Tillegg til personvernerklæring for Microsoft Lync Server 2010

Støtte for Office 2010 avsluttes snart

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide fra hvor som helst, fra en hvilken som helst enhet, og fortsette å motta støtte.

Oppgrader nå

Sist oppdatert: oktober 2010

Innhold

Arkivering

Aktivitetsfeed

Adresseboktjeneste

Anropsadgangskontroll

Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records)

Anropsdelegering

Styring av anroper-ID

Visning av anropers navn

Logging i klient

Nødanrop

Infrastruktur for sted

Lync Web App Server

Stedsaspekter for medieforbikobling

Møtevedlegg

Filoverføring node-til-node

Personlig bilde

PIN-godkjenning

Avstemning

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

PowerPoint-samarbeid

Personvernmodus

Privat linje

Datainnsamling og -rapportering for QoE (Quality of Experience)

Rollebasert tilgangskontroll

Opptak

Responsgruppetjeneste – konsulentanonymisering

Logging på server

Kompetansesøk

Enhetlig kontaktlager

Stemmekvalitetsforbedringer i Lync 2010

Tavlesamarbeid

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync Server 2010-programvare som er distribuert i bedriftens nettverk. Hvis selskapet ditt bruker Lync Server 2010 som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende: Arkivering gjør bedriftens systemansvarlige i stand til å arkivere direktemeldingssamtaler, møteaktiviteter og -innhold og informasjon om bruk, for eksempel brukerpålogginger, samtaler som startes og deltakere som slutter seg til en samtale.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Arkiveringsfunksjonen lagrer innholdet i direktemeldingssamtaler, informasjon om sluttbrukerens bruk av direktemeldinger, møteinnhold og møteinformasjon på en server som bedriftens systemansvarlige konfigurerer. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Bedriftens systemansvarlige kan bruke denne informasjonen til å administrere bedriftens bruk av Lync Server 2010.

Valg/kontroll: Arkivering er slått av som standard og kan slås på av bedriftens systemansvarlige ved å gå til innstillingssiden Overvåking og arkivering i kontrollpanelet i Microsoft Lync Server 2010 og oppdatere Arkiveringspolicy og Arkiveringskonfigurasjon.

Aktivitetsfeed

Funksjonen gjør følgende: Aktivitetsfeeden gjør det mulig for sluttbrukerne å se "sosiale oppdateringer" fra kontaktene på kontaktlisten. Det gjør sluttbrukerne i stand til å la andre se de nyeste personlige notatene, endringer av bildet og endringer i tittel eller kontorplassering.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerne publiserer via tilgjengelighetsinformasjonen følgende opplysninger i Microsoft Lync 2010:

 • Oppdateringstidspunktet for bedriftsbildet (fra bedriftskatalogen, for eksempel Active Directory Domain Services)

 • Et webbilde (som sluttbrukeren laster opp og ønsker at andre skal se) med oppdateringstidspunktet

 • Tidspunktet da bedriftstittelen ble endret og selve tittelen (fra bedriftskatalogen)

 • Tidspunktet da kontorplasseringen ble endret og selve kontorplasseringen (fra bedriftskatalogen)

 • En logg over de siste personlige notatene som ble lagt ut

 • Fraværende-meldingen fra Microsoft Exchange Server

Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen deles med kontakter i sluttbrukerens kontaktliste som ser på vedkommendes aktivitetsfeed og er i et fortrolighetsforhold av typen Familie og venner, Arbeidsgruppe, Kollegaer eller Eksterne kontakter.

Valg/kontroll: Bedriftens systemansvarlige kan konfigurere båndinnstillingen PersonalNoteHistoryDepth, som bestemmer hvor mange personlige notater som beholdes for sluttbrukeren. Hvis den settes til 0, beholdes det ingen notatlogg, og bare det nåværende notatet lagres (slik det har vært i tidligere versjoner). Hver sluttbruker har også mulighet til ikke å publisere noe som helst i aktivitetsfeeden ved å merke av for den aktuelle innstillingen i Lync 2010-alternativene.

Adresseboktjeneste

Funksjonen gjør følgende: Med adresseboktjenesten kan Lync Server-klienter, for eksempel Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile og så videre, søke etter kontakter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukeren oppgir en søkestreng som brukes til å søke etter treff i adressebokdatabasen eller i de nedlastede adressebokfilene. Eventuelle samsvarende poster som blir funnet for en bestemt søkestreng, sendes tilbake til klienten.

Bruk av informasjonen: Informasjonen i søkestrengen brukes til å søke etter samsvarende poster.

Valg/kontroll: Adresseboktjenesten er aktivert som standard. Det finnes ikke noe alternativ som deaktiverer denne tjenesten.

Anropsadgangskontroll

Funksjonen gjør følgende: Med anropsadgangskontroll kan bedriftens systemansvarlige styre mengden lyd-/videotrafikk for Lync Server på WAN-koblingen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Funksjonen for anropsadgangskontroll samler inn, behandler og mottar IP-adressene til anroperen og den som mottar anropet, stedsinformasjon for endepunktet (innenfor eller utenfor bedriftsnettverket) for begge sider og hvorvidt anropet er i forbund. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Bedriftens systemansvarlige kan bruke denne informasjonen til å administrere bedriftens bruk av en bestemt WAN-kobling for lyd-/videoanrop i Lync Server.

Valg/kontroll: Anropsadgangskontroll er slått av som standard, og kan slås på av bedriftens systemansvarlige ved å gå til innstillingssiden Nettverkskonfigurasjon på kontrollpanelet i Lync Server 2010 og oppdatere Global policy for aktivering av båndbreddebehandling.

Obs!:  Nødsamtaler kan berøres av policyer for anropsadgangskontroll (det vil si at nødsamtaler kan bli rutet til feil linje).

Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records)

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records) samler inn og rapporterer detaljer om node-til-node-kommunikasjon og møter som har blitt foretatt ved hjelp av Lync Server.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis funksjonen er aktivert, registreres dataene fra all node-til-node-kommunikasjon og alle møter i CDR-databasen. (Innholdet registreres ikke.) CDR-dataene lagres i overvåkingsserverdatabasen som er distribuert i bedriften og rapporteres i et sett med standard overvåkingsserverrapporter. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: CDR-dataene kan brukes til å se gjennom loggen over node-til-node-kommunikasjonen og møtene som har foregått i organisasjonen.

Valg/kontroll: CDR er slått på som standard, men bedriftens systemansvarlige må installere en overvåkingsserver som er koblet til en bakdatabase for overvåkingsserveren for å samle inn CDR-dataene. Bedriftens systemansvarlige kan distribuere standardrapportene fra overvåkingsserveren eller opprette egendefinerte rapporter ved å spørre overvåkingsserverdatabasen.

Anropsdelegering

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan sluttbrukerne tilordne én eller flere representanter som kan gjøre anrop og besvare anrop på deres vegne. Representantene kan også arrangere og delta på elektroniske møter på deres vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når representantene besvarer anrop på vegne av sluttbrukerne, mottar sluttbrukerne en e-postvarsling som informerer dem om anropet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Sluttbrukerne kan bruke denne funksjonen til å samarbeide med representantene, slik at representantene kan administrere tidsplaner og møter. Sluttbrukerne kan også følge opp med representantene angående anropene som har blitt utført eller besvart på deres vegne.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige ved å sette EnableDelegation til True.

Obs!:  Bedriftens systemansvarlige kan konfigurere synkronisering av Exchange-kalenderrepresentanter med Lync Server. Når funksjonen er aktivert, legges Exchange-kalenderrepresentanter med de nødvendige tillatelsene (lik eller bedre enn tillatelsen Forfatter uten redigeringstilgang), automatisk til som sluttbrukerens representant i Lync. Dette endrer ikke sluttbrukerens innstillinger for viderekobling.

Styring av anroper-ID

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Styring av anroper-ID bestemmer telefonnummeret som vises til vedkommende som mottar anropet. Bedriftens systemansvarlige kan velge å skjule anroper-IDen per rute ved å oppgi et alternativt nummer. Det alternative nummeret vises som anroper-ID for alle anrop som går ut gjennom den aktuelle ruten. Et eksempel på dette kan være når en sluttbruker gjør et anrop fra sitt personlige telefonnummer på arbeid. Vedkommende som mottar anropet, ser det generelle bedriftsnummeret i stedet for brukerens personlige telefonnummer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Telefonnummeret til anroperen vises

Bruk av informasjonen: Funksjonen brukes til å skjule anroperens telefonnummer og vise et alternativt nummer.

Valg/kontroll: Du kan merke av for eller fjerne merket for Skjul anroper-ID ved å gå til Rute-siden på kontrollpanelet for Lync Server 2010. Hvis det ikke er merket av for Skjul anroper-ID, vises anroperens telefonnummer. Hvis det er merket av for Skjul anroper-ID, må det oppgis et alternativt nummer, som så vises for den som mottar anropet

Visning av anropers navn

Funksjonen gjør følgende: Dette visningsnavnet inneholder sluttbrukerens navn slik det er lagret i det lokale repositoriet for Lync Server (adresseboktjenesten). For utgående anrop fra sluttbrukere på Lync Server til PSTNet (Public Switched Telephone Network) sender denne funksjonen eventuell visningsnavninformasjon til grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: For utgående anrop fra Lync Server-nettverket sendes visningsnavnet til grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN hvis det ikke er noen personvernbegrensninger i Lync Server mot å oppgi denne informasjonen. Denne informasjonen kan deretter vises til den som mottar anropet.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes slik at den som mottar anropet, får navnet på anroperen sammen med anroperens telefonnummer. Dette skal ikke anses som endelig.

Valg/kontroll: For øyeblikket er det ingen kontroller i Lync Server som angir personvernbegrensninger på å oppgi visningsnavninformasjon. Visningsnavnet sendes alltid fra serveren. Enkelte grensekontrollere for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN kan ha mulighet til å filtrere eller erstatte visningsnavn for hver samtaleretning (inngående, utgående).

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Logging i klient kan sluttbrukerne logge informasjon om Lync-bruk på datamaskinen i brukerprofilen sin.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis funksjonen er aktivert, lagres følgende informasjon på sluttbrukerens datamaskin: emnet for møtet, sted, SIP-meldinger (Session Initiation Protocol), svar på Lync-samtaler, informasjon om avsender og mottaker for hver Lync-melding, ruten meldingen tok, kontaktliste og tilgjengelighetsinformasjon. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men sluttbrukeren eller bedriftens systemansvarlige kan velge å sende loggene til Microsoft manuelt.

Bruk av informasjonen: Klientlogger kan brukes til å feilsøke Lync-problemer.

Valg/kontroll: Logging i klient er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige ved å sette ucEnableUserLogging til 1.

Nødanrop

Funksjonen gjør følgende: Når funksjonen for nødanrop gjøres tilgjengelig av bedriftens systemansvarlige, kan stedsinformasjon sendes via Lync til en tredjeparts leverandør av rutingstjenester som velges av kunden. Leverandøren av rutingstjenester sender deretter stedet til redningstjenesten når det slås et nødnummer (for eksempel 113 i Norge). Bedriftens systemansvarlige kan begrense muligheten for nødsamtaler til sluttbrukerens arbeidssted, så den systemansvarlige må informere hver sluttbruker om i hvilken grad nødsamtalefunksjonaliteten er tilgjengelig. Når funksjonen er aktivert, er stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, stedet som bedriftens systemansvarlige har tilordnet til sluttbrukerens stedsinformasjon (for eksempel et kontornummer) og lagt inn i stedsdatabasen, eller hvis et slik sted ikke er tilgjengelig, stedet sluttbrukeren kan ha lagt inn manuelt i stedsfeltet. Hvis sluttbrukeren slår nødnummeret mens Lync brukes via en trådløs Internett-tilkobling mens de fortsatt er på arbeidsstedet, er stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, bare et omtrentlig sted fordi det blir plasseringen til det bestemte trådløse endepunktet som datamaskinen deres kommuniserer med. Stedsinformasjonen til det aktuelle trådløse endepunktet legges dessuten inn manuelt av bedriftens systemansvarlige, og stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, er derfor ikke nødvendigvis sluttbrukerens egentlige posisjon. For at denne funksjonen skal være fullstendig operativ må bedriften bruke en rutingstjeneste som leveres av sertifiserte løsningsleverandører, og tjenesten er bare tilgjengelig i USA.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Stedsinformasjonen som innhentes av Lync, bestemmes av den automatiske stedsinformasjonen som fylles ut av bedriftens LIS (Location Information Server) eller av stedsinformasjonen sluttbrukeren har lagt inn manuelt i stedsfeltet. Denne informasjonen lagres i minnet på sluttbrukerens datamaskin, så når et nødnummer registreres, sendes denne stedsinformasjonen sammen med anropet for at anropet skal rutes til riktig leverandør av redningstjenester og gi personalet den omtrentlige posisjonen. Sluttbrukerens stedsinformasjon kan også sendes via en direktemelding til en lokal sikkerhetsavdeling. For nødsamtaler inneholder samtaleloggen anroperens stedsinformasjon. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Stedsinformasjonen brukes til å rute anropet til riktig leverandør av redningstjenester og ved utrykning av redningspersonell. Denne informasjonen kan også sendes til bedriftens sikkerhetsavdeling som en varsling sammen med anroperens stedsinformasjon og telefonnummer.

Valg/kontroll:

Deaktivert:

Funksjonen er deaktivert som standard. Hvis den aktiveres av bedriftens systemansvarlige, kan stedspolicyen endres eller fjernes for delnett og/eller brukere, og rutingstjenesten kan deaktiveres for tjenesteleverandøren.

Aktivert:

En stedspolicy som aktiverer nødanrop, må defineres og tilordnes til det ene av delnettene der klienter for samordnet kommunikasjon (UC - Unified Communication) registreres fra, til brukere, eller til begge deler. Rutingstjenester for nødanrop må innhentes fra en tjenesteleverandør, og rutingstilkoblingen til tjenesteleverandøren må opprettes.

Infrastruktur for sted

Funksjonen gjør følgende: Informasjon om sluttbrukerens sted og tidssone beregnes og deles med andre via tilgjengelighetsfunksjonaliteten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Data om sluttbrukerens geografiske plassering samles inn av én av to mekanismer: brukeren legger inn dataene manuelt, eller dataene fylles ut automatisk av bedriftens LIS (Location Information Server). I tillegg hentes sluttbrukerens tidssone fra Windows-operativsystemet på sluttbrukerens datamaskin. Stedsdataene som samles inn, består av en beskrivelsestekst i tillegg til formatert adresseinformasjon. Beskrivelsen kan være en hvilken som helst tekst som kan bidra til å informere andre om hvor sluttbrukeren er (for eksempel "Hjemme" eller "Arbeid"), mens den formaterte adresseinformasjonen er en geografisk adresse (for eksempel Hovedgaten 100, 9999 Eksempelby). Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene for stedsbeskrivelse og tidssone deles med andre via Lync-tilgjengelighet, basert på hvordan tilgjengelighetsfunksjonen er konfigurert. Informasjonen vises på brukerens kontaktkort. Vær oppmerksom på at den formaterte adressen (geografisk adresse) ikke deles over kontaktkortet, men kan sendes til redningspersonell hvis sluttbrukeren gjør et nødanrop (for eksempel 113). (Se beskrivelsen for "Nødanrop".)

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige har følgende kontroller:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Hvis denne settes til True, er oppføringen for stedsnavn i stedsfeltet og den fullstendige stedsdialogboksen tilgjengelig ved å bruke oppføringen Angi sted i stedsområdemenyen. Hvis den settes til False, er en begrenset stedsoppføring tilgjengelig for stedsnavnet i stedsfeltet. Når kontrollen er satt til True, deles dessuten stedsdataene for nødanrop. Hvis den settes til False, deles de ikke for nødanrop. Dette kan ikke overstyres av sluttbrukerne. Vær oppmerksom på at stedsbeskrivelsen (som enten hentes fra LIS eller registreres av sluttbrukeren) likevel deles via tilgjengelighetsfunksjonen, uavhengig av om denne funksjonen er slått av eller på.

 • UseLocationForE911Only Hvis den settes til True, deles ikke stedsdataene i LISen automatisk via tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis den settes til False, deles stedsdataene i LISen automatisk via tilgjengelighetsfunksjonen.

 • PublishLocationDataDefault Denne kontrollen konfigurerer standardvirkemåten for alle brukere som ikke eksplisitt har valgt å dele eller ikke dele stedsbeskrivelsen sin gjennom tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis den settes til True, deles stedsinformasjonen som standard. Hvis den settes til False, deles ikke stedsinformasjonen.

 • LocationRequired Denne innstillingen styrer hvorvidt sluttbrukerne bes om å oppgi hvor de er. Det er tre mulige verdier: Ja, Fraskrivelse og Nei.

  • Ja – Viser "Angi sted" i rødt hvis det ikke er oppgitt stedsdata.

  • Fraskrivelse – Viser "Angi sted" i rødt med en "X" ved siden av hvis det ikke er oppgitt stedsdata. Sluttbrukerne kan klikke "X" for å se fraskrivelsen. Obs! Hvis bedriftens systemansvarlige velger denne verdien, må teksten i fraskrivelsen fylles ut.

  • Nei – Viser "Angi sted" i svart når det ikke er oppgitt stedsdata.

Lync Web App Server

Funksjonen gjør følgende: Webkomponenten for Microsoft Lync Web App må distribueres før bruk av Lync Web App, som er et program basert på en plugin-modul for Microsoft Silverlight og som leverer møtefunksjoner.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerens påloggingsadresse, passord og møteinformasjon brukes til å godkjenne brukeren før vedkommende kobles til et møte. Informasjon om programdeling og skrivebordsdeling deles med alle andre brukere i det aktuelle møtet. Alle møtedeltakere vil kunne se sluttbrukerens tilgjengelighets- og kontaktinformasjon.

Bruk av informasjonen: Brukerens påloggingsadresse, passord og møteinformasjon brukes til å godkjenne brukeren før vedkommende kobles til et møte.

Valg/kontroll: Webkomponenten for Lync Web App er aktivert som standard.

Stedsaspekter for medieforbikobling

Funksjonen gjør følgende: Medieforbikobling fastsetter plasseringen til de lokale IP-adressene for medieavslutning som brukes som standard for en Lync Server-bruker og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN som skal brukes i et PSTN- eller PBX-anrop tilknyttet den aktuelle brukeren. Hvis de to elementene er plassert slik at de er godt tilknyttet, uten båndbreddebegrensninger, og medieforbikobling er aktivert, flyter mediene direkte mellom Lync Server-brukeren og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN og omgår Lync Server-formidlingsserveren. Signalet for anropet fortsetter å gå fra Lync Server-brukeren til Lync Server-formidlingsserveren og til grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Plasseringen til den lokale IP-adressen for medieavslutning for sluttbrukeren som brukes som standard og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN fastsettes ved å matche hver lokale IP-adresse for medier med en forbikoblings-ID som er lagret i konfigurasjonslageret for Lync Server. Forbikoblings-IDen er en GUID, og den filtreres ikke av tilgangsproxyen, så den oppgis til brukere på utsiden og brukere i forbund, i tillegg til at den er tilgjengelig for brukere på innsiden. Denne funksjonen sender ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Hvis Lync Server-brukeren og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN er på samme sted, blir forbikoblings-IDen som er knyttet til hvert elements lokale media-IP som brukes som standard, identiske. Parten som mottar forbikoblings-IDen fra motparten, ser at partens egen forbikoblings-ID samsvarer. I så fall tillates det at mediene for samtalen går direkte mellom Lync Server-brukeren og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN, slik at formidlingsserveren omgås.

Valg/kontroll:

Medieforbikobling er deaktivert som standard både globalt og for hver linje til en bestemt grensekontroller for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN. Bedriftens systemansvarlige kan aktivere det både globalt og for en bestemt linje ved hjelp av de to metodene nedenfor.

Ved hjelp av Kontrollpanel for Lync Server

 • Global forbikobling aktiveres ved å klikke Nettverkskonfigurasjon, dobbeltklikke Global konfigurasjon i listen, klikke Slå på medieforbikobling på siden Rediger global innstilling og deretter velge kornethet.

 • Forbikobling for en bestemt linje aktiveres ved å klikke Stemmeruting, klikke kategorien Linjekonfigurasjon, dobbeltklikke en eksisterende linje og deretter klikke Aktiver medieforbikobling.

Bruke Skall for administrasjon av Microsoft Lync Server 2010

 • Cmdletene New-CsTrunkConfiguration og Set-CsTrunkConfiguration kan brukes til å aktivere medieforbikobling for en linje.

 • Cmdletene New-CsNetworkMediaBypassConfiguration og Set-CsNetworkConfiguration kan brukes til å aktivere global medieforbikobling.

Møtevedlegg

Funksjonen gjør følgende: Sluttbrukerne kan dele filer med møtedeltakere ved å laste dem opp som vedlegg.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Vedleggene lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Sluttbrukerne kan velge å laste opp vedlegg. Vedlegg lastes ned av dem eller andre i et møte. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen i opplastede møtevedlegg deles med andre deltakere i et Lync-møte.

Valg/kontroll: Bedriftens systemansvarlige kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for enkeltbrukere eller alle brukere gjennom policyen AllowFileTransfer. Denne policyen er aktivert som standard.

Filoverføring node-til-node

Funksjonen gjør følgende: Lync-brukere kan overføre filer til hverandre i direktemeldingssamtaler med to deltakere (ikke møter).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Filen overføres direkte mellom Lync-klientene. Brukerne velger å innlede filoverføringen, og de velger filen som skal overføres. Mottakeren av filen må eksplisitt samtykke i å motta filen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Med funksjonen for filoverføring node-til-node kan brukerne sende filer til hverandre i sanntid under en direktemeldingssamtale.

Valg/kontroll: Bedriftens systemansvarlige kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for enkeltbrukere eller alle brukere gjennom policyen EnableP2PFileTransfer policy. Denne policyen er aktivert som standard.

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde viser sluttbrukerens personlige bilde til andre sluttbrukere. Dette konfigureres bare av sluttbrukeren, og det er forskjellig fra bildet som ligger i bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerens delingspreferanse for personlig bilde og webadressen til bildet innhentes ved at sluttbrukeren oppgir denne informasjonen, og den publiseres gjennom tilgjengelighetsfunksjonen i Lync. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse sluttbrukerens brukeropplevelse og til å dele bildet med andre.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige fastsetter:

 • Om brukerne til å begynne med deler bilder som standard eller ikke. Dette kan overstyres.

 • Maksimumsstørrelsen for bilder en bruker kan laste ned.

 • Hvilke typer bilder som tillates.

PIN-godkjenning

Funksjonen gjør følgende: PIN-godkjenning er en mekanisme som brukes til å godkjenne brukere som slutter seg til Conference Auto Attendant-møter og til å godkjenne brukere som tar i bruk Microsoft Lync 2010 Phone Edition for første gang. Brukeren oppgir telefonnummeret eller internnummeret og PIN-koden som Lync Server bruker til å validere brukerens legitimasjon. En PIN-kode kan angis av brukeren eller defineres av bedriftens systemansvarlige.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Under godkjenningen innhentes telefonnummeret eller internnummeret og brukerens PIN-kode. Lync Server validerer denne informasjonen mot bakdatabasen. PIN-koden lagres i bakdatabasen som en enveis hash-kode av sikkerhetsgrunner. Når den først er angitt, er ikke PIN-koden synlig for noen. En PIN-kode kan angis eller tilbakestilles av en bruker eller av en administrator eller brukerstøttemedarbeider.

Når en administrator eller brukerstøttemedarbeider angir eller tilbakestiller PIN-koden, vises den nye PIN-koden, og den kan sendes i en e-post til brukeren (valgfritt). Den tilgjengelige e-postmalen kan tilpasses, og den inneholder tekst som informerer brukeren om at PIN-koden kan ha blitt sett av administratoren eller brukerstøttemedarbeideren, og at det derfor anbefales at brukeren angir en ny PIN-kode.

Bruk av informasjonen:

PIN-koden brukes av Lync Server til å godkjenne brukeren for et møte eller ta i bruk en telefon som kjører Lync 2010 Phone Edition.

Valg/kontroll: Dette er aktivert som standard. Bedriftens systemansvarlige kan deaktivere PIN-godkjenning på siden Sikkerhetsinnstillinger på kontrollpanelet for Lync Server ved å merke av for PIN-godkjenning.

Avstemning

Funksjonen gjør følgende: Lync-brukere kan gjennomføre avstemninger og innhente anonyme svar fra deltakere under elektroniske møter og samtaler.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede avstemningsresultatene er synlige for alle presentatører og kan vises til alle deltakere av en presentatør. Avstemningene lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Avstemningsfunksjonen bedrer samarbeidsmiljøet ved at presentatørene raskt kan kartlegge deltakernes preferanser.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige har følgende policyer

 • EnableDataCollaboration: Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige begrense alle funksjoner for datasamarbeid – Microsoft PowerPoint-samarbeid, fildeling, avstemning, tavlesamarbeid og vedlegg. Hvis denne policyen settes til False, er policyene for de enkelte funksjonene irrelevante.

 • AllowPolling: Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige aktivere eller deaktivere avstemningsfunksjonen. Denne funksjonen er aktivert som standard.

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen får sluttbrukerne tilgang til informasjon som er publisert om andre brukere (både innenfor og utenfor organisasjonen), og andre brukere får tilgang til informasjon som er publisert om dem, for eksempel status, tittel, telefonnummer, sted og notater. Bedriftens systemansvarlige kan også konfigurere samhandling mellom meldings- og samarbeidsklienten Microsoft Outlook og Exchange, slik at sluttbrukerne kan vise fraværende-meldinger og annen statusinformasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerne bruker påloggingsadressen sin og et passord til å koble seg til Lync Server. Brukerne og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon som knyttes til påloggingen deres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync-brukere og -programmer vil kunne få tilgang til brukerens tilgjengelighets- og kontaktinformasjon for å fastslå brukerens publiserte status og informasjon, slik at det blir enklere å kommunisere med dem.

Valg/kontroll: Sluttbrukerne kan velge hvilken informasjon som skal publiseres. Bedriftens systemansvarlige kan også konfigurere publisert informasjon på deres vegne. Bedriftens systemansvarlige kan deaktivere sluttbrukernes mulighet til å ha kontroll over den publiserte informasjonen ved å gå til sidene Brukere og Innstillinger for direktemeldinger og tilgjengelighet på kontrollpanelet for Lync Server.

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Lync-brukere kan vise, se på og legge inn merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Sluttbrukernes handlinger styrer all bruk for denne funksjonen – enten de laster opp, blar gjennom eller legger inn merknader i en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres i en samtale eller et møte, overføres til alle møtedeltakerne, og de vil kunne hente dem direkte fra en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen i Lync, men dette hindrer dem ikke i å hente den eller se på den. PowerPoint-filer lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Samarbeid via PowerPoint hjelper samtaledeltakerne med å holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige har følgende policyer:

 • EnableDataCollaboration – Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige blokkere eller tillate alle funksjoner for datasamarbeid – PowerPoint-samarbeid, fildeling, avstemning, tavlesamarbeid og vedlegg. Hvis denne policyen settes til False, er policyene for de enkelte funksjonene irrelevante.

 • AllowAnnotations: Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige blokkere merknadsfunksjonene for PowerPoint-innhold for møtedeltakere.

I tillegg kan presentatørene begrense merknader i PowerPoint-presentasjoner etter deltakerrolle (Ingen, Bare presentatører, Alle) gjennom dialogboksen Møtealternativer. Denne innstillingen er tilgjengelig for hvert møte.

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som gjør det mulig for sluttbrukerne å dele tilgjengelighetsinformasjon (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) bare med kontakter på brukerens kontaktliste.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der sluttbrukerne kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter på brukerens kontaktliste. Ingen informasjon sendes til Microsoft

Bruk av informasjonen: Personvernmodus-innstillingen brukes av Lync til å fastslå om personvernmodus skal aktiveres eller ikke.

Valg/kontroll:

 • Bedriftens systemansvarlige kan på gruppenivå velge å aktivere personvernmodus (ved å bruke båndinnstillingen EnablePrivacyMode). Når det er aktivert, bytter alle sluttbrukere av Lync som standard til personvernmodus etter hvert som de logger på.

 • Når personvernmodus er aktivert på serveren gjennom admin-innstillingen, kan sluttbrukerne velge enten å la alle se tilgjengeligheten (standardmodus) eller bare å la kontaktene se tilgjengeligheten (personvernmodus). Sluttbrukerne angir status i kategorien Status i dialogboksen Alternativer.

 • Hvis standardmodus er aktivert på serveren gjennom admin-innstillingen, kan ikke sluttbrukerne bytte til personvernmodus. De kan bare operere i standardmodus. De kan imidlertid på forskudd velge bort personvernmodus, slik at hvis den systemansvarlige senere bytter til personvernmodus, bytter ikke brukeren til personvernmodus når vedkommende logger på Lync.

Privat linje

Funksjonen gjør følgende: Privat linje er en funksjon som gir et ekstra, ikke-publisert telefonnummer til en sluttbruker. Sluttbrukeren kan velge å gi ut ekstranummeret til andre.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon fra funksjonen Privat linje innhentes omtrent på samme måte som måten anrop til et vanlig, ikke-privat nummer håndteres, det vil si at anropsinformasjonen lagres på samme måte som for andre anrop.

Det finnes situasjoner der det private nummeret sendes utilsiktet til en tredjepart, for eksempel når den som ringer til det private nummeret, setter samtalen over til en annen person.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen brukes til å opprette en logg over anrop. Se avsnittet Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records) for nærmere informasjon.

Valg/kontroll: Det er ingen kontroller for sluttbruker eller systemansvarlig for denne funksjonen.

Datainnsamling og -rapportering for QoE (Quality of Experience)

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Datainnsamling og -rapportering for QoE (Quality of Experience) samler inn og rapporterer mediekvalitet for node-til-node-kommunikasjon og møter via Lync. Denne statistikken inneholder IP-adresser, tapsfrekvens, enhetene som brukes, hendelser av dårlig kvalitet som oppstod i anropet og så videre.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis bedriftens systemansvarlige aktiverer QoE, registreres mediekvalitetsdata for node-til-node-kommunikasjon og møter i Lync i QoE-databasen. Denne funksjonaliteten registrerer ikke innholdet i Lync. QoE-dataene lagres i bakdatabasen for overvåkingsserveren som brukes i bedriften, og de rapporteres i et sett med standard overvåkingsserverrapporter. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Bedriftens systemansvarlige har tilgang til denne informasjonen og kan bruke den til å innhente tilbakemeldinger om kvaliteten på mediene som overføres i systemet. Informasjonen inneholder brukernes IP-adresser.

Valg/kontroll: QoE er slått på som standard, men bedriftens systemansvarlige må installere en overvåkingsserver som er koblet til en bakdatabase for overvåkingsserveren for å innhente QoE-dataene. Bedriftens systemansvarlige kan bruke standard overvåkingsserverrapporter eller opprette egendefinerte rapporter som spør overvåkingsserverdatabasen.

Bedriftens systemansvarlige kan slå av QoE-rapportering ved hjelp av følgende Windows PowerShell-cmdlet for Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rollebasert tilgangskontroll

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Rollebasert tilgangskontroll gjør det mulig å delegere administrative rettigheter for systemansvarlige. En systemansvarligs bruk av administrasjonsgrensesnittene kan begrenses til spesifikt tillatte operasjoner, og hvilke objekter som kan endres, kan spesifiseres.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Rettighetene til en systemansvarlig evalueres ved kjøring basert på brukerens gruppemedlemskap, nærmere bestemt Active Directory-sikkerhetsgrupper. Rettighetene til en rolle i systemet konfigureres og angis på den sentrale administrasjonsserveren.

Bruk av informasjonen: Bedriftens systemansvarlige kan konfigurere ytterligere admin-roller for rollebasert tilgangskontroll for en gitt distribusjon. En systemansvarlig kan se alle roller en annen systemansvarlig er medlem av.

Valg/kontroll: Dette er sikkerhets-/godkjenningsmekanismen for IT-administrasjonsoppgaver. Funksjonen berører ikke sluttbrukeren, og den er ikke synlig for sluttbrukeren.

Opptak

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen kan arrangører og/eller presentatører registrere alle aspekter av en Lync-økt, deriblant hvem som deltok på møtet, lyd, video og innhold som direktemeldingssamtaler, programdeling, PowerPoint-presentasjoner, avstemninger, støtteark og tavler. Når arrangøren eller andre presentatører stopper opptaket eller setter det på pause, berøres ikke andre opptak som pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis presentatørene velger å ta opp, lagres det som tas opp, på vedkommendes datamaskin. Ekstra videofiler som genereres på grunnlag av opptaket, lagres på presentatørens lokale datamaskin som standard, men de kan også lagres på en annen datamaskin hvis dette angis av presentatøren som utfører opptaket. Når brukere laster opp innhold til et møte, gis det tillatelse til å legge til det aktuelle innholdet i opptak som disse brukerne eller andre brukere oppretter.

Hvis det oppstår feil i løpet av publiseringsfasen til et opptak, er det mulig at data som ble tatt opp mens registreringen stod på pause, utilsiktet kan inkluderes i opptaket. Hvis det oppstår en feil i en av delene av publiseringsfasen (se Opptaksavspilling for en "Advarsel"-status), bør ikke opptakene distribueres til andre, selv om de kan spilles av i en eller annen form.

Bruk av informasjonen: Opptaket kan spilles av alle som har tilgang til plasseringen der opptaket er lagret.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige har følgende kontroller:

 • AllowConferenceRecording: Standardinnstillingen for denne policyen er False.

  • Hvis policyen er satt til True for brukeren som eskalerer fra et node-til-node-anrop til et møte, vil alle presentatører kunne gjøre opptak.

  • Hvis policyen er satt til True for brukeren som starter et ad hoc-møte, vil alle presentatører kunne gjøre opptak.

  • Hvis policyen på det tidspunktet da første person slutter seg til møtet er satt til True for brukeren som planla møtet, vil alle presentatører kunne gjøre opptak.

  • Hvis policyen til brukeren som eskalerte, startet eller planla et møte, er satt til False for disse tre situasjonene, er ikke opptaksfunksjonen tilgjengelig for noen av presentatørene eller deltakerne.

  • Hvis policyen endres mens et møte pågår, trer ikke policyen i kraft før alle deltakerne har gått ut fra møtet og gått inn igjen.

 • EnableP2PRecording: Standardverdien er False, og den angis når brukeren logger seg på Lync.

  • Hvis den settes til True, kan en bruker som starter en samtale med noen som også har denne policyen satt til True, utføre opptak.

  • Brukere kan bare ta opp hvis begge parter i node-til-node-kommunikasjonen har tillatelse til å ta opp.

 • AllowExternalToRecord: Standardverdien er False. Eksterne brukere omfatter både brukere i forbund og anonyme brukere.

  • Møte: Policyen AllowExternalToRecord aktiveres når den første personen slutter seg til møtet, og bare når AllowConferenceRecording er satt til True.

   • Hvis den settes til True, vil også presentatører fra utenfor bedriften kunne ta opp i møter der opptak er tillatt. Hvis policyen endres mens et møte pågår, trer ikke den nye policyen i kraft før alle deltakerne har gått ut fra møtet og gått inn igjen.

   • Hvis den settes til False, vil ikke presentatører fra utenfor bedriften kunne ta opp i møter der opptak er tillatt. Hvis policyen endres mens et møte pågår, trer ikke den nye policyen i kraft før alle deltakerne har gått ut fra møtet og gått inn igjen.

  • Node-til-node (P2P): Policyen AllowExternalToRecord tas bare i bruk for node-til-node-samtaler når policyen EnableP2PRecording er satt til True.

   • Hvis den settes til True, kan brukeren fra utenfor bedriften utføre opptak.

   • Hvis den settes til False, kan ikke brukeren fra utenfor bedriften utføre opptak, mens brukeren som forhindrer opptak fra utenfor bedriften, vil kunne utføre opptak.

Responsgruppetjeneste – konsulentanonymisering

Funksjonen gjør følgende: Responsgruppetjeneste gjør det mulig for bedriftens systemansvarlige å opprette og konfigurere én eller flere små responsgrupper med den hensikt å rute innkommende telefonanrop og organisere en kø til én eller flere spesifikke konsulenter eller sluttbrukere. Med denne funksjonen kan en responsgruppekonsulent håndtere anrop uten automatisk å avsløre sin identitet overfor den andre parten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Identiteten til konsulenten vises ikke visuelt hvis den andre parten bruker en Microsoft Communications-klient eller en PSTN-telefon, men identiteten sendes i SDP-pakker (Session Description Protocol) når direktemeldingsmodalitet legges til i et anonymt taleanrop. Identiteten kan derfor hentes fra klientspor. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre klienter enn Microsoft Communications-klienter kan vise informasjonen om konsulenten i brukergrensesnittet og dermed avdekke konsulentens identitet. Dette kan gjøre det mulig for den andre parten å ringe en konsulent direkte uten å bruke responsgruppetjenesten.

Valg/kontroll: Det er ingen kontroller for sluttbruker eller systemansvarlig for denne funksjonen.

Logging på server

Funksjonen gjør følgende: Ved hjelp av Logging på server kan bedriftens systemansvarlige samle inn forskjellige typer trafikk til og fra et hvilket som helst domene eller URI (Uniform Resource Identifier).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis bedriftens systemansvarlige aktiverer logging for Lync, inkluderes trafikk til og fra det angitte domenet eller den angitte URIen i loggfilene. Denne innsamlede informasjonen kan brukes ved feilsøking, avhengig av konfigurasjonen. Informasjon om sluttbrukerne logges i en fil som angis av den systemansvarlige, for eksempel følgende: emne for møte, sted, SIP-meldinger, svar på Lync-invitasjoner, informasjon om avsenderen og mottakeren av hver Lync-melding, ruten meldingen tok, Kontakter-listen, tilstedeværelsesinformasjon, direktemeldinger, samtaleinnhold, i tillegg til navnene på alle delte programmer, vedlegg, Microsoft PowerPoint-filer, tavler, avstemninger og spørsmål til avstemninger, og en indeks for avstemningalternativ(er) de stemte på. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men den systemansvarlige kan velge å sende informasjon manuelt.

Bruk av Informasjon: Serverlogger kan brukes til å feilsøke Lync-problemer, det vil si å finne ut hvilke problemer som blir funnet på hvilken server eller på hvilket domene.

Valg/kontroll: Logging på klientsiden er som standard deaktivert og må slås på av en systemansvarlig i bedriften. Den systemsansvarlige kan bruke følgende cmdleter i Windows PowerShell-kommandolinjegrensesnitt for å slå denne funksjonen på eller av per område, tjeneste eller server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration og Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Hvis du vil logge innholdet i direktemeldingssamtaler, må bestemte innstillinger angis med hjelp fra Microsoft Kundestøtte.

Kompetansesøk

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen kan sluttbrukerne søke etter personer innenfor bedriften ved hjelp av hvilken som helst egenskap som er listet opp i Microsoft SharePoint (for eksempel navn, e-post, kompetanse, ekspertiseområde og så videre). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis bedriftens systemansvarlige har distribuert SharePoint og aktivert samhandling mellom Lync 2010 og SharePoint.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Søket som gjøres i Lync 2010, sendes til bedriftens SharePoint-server. Svaret fra SharePoint behandles av Lync 2010, og søkeresultatene og relatert informasjon vises. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som oppgis av brukeren, sendes til SharePoint for å generere søkeresultater, som vises i Lync 2010.

Valg/kontroll: Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres av bedriftens systemansvarlige via fire båndinnstillinger.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner:

 1. Søkefletting – Denne funksjonen fletter Active Directory-kontaktene med de personlige Outlook-kontaktene, slik at når det søkes etter den aktuelle kontakten, genereres det bare én oppføring i søkeresultatene.

 2. Kontaktfletting – Denne funksjonen samler kontaktinformasjon mellom Outlook- og Active Directory-oppføringer ved hjelp av matchende e-post og/eller påloggingsidentifikasjon. Når en match blir funnet, samler Lync 2010 dataene fra tre datakilder (Outlook, Active Directory og Tilgjengelighet). Disse samlede dataene vises i ulike komponenter i brukergrensesnittet, deriblant søkeresultater, kontaktliste og kontaktkort.

 3. Opprette Outlook-kontakter for Lync 2010-kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync 2010 oppretter Outlook-kontakter for alle brukernes kontakter i standardkontaktmappen hvis brukeren har Exchange 2010-postboks eller en nyere versjon. Ved å knytte alle Lync 2010-kontakter til en Outlook-kontakt kan brukeren få tilgang til Lync 2010-kontaktinformasjon fra Outlook, Outlook Web Access og mobile enheter som synkroniserer kontakter med Exchange.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync 2010 samler kontaktinformasjon fra Tilgjengelighet, Active Directory og Outlook. Denne informasjonen brukes internt av Lync 2010. Når Outlook-kontakter opprettes, skriver Lync 2010 Tilgjengelighet-, Active Directory- og Outlook-kontaktinformasjon til Exchange. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Tilgjengelighet, Active Directory og Outlook vises i brukergrensesnittet i Lync 2010 (kontaktliste, kontaktkort, søkeresultater og så videre). Denne informasjonen kan også skrives til Exchange ved å bruke kontaktsynkronisering (som beskrevet ovenfor).

Valg/kontroll: Denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres av Lync Server 2010-systemansvarlige via båndinnstillingen EnableExchangeContactSync.

Stemmekvalitetsforbedringer i Lync 2010

Funksjonen gjør følgende: Lync 2010 gir varslinger til sluttbrukerne når det oppdages problemer med enheter, nettverket eller datamaskinen under et anrop.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon om sluttbrukerens lydkonfigurasjon, nettverkskonfigurasjon og andre medietilkoblinger innhentes av Lync 2010 for å fastslå hva som forårsaker dårlig lydkvalitet i talekommunikasjonen. Sluttbrukeren informeres av Lync 2010 om at det er et problem med talekvaliteten, mens andre i samtalen bare vises en varsling om at sluttbrukerne bruker en enhet som forårsaker dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet sluttbrukeren bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, brukes til å forsøke å forbedre kvaliteten på samtalen.

Valg/kontroll: Bedriftens systemansvarlige kan slå av varslinger om talekvalitet om enheter ved å følge PowerShell-kommandoen beskrevet nedenfor.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Tavlesamarbeid

Funksjonen gjør følgende: Denne funksjonen gjør det mulig for sluttbrukerne å dele virtuelle tavler i Lync 2010 og legge til merknader på dem mens elektroniske møter og samtaler pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Merknader som legges til på tavler, er synlige for alle deltakere. Tavler lagres på Lync Server 2010 i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tavlefunksjonen forbedrer samarbeidsmulighetene ved å gjøre det mulig for møtedeltakere å legge frem og diskutere ideer, ta notater og så videre.

Valg/kontroll:

Bedriftens systemansvarlige har følgende policyer

 • Admin-policyen EnableDataCollaboration: Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige begrense alle funksjoner for datasamarbeid – PowerPoint-samarbeid, fildeling, avstemning, tavlesamarbeid og vedlegg. Hvis denne policyen settes til False, er policyene for de enkelte funksjonene irrelevante.

 • Admin-policyen AllowAnnotations: Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige begrense merknadsmulighetene for alle møtedeltakere. Hvis denne innstillingen er slått av, ser ikke sluttbrukerne et inngangspunkt som kan brukes til å opprette en tavle i brukergrensesnittet i Lync 2010.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×