

Feltet forpliktet planlagt startdato viser startdatoen for prosjektet som ble innført i et porteføljevalgscenario under ressursbetingelsesanalysen.
Project Professional bare

Forpliktet beslutning om porteføljevalg (kostnad) (prosjektfelt)

Feltet beslutningsdato for innføring beslutning om porteføljevalg (kostnad) viser resultatet av en kostnadsbetingelsesanalysen på et prosjekt. Du kan velge valgte, ikke er merket, fremtvunget i/ut, eller egendefinerte Forced-In/Out.
Project Professional bare

Forpliktet beslutning om porteføljevalg (tidsplan) (prosjektfelt)

Feltet beslutningsdato for innføring beslutning om porteføljevalg (tidsplan) viser innføringsdatoen for et porteføljevalgscenario som ble fastsatt under tidsplan begrensning analysen.
Project Professional bare

Tildelt porteføljevalg (kostnad) (prosjektfelt)

Feltet forpliktet porteføljevalg (kostnad) viser innføringsdatoen for et porteføljevalgscenario som ble fastsatt under kostnadsbetingelsesanalysen.
Project Professional bare

Tildelt porteføljevalg (tidsplan) (prosjektfelt)

Feltet forpliktet porteføljevalg (tidsplan) viser resultatet av en tidsplan begrensning-analyse på et prosjekt. Du kan velge valgte, ikke er merket, fremtvunget i/ut, eller egendefinerte Forced-In/Out.
Project Professional bare

Forslag til overensstemmelse (prosjektfelt)

Forslag til overensstemmelse-feltet angir om gjeldende forslaget er for et prosjekt som bidrar til å oppfylle et samsvar mål, det vil si om prosjektet er nødvendig ved lov, forskrifter eller andre krav.
Project Professional bare

Mål (prosjektfelt)

Mål-feltet inneholder målbare målene for gjeldende forslaget. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Se gjennomgangsdato for etter implementering (prosjektfelt)

Innlegg implementering gjennomgang Date-feltet angir når møtet gjennomgang etter implementering ble eller skal holdes. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Implementering notater ved gjennomgang etter (prosjektfelt)

Feltet innlegg implementering gå gjennom notater lagrer gjennomgang møtenotater eller en kobling til et møte notater publikasjon for gjennomgang etter implementering. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Primære mål (prosjektfelt)

Primære mål-feltet inneholder de primære mål for det gjeldende forslaget, skal være valgt i oppslagstabellen primært mål, som leveres med Microsoft Project Server og kan endres for å gjenspeile organisasjonens bestemt målsetting setninger. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Prosjektavdelinger (prosjektfelt)

Prosjektavdelinger-feltet inneholder navnet på avdelingen som det valgte prosjektet er tilknyttet, skal være valgt i oppslagstabellen avdeling, som leveres med Microsoft Project Server og kan endres for å gjenspeile organisasjonens spesifikke avdelingsnavn.
Project Professional bare

Forslagskostnader (prosjektfelt)

Feltet forslagskostnader lagrer de anslåtte kostnadene for det foreslåtte prosjektet. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Foreslått sluttdato (prosjektfelt)

Foreslått sluttdato-feltet inneholder beregnede sluttdatoen for det gjeldende forslaget. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Foreslått startdato (prosjektfelt)

Foreslått Startdato-feltet inneholder den beregnede startdatoen for gjeldende forslaget. Dette feltet er kontrollert av arbeidsflyten.
Project Professional bare

Navn på arbeidsflytfase (prosjektfelt)

Navn på arbeidsflytfase-feltet angir gjeldende arbeidsflytfase for et valgt prosjekt. En fase representerer en samling av faser som er gruppert sammen for å identifisere et felles sett med aktiviteter i livssyklusen til prosjektet. Vanlig arbeidsflytfaser er velger, Plan, opprette og behandle, selv om disse fase navnene kan tilpasses. Dette feltet er en komponent av rammeverk for Microsoft Project Server-arbeidsflyten.
Project Professional bare

Info om arbeidsflytstadium (prosjektfelt)

Feltet info om arbeidsflytstadium beskriver gjeldende arbeidsflytstadium for et valgt prosjekt. En fase representerer ett trinn i livssyklusen for et prosjekt, og ett eller flere stadier kan utgjør en arbeidsflytfase. Dette feltet er en komponent av rammeverk for Microsoft Project Server-arbeidsflyten.
Project Professional bare

Navn på arbeidsflytstadium (prosjektfelt)

Feltet Navn på arbeidsflytstadium angir det gjeldende navnet på arbeidsflytstadium for et valgt prosjekt. En fase representerer ett trinn i livssyklusen for et prosjekt, og ett eller flere stadier kan utgjør en arbeidsflytfase. Dette feltet er en komponent av rammeverk for Microsoft Project Server-arbeidsflyten.
Project Professional bare

Arbeidsflytstatus (prosjektfelt)

Arbeidsflytstatus-feltet angir et valgte forslag eller prosjektets gjeldende arbeidsflytstatus – for eksempel venter på godkjenning eller fullført. Dette feltet er en komponent av rammeverk for Microsoft Project Server-arbeidsflyten.
Project Professional bare

Et felt inneholder én type informasjon og er en del av en tabell, en skjema visning eller tidsinndelt-området i en beleggvisning. Project 2007 har mange typer felt:

 • Aktivitetsfelt og tidsinndelte aktivitetsfelt

  Aktivitetsfelt viser aktivitetsrelatert informasjon og kan vises i aktivitetsvisninger, for eksempel visningene Gantt-diagram, Aktivitetsliste og Nettverksdiagram.

  Tidsinndelte aktivitetsfelt viser informasjon om hver enkelt aktivitet fordelt over aktivitetens varighet. Du kan vise disse feltene i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen.

 • Ressursfelt og tidsinndelte ressursfelt

  Ressursfelt viser informasjon om hver enkelt ressurs, inkludert sammendragsinformasjon om alle aktiviteter som er tildelt til hver ressurs. Du kan vise dem i ressursvisninger, for eksempel Ressursliste- og Ressursbelegg-visningen.

  Tidsinndelte ressursfelt viser informasjon om hver enkelt ressurs fordelt over varigheten for ressurstilgjengeligheten på prosjektet. Du kan vise disse feltene i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen.

 • Tildelingsfelt og tidsinndelte tildelingsfelt

  Tildelingsfeltene viser informasjon om hver enkelt tildeling. De kan vises i arkdelen av Aktivitetsbelegg og Ressursbelegg visninger og nederst i oppgaveskjemaet og aktivitetsskjemaet visninger. Du kan endre tildelingsfeltene som vises nederst i visningen aktivitet eller ressursskjemaet ved å velge DetaljerFormat-menyen, og deretter klikke en kommando.

  Tidsinndelte tildelingsfelt viser informasjon om hver enkelt tildeling fordelt over tildelingens varighet. Du kan vise disse feltene i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg- og Aktivitetsbelegg-visningen.

Hvis du vil legge til et felt i en visning, klikker du kolonneSett inn-menyen.

Obs!: Noen felt er bare tilgjengelig hvis du bruker Microsoft Office Project Professional 2007.

Ny angir at feltet er nytt i Project 2007.

Felt

Beskrivelse

Faktiske kostnader (aktivitetsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk varighet (aktivitetsfelt)

Faktisk varighet-feltet viser tidsperioden for faktisk arbeidstid for en aktivitet så langt, basert på den planlagte varigheten og gjeldende gjenstående arbeid eller prosent fullført.

Faktisk slutt (aktivitetsfelt)

Faktisk slutt-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling ble fullført.

Faktisk overtidskostnad (aktivitetsfelt)

Feltet Faktisk overtidskostnad viser påløpte kostnader for overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til.

Faktisk overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk Start (aktivitetsfelt)

Faktisk start-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling faktisk startet, basert på fremdriftsinformasjon du har angitt.

Faktisk arbeid (aktivitetsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (aktivitetsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Tildelingsforsinkelse (aktivitetsfelt)

Tildelingsforsinkelse-feltet viser hvor lenge en ressurs skal vente før den begynner å arbeide på en tildeling. Det vises ingen informasjon i Tildelingsforsinkelse-feltene, de fører bare til at den tilhørende informasjonen for Tildelingsforsinkelse-feltet blir tilgjengelig.

Tildelingsenheter (aktivitetsfelt)

Tildelingsenheter-feltet viser hvor mye de tildelte ressursene er allokert til en aktivitet.

Ny
Planlagte budsjettkostnader (aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Planlagt budsjettarbeid (aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (aktivitetsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Ny
Leveringsslutt for opprinnelig plan (aktivitetsfelt)

Leveringsslutt for opprinnelig plan-feltet inneholder den planlagte Leveringsslutt datoen lagret med de opprinnelige prosjektplanene.
Office Project Professional 2007 bare

Ny
Leveringsstart for opprinnelig plan (aktivitetsfelt)

Leveringsstart for opprinnelig-feltet inneholder den opprinnelig planlagte Leveringsstart-datoen som er lagret med de opprinnelige prosjektplanene.
Office Project Professional 2007 bare

Planlagt varighet (aktivitetsfelt)

Planlagt varighet-feltet viser den opprinnelige tidsperioden som ble planlagt for å fullføre en aktivitet.

Planlagt slutt (aktivitetsfelt)

Planlagt slutt-feltet viser den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt Start (aktivitetsfelt)

Planlagt start-feltet viser den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt arbeid (aktivitetsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Budsjettkostnader for opprinnelig plan 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader for 10 planlagt 1 til opprinnelig planlagte budsjettkostnader beløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Ny
Budsjettarbeid for opprinnelig plan 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Planlagte budsjettkostnader 1-10 Leveringsslutt (aktivitetsfelt)

Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1 til og med 10 inneholder de planlagte sluttdatoene for levering som ble lagret i de tilhørende opprinnelige prosjektplanene.

Ny
Planlagte budsjettkostnader 1-10 Leveringsstart (aktivitetsfelt)

Feltene Leveringsstart for opprinnelig plan 1 til og med 10 inneholder de planlagte startdatoene for levering som ble lagret i de tilhørende opprinnelige prosjektplanene.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 varighet (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt varighet 1 til og med 10 viser tidsperioden som er planlagt for å fullføre en aktivitet.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 slutt (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt slutt 1 til og med 10 inneholder den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitets- eller ressurstildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Start (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt start 1 til og med 10 inneholder den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (aktivitetsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (aktivitetsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
Budsjettkostnad (aktivitetsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Budsjettarbeid (aktivitetsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Fullført per (aktivitetsfelt)

Fullført per-feltet viser fremdriften for en aktivitet i Gantt-diagram-visningen og angir til hvilken dato det er rapportert faktiske data for aktiviteten.

Bekreftet (aktivitetsfelt)

Bekreftet-feltet angir om ressurser som er tildelt til en aktivitet, har godtatt eller forkastet aktivitetstildelingene.

Betingelsesdato (aktivitetsfelt)

Betingelsesdato-feltet viser den bestemte datoen som er tilknyttet bestemte typer betingelser, som for eksempel Må starte den, Må avsluttes den, Start tidligst, Start senest, Ferdig tidligst og Ferdig senest.

Betingelsestype (aktivitetsfelt)

Betingelsestype-feltet inneholder ulike typer betingelser du kan bruke når du planlegger en aktivitet.

Kontakt (aktivitetsfelt)

Kontakt-feltet inneholder navnet på personen som er ansvarlig for en aktivitet.

Kostnader (aktivitetsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Kostnadssatstabell (aktivitetsfelt)

Feltet Kostnadssatstabell gir deg mulighet til å angi hvilken kostnadssatstabell du vil bruke for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Kostnadsavvik (aktivitetsfelt)

Kostnadsavvik-tildelingsfeltet viser forskjellen mellom planlagte kostnader og totale kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Virksomhetskostnad 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Kostnader 1 til og med 10 kan brukes til å lagre egendefinert kostnadsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

CPI (aktivitetsfelt)

CPI-feltet (indeks for kostnadsresultat) viser forholdet mellom budsjetterte (eller planlagte) kostnader for utført arbeid og faktiske kostnader for utført arbeid frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Opprettet (aktivitetsfelt)

Opprettet-feltet inneholder datoen og klokkeslettet da en aktivitet ble lagt til i prosjektet.

Kritisk (aktivitetsfelt)

Kritisk-feltet angir om det finnes rom for forsinkelser i tidsplanen for en aktivitet eller aktiviteten for en tildeling, eller om en aktivitet er på den kritiske linjen.

CV (aktivitetsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom de beregnede kostnadene og de faktiske kostnadene som er påløpt for å oppnå det gjeldende fullføringsnivået, frem til statusdatoen eller dagens dato.

CV % (aktivitetsfelt)

CV%-feltet (kostnadsavvikprosent) viser forholdet mellom kostnadsavvik (CV) og budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP), uttrykt som en prosentandel.

Dato1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Dato 1 til og med 10 inneholder datoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Tidsfrist (aktivitetsfelt)

Tidsfrist-feltet viser datoen du angir som tidsfrist for en aktivitet. En tidsfrist er en måldato som viser når du vil at aktiviteten skal være ferdig.

Ny
Leveringsslutt (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet Leveringsslutt feltet viser den planlagte sluttdatoen for leveringen.
Office Project Professional 2007 bare

Ny
GUID for levering (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet feltet GUID for levering viser den globalt unike identifikatoren (GUID) for leveringen.
Office Project Professional 2007 bare

Ny
Navn på leveringsenhet (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet viser feltet Navn på leveringsenhet navnet eller tittelen for leveringen.
Office Project Professional 2007 bare

Ny
Leveringsstart (aktivitetsfelt)

For hver aktivitet som har en levering tilknyttet viser feltet Leveringsstart den planlagte startdatoen for leveringen.
Office Project Professional 2007 bare

Ny
Leveringstype (aktivitetsfelt)

Leveringstype-feltet angir om gjeldende aktivitet har en tilknyttet levering, og om leveringen er produsert av gjeldende oppgave eller laget med et eget prosjekt eller en oppgave som gjeldende aktivitet er avhengig.
Office Project Professional 2007 bare

Varighet (aktivitetsfelt)

Varighet-feltet viser den samlede aktive arbeidstiden for en aktivitet.

Varighetsavvik (aktivitetsfelt)

Varighetsavvik-feltet inneholder forskjellen mellom den planlagte varigheten for en aktivitet og den totale varigheten (gjeldende estimat) for en aktivitet.

Virksomhetsvarighet 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Varighet 1 til og med 10 inneholder varighetsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

EAC (aktivitetsfelt)

EAC-feltet (sluttestimat) viser forventede totalkostnader for en aktivitet, basert på effektiviteten frem til statusdatoen.

Tidligste slutt (aktivitetsfelt)

Tidligste slutt-feltet inneholder den tidligste datoen en aktivitet kan avsluttes på, basert på tidligste sluttdatoer for foregående og etterfølgende aktiviteter, andre betingelser og eventuelle utjevningsforsinkelser.

Tidligste Start (aktivitetsfelt)

Tidligste start-feltet inneholder den tidligste datoen en aktivitet kan starte på, basert på tidligste startdatoer for foregående og etterfølgende aktiviteter samt andre betingelser.

Metode for opptjent verdi (aktivitetsfelt)

I feltet Metode for opptjent verdi kan du velge om du vil bruke feltet % fullført eller Fysisk % fullført til å beregne budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP).

Innsatsdrevet (aktivitetsfelt)

Innsatsdrevet-feltet angir om det brukes innsatsdrevet planlegging for aktiviteten.

Virksomhetskostnad 1-10 (aktivitetsfelt)

I feltene Virksomhetskostnad 1 til Virksomhetskostnad 10 kan lagre en egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling kostnadsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsdato 1-30 (aktivitetsfelt)

Feltene Virksomhetsdato 1 til Virksomhetsdato 30-felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling datoinformasjon som definert av project management-administratoren eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (aktivitetsfelt)

Virksomhetsvarighet 1 til Virksomhetsvarighet 10 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling varighetsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsflagg 1-20 (aktivitetsfelt)

Virksomhetsflagg 1 til Virksomhetsflagg 20 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling flagginformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsnummer 1-40 (aktivitetsfelt)

Virksomhetsprosjektnummer 1 til og med Virksomhetsprosjektnummer 40 kan lagre et egendefinert tall prosjektinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Enterprise Virksomhetsaktivitet disposisjonskode 1-30 (aktivitetsfelt)

Disposisjonskode 1 Enterprise aktiviteten til feltene Virksomhetsaktivitet-disposisjonskode30 inneholder en alfanumerisk kode som representerer en flat liste eller et hierarkisk struktur av aktiviteter (for eksempel koder for kostnadsberegning tilknyttet aktiviteter).
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetstekst 1-40 (aktivitetsfelt)

Feltene Virksomhetstekst 1 til Virksomhetstekst 40 felt kan lagre all egendefinert tekstinformasjon for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter
Office Project Professional 2007bare

Ny
Feilmelding (aktivitetsfelt)

Feilmelding-feltet brukes til å vise feil ved import ressurs-og aktivitetsinformasjon henholdsvis til Microsoft Office Project Server 2007 av veiviseren for Import av ressurser og Veiviser for Import av prosjektet.
Office Project Professional 2007 bare

Beregnet (aktivitetsfelt)

Beregnet-feltet angir om varigheten for aktiviteten er markert som en beregnet verdi.

Forventet varighet (aktivitetsfelt)

Forventet varighet-feltet inneholder samlede aktive arbeidstiden forventet for en aktivitet. Det vil si tiden fra forventet startdato til forventet sluttdatoen for en aktivitet.

Forventet slutt (aktivitetsfelt)

Forventet slutt-feltet inneholder datoen aktiviteten forventes å være ferdig.

Forventet Start (aktivitetsfelt)

Forventet Start-feltet inneholder datoen aktiviteten forventes å starte.

Ekstern aktivitet (aktivitetsfelt)

Ekstern aktivitet-feltet angir om aktiviteten er koblet fra et annet prosjekt, eller om den er opprettet i gjeldende prosjekt.

Slutt (aktivitetsfelt)

Slutt-feltet viser datoen da en aktivitet etter planen skal være fullført.

Fullføringsslakk (aktivitetsfelt)

Fullføringsslakk-feltet inneholder tiden mellom datoene for Tidligste slutt og Seneste slutt.

Sluttavvik (aktivitetsfelt)

Sluttavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom den planlagte sluttdatoen for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende sluttdatoen.

Slutt 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Slutt 1 til og med 10 kan brukes til å lagre sluttdatoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Belastning av faste kostnader (aktivitetsfelt)

Feltet Belastning av faste kostnader inneholder alternativer for hvordan og når faste kostnader skal belastes kostnadene for en aktivitet.

Faste kostnader (aktivitetsfelt)

Faste kostnader-feltet viser aktivitetsutgifter for ikke-ressurser.

Virksomhetsflagg 1-20 (aktivitetsfelt)

Feltene Flagg 1 til og med 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for ytterligere handling eller identifikasjon av noe slag.

Fri slakk (aktivitetsfelt)

Fri slakk-feltet viser hvor lenge en aktivitet kan bli forsinket uten å forsinke noen av de etterfølgende aktivitetene.

Grupper etter sammendrag (aktivitetsfelt)

Feltet Grupper etter sammendrag angir om denne raden i aktivitets- eller ressurslisten er sammendragsraden for aktiviteter eller ressurser som er gruppert etter en bestemt kategori.

Skjul stolpe (aktivitetsfelt)

Skjul stolpe-feltet angir om Gantt-stolpene og kalenderstolpene for en aktivitet er skjult.

Hyperkobling (aktivitetsfelt)

Hyperkobling-feltet viser tittelen på, eller en forklarende tekst for, en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsadresse (aktivitetsfelt)

Feltet Hyperkoblingsadresse inneholder adressen til en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsreferanse (aktivitetsfelt)

Feltet Hyperkoblingsreferanse inneholder kombinasjonen, eller sammenkoblingen, av feltene Hyperkoblingsadresse og Deladresse for hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Deladresse for hyperkobling (aktivitetsfelt)

Feltet Deladresse for hyperkobling inneholder den spesifikke plasseringen i et dokument i en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

ID (aktivitetsfelt)

ID-feltet inneholder identifikasjonsnummeret som Project 2007 automatisk tildeles hver aktivitet eller ressurs som du legger dem til i prosjektet.

Ignorer ressurskalender (aktivitetsfelt)

Feltet Ignorer ressurskalender angir om det tas hensyn til kalenderne for ressurser som er tildelt til en aktivitet, når aktiviteten planlegges.

Indikatorer (aktivitetsfelt)

Indikatorer-feltet viser indikatorer som gir ulike typer informasjon om en aktivitet eller ressurs.

Seneste slutt (aktivitetsfelt)

Seneste slutt-feltet inneholder den seneste datoen en aktivitet kan avsluttes på uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.

Seneste Start (aktivitetsfelt)

Seneste start-feltet inneholder den seneste datoen en aktivitet kan starte på uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.

Utjevningstildelinger (aktivitetsfelt)

Utjevningstildelinger-feltet angir om utjevningsfunksjonen kan forsinke og dele de enkelte tildelingene (i stedet for hele aktiviteten) for å løse overallokeringsproblemer.

Utjevning kan deles (aktivitetsfelt)

Feltet Utjevning kan deles angir om funksjonen for ressursutjevning kan forårsake delinger i gjenstående arbeid på aktiviteten.

Utjevningsforsinkelse (aktivitetsfelt)

Utjevningsforsinkelse-feltet viser hvor lang tid en aktivitet eller tildeling blir forsinket i forhold til sin tidlige startdato på grunn av ressursutjevning.

Koblede felt (aktivitetsfelt)

Koblede felt-feltet angir om det finnes OLE-koblinger til aktivitet, ressurs eller tildeling, enten fra et annet sted i denne prosjektfilen, fra en annen Project 2007-fil, eller fra et annet program.

Merket (aktivitetsfelt)

Merket-feltet angir om en aktivitet er merket for videre oppfølging eller identifikasjon av noe slag.

Milepæl (aktivitetsfelt)

Milepæl-feltet angir om en aktivitet er en milepæl.

Navn (aktivitetsfelt)

Navn-feltet inneholder navnet på en aktivitet eller ressurs.

Negativ slakk (aktivitetsfelt)

Negativ slakk-feltet viser mengden negativ slakk for en aktivitet i Gantt-diagram-visningen, og angir dermed hvor mye tid som må spares inn for at etterfølgende aktiviteter ikke skal bli forsinket.

Notater (aktivitetsfelt)

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Nummer1-20 (aktivitetsfelt)

Feltene Nummer 1 til og med 20 inneholder numerisk informasjon som du vil ta med i prosjektet i forbindelse med aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Objekter (aktivitetsfelt)

Objekter-feltet inneholder antall objekter som er tilknyttet til en aktivitet eller ressurs.

Optimistisk varighet (aktivitetsfelt)

Optimistisk varighet-feltet inneholder den beste mulige prognosen for samlede aktive arbeidstiden som forventes for en aktivitet, det vil si tiden fra Optimistisk start til den Optimistisk sluttdatoen for en aktivitet.

Optimistisk slutt (aktivitetsfelt)

Optimistisk slutt-feltet inneholder datoen som representerer den beste mulige prognosen for når en aktivitet kan avsluttes.

Optimistisk Start (aktivitetsfelt)

Optimistisk Start-feltet inneholder datoen som representerer den beste mulige prognosen for når en aktivitet kan starte.

Disposisjonskode 1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Disposisjonskode 1 til og med 10 inneholder en alfanumerisk kode som du kan definere for å gjengi en hierarkisk struktur av aktiviteter eller ressurser.

Disposisjonsnivå (aktivitetsfelt)

Disposisjonsnivå-feltet angir hvor en aktivitet eller tildeling er plassert i disposisjonshierarkiet for prosjektet.

Disposisjonsnummer (aktivitetsfelt)

Disposisjonsnummer-feltet inneholder nummeret som angir en aktivitets plassering i den hierarkiske disposisjonsstrukturen.

Overallokert (aktivitetsfelt)

Overallokert-feltet angir om en ressurs er tildelt mer arbeid på en bestemt aktivitet, eller på alle aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Overtidskostnader-feltet viser de totale overtidskostnadene for en aktivitet, for en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for en ressurstildeling.

Overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Prosent (%) Fullført (aktivitetsfelt)

% fullført-feltet inneholder gjeldende status for en aktivitet, uttrykt i hvor stor prosentandel av aktivitetens varighet som er fullført.

Prosent (%) Arbeid fullført (aktivitetsfelt)

Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt i hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført.

Pessimistisk varighet (aktivitetsfelt)

Pessimistisk varighet-feltet inneholder den verste prognosen for samlede aktive arbeidstiden som forventes for en aktivitet, det vil si tiden fra pessimistisk start til den pessimistisk sluttdatoen for en aktivitet. Du kan angi denne datoen som en del av en PERT-analyseberegning.

Pessimistisk slutt (aktivitetsfelt)

Pessimistisk slutt-feltet inneholder datoen som representerer den verste prognosen for når en aktivitet kan avsluttes. Du kan angi denne datoen som en del av en PERT-analyseberegning.

Pessimistisk Start (aktivitetsfelt)

Pessimistisk Start-feltet inneholder datoen som representerer den verste prognosen for når en aktivitet kan starte. Du kan angi denne datoen som en del av en PERT-analyseberegning.

Fysisk prosent (%) Fullført (aktivitetsfelt)

Feltet Fysisk % fullført viser en registrert verdi for prosent fullført som kan brukes som et alternativ ved beregning av budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP).

Foregående aktiviteter (aktivitetsfelt)

Foregående aktiviteter-feltet viser aktivitets-ID-numrene for de foregående aktivitetene som en aktivitet er avhengig av før den kan starte eller avslutte.

Slutt før utjevning (aktivitetsfelt)

Feltet Slutt før utjevning inneholder sluttdatoen for en aktivitet slik den var før det ble utført en ressursutjevning.

Start før utjevning (aktivitetsfelt)

Feltet Start før utjevning inneholder startdatoen for en aktivitet slik den var før det ble utført en ressursutjevning.

Prioritet (aktivitetsfelt)

Prioritet-feltet angir viktighetsnivået som er gitt til en aktivitet, som i sin tur angir hvor enkelt det vil være å la en aktivitet eller tildeling bli forsinket eller deles under ressursutjevning.

Prosjekt (aktivitetsfelt)

Prosjekt-feltet viser navnet på delprosjektene som aktiviteter, ressurser eller tildelinger kommer fra.

Ny
Publiser (aktivitetsfelt)

Publiser-feltet angir om gjeldende aktivitet skal publiseres til Project Server 2007 med resten av prosjektet. Dette feltet er satt til Ja som standard.
Office Project Professional 2007 bare

Regelmessig (aktivitetsfelt)

Regelmessig-feltet angir om aktiviteten er en del av en serie med regelmessige aktiviteter.

Vanlig arbeid (aktivitetsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående kostnader (aktivitetsfelt)

Gjenstående kostnader-feltet viser den gjenstående planlagte utgiften som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Gjenstående varighet (aktivitetsfelt)

Gjenstående varighet-feltet viser hvor mye tid som trengs for å fullføre den uferdige delen av en aktivitet.

Gjenstående overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Feltet Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Gjenstående overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Feltet Gjenstående overtidsarbeid viser hvor mye planlagt overtid som gjenstår.

Gjenstående arbeid (aktivitetsfelt)

Gjenstående arbeid-feltet viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som må utføres for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

Ressursgruppe (aktivitetsfelt)

Ressursgruppe-feltet inneholder gruppene som ressurser tilhører.

Initialer (aktivitetsfelt)

Ressursinitialer-feltet viser forkortelsene for ressursnavnene.

Ressursnavn (aktivitetsfelt)

Ressursnavn-feltet viser navnene på alle ressurser som er tildelt til en aktivitet.

Ressursfonetikk (aktivitetsfelt)

Ressursfonetikk-feltet brukes bare i den japanske versjonen av Project 2007.

Ressurstype (aktivitetsfelt)

Ressurstype-feltet angir om ressursene som er tildelt til denne aktiviteten, er arbeids- eller materialressurser.

Venter på svar (aktivitetsfelt)

Feltet Venter på svar angir om det er mottatt bekreftelse fra gruppemedlemmer som er tildelt til aktiviteter.

CV (aktivitetsfelt)

Fortsett-feltet viser datoen da den gjenstående delen av en aktivitet etter planen skal fortsette etter at du har angitt fremdrift, for eksempel prosent fullført, prosent arbeid fullført, faktisk arbeid, faktisk varighet eller faktisk start.

Fremheving (aktivitetsfelt)

For delaktiviteter angir Fremheving-feltet om informasjonen om Gantt-stolpene for delaktiviteter skal fremheves til sammendragsstolpen.

SPI (aktivitetsfelt)

SPI-feltet (planeffektivitetsindeks) viser forholdet mellom budsjetterte kostnader for utført arbeid og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWP/BCWS).

Start (aktivitetsfelt)

Start-feltet viser datoen da en tildelt ressurs etter planen skal begynne å arbeide på en aktivitet.

Startslakk (aktivitetsfelt)

Startslakk-feltet inneholder varigheten mellom tidligste startdato og seneste startdato.

Startavvik (aktivitetsfelt)

Startavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom opprinnelig planlagt startdato for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende planlagte startdatoen.

Start1-10 (aktivitetsfelt)

Feltene Start 1 til og med 10 viser spesifikk informasjon om startdatoene for aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil angi og lagre separat i prosjektet.

Status (aktivitetsfelt)

Status-feltet angir gjeldende status for en aktivitet: Fullført, Etter planen, Sent eller Fremtidig aktivitet.

Statusindikator (aktivitetsfelt)

Statusindikator-feltet viser et ikon som angir gjeldende status for en aktivitet.

Ny
Statusbehandling (aktivitetsfelt)

Statusbehandling-feltet inneholder navnet på virksomhetsressursen som skal motta statusoppdateringer for gjeldende aktivitet fra ressurser som arbeider i Microsoft Office Project Web Access.

Stopp (aktivitetsfelt)

Stopp-feltet viser datoen da den faktiske delen av en aktivitet er slutt.

Delprosjektfil (aktivitetsfelt)

Feltet Delprosjektfil inneholder navnet på et prosjekt som er satt inn i den aktive prosjektfilen.

Delprosjekt skrivebeskyttet (aktivitetsfelt)

Feltet Delprosjekt skrivebeskyttet angir om delprosjektet for aktiviteten er et skrivebeskyttet prosjekt.

Etterfølgende aktiviteter (aktivitetsfelt)

Etterfølgende aktiviteter-feltet viser aktivitets-ID-numrene for aktivitetene som etterfølger en aktivitet.

Sammendrag (aktivitetsfelt)

Sammendrag-feltet angir om en aktivitet er et aktivitetssammendrag.

Sammendragsfremdrift (aktivitetsfelt)

Sammendragsfremdrift-feltet viser fremdriften for et aktivitetssammendrag, basert på fremdriften for delaktivitetene og hvor disse delaktivitetene er planlagt.

SV (aktivitetsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

SV prosent (%) (aktivitetsfelt)

SV%-feltet (tidsplanavviksprosent) viser forholdet mellom tidsplanavvik (SV) og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWS), uttrykt som en prosentandel.

Aktivitetskalender (aktivitetsfelt)

Aktivitetskalender-feltet viser alle kalendere som kan brukes for en aktivitet.

Ny
GUID for aktivitetskalender (aktivitetsfelt)

Feltet GUID for aktivitetskalender inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver aktivitetskalender i prosjektet. Ingen aktivitetskalendere har samme GUID for aktivitetskalender.

Ny
GUID for oppgave (aktivitetsfelt)

Feltet GUID for oppgave inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver aktivitet i prosjektet.

TCPI (aktivitetsfelt)

TCPI-feltet (effektivitetsindeks for gjenstående) viser forholdet mellom gjenstående arbeid og midler som kan brukes, per statusdatoen.

Venter på statusendring (aktivitetsfelt)

Feltet Venter på statusendring angir om du har mottatt svar på en fremdriftsforespørsel om tildelte aktiviteter som du har sendt til en ressurs.

Tekst ovenfor (aktivitetsfelt)

Tekst ovenfor-feltet angir hvor teksten på Gantt-stolpene for delaktiviteter vises når den fremheves til stolpen for aktivitetssammendraget.

Tekst1-30 (aktivitetsfelt)

Feltene Tekst 1 til og med 30 inneholder tekstinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil ta med i prosjektet.

Totalslakk (aktivitetsfelt)

Totalslakk-feltet viser hvor lenge sluttdatoen for en aktivitet kan utsettes uten at sluttdatoen for hele prosjektet blir forsinket.

Type (aktivitetsfelt)

Type-feltet inneholder alternativer som brukes til å styre hvordan redigering av arbeid, tildelingsenheter eller varighet påvirker beregningene av de to andre feltene.

Unik ID (aktivitetsfelt)

Unik ID-feltet inneholder nummeret som Project 2007 velges automatisk når en ny aktivitet, ressurs eller tildeling i gjeldende prosjekt.

Unik ID for foregående aktiviteter (aktivitetsfelt)

Feltet Unik ID for foregående aktiviteter viser de unike ID-numrene for de foregående aktivitetene som en aktivitet er avhengig av før den kan starte eller avslutte.

Unik ID for etterfølgende aktiviteter (aktivitetsfelt)

Feltet Unik ID for etterfølgende aktiviteter viser de unike ID-numrene for de etterfølgende aktivitetene for en aktivitet.

Oppdatering nødvendig (aktivitetsfelt)

Oppdatering nødvendig-feltet angir om det skal sendes en Project Server 2007-oppdatering til tildelte gruppemedlemmer på grunn av endringer i en aktivitets startdato, sluttdato eller tildelinger.

VAC (aktivitetsfelt)

VAC-feltet viser sluttavviket (VAC), som er forskjellen mellom budsjetterte kostnader (BAC) eller planlagte kostnader og sluttestimerte kostnader (EAC) for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

WBS (aktivitetsfelt)

WBS-feltet inneholder koder for prosjektstrukturplan (WBS-koder).

WBS-forgjengere (aktivitetsfelt)

Feltet WBS-forgjengere viser kodene for prosjektstrukturplan (WBS-kodene) som er knyttet til de foregående aktivitetene som aktiviteten er avhengig av før den kan starte eller avslutte.

WBS-etterfølgere (aktivitetsfelt)

Feltet WBS-etterfølgere viser kodene for prosjektstrukturplan (WBS-kodene) som er knyttet til de etterfølgende aktivitetene.

Arbeid (aktivitetsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidsprofil (aktivitetsfelt)

Arbeidsprofil-feltet inneholder alternativer for hvilken profil som skal brukes for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Arbeidsavvik (aktivitetsfelt)

Arbeidsavvik-feltet viser forskjellen mellom opprinnelig planlagt arbeid for en aktivitet, ressurs eller tildeling og gjeldende planlagt arbeid.

Til toppen av siden

Ny angir at feltet er nytt i Project 2007.

Faktiske kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktiske faste kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Faktiske faste kostnader viser faktiske tidsinndelte aktivitetsutgifter for ikke-ressurser belastet over tid i henhold til metoden du har valgt for belastning av faste kostnader.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tidsinndelt aktivitetsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Ny
Planlagte budsjettkostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Planlagt budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader for 10 planlagt 1 til opprinnelig planlagte budsjettkostnader beløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Ny
Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
Budsjettkostnad (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

CPI (tidsinndelt aktivitetsfelt)

CPI-feltet (indeks for kostnadsresultat) viser forholdet mellom budsjetterte (eller planlagte) kostnader for utført arbeid og faktiske kostnader for utført arbeid frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Akkumulerte kostnader-feltet viser de planlagte akkumulerte tidsinndelte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling frem til nå.

Akkumulert prosent (%) fullført (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Feltet Akkumulert % fullført viser verdiene for akkumulert prosent fullført for en aktivitet fordelt over tid.

Akkumulert arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Akkumulert arbeid-feltet viser hvor mye tid som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

CV (tidsinndelt aktivitetsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

CV % (tidsinndelt aktivitetsfelt)

CV%-feltet (kostnadsavvikprosent) viser forholdet mellom kostnadsavvik (CV) og budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP), uttrykt som en prosentandel.

Faste kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Faste kostnader-feltet viser aktivitetsutgifter for ikke-ressurser.

Overallokering (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Overallokering-feltet angir om noen av ressursene som er tildelt til en aktivitet, har fått tildelt mer arbeid på aktiviteten, eller om en ressurs har fått tildelt mer arbeid på alle tildelte aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Prosent (%) Fullført (tidsinndelt aktivitetsfelt)

% fullført-feltet inneholder gjeldende status for en aktivitet, uttrykt i hvor stor prosentandel av aktivitetens varighet som er fullført.

Vanlig arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

SPI (tidsinndelt aktivitetsfelt)

SPI-feltet (planeffektivitetsindeks) viser forholdet mellom budsjetterte kostnader for utført arbeid og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWP/BCWS).

SV (tidsinndelt aktivitetsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

SV prosent (%) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

SV%-feltet (tidsplanavviksprosent) viser forholdet mellom tidsplanavvik (SV) og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWS), uttrykt som en prosentandel.

Arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Til toppen av siden

Ny angir at feltet er nytt i Project 2007.

Felt

Beskrivelse

Belastes (ressursfelt)

Belastes-feltet inneholder valg for når og hvordan standard- og overtidskostnader for ressurser skal belastes kostnadene for en aktivitet.

Faktiske kostnader (ressursfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk slutt (ressursfelt)

Faktisk slutt-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling ble fullført.

Faktisk overtidskostnad (ressursfelt)

Feltet Faktisk overtidskostnad viser påløpte kostnader for overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til.

Faktisk overtidsarbeid (ressursfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk Start (ressursfelt)

Faktisk start-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling faktisk startet, basert på fremdriftsinformasjon du har angitt.

Faktisk arbeid (ressursfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (ressursfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Tildeling (ressursfelt)

Tildeling-feltet angir om raden er en tildelingsrad i stedet for en aktivitets- eller ressursrad.

Tildelingsforsinkelse (ressursfelt)

Tildelingsforsinkelse-feltet viser hvor lenge en ressurs skal vente før den begynner å arbeide på en tildeling. Det vises ingen informasjon i Tildelingsforsinkelse-feltene, de fører bare til at den tilhørende informasjonen for Tildelingsforsinkelse-feltet blir tilgjengelig.

Tildelingsenheter (ressursfelt)

Tildelingsenheter-feltet viser hvor mye de tildelte ressursene er allokert til en aktivitet.

Tilgjengelig fra (ressursfelt)

Tilgjengelig fra-feltet viser startdatoen da en ressurs er tilgjengelig for arbeid med det antallet enheter som er angitt for gjeldende tidsperiode.

Tilgjengelig til (ressursfelt)

Tilgjengelig til-feltet viser siste dato da en ressurs er tilgjengelig for arbeid med det antallet enheter som er angitt for gjeldende tidsperiode.

Basiskalender (ressursfelt)

Basiskalender-feltet angir hvilken kalender som er basiskalender for en ressurskalender.

Ny
Planlagte budsjettkostnader (ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Planlagt budsjettarbeid (ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (ressursfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt slutt (ressursfelt)

Planlagt slutt-feltet viser den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt Start (ressursfelt)

Planlagt start-feltet viser den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt arbeid (ressursfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Budsjettkostnader for opprinnelig plan 1-10 (ressursfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader for 10 planlagt 1 til opprinnelig planlagte budsjettkostnader beløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Ny
Budsjettarbeid for opprinnelig plan 1-10 (ressursfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (ressursfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 slutt (ressursfelt)

Feltene Planlagt slutt 1 til og med 10 inneholder den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitets- eller ressurstildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Start (ressursfelt)

Feltene for planlagt start (Planlagt start 1 til og med 10) inneholder den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagrer en tilsvarende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (ressursfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (ressursfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (ressursfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
budsjett (ressursfelt)

Budsjett-feltet brukes til å vise eller angi om en arbeids-, material- eller kostnadsressurs er en budsjettressurs eller ikke, det vil si om arbeidet, materiellet eller kostnadene for ressursen skal spores i prosjektet.

Ny
Budsjettkostnad (ressursfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Budsjettarbeid (ressursfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Kan utjevne (ressursfelt)

Kan utjevne-feltet angir om det kan utføres ressursutjevning for en ressurs.

Kode (ressursfelt)

Kode-feltet inneholder koder, forkortelser eller nummer du vil angi som en del av informasjonen for en ressurs.

Bekreftet (ressursfelt)

Bekreftet-feltet angir om ressurser som er tildelt til en aktivitet, har godtatt eller forkastet aktivitetstildelingene.

Kostnader (ressursfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Kostnader Per gang (ressursfelt)

Feltet Kostnader per gang viser kostnadene som påløper hver gang en arbeidsressurs (en person eller utstyr) brukes. Det legges til hver gang det tildeles en arbeidsressursenhet til en aktivitet.

Kostnadssatstabell (ressursfelt)

Feltet Kostnadssatstabell gir deg mulighet til å angi hvilken kostnadssatstabell du vil bruke for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Kostnadsavvik (ressursfelt)

Kostnadsavvik-feltet viser forskjellen mellom planlagte kostnader og totale kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Virksomhetskostnad 1-10 (ressursfelt)

Feltene Kostnader 1 til og med 10 kan brukes til å lagre egendefinert kostnadsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Ny
opprettet (ressursfelt)

Opprettet-feltet inneholder datoen og klokkeslettet da en ressurs ble lagt til i prosjektet.

CV (ressursfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Dato1-10 (ressursfelt)

Feltene Dato 1 til og med 10 inneholder datoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Ny
Standard tildelingseier (ressursfelt)

Feltet Standard tildelingseier inneholder navnet på virksomheten som er ansvarlig for å angi status for en gitt tildeling.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (ressursfelt)

Feltene Varighet 1 til og med 10 inneholder varighetsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

E-postadresse (ressursfelt)

Feltet E-postadresse inneholder e-postadressen til en ressurs.

Virksomhet (ressursfelt)

Virksomhet-feltet viser om en ressurs kommer fra virksomhetsressursutvalget (Ja) eller det lokale ressursutvalget (Nei).

Basiskalender for virksomhet (ressursfelt)

Feltet Basiskalender for virksomhet angir om ressursen er tildelt til en basiskalender fra den globale virksomhetsmalen.

Virksomhetskostnad 1-10 (ressursfelt)

I feltene Virksomhetskostnad 1 til Virksomhetskostnad 10 kan lagre en egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling kostnadsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsdato 1-30 (ressursfelt)

Feltene Virksomhetsdato 1 til Virksomhetsdato 30-felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling datoinformasjon som definert av project management-administratoren eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (ressursfelt)

Virksomhetsvarighet 1 til Virksomhetsvarighet 10 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling varighetsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsflagg 1-20 (ressursfelt)

Virksomhetsflagg 1 til Virksomhetsflagg 20 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling flagginformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsnummer 1-40 (ressursfelt)

Virksomhetsprosjektnummer 1 til og med Virksomhetsprosjektnummer 40 kan lagre et egendefinert tall prosjektinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Nødvendige verdier for virksomhet (ressursfelt)

Feltet nødvendige verdier for virksomhet angir om ressursen har de nødvendige verdiene for Project Server 2007.

Virksomhetsressurs-disposisjonskode 1-29 (ressursfelt)

Den Virksomhetsressurs-disposisjonskode1 til og med virksomhetsressurs-disposisjonskode29 inneholder en alfanumerisk kode som representerer en flat liste eller et hierarkisk struktur av ressurser (for eksempel kompetansekode eller jobbkoder).
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsgruppemedlem (ressursfelt)

Når flere virksomhetsprosjekter er åpne, viser ressursvisningene alle ressurser fra alle åpne prosjekter av samme versjon (for eksempel alle publiserte versjoner av åpne prosjekter).

Virksomhetstekst 1-40 (ressursfelt)

Feltene Virksomhetstekst 1 til Virksomhetstekst 40 felt kan lagre all egendefinert tekstinformasjon for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter
Office Project Professional 2007bare

Unik ID for virksomhet (ressursfelt)

Virksomhetsressurser er tilgjengelige for alle prosjekter i Project Server 2007.

Ny
Feilmelding (ressursfelt)

Feil melding-feltet brukes til å vise feil ved import ressurs-og aktivitetsinformasjon henholdsvis til Project Server 2007 av veiviseren for Import av ressurser og Veiviser for Import av prosjektet.
Office Project Professional 2007 bare

Slutt 1-10 (ressursfelt)

Feltene Slutt 1 til og med 10 kan brukes til å lagre sluttdatoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Slutt (ressursfelt)

Slutt-feltet viser datoen da det er planlagt at en ressurs skal fullføre arbeidet på alle tildelte aktiviteter.

Virksomhetsflagg 1-20 (ressursfelt)

Feltene Flagg 1 til og med 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for ytterligere handling eller identifikasjon av noe slag.

Generell (ressursfelt)

Generell-feltet angir om en ressurs er generell eller ikke.

Gruppe (ressursfelt)

Gruppe-feltet innholder navnet på gruppen som ressursen tilhører.

Grupper etter sammendrag (ressursfelt)

Feltet Grupper etter sammendrag angir om denne raden i aktivitets- eller ressurslisten er sammendragsraden for aktiviteter eller ressurser som er gruppert etter en bestemt kategori.

Hyperkobling (ressursfelt)

Hyperkobling-feltet viser tittelen på, eller en forklarende tekst for, en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsadresse (ressursfelt)

Feltet Hyperkoblingsadresse inneholder adressen til en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsreferanse (ressursfelt)

Feltet Hyperkoblingsreferanse inneholder kombinasjonen, eller sammenkoblingen, av feltene Hyperkoblingsadresse og Deladresse for hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Deladresse for hyperkobling (ressursfelt)

Feltet Deladresse for hyperkobling inneholder den spesifikke plasseringen i et dokument i en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

ID (ressursfelt)

ID-feltet inneholder identifikasjonsnummeret som Project 2007 automatisk tildeles hver aktivitet eller ressurs som du legger dem til i prosjektet.

Ny
Importer (ressursfelt)

Importer-feltet angir om en ressurs skal importeres til Project Server 2007 som en virksomhetsressurs. Det er en del av veiviseren for Import av ressurser.
Office Project Professional 2007 bare

Inaktiv (ressursfelt)

Virksomhetsressurser slettes ikke. De deaktiveres i stedet av en bruker som har administrative rettigheter.

Indikatorer (ressursfelt)

Indikatorer-feltet viser indikatorer som gir ulike typer informasjon om en aktivitet eller ressurs.

Initialer (ressursfelt)

Initialer-feltet viser forkortelsen for et ressursnavn.

Utjevningsforsinkelse (ressursfelt)

Utjevningsforsinkelse-feltet viser hvor lang tid en aktivitet eller tildeling blir forsinket i forhold til sin tidlige startdato på grunn av ressursutjevning.

Koblede felt (ressursfelt)

Koblede felt-feltet angir om det finnes OLE-koblinger til aktivitet, ressurs eller tildeling, enten fra et annet sted i denne prosjektfilen, fra en annen Project 2007-fil, eller fra et annet program.

Materialetikett (ressursfelt)

Materialetikett-feltet inneholder målenheten du angir for en materialressurs, for eksempel tonn, bokser eller kubikkmeter.

Maksimalt antall (ressursfelt)

Maksimalt antall-feltet inneholder maksimal prosentandel eller maksimalt antallet enheter som utgjør maksimumskapasiteten en ressurs har tilgjengelig til å utføre aktiviteter i gjeldende tidsperiode.

Navn (ressursfelt)

Navn-feltet inneholder navnet på en aktivitet eller ressurs.

Notater (ressursfelt)

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Nummer1-20 (ressursfelt)

Feltene Nummer 1 til og med 20 inneholder numerisk informasjon som du vil ta med i prosjektet i forbindelse med aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Objekter (ressursfelt)

Objekter-feltet inneholder antall objekter som er tilknyttet til en aktivitet eller ressurs.

Disposisjonskode 1-10 (ressursfelt)

Feltene Disposisjonskode 1 til og med 10 inneholder en alfanumerisk kode som du kan definere for å gjengi en hierarkisk struktur av aktiviteter eller ressurser.

Overallokert (ressursfelt)

Overallokert-feltet angir om en ressurs er tildelt mer arbeid på en bestemt aktivitet, eller på alle aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidskostnader (ressursfelt)

Overtidskostnader-feltet viser de totale overtidskostnadene for en aktivitet, for en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for en ressurstildeling.

Timepris for overtid (ressursfelt)

Timepris for overtid viser betalingssatsen for overtidsarbeid som utføres av en ressurs.

Overtidsarbeid (ressursfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Topp (ressursfelt)

Topp-feltet angir hvor stor prosentandel eller hvor mange enheter en ressurs maksimalt arbeider med en tildeling på, på noe tidspunkt.

Prosent (%) Arbeid fullført (ressursfelt)

Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt i hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført.

Fonetikk (ressursfelt)

Fonetikk-feltet brukes bare i den japanske versjonen av Project 2007.

Prosjekt (ressursfelt)

Prosjekt-feltet viser navnet på delprosjektene som aktiviteter, ressurser eller tildelinger kommer fra.

RBS (ressursfelt)

RBS-feltet inneholder ressursfordelingsstrukturen, som også kalles brukerfordelingsstruktur.

Vanlig arbeid (ressursfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående kostnader (ressursfelt)

Gjenstående kostnader-feltet viser den gjenstående planlagte utgiften som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Gjenstående overtidskostnader (ressursfelt)

Feltet Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Gjenstående overtidsarbeid (ressursfelt)

Feltet Gjenstående overtidsarbeid viser hvor mye planlagt overtid som gjenstår.

Gjenstående arbeid (ressursfelt)

Gjenstående arbeid-feltet viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som må utføres for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

Ny
GUID for ressurskalender (ressursfelt)

Feltet GUID for ressurskalender inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver ressurskalender i prosjektet. Ingen ressurskalendere har samme GUID for ressurskalender.

Ny
GUID for ressurs (ressursfelt)

Feltet GUID for ressurs inneholder de unike identifikasjonskodene som er generert for hver ressurs i prosjektet. Ingen ressurser har samme GUID for ressurs.

Venter på svar (ressursfelt)

Feltet Venter på svar angir om det er mottatt bekreftelse fra gruppemedlemmer som er tildelt til aktiviteter.

Standard timepris (ressursfelt)

Feltet Standard timepris viser betalingssatsen for vanlig arbeid, som ikke er overtid, for en ressurs.

Start (ressursfelt)

Start-feltet viser datoen da en tildelt ressurs etter planen skal begynne å arbeide på en aktivitet.

Start1-10 (ressursfelt)

Feltene Start 1 til og med 10 viser spesifikk informasjon om startdatoene for aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil angi og lagre separat i prosjektet.

Ny
Sammendrag (ressursfelt)

Sammendrag-feltet angir om tildelingsinformasjonen for ressurser som brukes i det gjeldende prosjektet, er fra det åpne prosjektet eller et annet prosjekt der de samme ressursene brukes.

SV (ressursfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
Tildelingsutvalg for gruppe (ressursfelt)

Tildelingsutvalg for gruppe-feltet viser om den gjeldende ressursen er en generell ressurs.
Office Project Professional 2007 bare

Navn på aktivitetssammendrag (ressursfelt)

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på sammendragsaktivitetene for aktiviteten som er tilknyttet en ressurstildeling.

Venter på statusendring (ressursfelt)

Feltet Venter på statusendring angir om du har mottatt svar på en fremdriftsforespørsel angående tildelte aktiviteter som du har sendt til en ressurs.

Tekst1-30 (ressursfelt)

Feltene Tekst 1 til og med 30 inneholder tekstinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil ta med i prosjektet.

Type (ressursfelt)

Type-feltet inneholder alternativer som brukes til å styre hvordan redigering av arbeid, tildelingsenheter eller varighet påvirker beregningene av de to andre feltene.

Unik ID (ressursfelt)

Unik ID-feltet inneholder nummeret som Project 2007 velges automatisk når en ny aktivitet, ressurs eller tildeling i gjeldende prosjekt.

Oppdatering nødvendig (ressursfelt)

Oppdatering nødvendig-feltet angir om det skal sendes en Project Server 2007-oppdatering til tildelte gruppemedlemmer på grunn av endringer i en aktivitets startdato, sluttdato eller tildelinger.

VAC (ressursfelt)

VAC-feltet viser sluttavviket (VAC), som er forskjellen mellom budsjetterte kostnader (BAC) eller planlagte kostnader og sluttestimerte kostnader (EAC) for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Windows-brukerkonto (ressursfelt)

Feltet Windows-brukerkonto inneholder Microsoft Windows-brukernavnet du registrerer for en arbeidsressurs.

Arbeid (ressursfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidsgruppe (ressursfelt)

Arbeidsgruppe-feltet inneholder valg for elektronisk oppdatere metoden som du bruker til å kommunisere og samarbeide med hver arbeidsressurs i prosjektgruppen.

Arbeidsprofil (ressursfelt)

Arbeidsprofil-feltet inneholder alternativer for hvilken profil som skal brukes for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Arbeidsavvik (ressursfelt)

Arbeidsavvik-feltet viser forskjellen mellom opprinnelig planlagt arbeid for en aktivitet, ressurs eller tildeling og gjeldende planlagt arbeid.

Til toppen av siden

Ny angir at feltet er nytt i Project 2007.

Faktiske kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tidsinndelt ressursfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Ny
Planlagte budsjettkostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Planlagt budsjettarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Budsjettkostnader for planlagte budsjettkostnader 1-10 (tidsinndelte ressursfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader for 10 planlagt 1 til opprinnelig planlagte budsjettkostnader beløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Ny
Budsjettarbeid for planlagte budsjettkostnader 1-10 (tidsinndelte ressursfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (tidsinndelte ressursfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tidsinndelt ressursfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tidsinndelt ressursfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
Budsjettkostnad (tidsinndelt ressursfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Budsjettarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser.

Kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Akkumulerte kostnader-feltet viser de planlagte akkumulerte tidsinndelte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling frem til nå.

Akkumulert arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Akkumulert arbeid-feltet viser hvor mye tid som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

CV (tidsinndelt ressursfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Overallokering (tidsinndelt ressursfelt)

Overallokering-feltet angir om noen av de tildelte ressursene på en aktivitet har fått tildelt mer arbeid på aktiviteten, eller om en ressurs har fått tildelt mer arbeid på alle tildelte aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Toppbelastning ressurser (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Toppbelastning ressurser inneholder prosentandelen eller antallet enheter som en ressurs er tildelt på noe tidspunkt for aktiviteter, fordelt over tid.

Prosent (%) Tildeling (tidsinndelt ressursfelt)

Feltet Allokering i prosent inneholder en prosentandel som viser den totale mengden av kapasiteten til en ressurs som er tildelt til aktiviteter.

Vanlig arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående tilgjengelighet (tidsinndelt ressursfelt)

Gjenstående tilgjengelighet-feltet inneholder gjenstående tid som en ressurs vil være tilgjengelig for arbeid.

SV (tidsinndelt ressursfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Enhetstilgjengelighet (tidsinndelt ressursfelt)

Enhetstilgjengelighet-feltet inneholder prosentandelen eller maksimalt antall enheter en arbeidsressurs har tilgjengelig for arbeid på aktiviteter i løpet av en valgt tidsperiode, fordelt over tid.

Arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidstilgjengelighet (tidsinndelt ressursfelt)

Arbeidstilgjengelighet-feltet inneholder den maksimale tiden en arbeidsressurs er tilgjengelig og kan tildeles arbeid for en valgt tidsperiode, fordelt over tid.

Til toppen av siden

Ny angir at feltet er nytt i Project 2007.

Felt

Beskrivelse

Faktiske kostnader (tildelingsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk slutt (tildelingsfelt)

Faktisk slutt-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling ble fullført.

Faktisk overtidskostnad (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overtidskostnad viser påløpte kostnader for overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til.

Faktisk overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk Start (tildelingsfelt)

Faktisk start-feltet viser datoen og klokkeslettet da en aktivitet eller tildeling faktisk startet, basert på fremdriftsinformasjon du har angitt.

Faktisk arbeid (tildelingsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tildelingsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Tildeling (tildelingsfelt)

Tildeling-feltet angir om raden er en tildelingsrad i stedet for en aktivitets- eller ressursrad.

Tildelingsforsinkelse (tildelingsfelt)

Tildelingsforsinkelse-feltet viser hvor lenge en ressurs skal vente før den begynner å arbeide på en tildeling. Det vises ingen informasjon i Tildelingsforsinkelse-feltene, de fører bare til at den tilhørende informasjonen for Tildelingsforsinkelse-feltet blir tilgjengelig.

Ny
Eier av tildeling (tildelingsfelt)

Feltet eier av tildeling inneholder navnet på brukeren som er ansvarlig for å angi status i Office Project Web Access for gjeldende tilordning.
Office Project Professional 2007 bare

Tildelingsenheter (tildelingsfelt)

Tildelingsenheter-feltet viser hvor mye de tildelte ressursene er allokert til en aktivitet.

Ny
Planlagte budsjettkostnader (tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Planlagt budsjettarbeid (tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tildelingsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt slutt (tildelingsfelt)

Planlagt slutt-feltet viser den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt Start (tildelingsfelt)

Planlagt start-feltet viser den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagret en opprinnelig plan.

Planlagt arbeid (tildelingsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Budsjettkostnader for opprinnelig plan 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader for 10 planlagt 1 til opprinnelig planlagte budsjettkostnader beløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Ny
Budsjettarbeid for opprinnelig plan 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Kostnader-planlagte budsjettkostnader 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 slutt (tildelingsfelt)

Feltene Planlagt slutt 1 til og med 10 inneholder den planlagte fullføringsdatoen for en aktivitets- eller ressurstildeling på det tidspunktet du lagrer en tilhørende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Start (tildelingsfelt)

Feltene for planlagt start (Planlagt start 1 til og med 10) inneholder den planlagte startdatoen for en aktivitet eller tildeling på det tidspunktet du lagrer en tilsvarende opprinnelig plan.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tildelingsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tildelingsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tildelingsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
Budsjettkostnad (tildelingsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Budsjettarbeid (tildelingsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Bekreftet (tildelingsfelt)

Bekreftet-feltet angir om ressurser som er tildelt til en aktivitet, har godtatt eller forkastet aktivitetstildelingene.

Kostnader (tildelingsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Kostnadssatstabell (tildelingsfelt)

Feltet Kostnadssatstabell gir deg mulighet til å angi hvilken kostnadssatstabell du vil bruke for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Kostnadsavvik (tildelingsfelt)

Kostnadsavvik-tildelingsfeltet viser forskjellen mellom planlagte kostnader og totale kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Virksomhetskostnad 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Kostnader 1 til og med 10 kan brukes til å lagre egendefinert kostnadsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Kritisk (tildelingsfelt)

Kritisk-feltet angir om det finnes rom for forsinkelser i tidsplanen for en aktivitet eller aktiviteten for en tildeling, eller om en aktivitet er på den kritiske linjen.

CV (tildelingsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Dato1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Dato 1 til og med 10 inneholder datoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Virksomhetsvarighet 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Varighet 1 til og med 10 inneholder varighetsinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Virksomhetskostnad 1-10 (tildelingsfelt)

I feltene Virksomhetskostnad 1 til Virksomhetskostnad 10 kan lagre en egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling kostnadsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsdato 1-30 (tildelingsfelt)

Feltene Virksomhetsdato 1 til Virksomhetsdato 30-felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling datoinformasjon som definert av project management-administratoren eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsvarighet 1-10 (tildelingsfelt)

Virksomhetsvarighet 1 til Virksomhetsvarighet 10 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling varighetsinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsflagg 1-20 (tildelingsfelt)

Virksomhetsflagg 1 til Virksomhetsflagg 20 felt kan lagre egendefinert aktivitet, ressurs eller tildeling flagginformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsnummer 1-40 (tildelingsfelt)

Virksomhetsprosjektnummer 1 til og med Virksomhetsprosjektnummer 40 kan lagre et egendefinert tall prosjektinformasjon som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter.
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetsressurs-disposisjonskode 1-29 (tildelingsfelt)

Den Virksomhetsressurs-disposisjonskode1 til og med virksomhetsressurs-disposisjonskode29 inneholder en alfanumerisk kode som representerer en flat liste eller et hierarkisk struktur av ressurser (for eksempel kompetansekode eller jobbkoder).
Office Project Professional 2007 bare

Virksomhetstekst 1-40 (tildelingsfelt)

Feltene Virksomhetstekst 1 til Virksomhetstekst 40 felt kan lagre all egendefinert tekstinformasjon for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er angitt av administratoren project management eller en annen bruker med administratorrettigheter
Office Project Professional 2007bare

Slutt (tildelingsfelt)

Slutt-feltet viser datoen da det er planlagt at en tildelt ressurs skal fullføre arbeidet på en aktivitet.

Sluttavvik (tildelingsfelt)

Sluttavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom den planlagte sluttdatoen for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende sluttdatoen.

Slutt 1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Slutt 1 til og med 10 kan brukes til å lagre sluttdatoinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Virksomhetsflagg 1-20 (tildelingsfelt)

Feltene Flagg 1 til og med 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for ytterligere handling eller identifikasjon av noe slag.

Hyperkobling (tildelingsfelt)

Hyperkobling-feltet viser tittelen på, eller en forklarende tekst for, en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsadresse (tildelingsfelt)

Feltet Hyperkoblingsadresse inneholder adressen til en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Hyperkoblingsreferanse (tildelingsfelt)

Feltet Hyperkoblingsreferanse inneholder kombinasjonen, eller sammenkoblingen, av feltene Hyperkoblingsadresse og Deladresse for hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Deladresse for hyperkobling (tildelingsfelt)

Feltet Deladresse for hyperkobling inneholder den spesifikke plasseringen i et dokument i en hyperkobling som er tilknyttet en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Utjevningsforsinkelse (tildelingsfelt)

Utjevningsforsinkelse-feltet viser hvor lang tid en aktivitet eller tildeling blir forsinket i forhold til sin tidlige startdato på grunn av ressursutjevning.

Koblede felt (tildelingsfelt)

Koblede felt-feltet angir om det finnes OLE-koblinger til aktivitet, ressurs eller tildeling, enten fra et annet sted i denne prosjektfilen, fra en annen Project 2007-fil, eller fra et annet program.

Notater (tildelingsfelt)

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Nummer1-20 (tildelingsfelt)

Feltene Nummer 1 til og med 20 inneholder numerisk informasjon som du vil ta med i prosjektet i forbindelse med aktiviteter, ressurser eller tildelinger.

Disposisjonsnivå (tildelingsfelt)

Disposisjonsnivå-feltet angir hvor en aktivitet eller tildeling er plassert i disposisjonshierarkiet for prosjektet.

Overallokert (tildelingsfelt)

Overallokert-feltet angir om en ressurs er tildelt mer arbeid på en bestemt aktivitet, eller på alle aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidskostnader (tildelingsfelt)

Overtidskostnader-feltet viser de totale overtidskostnadene for en aktivitet, for en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for en ressurstildeling.

Overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Topp (tildelingsfelt)

Topp-feltet angir hvor stor prosentandel eller hvor mange enheter en ressurs maksimalt arbeider med en tildeling på, på noe tidspunkt.

Prosent (%) Arbeid fullført (tildelingsfelt)

Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt i hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført.

Prioritet (tildelingsfelt)

Prioritet-feltet angir viktighetsnivået som er gitt til en aktivitet, som i sin tur angir hvor enkelt det vil være å la en aktivitet eller tildeling bli forsinket eller deles under ressursutjevning.

Prosjekt (tildelingsfelt)

Prosjekt-feltet viser navnet på delprosjektene som aktiviteter, ressurser eller tildelinger kommer fra.

RBS (tildelingsfelt)

RBS-feltet inneholder ressursfordelingsstrukturen, som også kalles brukerfordelingsstruktur.

Vanlig arbeid (tildelingsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående kostnader (tildelingsfelt)

Gjenstående kostnader-feltet viser den gjenstående planlagte utgiften som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Gjenstående overtidskostnader (tildelingsfelt)

Feltet Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Gjenstående overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Feltet Gjenstående overtidsarbeid viser hvor mye planlagt overtid som gjenstår.

Gjenstående arbeid (tildelingsfelt)

Gjenstående arbeid-feltet viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som må utføres for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

Forespørsel/krav (tildelingsfelt)

Forespørsel/krav-feltet inneholder valg for hvordan ressurser kan tildeles når du bruker veiviseren for ressurserstatting.

Ressursgruppe (tildelingsfelt)

Ressursgruppe-feltet inneholder gruppene som ressurser tilhører.

Ressurs-ID (tildelingsfelt)

Ressurs-ID-feltet inneholder identifikasjonsnummeret som Project 2007 tilordnes hver ressurs.

Initialer (tildelingsfelt)

Ressursinitialer-feltet viser forkortelsene for ressursnavnene.

Ressursnavn (tildelingsfelt)

Ressursnavn-feltet inneholder navnet på ressursen som en tildeling hører til.

Ressurstype (tildelingsfelt)

Ressurstype-feltet angir om ressursen for denne tildelingen er en arbeids- eller materialressurs.

Venter på svar (tildelingsfelt)

Feltet Venter på svar angir om det er mottatt bekreftelse fra gruppemedlemmer som er tildelt til aktiviteter.

Start (tildelingsfelt)

Start-feltet viser datoen da en tildelt ressurs etter planen skal begynne å arbeide på en aktivitet.

Startavvik (tildelingsfelt)

Startavvik-feltet viser forskjellen i tid mellom opprinnelig planlagt startdato for en aktivitet eller tildeling og den gjeldende planlagte startdatoen.

Start1-10 (tildelingsfelt)

Feltene Start 1 til og med 10 viser spesifikk informasjon om startdatoene for aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil angi og lagre separat i prosjektet.

SV (tildelingsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Aktivitets-ID (tildelingsfelt)

Aktivitets-ID-feltet inneholder nummeret som Project 2007 tildeles hver aktivitet som du legger til i prosjektet.

Aktivitetsnavn (tildelingsfelt)

Aktivitetsnavn-feltet inneholder navnet på aktiviteten som en tildeling hører til.

Aktivitetsdisposisjonsnummer (tildelingsfelt)

Feltet Aktivitetsdisposisjonsnummer inneholder nummeret som angir den tilknyttede aktivitetens plassering i den hierarkiske disposisjonsstrukturen.

Navn på aktivitetssammendrag (tildelingsfelt)

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på sammendragsaktivitetene for aktiviteten som er tilknyttet en ressurstildeling.

Venter på statusendring (tildelingsfelt)

Feltet Venter på statusendring angir om du har mottatt svar på en fremdriftsforespørsel angående tildelte aktiviteter som du har sendt til en ressurs.

Tekst1-30 (tildelingsfelt)

Feltene Tekst 1 til og med 30 inneholder tekstinformasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger, som du vil ta med i prosjektet.

Unik ID (tildelingsfelt)

Unik ID-feltet inneholder nummeret som Project 2007 velges automatisk når en ny aktivitet, ressurs eller tildeling i gjeldende prosjekt.

Oppdatering nødvendig (tildelingsfelt)

Oppdatering nødvendig-feltet angir om det skal sendes en Project Server 2007-oppdatering til tildelte gruppemedlemmer på grunn av endringer i en aktivitets startdato, sluttdato eller tildelinger.

VAC (tildelingsfelt)

VAC-feltet viser sluttavviket (VAC), som er forskjellen mellom budsjetterte kostnader (BAC) eller planlagte kostnader og sluttestimerte kostnader (EAC) for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

WBS (tildelingsfelt)

WBS-feltet innholder koder for prosjektstrukturplanen (WBS-koder), som er alfanumeriske koder du kan bruke til å angi den tilknyttede aktivitetens plassering i hierarkistrukturen for prosjektet.

Arbeid (tildelingsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Arbeidsprofil (tildelingsfelt)

Arbeidsprofil-feltet inneholder alternativer for hvilken profil som skal brukes for ressursene som er tildelt til en aktivitet.

Arbeidsavvik (tildelingsfelt)

Arbeidsavvik-feltet viser forskjellen mellom opprinnelig planlagt arbeid for en aktivitet, ressurs eller tildeling og gjeldende planlagt arbeid.

Til toppen av siden

Ny angir at feltet er nytt i Project 2007.

Faktiske kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Faktiske kostnader-feltet viser påløpte kostnader for arbeid ressurser allerede har utført på sine aktiviteter, sammen med andre registrerte kostnader som er knyttet til aktiviteten.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overtidsarbeid inneholder faktisk mengde overtidsarbeid ressurser allerede har utført på aktiviteter de er tildelt til. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Faktisk arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Faktisk arbeid-feltet viser hvor mye arbeid som allerede er utført av ressurser som er tildelt til aktiviteter. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

ACWP (tidsinndelt tildelingsfelt)

ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) viser påløpte kostnader for arbeid som allerede er utført på en aktivitet, frem til prosjektstatusdatoen eller dagens dato.

Ny
Planlagte budsjettkostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettkostnad viser det opprinnelig planlagte budsjettet for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny
Planlagt budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Planlagt budsjettarbeid viser den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Planlagte kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Planlagte kostnader-feltet viser totalt planlagte kostnader for en aktivitet, en ressurs for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet.

Planlagt arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Planlagt arbeid-feltet viser totalt antall persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Ny
Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagte budsjettkostnader for 10 planlagt 1 til opprinnelig planlagte budsjettkostnader beløpene for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser.

Ny
Planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt budsjettarbeid 1 til og med 10 inneholder den opprinnelig planlagte budsjettarbeidsmengden for arbeids- og materialressurser som er angitt som budsjettressurser.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagte kostnader 1 til og med 10 inneholder totale planlagte kostnader for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltene Planlagt arbeid 1 til og med 10 inneholder det totale antallet persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

BCWP (opptjent verdi eller EV) (tidsinndelt tildelingsfelt)

BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene.

BCWS (planlagt verdi eller PV) (tidsinndelt tildelingsfelt)

BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato.

Ny
Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Budsjettkostnad-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjettkostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Ny Budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Budsjettarbeid-feltet brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeids- og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag.

Kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Kostnader-feltet viser de totale planlagte eller beregnede kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, basert på allerede påløpte kostnader for arbeid som er utført av ressurser som er tildelt til aktivitetene, i tillegg til planlagte kostnader for gjenstående arbeid.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Akkumulerte kostnader-feltet viser de planlagte akkumulerte tidsinndelte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling frem til nå.

Akkumulert arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Akkumulert arbeid-feltet viser hvor mye tid som er planlagt for alle ressurser som er tildelt til aktiviteter, akkumulert over tid.

CV (tidsinndelt tildelingsfelt)

CV-feltet (kostnadsavvik for opptjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Overallokering (tidsinndelt tildelingsfelt)

Overallokering-feltet angir om noen av de tildelte ressursene på en aktivitet har fått tildelt mer arbeid på aktiviteten, eller om en ressurs har fått tildelt mer arbeid på alle tildelte aktiviteter, enn det som er mulig å utføre med normal arbeidskapasitet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som er planlagt utført av alle ressurser som er tildelt til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller av en ressurs på en aktivitet, og som belastes med overtidssatsene for de aktuelle ressursene.

Toppbelastning ressurser (tidsinndelt tildelingsfelt)

Feltet Toppbelastning ressurser inneholder prosentandelen eller antallet enheter som en ressurs er tildelt på noe tidspunkt for aktiviteter, fordelt over tid.

Prosent (%) Tildeling (tidsinndelt tildelingsfelt)

Allokering i prosent inneholder en prosentandel som viser den totale mengden av kapasiteten til en ressurs som er tildelt til aktiviteter.

Vanlig arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Vanlig arbeid-feltet viser total mengde ikke-overtidsarbeid som er planlagt utført av ressurser.

Gjenstående tilgjengelighet (tidsinndelt tildelingsfelt)

Gjenstående tilgjengelighet-feltet inneholder gjenstående tid som en ressurs vil være tilgjengelig for arbeid.

SV (tidsinndelt tildelingsfelt)

SV-feltet (tidsplanavvik for opptjent verdi) viser kostnadsforskjellen mellom gjeldende fremdrift og den opprinnelige planen for en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt til en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Arbeid-feltet viser samlet tid som er planlagt for en aktivitet for alle tildelte ressurser, samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på alle tildelte aktiviteter, eller samlet tid det er planlagt at en ressurs skal bruke på en aktivitet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×